รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาแบ่งตามอำเภอ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

คำอธิบาย

แก้

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนครราชสีมา

แก้

อำเภอเมืองนครราชสีมามี 143 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 จำนวน 77 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 43 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 11 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 6 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการจะศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหัวทะเล 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา บ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ในเมือง มัธยมศึกษา ทน.นครราชสีมา
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา หมื่นไวย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา โคกกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนโคราชพิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนโคราชวิทยา ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ หมื่นไวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนไชยมนัสศึกษา ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) โคกกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนเตชะวิทย์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โคกกรวด มัธยมศึกษาตอนปลาย อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง หนองไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล หัวทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หัวทะเล
โรงเรียนธารปัญญาวิเทศศึกษา บ้านเกาะ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ในเมือง สศศ.
โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ โคกกรวด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช สุรนารี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกระโดน หนองไข่น้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก จอหอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ จอหอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สุรนารี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านคนชุม ปรุใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย บ้านเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านจอหอ จอหอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ไชยมงคล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง พุดซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนขวาง หัวทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านต่างตา หนองจะบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านทับช้าง หนองระเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน สีมุม ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงตะโก พลกรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง จอหอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงสาร มะเริง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน โคกกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) พลกรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านพะเนา พะเนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านพะไล หัวทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านพุดซา พุดซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านภูเขาลาด บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา) บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบมะค่า หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านยองแยง หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านระกาย จอหอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านลองตอง บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ พุดซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สีมุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบัวศาลา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตาคง หนองบัวศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรู หนองจะบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) โคกกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพลวง โพธิ์กลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ไชยมงคล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง (รัฐประชาสรรค์) พุดซา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองรังกา โคกกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหมื่นไวย หมื่นไวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหลักร้อย ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวทะเล ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบึงพญาปราบ บ้านเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบึงสาลี พุดซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โคกสูง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 หัวทะเล มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนประชาสามัคคี หนองระเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนปลูกปัญญา ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) หัวทะเล มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พุดซา มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนมหิศราธิบดี บ้านโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนมารีย์รักษ์ หัวทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมารีย์วิทยา ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมธาพัฒน์ หนองบัวศาลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนโยธินนุกูล หนองไผ่ล้อม อนุบาล–มัธยมศึกษา ทต.หนองไผ่ล้อม
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา หนองบัวศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดสระแก้ว ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสวนหม่อน ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช หัวทะเล เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา หนองจะบก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสุขานารี ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) โคกกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โพธิ์กลาง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา จอหอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 หนองกระทุ่ม มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ สุรนารี มัธยมศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ โพธิ์กลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ จอหอ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 หนองไผ่ล้อม อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี หนองไผ่ล้อม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลคิดส์ปัญจพัฒนา ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ บ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดวงแขวิทยา บ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดาวเรือง หนองจะบก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบพิตร ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ บ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา สุรนารี เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสมใจรัก ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแสงไทย ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแสนยวิทยาภูมิ ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม โพธิ์กลาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอรุณสายมิตร จอหอ อนุบาล สช.
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี หนองบัวศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนอ่างห้วยยาง สุรนารี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนอุบลรัตน์ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา บ้านใหม่ มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา

อำเภอแก้งสนามนาง

แก้

อำเภอแก้งสนามนางมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม แก้งสนามนาง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกอก โนนสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ บึงสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง โนนสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านนาแค โนนสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง บึงพะไล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนรัง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนสูง สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี บึงสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านสีสุก สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โนนสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโสกสนวน สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย บึงพะไล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บึงพะไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า บึงพะไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) บึงสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองสะเดา แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ บึงสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน โนนสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบึงพะไล บึงพะไล มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน แก้งสนามนาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอขามทะเลสอ

แก้

อำเภอขามทะเลสอมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนคูณวรวิชญ์ ขามทะเลสอ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา บึงอ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด โป่งแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกแขวน พันดุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกแฝก ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา พันดุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนน โป่งแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนตาล บึงอ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) บึงอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านบุระไหว บึงอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี โป่งแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านพันดุง พันดุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกก หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี บึงอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองสรวง หนองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

อำเภอขามสะแกแสง

แก้

อำเภอขามสะแกแสงมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนจรัสพงษ์วิทยา ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ พะงาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านครึมม่วง โนนเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านคูเมือง เมืองเกษตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) หนองหัวฟาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์) ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) พะงาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนผักชี ชีวึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ หนองหัวฟาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) โนนเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านบุตะโก เมืองเกษตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเมืองนาท เมืองนาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสระแจง โนนเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเสมา เมืองนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต ชีวึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองจาน ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองหัวฟาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองเกษตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ชีวึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนุก ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เมืองนาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง เมืองนาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต ชีวึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ขามสะแกแสง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง โนนเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

อำเภอคง

แก้

อำเภอคงมี 59 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จำนวน 54 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเมืองคง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เมืองคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เทพาลัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนเทพาลัย เทพาลัย มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกระถิน เทพาลัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ หนองมะนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านขาม (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) ขามสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านคอนเมือง เทพาลัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ตาจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด เมืองคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว คูขาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโจด หนองมะนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองมะนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา บ้านปรางค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง บ้านปรางค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย โนนเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน เมืองคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตะโก บ้านปรางค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตาจั่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ตาจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) เทพาลัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตากิ่ม หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตาจั่น ตาจั่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านทองหลาง โนนเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม บ้านปรางค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด คูขาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โนนเต็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านประคำ บ้านปรางค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านปอบิด คูขาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านมะค่า ขามสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านเมืองคง คูขาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองบง เมืองคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย โนนเต็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ตาจั่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี เทพาลัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน เทพาลัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองมะนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า คูขาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหมัน หนองมะนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองมะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา บ้านปรางค์ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนปริยัติไพศาล ขามสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนเมืองคง เมืองคง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี คูขาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก โนนเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวันครู 2502 เมืองคง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม หนองบัว มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เมืองคง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เมืองคง

อำเภอครบุรี

แก้

อำเภอครบุรีมี 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จำนวน 50 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนครบุรี บ้านใหม่ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนครบุรีวิทยา บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนจอมทองวิทยา จระเข้หิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เฉลียง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน (สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) จระเข้หิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ อรพิมพ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ครบุรีใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โคกกระชาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โคกกระชาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อรพิมพ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง) เฉลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านแชะ แชะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านไชยวาล ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ครบุรีใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านซับสะเดา บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนกรูด แชะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง โคกกระชาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ลำเพียก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เฉลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ตะแบกบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) มาบตะโกเอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุยายแลบ มาบตะโกเอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สระว่านพระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน ลำเพียก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านไผ่ จระเข้หิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน แชะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านมาบกราด โคกกระชาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ลำเพียก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านลำเพียก ลำเพียก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสระผักโพด ครบุรีใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สระว่านพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ลำเพียก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองต้อ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตะแบกบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไทร ลำเพียก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โคกกระชาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเมา สระว่านพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองรัง แชะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มาบตะโกเอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง อรพิมพ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโสน ครบุรีใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด เฉลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา ครบุรีใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สระว่านพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านใหญ่ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ครบุรี มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม บ้านใหม่ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบุญณดาวิทยา แชะ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มาบตะโกเอน มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา แชะ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา บ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อรพิมพ์ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา

อำเภอจักราช

แก้

อำเภอจักราชมี 50 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 จำนวน 45 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลจักราช 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขามสงเคราะห์ สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม คลองเมือง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนจักราชวิทยา จักราช มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนชาติวิทยา หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา หนองพลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สีสุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สาขาบ้านหนองบัวขาว สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช จักราช อนุบาล ทต.จักราช
โรงเรียนไทรทอง คลองเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกพระ หนองพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ศรีละกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านช่องโค ศรีละกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านดงพลอง คลองเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ทองหลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ คลองเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ศรีละกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนทะยุง หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนพะไล หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ คลองเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านละกอ ศรีละกอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย คลองเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแมว หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนราษฎร์บำรุง หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ศรีละกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองจอก หนองพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม หนองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว คลองเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดหินมงคล สีสุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดเหมสูง ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ จักราช เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ หินโคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม หนองขาม มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ศรีละกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

แก้

อำเภอเฉลิมพระเกียรติมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกวังวนวิทยา หนองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดรวง หนองงูเหลือม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ช้างทอง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนโนนตาวิทย์ ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านกันผม พระพุทธ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา พระพุทธ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หนองงูเหลือม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านพระพุทธ พระพุทธ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) หนองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หนองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนพิมานประชาสันต์ ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนเพชรมาตุคลา ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนภูทองวิทยา พระพุทธ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดสลักได หนองงูเหลือม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา ช้างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา หนองงูเหลือม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม หนองงูเหลือม มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ หนองงูเหลือม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

อำเภอชุมพวง

แก้

อำเภอชุมพวงมี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จำนวน 46 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมพวงศึกษา ชุมพวง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ตลาดไทร มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนท่าลาด ท่าลาด อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ท่าลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนโนนขุยสามัคคี หนองหลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" โนนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม ประสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโคกเพชร โนนรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) โนนรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ประสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนยอ โนนยอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านประสุข ประสุข อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ท่าลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ หนองหลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านยางวิทยา โนนยอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านละโว้ ประสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ท่าลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านสว่างนาดี โนนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา โนนตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ โนนรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า โนนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ท่าลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา โนนรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ท่าลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองบัว ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว ท่าลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สาหร่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป โนนรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โนนรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนประโดกสามัคคี หนองหลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนพิกุลทอง ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ตลาดไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดโชติการาม ประสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ตลาดไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โนนตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โนนตูม มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนหนองปรือแดง (ศิริราษฎร์ปการ) สาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนห้วยบงวิทยา ท่าลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนอนุบาลอนันตะ ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์) ประสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

อำเภอโชคชัย

แก้

อำเภอโชคชัยมี 48 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 จำนวน 39 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ท่าเยี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ท่าเยี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนชุมชนดอนไพล ท่าเยี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนชุมชนพลับพลา พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โชคชัย มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ท่าเยี่ยม มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกอกวิทยา พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ละลมใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ละลมใหม่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ท่าอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) ท่าจะหลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองกลาง พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ทุ่งอรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโจด ท่าเยี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอน กระโทก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ทุ่งอรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ท่าอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านดะแลง ทุ่งอรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านตูม ด่านเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ท่าเยี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ท่าอ่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ทุ่งอรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพชร ท่าเยี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านบิง โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงไทย ท่าลาดขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงพระ ท่าลาดขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านปรางค์ พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านปอพราน ทุ่งอรุณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านละลม ละลมใหม่พัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว ท่าอ่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกก ท่าจะหลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรึก ทุ่งอรุณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดกุดสวาย พลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดพะโค กระโทก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนศรีนภาอนุบาล โชคชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 พลับพลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน ด่านเกวียน อนุบาล ทต.ด่านเกวียน
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย โชคชัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 3 พลับพลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ด่านเกวียน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอด่านขุนทด

แก้

อำเภอด่านขุนทดมี 92 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จำนวน 83 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา ด่านขุนทด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนด่านขุนทด ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย บ้านเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเกาะลอย หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโกรกลึก ตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) หนองบัวละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านคลองแค โนนเมืองพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ หนองบัวละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านจะบู หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านซับพลู ห้วยบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านซับยาง ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านดอน พันชนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ด่านใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ กุดพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โนนเมืองพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมืองพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนสง่า พันชนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านประดู่งาม บ้านแปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านปราสาท หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านป่ารังงาม ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านแปรง บ้านแปรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง พันชนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ บ้านแปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านพันชนะ พันชนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านมะเริง บ้านเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านมาบกราด พันชนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเมืองตะโก หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) กุดพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ด่านนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านวังโป่ง บ้านเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านวังสนวน หนองกราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ห้วยบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสระพัง บ้านเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน กุดพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ กุดพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองบง ด่านใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) หนองบัวตะเกียด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร หนองบัวละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านแปรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองพลวง พันชนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองสาร สระจรเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองหัน หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ห้วยบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สระจรเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วย หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ หินดาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยบง ห้วยบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหาญ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหินเพิง ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหินลาด ตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหินหล่อง ตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม หินดาด มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่านขุนทด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา บ้านแปรง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ห้วยบง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านเก่า มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดกุดน้ำใส หนองบัวตะเกียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวัดกุดพิมาน กุดพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) ด่านนอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) หนองกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา หนองกราด มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา หนองบัวละคร มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา

อำเภอเทพารักษ์

แก้

อำเภอเทพารักษ์มี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สำนักตะคร้อ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว วังยายทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม วังยายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สำนักตะคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านวังยายทอง วังยายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สำนักตะคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหิงห้อย หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลพลอยชมพู วังยายทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอโนนแดง

แก้

อำเภอโนนแดงมี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแกสำโรงวิทยา วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สำพะเนียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง ประถมศึกษา ทต.โนนแดง
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ดอนยาวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านจาบ โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านนาดี ดอนยาวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนตาเถร โนนตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ดอนยาวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านฝาง สำพะเนียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สำพะเนียง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองบง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองม่วง โนนตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สำพะเนียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนยาวใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ วังหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนตาเถร อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง อนุบาล ทต.โนนแดง
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โนนแดง อนุบาล อบต.โนนแดง

อำเภอโนนไทย

แก้

อำเภอโนนไทยมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สายออ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา บ้านวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนเทพคงคา บัลลังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนโนนไทย โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 สำโรง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ กำปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านกระดาน (รัฐประชาสรรค์) บัลลังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านกะพี้ ค้างพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านกำปัง กำปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สายออ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านจาน กำปัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ค้างพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ถนนโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ด่านจาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ถนนโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านนา กำปัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านนารายณ์ สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ด่านจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด บัลลังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร) สายออ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี บัลลังก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า บัลลังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) บ้านวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสระตอง สายออ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ บัลลังก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองแจง บัลลังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน บ้านวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองดุม มะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์) ด่านจาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านอ้อไพล กำปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบึงคำคู บัลลังก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา บ้านวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนศรีชลสินธุ์ กำปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนศิริบ้านไร่ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 โนนไทย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอโนนสูง

แก้

อำเภอโนนสูงมี 79 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 จำนวน 66 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตลาดแค 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม) ธารปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา โนนสูง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนดอนท้าววิทยา เมืองปราสาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนโตนดพิทยาคม โตนด มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนไตรคามสามัคคี ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ลำมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โนนสูง
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.โนนสูง
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โนนสูง
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ธารปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ตลาดแค
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ธารปราสาท มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกระเพรา เมืองปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ลำคอหงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านขนายดี (ประชารัฐบำรุง) บิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านขามชั่งโค บิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม เมืองปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านคอนน้อย ด่านคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ลำคอหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านซาด หลุมข้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) หลุมข้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) ดอนชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนผวา ลำคอหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนม่วง ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) ดอนหวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน โตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โตนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านโตนด โตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี) ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านธารปราสาท ธารปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ดอนหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ ลำมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) บิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านปราสาท (สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) เมืองปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา พลสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที (ประชารัฐสามัคคี) ดอนชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านพลจลก มะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) พลสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) หลุมข้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านไพ ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) หลุมข้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านมะรุม พลสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านวังม่วง ธารปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี) ดอนชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 ดอนชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพาน ลำคอหงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) บิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ พลสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม จันอัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. พลสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ธารปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแจง มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโจด ลำมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา) มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนา พลสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพลอง ขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม้า มะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์) ด่านคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ เมืองปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ โนนสูง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 4 ดอนหวาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7 ดอนหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมะค่าวิทยา มะค่า มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ด่านคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนศรีสุขวิทยา ดอนชมพู มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ธารปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

อำเภอบัวลาย

แก้

อำเภอบัวลายมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย บัวลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย บัวลาย ประถมศึกษา ทต.หนองบัวลาย
โรงเรียนบัวลาย บัวลาย มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หนองหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านแดงน้อย เมืองพะไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านป่าหวาย บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย เมืองพะไล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านฝาผนัง เมืองพะไล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหลุบกุง โนนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวังโพน บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน โนนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ หนองหว้า มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลกอบัว บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย บัวลาย อนุบาล ทต.หนองบัวลาย

อำเภอบัวใหญ่

แก้

อำเภอบัวใหญ่มี โรงเรียน 63 โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จำนวน 53 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ขุนทอง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.บัวใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.บัวใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.บัวใหญ่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 ขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านกระพี้ หนองบัวสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านกู่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี หนองบัวสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ดอนตะหนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด กุดจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี โนนทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกสี ขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดงบัง ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนคนทา ขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง กุดจอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ห้วยยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ดอนตะหนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านนาดอนบก เสมาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา โนนทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) โนนทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง หนองแจ้งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง หนองแจ้งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านสระครก หนองบัวสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านเสมา เสมาใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง หนองแจ้งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองบัวสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย เสมาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โนนทองหลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองบัวสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สถาพรประชานุเคราะห์) ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ขุนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยโจด บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์) โนนทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง กุดจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ดอนตะหนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว กุดจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง โนนทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านไร่ โนนทองหลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ หนองแจ้งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง โนนทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง เสมาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวานิชวิทยา บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอมรศิลป์ บัวใหญ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอบ้านเหลื่อม

แก้

อำเภอบ้านเหลื่อมมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จำนวน 16 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี โคกกระเบื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน โคกกระเบื้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง โคกกระเบื้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วังโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วังโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ วังโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โคกกระเบื้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองโจด โคกกระเบื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง โคกกระเบื้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม โคกกระเบื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา

อำเภอประทาย

แก้

อำเภอประทายมี 70 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จำนวน 62 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร หันห้วยทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนช่องแมวพิทยา ดอนมัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนชุมชนประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนดงเค็งศึกษา ประทาย อนุบาล สช.
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี หนองพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนดอนมัน โคกกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ดอนมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนดอนอีลุ่ม (ประชารัฐพัฒนา) ตลาดไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี หนองค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา โนนเพ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา กระทุ่มราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง วังไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนวัว เมืองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี เมืองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร หนองค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง วังไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนสูง นางรำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านประทาย ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านฝาผนัง ทุ่งสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านละเลิงหิน โคกกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านวังม่วง ทุ่งสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหญ้าคา นางรำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองโน (คุรุราษฎร์พัฒนา) ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค โนนเพ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองพลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย วังไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองแวง กระทุ่มราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองแสง โคกกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองห่าง โนนเพ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหันเตย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) หันห้วยทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนประทาย ประทาย มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ นางรำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง (รัฐประชานุกูล) เมืองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา โนนเพ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วังไม้แดง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ วังไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา หนองค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง วังไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน กระทุ่มราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านตำแย หนองค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม กระทุ่มราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ตลาดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองพลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู เมืองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น กระทุ่มราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง นางรำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว วังไม้แดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดปลักแรต ดอนมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนสระประดู่ ดอนมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา หันห้วยทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา หันห้วยทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนสุรปัญญาวิเทศศึกษา ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองกรดวิทยา โคกกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง เมืองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หันห้วยทราย มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลจินดา ประทาย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอัมพวันวิทยา หันห้วยทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ประทาย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอปักธงชัย

แก้

อำเภอปักธงชัยมี 84 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จำนวน 74 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตะขบ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ตะขบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ธงชัยเหนือ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) ธงชัยเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านกลาง บ่อปลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สะแกราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สะแกราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองเตย สะแกราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ลำนางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โคกไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตะขบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) เมืองปัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านน้อย ตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านนางเหริญ เกษมทรัพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนแดง ภูหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วังหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อปลา บ่อปลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านปลายดาบ สุขเกษม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สะแกราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านพัดทะเล ลำนางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สุขเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เมืองปัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านยางกระทุง ตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ลำนางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ลำนางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านวังหิน ตะคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) ตะคุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกก ภูหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ภูหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโดน สุขเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตะคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ตะคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองผักไร ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ (วุฒิรัฐประชาสรรค์) สะแกราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง โคกไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ธงชัยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ภูหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ) ตะคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ธงชัยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เมืองปัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เมืองปัก มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ตะขบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนไผ่สีสุก ตะคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา เมืองปัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนมารีย์ธงชัย เมืองปัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร งิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนรักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดโคกสระน้อย นกออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งจาน นกออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านส่อง ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดพรหมราช ตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สะแกราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดโพนทราย สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดม่วง นกออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ โคกไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดหงษ์ นกออก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดหลุมข้าว เกษมทรัพย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ตะคุ มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สะแกราช มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 เมืองปัก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สุขเกษม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ภูหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนหนองประดู่ สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ธงชัยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ ตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ตะขบ
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 2 งิ้ว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา เมืองปัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตะคุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3

อำเภอปากช่อง

แก้

อำเภอปากช่องมี 96 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จำนวน 73 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 15 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนกีรติศึกษา ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนขนงพระใต้ ขนงพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โป่งตาลอง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร หนองสาหร่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ปากช่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ปากช่อง
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 คลองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ขนงพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ หนองไม้แดง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ขนงพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง หนองน้ำแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านคลองดินดำ หมูสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ หมูสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านคลองยาง หนองสาหร่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านคลองเสือ หมูสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับใต้ พญาเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับน้อย วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี คลองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับหวาย หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าช้าง หมูสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์) หนองสาหร่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) หนองน้ำแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนกระโดน พญาเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านบ่อทอง หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านบุ่งเตย หมูสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านปรางคล้า หมูสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย วังกะทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จันทึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หนองน้ำแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง โป่งตาลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง คลองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังไทร วังไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังสีสด ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโศกน้อย พญาเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านสอยดาว จันทึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านสายชนวน จันทึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม จันทึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ (ลำพญากลาง) จันทึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองจอก โป่งตาลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โป่งตาลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตอ จันทึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตะกู ขนงพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหมาก คลองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหมูสี หมูสี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวป้าง พญาเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหินดาด วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหินเพิง วังไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ขนงพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ กลางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนเบทาโกรวิทยา กลางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปากช่อง หนองสาหร่าย มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนปากช่อง 2 หนองสาหร่าย มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จันทึก มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พญาเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนพฤกษาวิทยา โป่งตาลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ กลางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัฒนวิทยา ปากช่อง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกลางดง กลางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ขนงพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดบันไดม้า ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม กลางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 คลองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนสกุลศึกษา ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา โป่งตาลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสายสัมพันธ์ ปากช่อง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร จันทึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา หนองสาหร่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอพระทองคำ

แก้

อำเภอพระทองคำมี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ พังเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สระพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ทัพรั้ง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว พังเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ทัพรั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย พังเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเจริญผล มาบกราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านดอนขวาง ทัพรั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค หนองหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ทัพรั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านถนนหัก หนองหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านทองหลาง พังเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หนองหอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ทัพรั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านบุเขว้า หนองหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านป่าเพกา พังเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านโพนไพล พังเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกก หนองหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร พังเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) ทัพรั้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยสามขา ทัพรั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ทัพรั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 หนองหอย มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนปิ่นนรินทร์วิทยา สระพระ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สระพระ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) พังเทียม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนมาบกราดวิทยา มาบกราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนสระพระขมาดไพร สระพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

อำเภอพิมาย

แก้

อำเภอพิมายมี 65 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จำนวน 58 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุลโน ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนจารย์ตำรา ท่าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก โบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา นิคมสร้างตนเอง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 หนองระเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 รังกาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กระชอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านกล้วย ดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านขามใต้ ดงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านคล้า สัมฤทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา) โบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค รังกาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านชีวาน ชีวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านซาด ชีวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สัมฤทธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ชีวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนแซะ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ กระชอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านตะคร้อ โบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านตะบอง โบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กระเบื้องใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านถนน ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านทับควาย ชีวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านท่าแดง สัมฤทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก กระชอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา กระชอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านพุทรา รังกาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านมะกอก ดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านลุงตามัน โบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านศาลา ดงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านสะแกงาม นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองขาม โบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ธารละหลอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม รังกาใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนพิมายวิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 รังกาใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองระเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนมะค่าสามัคคี ธารละหลอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนราษฎร์สโมสร กระชอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดวังน้ำ สัมฤทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนหนองบัวลอย หนองระเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลพิมาย ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

อำเภอเมืองยาง

แก้

อำเภอเมืองยางมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม กระเบื้องนอก มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนจตุคามพิทยาคม กระเบื้องนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนท่าเรือวิทยา กระเบื้องนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ละหานปลาค้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กระเบื้องนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ละหานปลาค้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กระเบื้องนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนปีบ โนนอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ละหานปลาค้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ โนนอุดม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ละหานปลาค้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเมืองจากวิทยา โนนอุดม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเมืองยาง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนอรพิมวิทยา เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

อำเภอลำทะเมนชัย

แก้

อำเภอลำทะเมนชัยมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ช่องแมว มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ขุย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ขุย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านช่องแมว ช่องแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา ช่องแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านไพล ไพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ช่องแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย ไพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ช่องแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านโสกดู่ บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี ช่องแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ช่องแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองดู่ บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง (ราษฎร์บำรุง) ขุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม ขุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ช่องแมว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองยาง บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหนองแวง ไพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ไพล อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ขุย มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดจันทนาราม ช่องแมว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

อำเภอวังน้ำเขียว

แก้

อำเภอวังน้ำเขียวมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังหมี อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อุดมทรัพย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ระเริง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองทราย วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองบง วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด วังหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน วังหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ระเริง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข วังหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี วังหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านไทรงาม ระเริง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำซับ วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบะใหญ่ อุดมทรัพย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) วังหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุตะโก วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบุไผ่ ไทยสามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านระเริง ระเริง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านวังหมี วังหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ระเริง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดมทรัพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโสมง อุดมทรัพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังหมี มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว 5 ไทยสามัคคี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ วังหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอสีคิ้ว

แก้

อำเภอสีคิ้วมี 73 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จำนวน 62 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา คลองไผ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา กฤษณา มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ หนองน้ำใส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนคีรีวัฒนา มิตรภาพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1 คลองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ลาดบัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนถนนมิตรภาพ ลาดบัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร หนองน้ำใส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา คลองไผ่ ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ดอนเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร คลองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฏร์สวัสดิอุทิศ" มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดน้อย กุดน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ลาดบัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ลาดบัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับใต้ กฤษณา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ คลองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนเมือง ดอนเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านถนนคด (ศรีวิทยาคาร) สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 มิตรภาพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนประดู่ วังโรงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนรัง กฤษณา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านปางโก ดอนเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านปางละกอ กฤษณา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านมะค่างาม คลองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ลาดบัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังกระสวย กฤษณา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังราง วังโรงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย กฤษณา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี วังโรงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) หนองบัวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วังโรงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองขาม มิตรภาพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัว ลาดบัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย หนองบัวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองสลักได กุดน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) หนองหญ้าขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองโอง บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง หนองบัวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ หนองบัวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยลุง วังโรงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) บ้านหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ลาดบัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ดอนเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพรพิทยาคม กุดน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สีคิ้ว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ดอนเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนสง่าพัฒนา หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนสันติพัฒนา สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สีคิ้ว มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร บ้านหัน มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ลาดบัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนหนองน้ำใส หนองน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม หนองน้ำใส มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ดอนเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม หนองบัวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา บ้านหัน มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา

