รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย เป็นภรรยาหรือสามีของนายกรัฐมนตรีไทย

คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
President Benigno S. Aquino III witnessed as His Excellency General Prayut Chan-o-cha 28-08-2015 cropped 1.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นราพร จันทร์โอชา

ตั้งแต่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้ประเดิมตำแหน่งเชย หุตะสิงห์
สถาปนา28 มิถุนายน พ.ศ. 2475

คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ นราพร จันทร์โอชา[1]

รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามวันดำรงตำแหน่ง)แก้ไข

      คู่สมรสนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ลำดับ รูปและชื่อ ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 เชย หุตะสิงห์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2 คุณหญิงพิจ พหลพลพยุหเสนา[2] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
4 คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พันตรีควง อภัยวงศ์
5 คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ทวี บุณยเกตุ
6 ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา 17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(4) คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ 31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 พันตรีควง อภัยวงศ์
7 ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์[3] 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดี พนมยงค์
8 คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[4][5] 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
(4) คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491 พันตรีควง อภัยวงศ์
(3) ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
9 ท่านผู้หญิงศิริ สารสิน[6] 16 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พจน์ สารสิน
10 ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 พลโทถนอม กิตติขจร
11 ฉวีวรรณ มิลินทจินดา[7] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นวลจันทร์ ธนะรัชต์
ไปรมา ธนะรัชต์
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์[8]
(10) ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พลเอกถนอม กิตติขจร
12 ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
(6) ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13 หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519 พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
(6) ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา 20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14 คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15 คุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีไม่มีคู่สมรส 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
16 ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
17 หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน[9] 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18 คุณหญิงวรรณี คราประยูร[10] 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอกสุจินดา คราประยูร
(17) หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
19 ภักดิพร สุจริตกุล 23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
20 คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
21 คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ[11] 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(19) ภักดิพร สุจริตกุล 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
22 คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
23 พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์[12] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
24 คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช 29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัคร สุนทรเวช
25 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
26 พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ร้อยตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
27 อนุสรณ์ อมรฉัตร[13] 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
28 นราพร จันทร์โอชา[14] 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

 1. "First family keeps low profile". The Nation. August 22, 2014. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 55, ตอน 0 ง, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2481, หน้า 3020
 3. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19-The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7.
 4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (PDF). Royal Thai Government Gazette. 58 (0ง): 2942. September 18, 1941.
 5. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 6. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. สืบค้นเมื่อ December 29, 2011.
 7. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). งานเขียนชิ้นแรก ๑๐. บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house]. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 8. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 9. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 10. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 11. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 12. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 13. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 14. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.