รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพรวมแก้ไข

 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป
  โรงพยาบาลชุมชน
  โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
  โรงพยาบาลเอกชน

กระทรวงสาธารณสุขแก้ไข

โรงพยาบาลศูนย์แก้ไข

ระดับ Aแก้ไข

โรงพยาบาลทั่วไปแก้ไข

ระดับ Sแก้ไข

 • โรงพยาบาลทุ่งสง ขนาด 346 เตียง

ระดับ M1แก้ไข

 • โรงพยาบาลสิชล ขนาด 450 เตียง
 • โรงพยาบาลท่าศาลา ขนาด 300 เตียง

โรงพยาบาลชุมชนแก้ไข

ระดับ M2แก้ไข

ระดับ F1แก้ไข

 • โรงพยาบาลชะอวด ขนาด 90 เตียง
 • โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขนาด 80 เตียง
 • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขนาด 60 เตียง
 • โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ขนาด 60 เตียง

ระดับ F2แก้ไข

 • โรงพยาบาลลานสกา ขนาด 97 เตียง
 • โรงพยาบาลหัวไทร ขนาด 58 เตียง
 • โรงพยาบาลพระพรหม ขนาด 60 เตียง
 • โรงพยาบาลนาบอน ขนาด 40 เตียง
 • โรงพยาบาลพิปูน ขนาด 33 เตียง
 • โรงพยาบาลขนอม ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลบางขัน ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลพรหมคีรี ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ขนาด 30 เตียง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 26 เตียง
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 24 เตียง

ระดับ F3แก้ไข

 • โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ขนาด 23 เตียง
 • โรงพยาบาลนบพิตำ ขนาด 10 เตียง

โรงพยาบาลอื่นๆแก้ไข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ขนาด 30 เตียง

กระทรวงอื่นแก้ไข

กระทรวงกลาโหมแก้ไข

 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ขนาด 94 เตียง
 • โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ขนาด 16 เตียง

กระทรวงมหาดไทยแก้ไข

 • โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาด 46 เตียง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแก้ไข

สภากาชาดไทยแก้ไข

 • สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) ขนาด 0 เตียง

เอกชนแก้ไข

 • โรงพยาบาลนครินทร์ ขนาด 157 เตียง
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ ขนาด 59 เตียง
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน ขนาด 50 เตียง
 • โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ขนาด 50 เตียง
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ขนาด 25 เตียง

โรงพยาบาลสัตว์แก้ไข

กระทรวงศึกษาธิการแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข