รายชื่อโครงสร้างทางกายวิภาคมนุษย์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ระบบหลักในร่างกายแก้ไข

อวัยวะ (Organ)แก้ไข

กระดูก (Bone)แก้ไข

ในที่นี้กล่าวถึงโครงกระดูกมนุษย์ (human skeleton)

ต่อม (Gland)แก้ไข

เนื้อเยื่อ (Tissues)แก้ไข

ร่างกายส่วนที่เห็นภายนอกแก้ไข

ศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์อื่นๆ (ไม่จัดกลุ่ม)แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข