รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพรวม แก้ไข

 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป
  โรงพยาบาลชุมชน
  โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
  โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แก้ไข

โรงพยาบาลชุมชน แก้ไข

โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แก้ไข

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ขนาด 30 เตียง

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น แก้ไข

โรงพยาบาลเอกชน แก้ไข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข แก้ไข

กระทรวงสาธารณสุข แก้ไข

กระทรวงมหาดไทย แก้ไข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ไข

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แก้ไข

เทศบาลเมืองปากพูน แก้ไข

กระทรวงยุติธรรม แก้ไข

โรงพยาบาลสัตว์ แก้ไข

กระทรวงศึกษาธิการ แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข