รายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลากหลายตั้งแต่บุคคลสำคัญในด้านการเมืองการปกครอง นักวิชาการ ศิลปิน ข้าราชการและคณาจารย์

นักการเมือง แก้ไข

ข้าราชการ/นักวิชาการ/รัฐวิสาหกิจ แก้ไข

นักธุรกิจ/เอกชน แก้ไข

ศิลปิน แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข