รายชื่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนาม นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำรัฐบาลของจักรวรรดิญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น

ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น

ตามราชธรรมนูญเมจิในรัชสมัยเมจิ องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้เลือกและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจวบจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจึงมีที่มาจากการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีองค์จักรพรรดิเป็นผู้แต่งตั้งตามขนบธรรมเนียม

จวบจนถึงปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 62 คน ใน 96 คณะรัฐมนตรี

ยุคเมจิ 2428-2455แก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ

ครม.ที่ คน ชื่อ ภาพ เริ่ม สิ้นสุด เวลา สังกัด
1 1 อิโต ฮิโระบุมิ
  22 ธันวาคม 2428 30 เมษายน 2431 2720 ไม่มี
2 2 คุโระดะ คิโยะตะกะ
(黒田清隆)
  30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
544 ไม่มี
3 3 ยะมะงะตะ อะริโตะโมะ
(山縣有朋)
  24 ธันวาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
1210 ไม่มี
4 4 มะซะโยะชิ มะสึฮิระ
(松方正義)
  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
943 ไม่มี
5 อิโต ฮิโระบุมิ
(伊藤博文)
  8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
(ยุคที่ 2) ไม่มี
6 มะซะโยะชิ มะสึฮิระ
(松方正義)
  18 กันยายน พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
(ยุคที่ 2) ไม่มี
7 อิโต ฮิโระบุมิ
(伊藤博文)
  12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
(ยุคที่ 3) ไม่มี
8 5 โอกุมะ ชิเงะโนะบุ
(大隈重信)
  30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
1040
9 ยะมะงะตะ อะริโตะโมะ
(山縣有朋)
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
ไม่มี
10 อิโต ฮิโระบุมิ
(伊藤博文)
  19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
(ยุคที่ 4) สมาคมริกเก็นเซ
11 6 ทะโร คะสึระ
(桂太)
  2 มิถุนายน พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
2886 ไม่มี
12 7 คิมโมะชิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
  7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
1400 สมาคมริกเก็นเซ
13 ทะโร คะสึระ
(桂太)
  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
(ยุคที่ 2) ไม่มี
14 คิมโมะชิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
  30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
(ยุคที่ 2) สมาคมริกเก็นเซ

ยุคไทโช: พ.ศ. 2455 - 2469 (ค.ศ. 1912 - 1926)แก้ไข

นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิไทโช

ครม.ที่ คนที่ ชื่อ รูป เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา (วัน) สังกัด
15 ทะโร คะสึระ
(桂太)
  21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
(ยุคที่ 3) ไม่มี
16 8 กมเบ ยะมะโมะโตะ
(山本權兵衞)
  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
549 สมาคมริกเก็นเซ
17 โอกุมะ ชิเงะโนะบุ
(大隈重信)
  16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
(ยุคที่ 2)
18 9 มะซะทะเกะ เทะระอุจิ
(寺内正毅)
  9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
721 ไม่มี
19 10 ทะกะชิ ฮะระ
(原敬)
  29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
1133 ริกเก็นเซ
20 11 โคะเระคิโยะ ทะกะฮะชิ
(高橋是清)
  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
212 ริกเก็นเซ
21 12 โทะโมะซะบุโร คะโต
(加藤友三郎)
  12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
440 -
22 กมเบ ยะมะโมะโตะ
(山本權兵衞)
  2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
(ยุคที่ 2) -
23 13 เคโงะ คิโยะอุระ
(清浦奎吾)
  7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
157 -
24 14 ทะกะอะกิ คะโต
(加藤高明)
  11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
28 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
597 -
25 15 เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
  30 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
690 -

ยุคโชวะแก้ไข

นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2469 - 2488 (ค.ศ. 1926 - 1945)แก้ไข

ครม.ที่ คนที่ ชื่อ รูป เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา (วัน) สังกัด
26 16 กิอิจิ ทะนะกะ
(田中義一)
  20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
805 สมาคมริกเก็นเซ
27 17 โอะซะจิ ฮะมะงุจิ
(濱口雄幸)
  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
652 พรรคริกเก็มมินเซ
28 เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
  14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
(ยุคที่ 2) พรรคริกเก็มมินเซ
29 18 สีโยะชิ อินุไก
(犬養毅)
  13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
156 ริกเก็นเซ
30 19 มะโกะโตะ ไซโต
(齋藤實)
  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
774 -
31 20 เคซุเกะ โอะกะดะ
(岡田啓介)
  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
611 -
32 21 โคกิ ฮิโระตะ
(廣田弘毅)
  9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
331 -
33 22 เซ็นจูโร ฮะยะชิ
(林銑十郎)
  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
123 -
34 23 ฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
  4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
1035 -
35 24 คิอิจิโร ฮิระนุมะ
(平沼騏一郎)
  5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
238 -
36 25 โนะบุยุกิ อะเบะ
(阿部信行)
  30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
140 -
37 26 มิสีมะซะ โยะไน
(米内光政)
  16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
189 -
38 ฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
(ยุคที่ 2, 3) -
39 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
40 27 ฮิเดะกิ โทโจ
(東條英機)
  18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
1009 ไม่มี
41 28 คุนิอะกิ โคะอิโซะ
(小磯國昭)
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
260 ไม่มี
42 29 คันตะโร ซุซุกิ
(鈴木貫太郎)
  7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
133 -

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2488 - 2532 (ค.ศ. 1945 - 1989)แก้ไข

