รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำพูนแก้ไข

โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35แก้ไข

โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแก้ไข

 • โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านป่าแป๋
 • โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (เอกชน)แก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

 1. โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อำเภอป่าซาง
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

โรงเรียนเอกชน

 1. โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 2. โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 3. โรงเรียนใบบุญลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 4. โรงเรียนดรุณพัฒนา อำเภอเมืองลำพูน
 5. โรงเรียนธนรัตน์วิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 6. โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
 7. โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 8. โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน
 9. โรงเรียนใบบุญป่าซาง อำเภอป่าซาง
 10. โรงเรียนละอองทิพย์ อำเภอบ้านธิ
 11. โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง
 12. โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ อำเภอลี้
 13. โรงเรียนจิรพิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง