รายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนมาเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"[1] สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์มีรายชื่อและลำดับเกียรติ ดังต่อไปนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติ[2] เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ.
2
 
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.
3
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร.
4
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.
5
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว.
6
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
7
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) ส.ร.
8
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
9
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
10
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
11
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
12
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
13
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.
14
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) ม.ร.
15
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
16
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
17
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
18
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
19
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) ย.ร.
20
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ.
21
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.
22
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) อ.ร.
23
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
24
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
25
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
26
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -
27
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
28
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
29
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
30
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
31
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.
32
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
33
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
34
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.
35
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
36
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล.

เหรียญราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เหรียญบำเหน็จกล้าหาญแก้ไข

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1(37)
 
เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร ร.ม.ก.
2(38)
 
เหรียญรามมาลา ร.ม.
3(39)
 
 
เหรียญกล้าหาญ ร.ก.
 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ ร.ด.ม.(ก)
4(40)
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน ช.ส.
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา ช.ส.
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี ช.ส.
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ช.ส.
5(41)
 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ส.ช.๑
6(42)
 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1 ส.ช. ๒/๑
7(43)
 
เหรียญราชนิยม ร.น.
8(44)
 
เหรียญปราบฮ่อ ร.ป.ฮ.
9(45)
 
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
10(46)
 
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ร.ธ.
11(47)
 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ส.ช. ๒/๒
12(48)
 
เหรียญศานติมาลา ศ.ม.

เหรียญบำเหน็จในราชการแก้ไข

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1(49)
 
 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายทหารและตำรวจ)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
 
 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายพลเรือน)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
2(50)
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
ช.ร.
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา
ช.ร.
3(51)
 
เหรียญราชการชายแดน
ช.ด.
4(52)
 
เหรียญทองช้างเผือก
ร.ท.ช.
5(53)
 
เหรียญทองมงกุฎไทย
ร.ท.ม.
6(54)
 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
ร.ท.ภ.
7(55)
 
เหรียญเงินช้างเผือก
ร.ง.ช.
8(56)
 
เหรียญเงินมงกุฎไทย
ร.ง.ม.
9(57)
 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ร.ง.ภ.
10(58)
 
เหรียญจักรมาลา
ร.จ.ม.
 
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ร.จ.พ.
11(59)
 
เหรียญศารทูลมาลา
ร.ศ.ท.
12(60)
 
เหรียญบุษปมาลา
ร.บ.ม.
13(61)
 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
14(62)
 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2
15(63)
 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
16(64)
 
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
17(65)
 
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
18(66)
 
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3
19(67)
 
เหรียญลูกเสือยั่งยืน

เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์แก้ไข

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1(68)
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4
ม.ป.ร.1-5
2(69)
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5
จ.ป.ร.1-5
3(70)
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6
ว.ป.ร.1-5
4(71)
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7
ป.ป.ร.1-5
5(72)
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8
อ.ป.ร.1-5
6(73)
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
ภ.ป.ร.1-5
7(74)
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10
ว.ป.ร.1-5
8(75)
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 5
ร.จ.ท.5 / ร.จ.ง.5
9(76)
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 6
ร.จ.ท.6 / ร.จ.ง.6
10(77)
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 7
ร.จ.ท.7 / ร.จ.ง.7
11(78)
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9
ร.จ.ท.9 / ร.จ.ง.9
12(79)
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10
ร.จ.ท.10 / ร.จ.ง.10

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึกแก้ไข

แพรแถบย่อ รายชื่อ อักษรย่อ
  เหรียญสตพรรษมาลา เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๐๐ ปี ส.ม.
  เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ร.ศ.
  เหรียญประพาสมาลา เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรป ร.ป.ม.
  เหรียญราชินี เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ส.ผ.
  เหรียญทวีธาภิเศก เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นเวลายาวนานทวีคูณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีทวีธาภิเษก ท.ศ.
  เหรียญรัชมงคล เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปี เสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ร.ร.ม.
  เหรียญรัชมังคลาภิเศก เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ร.ม.ศ.
  เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ร.ร.ศ.๖
  เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ ร.ร.ศ.๗
  เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ ร.ร.ศ.๙
  เหรียญชัย
  เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี ร.ฉ.พ.
  เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
  เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
  เหรียญรัชดาภิเษก
  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  เหรียญสนองเสรีชน ส.ส.ช.
  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ ๕๐ พรรษา
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
  เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐
  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 (เหรียญทอง)
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 (เหรียญเงิน)
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 (เหรียญทองแดง)
  เหรียญกาชาดสรรเสริญ
  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นพิเศษ (เหรียญทอง)
  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 (เหรียญเงิน)
  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 2 (เหรียญบรอนซ์)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไขเพิ่มเติม, เล่ม ๖, ตอน ๓๗, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒), หน้า ๓๑๒
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