รายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนมาเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"[1] สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์มีรายชื่อและลำดับเกียรติ ดังต่อไปนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติ[2] เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ.
2
 
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.
3
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร.
4
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.
5
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว.
6
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
7
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) ส.ร.
8
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
9
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
10
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
11
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
12
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
13
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.
14
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) ม.ร.
15
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
16
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
17
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
18
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
19
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) ย.ร.
20
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ.
21
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.
22
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) อ.ร.
23
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
24
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
25
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
26
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -
27
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
28
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
29
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
30
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
31
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.
32
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
33
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
34
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.
35
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
36
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล.

เหรียญราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เหรียญบำเหน็จกล้าหาญแก้ไข

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
 
เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร ร.ม.ก.
2
 
เหรียญรามมาลา ร.ม.
3
 
 
เหรียญกล้าหาญ ร.ก.
 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ ร.ด.ม.(ก)
4
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน ช.ส.
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา ช.ส.
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี ช.ส.
 
 
 
เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ช.ส.
5
 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ส.ช.๑
6
 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1 ส.ช. ๒/๑
7
 
เหรียญราชนิยม ร.น.
8
 
เหรียญปราบฮ่อ ร.ป.ฮ.
9
 
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
10
 
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ร.ธ.
11
 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ส.ช. ๒/๒
12
 
เหรียญศานติมาลา ศ.ม.

เหรียญบำเหน็จในราชการแก้ไข

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
 
 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายทหารและตำรวจ)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
 
 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (ฝ่ายพลเรือน)
ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ)
2
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
ช.ร.
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา
ช.ร.
3
 
เหรียญราชการชายแดน
ช.ด.
4
 
เหรียญทองช้างเผือก
ร.ท.ช.
5
 
เหรียญทองมงกุฎไทย
ร.ท.ม.
6
 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
ร.ท.ภ.
7
 
เหรียญเงินช้างเผือก
ร.ง.ช.
8
 
เหรียญเงินมงกุฎไทย
ร.ง.ม.
9
 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ร.ง.ภ.
10
 
เหรียญจักรมาลา
ร.จ.ม.
 
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ร.จ.พ.
11
 
เหรียญศารทูลมาลา
ร.ศ.ท.
12
 
เหรียญบุษปมาลา
ร.บ.ม.
13
 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
14
 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2
15
 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
16
 
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
17
 
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
18
 
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3
19
 
เหรียญลูกเสือยั่งยืน

เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์แก้ไข

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4
ม.ป.ร.1-5
2
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5
จ.ป.ร.1-5
3
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6
ว.ป.ร.1-5
4
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7
ป.ป.ร.1-5
5
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8
อ.ป.ร.1-5
6
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
ภ.ป.ร.1-5
7
 
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10
ว.ป.ร.1-5
8
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 5
ร.จ.ท.5 / ร.จ.ง.5
9
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 6
ร.จ.ท.6 / ร.จ.ง.6
10
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 7
ร.จ.ท.7 / ร.จ.ง.7
11
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9
ร.จ.ท.9 / ร.จ.ง.9
12
 
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10
ร.จ.ท.10 / ร.จ.ง.10

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึกแก้ไข

แพรแถบย่อ รายชื่อ อักษรย่อ
  เหรียญสตพรรษมาลา เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๐๐ ปี ส.ม.
  เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ร.ศ.
  เหรียญประพาสมาลา เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรป ร.ป.ม.
  เหรียญราชินี เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ส.ผ.
  เหรียญทวีธาภิเศก เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นเวลายาวนานทวีคูณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีทวีธาภิเษก ท.ศ.
  เหรียญรัชมงคล เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปี เสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ร.ร.ม.
  เหรียญรัชมังคลาภิเศก เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ร.ม.ศ.
  เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ ร.ร.ศ.๖
  เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ ร.ร.ศ.๗
  เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ ร.ร.ศ.๙
  เหรียญชัย
  เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี ร.ฉ.พ.
  เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
  เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
  เหรียญรัชดาภิเษก
  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  เหรียญสนองเสรีชน ส.ส.ช.
  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ ๕๐ พรรษา
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
  เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
  เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 (เหรียญทอง)
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 (เหรียญเงิน)
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 (เหรียญทองแดง)
  เหรียญกาชาดสรรเสริญ
  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นพิเศษ (เหรียญทอง)
  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 (เหรียญเงิน)
  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 2 (เหรียญบรอนซ์)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไขเพิ่มเติม, เล่ม ๖, ตอน ๓๗, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒), หน้า ๓๑๒
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