ครม.ที่ คนที่ ชื่อ รูป เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา (วัน) พรรค
43 30 เจ้าชายนะรุฮิโกะ เจ้าฮิงะชิกุนิ
(東久邇宮稔彦王)
  17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
54
44 31 คิจูโร ชิเดะฮะระ
(幣原喜重郎)
  9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
226
45 32 ชิเงะรุ โยะชิดะ
(吉田茂)
  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
2 พรรคเสรี
46 33 เทะสึ คะตะยะมะ
(片山哲)
  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
292 พรรคสังคมนิยม
47 34 ฮิโตะชิ อิชิดะ
(芦田均)
  10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
220 ประชาธิปไตย
48 ชิเงะรุ โยะชิดะ
(吉田茂)
  15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
(ยุคที่ 2 ถึง 5) พรรคเสรี
49 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
50 30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
51 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
52 35 อิชิโร ฮะโตะยะมะ
(鳩山一郎)
  10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
745 ประชาธิปไตย
53 19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
54 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
เสรีประชาธิปไตย
55 36 ทันซัง อิชิบะชิ
(石橋湛山)
  23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
747 เสรีประชาธิปไตย
56 37 โนะบุซุเกะ คิชิ
(岸信介)
  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
1241 เสรีประชาธิปไตย
57 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
58 38 ฮะยะโตะ อิเกะดะ
(池田勇人)
  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1960)
1575 เสรีประชาธิปไตย
59 8 ธันวาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
60 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
61 39 เอซะกุ ซะโต
(佐藤榮作)
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
2798 เสรีประชาธิปไตย
62 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
63 14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
64 40 คะกุเอ ทะนะกะ
(田中角榮)
  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
886 เสรีประชาธิปไตย
65 22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
66 41 ทะเกะโอะ มิกิ
(三木武夫)
  9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
747 เสรีประชาธิปไตย
67 42 ทะเกะโอะ ฟุกุดะ
(福田赳夫)
  24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
714 เสรีประชาธิปไตย
68 43 มะซะโยะชิ โอฮิระ
(大平正芳)
  7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
554 เสรีประชาธิปไตย
69 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
12 มิถุนายนพ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
70 44 เซ็งโก ซุซุกิ
(鈴木善幸)
  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
864 เสรีประชาธิปไตย
71 45 ยาซูฮิโระ นากาโซเนะ
(中曾根康弘)
  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
576 เสรีประชาธิปไตย
72 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
22 กรกฎาคมพ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
73 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
74 46 โนะโบะรุ ทะเกะชิตะ
(竹下登)
  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
576 เสรีประชาธิปไตย

ยุคเฮเซ: พ.ศ. 2532 – 2562 (ค.ศ. 1989 – 2019)แก้ไข

นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ

ครม.ที่ คนที่ ชื่อ รูป เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา (วัน) พรรค
75 47 โซซุเกะ อุโนะ
(宇野宗佑)
  3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
69 พรรคเสรีประชาธิปไตย
76 48 โทชิกิ ไคฟุ
(海部俊樹)
  10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
818 พรรคเสรีประชาธิปไตย
77 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
78 49 คิอิจิ มิยะซะวะ
(宮澤喜一)
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
644 พรรคเสรีประชาธิปไตย
79 50 โมะริฮิโระ โฮะโซะกะวะ
(細川護熙)
  9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
263 พรรคญี่ปุ่นใหม่
80 51 สึโตะมุ ฮะตะ
(羽田孜)
  28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
64 พรรค Renewal
81 52 โทมิอิ มูรายามะ
(村山富市)
  30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
561 พรรคสังคม
82 53 ริวตะโร ฮะชิโมะโตะ
(橋本龍太郎)
  11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
932 พรรคเสรีประชาธิปไตย
83 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
84 54 เคโซ โอะบุชิ
(小渕恵三)
  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
616 พรรคเสรีประชาธิปไตย
85 55 โยะชิโร โมะริ
(森喜朗)
  5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
387 พรรคเสรีประชาธิปไตย
86 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
87 56 จุงอิชิโร โคะอิซุมิ
(小泉純一郎)
  26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
1980 พรรคเสรีประชาธิปไตย
88 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
89 21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
90 57 ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
  26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
365 พรรคเสรีประชาธิปไตย
91 58 ยะซุโอะ ฟุกุดะ
(福田康夫)
  26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
364 พรรคเสรีประชาธิปไตย
92 59 ทะโร อะโซ
(麻生太郎)
  24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
357 พรรคเสรีประชาธิปไตย
93 60 ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ
(鳩山由紀夫)
  16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
265 พรรคประชาธิปไตย
94 61 นะโอะโตะ คัง
(菅 直人)
  8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
451 พรรคประชาธิปไตย
95 62 โยะชิฮิโกะ โนะดะ
(野田 佳彦)
  30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)
481 พรรคประชาธิปไตย
96 (57) ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
  26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ค.ศ. 2019)
พรรคเสรีประชาธิปไตย

ยุคเรวะ: พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) - ปัจจุบันแก้ไข

เริ่มนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์

ครม.ที่ คนที่ ชื่อ รูป เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา (วัน) พรรค
96,
97,
98
(57) ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ค.ศ. 2019)
16 กันยายน พ.ศ. 2563
(ค.ศ. 2020)
พรรคเสรีประชาธิปไตย
99 63 โยชิฮิเดะ ซูงะ
(菅義偉)
  16 กันยายน พ.ศ. 2563
(ค.ศ. 2020)
ปัจจุบัน พรรคเสรีประชาธิปไตย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข