รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2483
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายนามแก้ไข

ที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง​ หมายเหตุ
1 แปลก พิบูลสงคราม   13 พฤศจิกายน 2483 - 9 พฤษภาคม 2484 และ 12 พฤศจิกายน 2484 - 24 พฤศจิกายน 2486


สงคราม
2 สฤษดิ์ ธนะรัชต์   27 กันยายน 2500 - 8 ธันวาคม 2506 อสัญกรรม
3 ถนอม กิตติขจร   11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2516 ผู้บัญชาการทหารบก 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2507
4 ทวี จุลละทรัพย์   1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2517 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 กฤษณ์ สีวะรา   1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2518 ผู้บัญชาการทหารบก
6 สงัด ชลออยู่   1 ตุลาคม 2518

- 30 กันยายน 2519

หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
7 กมล เดชะตุงคะ   1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2520 ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์   1 ตุลาคม 2520 - 30 กันยายน 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 เสริม ณ นคร   1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2524 -
10 สายหยุด เกิดผล   1 ตุลาคม 2524 -

30 กันยายน 2526

-
11 อาทิตย์ กำลังเอก   1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2529 ผู้บัญชาการทหารบก
12 สุภา คชเสนี   1 ตุลาคม 2529 -

30 กันยายน 2530

-
13 ชวลิต ยงใจยุทธ   1 ตุลาคม 2530 - 31 มีนาคม 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 สุนทร คงสมพงษ์   1 เมษายน 2533 - 30 กันยายน 2534 หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 สุจินดา คราประยูร   1 ตุลาคม 2534 - 5 เมษายน 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 เกษตร โรจนนิล   6 เมษายน 2535 - 31 กรกฎาคม 2535 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

17 วรนาถ อภิจารี   1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
18 วัฒนชัย วุฒิศิริ   1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
19 วิโรจน์ แสงสนิท   1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
20 มงคล อัมพรพิสิฏฐ์   1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
21 สำเภา ชูศรี   1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544
22 ณรงค์ ยุทธวงศ์   1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
23 สุรยุทธ์ จุลานนท์   1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
24 สมทัต อัตตะนันทน์   1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547 -
25 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร   1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548 -
26 เรืองโรจน์ มหาศรานนท์   1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549 -
27 บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์   1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551 -
28 ทรงกิตติ จักกาบาตร์   1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554 กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

29 ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร   1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557 -
30 วรพงษ์ สง่าเนตร   1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
31 สมหมาย เกาฏีระ   1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
32 สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์   1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
33 ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
34 พรพิพัฒน์ เบญญศรี   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
35 เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์   1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน


อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข