รายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นี่คือรายชื่อบุคคลสำคัญที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พระภิกษุสงฆ์แก้ไข

 • พระมหาวิฑูรย์ โพธิธมฺโม

ผู้ฝึกสอนกีฬาแก้ไข

นักกีฬาทีมชาติแก้ไข

ดารานักแสดง ศิลปินแก้ไข

นักการเมืองแก้ไข

 • ศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น (นิติศาสตร์) สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจแก้ไข

 • รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • น้อย สีป้อ อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ดร.ศรัณย์ ศรลัมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ฝ่ายตุลาการแก้ไข

นายกองค์การนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนครแก้ไข

 • นที สรวารี (อนุกานท์) ปี พ.ศ. 2535 (รักษาการพัฒนาชุมชน) นายกสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)
 • วันพิทักษ์ พิมจินดา ปี พ.ศ. 2544 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • เพชรเวช ยาวิชัยแก้ว ปี พ.ศ. 2545 (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • สุธี ทองสวัสดิ์ ปี พ.ศ. 2546 (รัฐประศาสนศาสตร์)

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแก้ไข

 • สุธี ทองสวัสดิ์ ปี พ.ศ. 2547 (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • จุฑาทิพย์ บัวเผือก ปี พ.ศ. 2548 (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • ศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น ปี พ.ศ. 2549 (นิติศาสตร์)
 • วรรณวิศา คำดี ปี พ.ศ. 2550 (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • วิริยะ อ่อนรอด ปี พ.ศ. 2551 (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • อาชิรญาณ์ ธนาพีระพงศ์ ปี พ.ศ. 2553 (บริหารธุรกิจ)
 • นิวัติ มวยทองดี ปี พ.ศ. 2554 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วาระที่ 1
 • นิวัติ มวยทองดี ปี พ.ศ. 2555 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วาระที่ 2

ประธานสภานักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนครแก้ไข

 • นางสาว บรรดาศักดิ์ ปี พ.ศ. 2544
 • ธนพันธ์ พงษ์เดชา ปี พ.ศ. 2545 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • เพชรเวช ยาวิชัยแก้ว ปี พ.ศ. 2546 (รัฐประศาสนศาสตร์)

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแก้ไข

 • จารุวัฒน์ ทองขาวขำ ปี พ.ศ. 2547 (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • ศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น ปี พ.ศ. 2548 (นิติศาสตร์)
 • ธนารักษ์ ศรีวิภาค ปี พ.ศ. 2549 (นิติศาสตร์)

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาค กศ.พบ.แก้ไข

 • ธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ (ศุรัฐวีร์ชัย เรือนงาม) ปี พ.ศ. 2554 (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) วาระที่ 1
 • ธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ (ศุรัฐวีร์ชัย เรือนงาม) ปี พ.ศ. 2555 (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) วาระที่ 2
 • ธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ (ศุรัฐวีร์ชัย เรือนงาม) ปี พ.ศ. 2556 (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) วาระที่ 3

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาค กศ.พบ.แก้ไข

 • ธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ (ศุรัฐวีร์ชัย เรือนงาม) ปี พ.ศ. 2557 (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก้ไข

 • กมลสัณห์ ศรียารัณย ปี พ.ศ. 2555 (รัฐประศาสนศาสตร์) สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 , เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

อ้างอิงแก้ไข