อำเภอสีดา

แก้

อำเภอสีดามี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านโนนสัง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านแฝก สามเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านโพนทอง (สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหญ้าคา โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหินแห่ สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สามเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านมะค่า โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สามเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนวัดบ้านสีดา สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนสีดาวิทยา โพนทอง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา

อำเภอสูงเนิน

แก้

อำเภอสูงเนินมี 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จำนวน 45 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนกุดจิกวิทยา กุดจิก มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนโค้งยางวิทยา โค้งยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนจตุรคามสามัคคี กุดจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนโนนค่าวิทยา โนนค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น หนองตะไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) กุดจิก ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โนนค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง โนนค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว (อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) เสมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) บุ่งขี้เหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ โนนค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์) เสมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง มะเกลือใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า เสมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านนากลาง นากลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ (เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านบุตาสง มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า (ศาสนการบริรักษ์บำรุง) มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ มะเกลือใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังรางน้อย มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านส้มกบงาม เสมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านสระเพลง สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านสลักใด กุดจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านสองคร หนองตะไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง เสมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบอน นากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเบน มะเกลือเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเลา มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองตะไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ นากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ มะเกลือเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ (พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) มะเกลือใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวังรางพิทยาคม มะเกลือเก่า มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดกุดเวียน บุ่งขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนสันติวิทยา บุ่งขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนสุนันทาวิทยา สูงเนิน อนุบาล สช.
โรงเรียนสูงเนิน สูงเนิน มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนเสมาวิทยา เสมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สูงเนิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเสิงสาง

แก้

อำเภอเสิงสางมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนตะแบกวิทยา บ้านราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกโจด กุดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สระตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล สุขไพบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก กุดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กุดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านประชาสันต์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านปางไม้ บ้านราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านลำไซกง บ้านราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ กุดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สระตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสระประทีป เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสันติสุข สระตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขนาก สุขไพบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแดง กุดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสนวน กุดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหิน สระตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สระตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สุขไพบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนภูริตา เสิงสาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสกัดนาควิทยา สุขไพบูลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สระตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สุขไพบูลย์ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนเสิงสาง เสิงสาง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง เสิงสาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร เสิงสาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอหนองบุญมาก

แก้

อำเภอหนองบุญมากมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนณัฐญาศึกษา แหลมทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุนนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร หนองหัวแรต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านถนนหัก บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านบุกระโทก หนองหัวแรต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านพระ สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านยอกขาม หนองตะไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านลุงเขว้า ลุงเขว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสระซาง ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองไม้ไผ่ ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา หนองบุนนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสารภี สารภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองหัวแรต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจาน ลุงเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองไม้ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองบุนนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุนนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองไม้ไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย แหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสะแก แหลมทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด แหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองหัวแรต มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม หนองตะไก้ มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 บ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 4 เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอห้วยแถลง

แก้

อำเภอห้วยแถลงมี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 จำนวน 46 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเก้งเต็ก ทับสวาย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ทับสวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ตะโก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น หลุ่งตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา หลุ่งประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกพลวง หลุ่งประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านจอมศรี งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านซ่าเลือด กงรถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านตะแกรง หลุ่งตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านตะโก ตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านตะคร้อ หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลี่ เมืองพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านนาตะคุ งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น กงรถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนทอง เมืองพลับพลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ เมืองพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา หลุ่งประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา เมืองพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองรัง หลุ่งประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสระแก้ว เมืองพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสระมะค่า หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านแสนสุข ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เมืองพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนกเขา หลุ่งตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี กงรถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หลุ่งประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองพลอง หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา หลุ่งประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ห้วยแคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน งิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ งิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสาย หลุ่งตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน หลุ่งตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ หลุ่งประดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแคน ห้วยแคน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปอ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ กงรถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน หินดาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เมืองพลับพลา มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง หลุ่งตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองนา งิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง มัธยมศึกษา สพม.นครราชสีมา
โรงเรียนหินดาดวิทยา หินดาด มัธยมศึกษา อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

ดูเพิ่ม

แก้