รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม แก้

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหริภุญชัย)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตจามเทวี)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีวิชัย)
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูนแบ่งตามสังกัด แก้

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำพูนตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้

 
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดลำพูน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำพูนแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน แก้

จังหวัดลำพูนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำปาง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โดยอำเภอเวียงหนองล่อง ไม่มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน หริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร หริภุญชัย ทาขุมเงิน แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ศรีวิชัย ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ศรีวิชัย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จามเทวี น้ำดิบ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จามเทวี บ้านแป้น เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ศรีวิชัย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าซาง จามเทวี ป่าซาง ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา หริภุญชัย บ้านธิ บ้านธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ศรีวิชัย แม่ตืน ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม หริภุญชัย ทาสบเส้า แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรป่าซาง จามเทวี นครเจดีย์ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ศรีวิชัย ลี้ ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หริภุญชัย อุโมงค์ เมืองลำพูน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แก้

สพป.ลำพูน เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านธิ และอำเภอป่าซาง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนเชตวันหนองหมู อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนตำบลบ้านแป้น บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนตำบลริมปิง ริมปิง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านจำบอน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เหมืองง่า เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านป่าเส้า อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านเวียงยอง เวียงยอง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง เหมืองง่า เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ ประตูป่า เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านสันมะนะ ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน หนองช้างคืน เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านหนองหนาม หนองหนาม เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านหนองเกิด (ธรรมชัยชนูปถัมภ์) ท่าตุ้ม ป่าซาง
โรงเรียนวัดช้างค้ำ มะกอก ป่าซาง
โรงเรียนวัดบ้านก้อง ปากบ่อง ป่าซาง
โรงเรียนบ้านหนองบัว ท่าตุ้ม ป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่าตาล ม่วงน้อย ป่าซาง
โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง ม่วงน้อย ป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง
โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย ป่าซาง ป่าซาง
โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย ป่าซาง ป่าซาง
โรงเรียนวัดบ้านเรือน บ้านเรือน ป่าซาง
โรงเรียนวัดบ้านเหล่า บ้านเรือน ป่าซาง
โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด บ้านเรือน ป่าซาง
โรงเรียนบ้านหนองดู่ บ้านเรือน ป่าซาง
โรงเรียนบ้านกองงาม แม่แรง ป่าซาง
โรงเรียนบ้านดอนตอง แม่แรง ป่าซาง
โรงเรียนบ้านหนองเงือก แม่แรง ป่าซาง
โรงเรียนวัดบ้านดอน แม่แรง ป่าซาง
โรงเรียนวัดป่าบุก แม่แรง ป่าซาง
โรงเรียนวัดนครเจดีย์ นครเจดีย์ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านห้วยไฟ นครเจดีย์ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านน้ำย้อย นครเจดีย์ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านโป่งรู นครเจดีย์ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด นครเจดีย์ ป่าซาง
โรงเรียนวัดหนองสมณะ นครเจดีย์ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า น้ำดิบ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย น้ำดิบ ป่าซาง
โรงเรียนวัดน้ำดิบ น้ำดิบ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ น้ำดิบ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านไร่ดง น้ำดิบ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว น้ำดิบ ป่าซาง
โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนบ้านหล่ายทา ทาสบเส้า แม่ทา
โรงเรียนบ้านห้วยไซ ห้วยยาบ บ้านธิ
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดกู่เส้า เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก บ้านกลาง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดชัยสถาน อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดต้นโชค เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งยาว ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดน้ำพุ ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดบ่อโจง หนองหนาม เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดบ้านธิ บ้านธิ บ้านธิ
โรงเรียนวัดบ้านม้า ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดประตูป่า ประตูป่า เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดป่าแดด เวียงยอง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ ห้วยยาบ บ้านธิ
โรงเรียนวัดป่ายาง ริมปิง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดป่าสัก บ้านธิ บ้านธิ
โรงเรียนวัดพันตาเกิน บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดล่ามช้าง ประตูป่า เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย บ้านธิ บ้านธิ
โรงเรียนวัดศรีดอนตัน มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดศรีบังวัน ริมปิง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสะแล่ง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันคะยอม มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันต้นธง ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันทราย บ้านธิ บ้านธิ
โรงเรียนวัดสันป่าสัก ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันมะกรูด บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดหนองซิว ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดหนองหล่ม ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดเหมืองกวัก มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดเหมืองง่า เหมืองง่า เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดฮ่องกอก อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ในเมือง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน ทาขุมเงิน แม่ทา
โรงเรียนบ้านศรีป้าน ทาขุมเงิน แม่ทา
โรงเรียนบ้านแม่เมย ทาขุมเงิน แม่ทา
โรงเรียนบ้านทาปลาดุก ทาปลาดุก แม่ทา
โรงเรียนบ้านทาป่าสัก ทาปลาดุก แม่ทา
โรงเรียนบ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา
โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ทาทุ่งหลวง แม่ทา
โรงเรียนบ้านหนองยางไคล ทาทุ่งหลวง แม่ทา
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ทาแม่ลอบ แม่ทา
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ทาแม่ลอบ แม่ทา
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ทาแม่ลอบ แม่ทา
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ทาแม่ลอบ แม่ทา
โรงเรียนบ้านป่าเลา ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนวัดทากาศ ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนบ้านดอยคำ ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา
โรงเรียนวัดอรัญญาราม ทาสบเส้า แม่ทา
โรงเรียนบ้านดงสารภี ทาสบเส้า แม่ทา
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ทาสบเส้า แม่ทา
โรงเรียนบ้านดอยแก้ว ทาสบเส้า แม่ทา
โรงเรียนบ้านร้องเรือ ทาสบเส้า แม่ทา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 แก้

สพป.ลำพูน เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอเวียงหนองล่อง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ก้อ ลี้
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้
โรงเรียนบ้านห้วยแหน ป่าไผ่ ลี้
โรงเรียนบ้านป่าจี้ ป่าไผ่ ลี้
โรงเรียนบ้านดงสักงาม ป่าไผ่ ลี้
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า ป่าไผ่ ลี้
โรงเรียนบ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้
โรงเรียนบ้านแม่ลาน แม่ลาน ลี้
โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้
โรงเรียนบ้านผาต้าย แม่ลาน ลี้
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้
โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก แม่ตืน ลี้
โรงเรียนบ้านแม่แนต แม่ตืน ลี้
โรงเรียนบ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้
โรงเรียนบ้านวังมน แม่ตืน ลี้
โรงเรียนบ้านแม่เทย แม่ตืน ลี้
โรงเรียนบ้านนาทราย นาทราย ลี้
โรงเรียนบ้านฮั่ว นาทราย ลี้
โรงเรียนบ้านผาลาด นาทราย ลี้
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นาทราย ลี้
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง นาทราย ลี้
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) นาทราย ลี้
โรงเรียนอนุบาลวังดิน ลี้ ลี้
โรงเรียนบ้านโฮ่ง ลี้ ลี้
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ลี้ ลี้
โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) ลี้ ลี้
โรงเรียนบ้านนากลาง ลี้ ลี้
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ลี้ ลี้
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ดงดำ ลี้
โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) ดงดำ ลี้
โรงเรียนบ้านปางส้าน ดงดำ ลี้
โรงเรียนบ้านป่าคา ดงดำ ลี้
โรงเรียนบ้านแม่ป๊อก ศรีวิชัย ลี้
โรงเรียนบ้านแม่ป๊อกใน ศรีวิชัย ลี้
โรงเรียนบ้านปาง ศรีวิชัย ลี้
โรงเรียนบ้านห้วยบง ศรีวิชัย ลี้
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง วังผาง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนวัดร้องธาร วังผาง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) วังผาง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง หนองล่อง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนวัดวังสะแกง หนองล่อง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง หนองล่อง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านท่าหลุก หนองล่อง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย หนองยวง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนวัดหนองยวง หนองยวง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว หนองยวง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยห้า บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยแทง ป่าพลู บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านป่าพลู ป่าพลู บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยหละ ป่าพลู บ้านโฮ่ง
โรงเรียนวัดวังหลวง ป่าพลู บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านหนองสูน หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เหล่ายาว บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านม่วงโตน เหล่ายาว บ้านโฮ่ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) เหล่ายาว บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านดอยแดน เหล่ายาว บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านโป่งแดง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านดง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านปวง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านแม่บอน บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านดอนมูล บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านไม้สลี ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหลัก ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยห้าง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แก้

จังหวัดลำพูนมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ตั้งอยู่ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

จังหวัดลำพูนมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองลำพูน (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นาทราย ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองลำพูน โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง บ้านกลาง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบ้านแป้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น หนองหนาม เมืองลำพูน อนุบาล
เทศบาลตำบลอุโมงค์ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 อุโมงค์ เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านธิ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) บ้านธิ บ้านธิ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง อนุบาล
เทศบาลตำบลทากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ ทากาศ แม่ทา อนุบาล
เทศบาลตำบลทาปลาดุก โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) ทาปลาดุก แม่ทา อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ อนุบาล
เทศบาลตำบลวังผาง โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง วังผาง เวียงหนองล่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ห้วยยาบ บ้านธิ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แก้

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำพูนซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 24 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ในเมือง เมืองลำพูน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ในเมือง เมืองลำพูน
โรงเรียนมงคลวิทยา ในเมือง เมืองลำพูน
โรงเรียนใบบุญลำพูน เวียงยอง เมืองลำพูน
โรงเรียนอรพินพิทยา ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ในเมือง เมืองลำพูน
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา บ้านกลาง เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนดรุณพัฒนา มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนจิรพิทยา เหล่ายาว บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา นครเจดีย์ ป่าซาง
โรงเรียนลำพูนพัฒนา เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ศึกษา วังผาง เวียงหนองล่อง
โรงเรียนอัยยสิริ ลี้ ลี้
โรงเรียนอนุบาลแพรวพรรณ เหมืองง่า เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลอัมภา ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลี้ ลี้ ลี้
โรงเรียนอนุบาลบ้านทา ทาทุ่งหลวง แม่ทา
โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร บ้านธิ บ้านธิ
โรงเรียนอนุบาลบุญระวี ในเมือง เมืองลำพูน

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  4. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)