รายชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Permanent Secretary for Ministry of Industry
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
กอบชัย​ สังสิทธิสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาศรยุทธเสนี
สถาปนา5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนามแก้ไข

ปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2485
2   พระพิศาลสุขุมวิท
(ประสพ พ. สุขุม)
พ.ศ. 2485
3   พลตรี พระอุดมโยธายุทธ
(อุดมโยธา รัตนวดี)
พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486
4   พันตรี หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์
(หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์)
พ.ศ. 2486
5   พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2487
6   พลตรี หม่อมหลวงอภิรุม ชุมสาย พ.ศ. 2487
7   หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
8   พลตรี พระยาสรกิจพิศาล
(ดำริห์ อมาตยกุล)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
9   หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์ พ.ศ. 2489
10 (1)   พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ พ.ศ. 2489 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
10 (2)   พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 กันยายน พ.ศ. 2495
11   ดร.พร ศรีจามร 20 กันยายน พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2502
12   พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
13   ดร.จ่าง รัตนะรัต พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2507
14   นายสอาด หงษ์ยนต์ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2512
15   ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2519
16   นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2525
17   นายวีระ สุสังกรกาญจน์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527
18   นายประภาส จักกะพาก พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2532
19   นายศิววงศ์ จังคศิริ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2539
20   นายปรีชา อรรถวิภัชน์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542
21   นายมนู เลียวไพโรจน์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547
22   ดร.จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2551
23   ดร.ดำริ สุโขธนัง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552
24   ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2557
25 100px ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26   นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
27   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
28   ดร.พสุ โลหารชุน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
29   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข