รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวมแก้ไข

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหริภุญชัย)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตจามเทวี)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีวิชัย)
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูนแบ่งตามสังกัดแก้ไข

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำพูนตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไข

 
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดลำพูน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำพูนแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนแก้ไข

จังหวัดลำพูนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำปาง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โดยอำเภอเวียงหนองล่อง ไม่มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน หริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร หริภุญชัย ทาขุมเงิน แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ศรีวิชัย ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ศรีวิชัย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จามเทวี น้ำดิบ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จามเทวี บ้านแป้น เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ศรีวิชัย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าซาง จามเทวี ป่าซาง ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา หริภุญชัย บ้านธิ บ้านธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ศรีวิชัย แม่ตืน ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม หริภุญชัย ทาสบเส้า แม่ทา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรป่าซาง จามเทวี นครเจดีย์ ป่าซาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ศรีวิชัย ลี้ ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หริภุญชัย อุโมงค์ เมืองลำพูน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1แก้ไข

สพป.ลำพูน เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านธิ และอำเภอป่าซาง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนเชตวันหนองหมู อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนตำบลบ้านแป้น บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนตำบลริมปิง ริมปิง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านจำบอน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เหมืองง่า เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านป่าเส้า อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านเวียงยอง เวียงยอง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง เหมืองง่า เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ ประตูป่า เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านสันมะนะ ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน หนองช้างคืน เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านหนองหนาม หนองหนาม เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านหนองเกิด (ธรรมชัยชนูปถัมภ์) ท่าตุ้ม ป่าซาง
โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว ทากาศ แม่ทา
โรงเรียนบ้านหล่ายทา ทาสบเส้า แม่ทา
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดกู่เส้า เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก บ้านกลาง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดชัยสถาน อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดต้นโชค เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งยาว ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดน้ำพุ ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดบ่อโจง หนองหนาม เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดบ้านม้า ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดประตูป่า ประตูป่า เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน เหมืองจี้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดป่าแดด เวียงยอง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดป่ายาง ริมปิง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดพันตาเกิน บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดล่ามช้าง ประตูป่า เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดศรีดอนตัน มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดศรีบังวัน ริมปิง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสะแล่ง มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันคะยอม มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันต้นธง ต้นธง เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันป่าสัก ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดสันมะกรูด บ้านแป้น เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดหนองซิว ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดหนองหล่ม ศรีบัวบาน เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ป่าสัก เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดเหมืองกวัก มะเขือแจ้ เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดเหมืองง่า เหมืองง่า เมืองลำพูน
โรงเรียนวัดฮ่องกอก อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อุโมงค์ เมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ในเมือง เมืองลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2แก้ไข

สพป.ลำพูน เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอเวียงหนองล่อง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแก้ไข

จังหวัดลำพูนมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ตั้งอยู่ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

จังหวัดลำพูนมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองลำพูน (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นาทราย ลี้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองลำพูน โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ในเมือง เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง บ้านกลาง เมืองลำพูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบ้านแป้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น หนองหนาม เมืองลำพูน อนุบาล
เทศบาลตำบลอุโมงค์ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 อุโมงค์ เมืองลำพูน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านธิ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) บ้านธิ บ้านธิ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง อนุบาล
เทศบาลตำบลทากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ ทากาศ แม่ทา อนุบาล
เทศบาลตำบลทาปลาดุก โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) ทาปลาดุก แม่ทา อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ อนุบาล
เทศบาลตำบลวังผาง โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง วังผาง เวียงหนองล่อง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ห้วยยาบ บ้านธิ อนุบาล

โรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (เอกชน)แก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

 1. โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อำเภอป่าซาง
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

โรงเรียนเอกชน

 1. โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 3. โรงเรียนใบบุญลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 4. โรงเรียนดรุณพัฒนา อำเภอเมืองลำพูน
 5. โรงเรียนธนรัตน์วิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 6. โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 7. โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 8. โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 9. โรงเรียนใบบุญป่าซาง อำเภอป่าซาง
 10. โรงเรียนละอองทิพย์ อำเภอบ้านธิ
 11. โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง
 12. โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ อำเภอลี้
 13. โรงเรียนจิรพิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)