รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพรวมแก้ไข

 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป
  โรงพยาบาลชุมชน
  โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
  โรงพยาบาลเอกชน

กระทรวงสาธารณสุขแก้ไข

โรงพยาบาลศูนย์แก้ไข

โรงพยาบาลทั่วไปแก้ไข

 • โรงพยาบาลทุ่งสง ขนาด 280 เตียง
 • โรงพยาบาลสิชล ขนาด 260 เตียง

โรงพยาบาลชุมชนแก้ไข

 • โรงพยาบาลท่าศาลา ขนาด 308 เตียง
 • โรงพยาบาลปากพนัง ขนาด 95 เตียง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ขนาด 90 เตียง
 • โรงพยาบาลชะอวด ขนาด 60 เตียง
 • โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ขนาด 60 เตียง
 • โรงพยาบาลหัวไทร ขนาด 59 เตียง
 • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขนาด 54 เตียง
 • โรงพยาบาลลานสกา ขนาด 43 เตียง
 • โรงพยาบาลพิปูน ขนาด 33 เตียง
 • โรงพยาบาลขนอม ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลนาบอน ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลบางขัน ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลพรหมคีรี ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 26 เตียง
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 24 เตียง
 • โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ขนาด 10 เตียง
 • โรงพยาบาลพระพรหม ขนาด 10 เตียง
 • โรงพยาบาลนบพิตำ ขนาด 10 เตียง
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ขนาด 10 เตียง

โรงพยาบาลอื่นๆแก้ไข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ขนาด 30 เตียง

กระทรวงอื่นแก้ไข

กระทรวงกลาโหมแก้ไข

 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ขนาด 95 เตียง
 • โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ขนาด 16 เตียง

กระทรวงมหาดไทยแก้ไข

 • โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาด 46 เตียง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแก้ไข

สภากาชาดไทยแก้ไข

 • สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) ขนาด 0 เตียง

เอกชนแก้ไข

 • โรงพยาบาลนครินทร์ ขนาด 157 เตียง
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ ขนาด 59 เตียง
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน ขนาด 50 เตียง
 • โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ขนาด 50 เตียง
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ขนาด 25 เตียง

โรงพยาบาลสัตว์แก้ไข

กระทรวงศึกษาธิการแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข