เปิดเมนูหลัก

รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เนื้อหา

เทศบาลตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 2,233 แห่ง[1]

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัดเชียงรายแก้ไข

ในเขตจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบล 64 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงราย 1  เทศบาลตำบลบ้านดู่  บ้านดู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
2  เทศบาลตำบลนางแล  นางแล  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล
3  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  ป่าอ้อดอนชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย
4  เทศบาลตำบลแม่ยาว  แม่ยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
5  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
6  เทศบาลตำบลท่าสุด  ท่าสุด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด
7  เทศบาลตำบลท่าสาย  ท่าสาย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย
8  เทศบาลตำบลห้วยสัก  ห้วยสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก
9  เทศบาลตำบลดอยลาน  ดอยลาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน
10  เทศบาลตำบลดอยฮาง  ดอยฮาง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง
 เวียงชัย 1  เทศบาลตำบลเวียงชัย  เวียงชัย, เมืองชุม 2542  สุขาภิบาลเวียงชัย
2  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ  เวียงเหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
3  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เวียงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
4  เทศบาลตำบลเมืองชุม  เมืองชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม
5  เทศบาลตำบลดอนศิลา  ดอนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา
 เชียงของ 1  เทศบาลตำบลบุญเรือง  บุญเรือง 2542  สุขาภิบาลบุญเรือง
2  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเชียงของ
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
4  เทศบาลตำบลครึ่ง  ครึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง
5  เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ศรีดอนชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย
6  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ  ห้วยซ้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ
7  เทศบาลตำบลสถาน  สถาน  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
 เทิง 1  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ปล้อง 2542  สุขาภิบาลบ้านปล้อง
2  เทศบาลตำบลเวียงเทิง  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเทิง
3  เทศบาลตำบลงิ้ว  งิ้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
4  เทศบาลตำบลสันทรายงาม  สันทรายงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายงาม
5  เทศบาลตำบลหงาว  หงาว  องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
6  เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  เชียงเคี่ยน  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน
 พาน 1  เทศบาลตำบลเมืองพาน  เมืองพาน 2542  สุขาภิบาลเมืองพาน
2  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  สันมะเค็ด  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด
 ป่าแดด 1  เทศบาลตำบลป่าแงะ  ป่าแงะ 2542  สุขาภิบาลป่าแงะ
2  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2542  สุขาภิบาลป่าแดด
3  เทศบาลตำบลสันมะค่า  สันมะค่า  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า
4  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  ศรีโพธิ์เงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน
5  เทศบาลตำบลโรงช้าง  โรงช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 แม่จัน 1  เทศบาลตำบลจันจว้า  จันจว้า, จันจว้าใต้ 2542  สุขาภิบาลจันจว้า
2  เทศบาลตำบลแม่คำ  แม่คำ 2542  สุขาภิบาลแม่คำ
3  เทศบาลตำบลแม่จัน  แม่จัน 2542  สุขาภิบาลแม่จัน
4  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2542  สุขาภิบาลสันทราย
5  เทศบาลตำบลป่าซาง  ป่าซาง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
6  เทศบาลตำบลสายน้ำคำ  แม่คำ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ
7  เทศบาลตำบลแม่ไร่  แม่ไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่
8  เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก  ท่าข้าวเปลือก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก
 เชียงแสน 1  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเชียงแสน
2  เทศบาลตำบลโยนก  โยนก  องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก
3  เทศบาลตำบลป่าสัก  ป่าสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
4  เทศบาลตำบลบ้านแซว  บ้านแซว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว
5  เทศบาลตำบลแม่เงิน  แม่เงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน
 แม่สาย 1  เทศบาลตำบลแม่สาย  แม่สาย, เวียงพางคำ 2542  สุขาภิบาลแม่สาย
2  เทศบาลตำบลห้วยไคร้  ห้วยไคร้ 2542  สุขาภิบาลห้วยไคร้
3  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เวียงพางคำ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ
4  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  แม่สาย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย
 แม่สรวย 1  เทศบาลตำบลแม่สรวย  แม่สรวย 2542  สุขาภิบาลแม่สรวย
2  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  เจดีย์หลวง 2542  เทศบาลตำบลศรีถ้อย
3  เทศบาลตำบลเวียงสรวย  แม่สรวย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย
 เวียงป่าเป้า 1  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงป่าเป้า
2  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน  แม่เจดีย์ 2542  สุขาภิบาลแม่ขะจาน
3  เทศบาลตำบลป่างิ้ว  ป่างิ้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
4  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง  เวียงกาหลง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง
 พญาเม็งราย 1  เทศบาลตำบลพญาเม็งราย  แม่เปา, เม็งราย 2542  สุขาภิบาลพญาเม็งราย
2  เทศบาลตำบลไม้ยา  ไม้ยา  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา
3  เทศบาลตำบลเม็งราย  เม็งราย  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย
 ขุนตาล 1  เทศบาลตำบลบ้านต้า  ต้า 2542  สุขาภิบาลบ้านต้า
2  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
3  เทศบาลตำบลยางฮอม  ยางฮอม  องค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอม
 แม่ลาว 1  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ  ป่าก่อดำ, จอมหมอกแก้ว 2542  สุขาภิบาลป่าก่อดำ
2  เทศบาลตำบลแม่ลาว  ดงมะดะ 2542  สุขาภิบาลแม่ลาว
3  เทศบาลตำบลดงมะดะ  ดงมะดะ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ
 เวียงแก่น 1  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ม่วงยาย  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย
2  เทศบาลตำบลหล่ายงาว  หล่ายง่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ายงาว
3  เทศบาลตำบลท่าข้าม  ท่าข้าม  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 เวียงเชียงรุ้ง 1  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ทุ่งก่อ, ดงมหาวัน 2542  สุขาภิบาลบ้านเหล่า

จังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลตำบลทั้งหมด 116 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงใหม่ 1  เทศบาลตำบลช้างเผือก  ช้างเผือก 2542  สุขาภิบาลช้างเผือก
2  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  หนองป่าครั่ง 2549  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง
3  เทศบาลตำบลหนองหอย  หนองหอย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
4  เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม  ฟ้าฮ่าม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม
5  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
6  เทศบาลตำบลสุเทพ  สุเทพ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
7  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา
8  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  สันผีเสื้อ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ
 จอมทอง 1  เทศบาลตำบลจอมทอง  ข่วงเปา, ดอยแก้ว, บ้านหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านหลวง
2  เทศบาลตำบลดอยแก้ว  ดอยแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว
3  เทศบาลตำบลบ้านแปะ  บ้านแปะ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ
4  เทศบาลตำบลบ้านหลวง  บ้านหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
5  เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  สบเตี๊ยะ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
6  เทศบาลตำบลแม่สอย  แม่สอย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
 แม่แจ่ม 1  เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ช่างเคิ่ง 2542  สุขาภิบาลแม่แจ่ม
2  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
 เชียงดาว 1  เทศบาลตำบลเชียงดาว  เชียงดาว 2542  สุขาภิบาลเชียงดาว
2  เทศบาลตำบลเมืองงาย  เมืองงาย 2542  สุขาภิบาลเมืองงาย
3  เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ  เมืองงาย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
4  เทศบาลตำบลปิงโค้ง  ปิงโค้ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง
5  เทศบาลตำบลเมืองนะ  เมืองนะ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ
6  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  ทุ่งข้าวพวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง
7  เทศบาลตำบลแม่นะ  แม่นะ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ
 ดอยสะเก็ด 1  เทศบาลตำบลเชิงดอย  เชิงดอย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย
2  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  ลวงเหนือ, ป่าป้อง, เชิงดอย 2542  สุขาภิบาลเชิงดอย
3  เทศบาลตำบลตลาดขวัญ  ตลาดขวัญ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ
4  เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  ตลาดใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
5  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ป่าป้อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง
6  เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง  ป่าเมี่ยง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
7  เทศบาลตำบลแม่คือ  แม่คือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ
8  เทศบาลตำบลแม่โป่ง  แม่โป่ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง
9  เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน  แม่ฮ้อยเงิน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน
10  เทศบาลตำบลลวงเหนือ  ลวงเหนือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ
11  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน  สง่าบ้าน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน
12  เทศบาลตำบลสันปูเลย  สันปูเลย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย
13  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  สำราญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์
 แม่แตง 1  เทศบาลตำบลจอมแจ้ง  ขี้เหล็ก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลแม่หอพระ  แม่หอพระ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ
3  เทศบาลตำบลแม่แตง  แม่แตง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง
4  เทศบาลตำบลสันมหาพน  สันมหาพน  ขี้เหล็ก 2542  สุขาภิบาลสันมหาพน
5  เทศบาลตำบลอินทขิล  อินทขิล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล
 แม่ริม 1  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลแม่ริม ริมใต้ แม่สา 2542  สุขาภิบาลแม่ริม
3  เทศบาลตำบลแม่แรม แม่แรม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม
4  เทศบาลตำบลริมเหนือ  ริมเหนือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ
5  เทศบาลตำบลสันโป่ง  สันโป่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง
6  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  เหมืองแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว
 สะเมิง 1  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้  สะเมิงใต้ 2542  สุขาภิบาลสะเมิงใต้
 ฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  แม่ข่า 2542  สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า
2  เทศบาลตำบลแม่ข่า  แม่ข่า 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
3  เทศบาลตำบลเวียงฝาง  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงฝาง
4  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 แม่อาย 1  เทศบาลตำบลแม่อาย  แม่อาย, มะลิกา 2542  สุขาภิบาลแม่อาย
 พร้าว 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่  น้ำแพร่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2  เทศบาลตำบลบ้านโป่ง  บ้านโป่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
3  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม  ป่าตุ้ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม
4  เทศบาลตำบลป่าไหน่  ป่าไหน่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไหน่
5  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  แม่ปั๋ง
6  เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  เวียง, ทุ่งหลวง 2542  สุขาภิบาลเวียงพร้าว
 สันป่าตอง 1  เทศบาลตำบลทุ่งต้อม  ทุ่งต้อม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม
2  เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก  ทุ่งสะโตก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก
3  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ท่าวังพร้าว, มะขามหลวง, บ้านกลาง, มะขุนหวาน 2542  สุขาภิบาลบ้านกลาง
4  เทศบาลตำบลบ้านแม  บ้านแม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม
5  เทศบาลตำบลยุหว่า  ยุหว่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า
6  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ยุหว่า, ทุ่งต้อม, มะขามหลวง 2542  สุขาภิบาลยุหว่า
 สันกำแพง 1  เทศบาลตำบลบวกค้าง  บวกค้าง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง
2  เทศบาลตำบลแม่ปูคา  แม่ปูคา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา
3  เทศบาลตำบลสันกลาง  สันกลาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
4  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ทรายมูล  สันกำแพง, แช่ช้าง 2542  สุขาภิบาลสันกำแพง
5  เทศบาลตำบลห้วยทราย  ห้วยทราย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
6  เทศบาลตำบลออนใต้  ออนใต้ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้
 สันทราย 1  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  แม่แฝกใหม่
2  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
3  เทศบาลตำบลเมืองเล็น  เมืองเล็น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็น
4  เทศบาลตำบลแม่แฝก  แม่แฝก
5  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  สันทรายหลวง, สันทรายน้อย  สันพระเนตร, ป่าไผ่ 2542  สุขาภิบาลสันทรายหลวง
6  เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  สันนาเม็ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง
7  เทศบาลตำบลสันป่าเปา  สันป่าเปา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา
8  เทศบาลตำบลสันพระเนตร  สันพระเนตร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร
9  เทศบาลตำบลหนองจ๊อม  หนองจ๊อม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม
10  เทศบาลตำบลหนองหาร  หนองหาร 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร
11  เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  หนองแหย่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง
 หางดง 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  น้ำแพร่พัฒนา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2  เทศบาลตำบลบ้านปง  บ้านปง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
3  เทศบาลตำบลบ้านแหวน  บ้านแหวน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน
4  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  หางดง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง
5  เทศบาลตำบลสันผักหวาน  สันผักหวาน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน
6  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว  หนองแก๋ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
7  เทศบาลตำบลหนองควาย  หนองควาย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
8  เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา  หนองตอง 2542  สุขาภิบาลหนองตองพัฒนา
9  เทศบาลตำบลหางดง  หางดง 2542  สุขาภิบาลหางดง
10  เทศบาลตำบลหารแก้ว  หารแก้ว 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว
 ฮอด 1  เทศบาลตำบลท่าข้าม  หางดง 2542  สุขาภิบาลท่าข้าม
2  เทศบาลตำบลบ่อหลวง  บ่อหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง
3  เทศบาลตำบลบ้านตาล  บ้านตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
 ดอยเต่า 1  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ท่าเดื่อ, มืดกา 2542  สุขาภิบาลท่าเดื่อ
 อมก๋อย 1  เทศบาลตำบลอมก๋อย  อมก๋อย 2542  สุขาภิบาลอมก๋อย
 สารภี 1  เทศบาลตำบลขัวมุง  ขัวมุง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง
2  เทศบาลตำบลชมภู  ชมภู
3  เทศบาลตำบลไชยสถาน  ไชยสถาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
4  เทศบาลตำบลดอนแก้ว  ดอนแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
5  เทศบาลตำบลท่ากว้าง  ท่ากว้าง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง
6  เทศบาลตำบลท่าวังตาล  ท่าวังตาล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล
7  เทศบาลตำบลป่าบง  ป่าบง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง
8  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ยางเนิ้ง  สารภี, หนองผึ้ง 2542  สุขาภิบาลยางเนิ้ง
9  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  สันทราย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
10  เทศบาลตำบลสารภี  สารภี 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
11  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  หนองผึ้ง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง
12  เทศบาลตำบลหนองแฝก  หนองแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก
 เวียงแหง 1  เทศบาลตำบลแสนไห  แสนไห 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห
 ไชยปราการ 1  เทศบาลตำบลไชยปราการ  ปงตำ  ศรีดงเย็น, หนองบัว 2542  สุขาภิบาลไชยปราการ
2  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 แม่วาง 1  เทศบาลตำบลแม่วาง  บ้านกาด, ดอนเปา 2542  สุขาภิบาลบ้านกาด
 ดอยหล่อ 1  เทศบาลตำบลยางคราม  ยางคราม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
2  เทศบาลตำบลสองแคว  สองแคว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว
3  เทศบาลตำบลสันติสุข  สันติสุข 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

จังหวัดน่านแก้ไข

ในเขตจังหวัดน่าน มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองน่าน 1  เทศบาลตำบลดู่ใต้  ดู่ใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้
2  เทศบาลตำบลกองควาย  กองควาย  องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย
 เชียงกลาง 1  เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เชียงกลาง, เปือ, พญาแก้ว 2542  เทศบาลตำบลสบกอน
2  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน  เชียงคาน, พระพุทธบาท  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
 ท่าวังผา 1  เทศบาลตำบลท่าวังผา  ท่าวังผา 2542  สุขาภิบาลท่าวังผา
 ทุ่งช้าง 1  เทศบาลตำบลทุ่งช้าง  และ, ทุ่งช้าง 2542  เทศบาลตำบลและ
2  เทศบาลตำบลงอบ  งอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
 นาน้อย 1  เทศบาลตำบลนาน้อย  นาน้อย 2542  สุขาภิบาลนาน้อย
2  เทศบาลตำบลศีรษะเกษ  ศีรษะเกษ  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ
 นาหมื่น 1  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  บ่อแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 บ่อเกลือ 1  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้  บ่อเกลือใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้
 ปัว 1  เทศบาลตำบลปัว  ปัว  สถาน, ไชยวัฒนา, วรนคร 2542  เทศบาลตำบลบ้านปรางค์
2  เทศบาลตำบลศิลาแลง  ศิลาแลง  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง
 แม่จริม 1  เทศบาลตำบลหนองแดง  หนองแดง, หมอเมือง 2542  สุขาภิบาลหนองแดง
 เวียงสา 1  เทศบาลตำบลเวียงสา  กลางเวียง 2542  เทศบาลตำบลกลางเวียง (สุขาภิบาลกลางเวียงเดิม)
2  เทศบาลตำบลกลางเวียง  ปงสนุก  กลางเวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง
3  เทศบาลตำบลขึ่ง  ขึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลขึ่ง
 สองแคว 1  เทศบาลตำบลยอด  ยอด  องค์การบริหารส่วนตำบลยอด

จังหวัดพะเยาแก้ไข

ในเขตจังหวัดพะเยา มีเทศบาลตำบล 33 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพะเยา 1  เทศบาลตำบลท่าจำปี  ท่าจำปี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี
2  เทศบาลตำบลท่าวังทอง  ท่าวังทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง
3  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  บ้านต๋อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม
4  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บ้านต๊ำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ
5  เทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7  เทศบาลตำบลแม่กา  แม่กา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
8  เทศบาลตำบลแม่ปืม  แม่ปืม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม
9  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สันป่าม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง
 จุน 1  เทศบาลตำบลจุน  จุน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุน
2  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ทุ่งรวงทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
3  เทศบาลตำบลเวียงลอ  ลอ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลอ
4  เทศบาลตำบลหงส์หิน  หงส์หิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน
5  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ 2542  สุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ
 เชียงคำ 1  เทศบาลตำบลเชียงคำ  หย่วน 2542  สุขาภิบาลเชียงคำ
2  เทศบาลตำบลฝายกวาง  ฝายกวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2542  เทศบาลตำบลบ้านทราย
4  เทศบาลตำบลหย่วน  หย่วน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน
 เชียงม่วน 1  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  เชียงม่วน  บ้านมาง 2542  สุขาภิบาลเชียงม่วน
 ดอกคำใต้ 1  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ 2542  สุขาภิบาลบ้านถ้ำ
2  เทศบาลตำบลหนองหล่ม  หนองหล่ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
3  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ห้วยลาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน
 ปง 1  เทศบาลตำบลงิม  งิม 2542  สุขาภิบาลงิม
2  เทศบาลตำบลปง  นาปรัง, ปง 2542  สุขาภิบาลปง
3  เทศบาลตำบลแม่ยม  ปง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปง
 ภูกามยาว 1  เทศบาลตำบลดงเจน  ดงเจน, แม่อิง 2542  สุขาภิบาลดงเจน
 ภูซาง 1  เทศบาลตำบลสบบง  สบบง 2542  สุขาภิบาลสบบง
 แม่ใจ 1  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์
2  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  บ้านเหล่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
3  เทศบาลตำบลป่าแฝก  ป่าแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4  เทศบาลตำบลแม่ใจ  แม่ใจ, ศรีถ้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ใจ
5  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  แม่ใจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ
6  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ศรีถ้อย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

จังหวัดแพร่แก้ไข

ในเขตจังหวัดแพร่มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองแพร่ 1  เทศบาลตำบลช่อแฮ  ช่อแฮ  ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลช่อแฮ
2  เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  ทุ่งโฮ้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งโฮ้ง
3  เทศบาลตำบลแม่หล่าย  แม่หล่าย 2542  สุขาภิบาลแม่หล่าย
4  เทศบาลตำบลป่าแมต  ป่าแมต  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต
5  เทศบาลตำบลแม่คำมี  แม่คำมี  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
6  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  บ้านถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
7  เทศบาลตำบลสวนเขื่อน  สวนเขื่อน  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเขื่อน
8  เทศบาลตำบลวังหงส์  วังหงส์  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหงส์
9  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ทุ่งกวาว  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
 ร้องกวาง 1  เทศบาลตำบลร้องกวาง  ทุ่งศรี, ร้องเข็ม  ร้องกวาง  สุขาภิบาลร้องกวาง
2  เทศบาลตำบลบ้านเวียง  บ้านเวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง
 ลอง 1 เทศบาลตำบลบ้านปิน  บ้านปิน 2542  สุขาภิบาลบ้านปิน
2  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ห้วยอ้อ 2542  สุขาภิบาลห้วยอ้อ
3  เทศบาลตำบลแม่ปาน  แม่ปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาน
4  เทศบาลตำบลแม่ลานนา  ห้วยอ้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
5  เทศบาลตำบลเวียงต้า  เวียงต้า  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต้า
6  เทศบาลตำบลปากกาง  ปากกาง  องค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง
 สูงเม่น 1  เทศบาลตำบลสูงเม่น  สูงเม่น 2542  สุขาภิบาลสูงเม่น
 เด่นชัย 1  เทศบาลตำบลเด่นชัย  เด่นชัย, แม่จั๊วะ, ปงป่าหวาย 2542  สุขาภิบาลเด่นชัย
2  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  แม่จั๊วะ 2542  สุขาภิบาลแม่จั๊วะ
3  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ปงป่าหวาย
 สอง 1  เทศบาลตำบลสอง  บ้านหนุน, บ้านกลาง 2542  สุขาภิบาลสอง
2  เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  ห้วยหม้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย
 วังชิ้น 1  เทศบาลตำบลวังชิ้น  วังชิ้น 2542  สุขาภิบาลวังชิ้น
 หนองม่วงไข่ 1  เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่ 2542  สุขาภิบาลหนองม่วงไข่

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแก้ไข

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขุนยวม 1  เทศบาลตำบลขุนยวม  ขุนยวม 2542  สุขาภิบาลขุนยวม
 ปาย 1  เทศบาลตำบลปาย  เวียงใต้ 2542  สุขาภิบาลปาย
 แม่ลาน้อย 1  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ลาน้อย
 แม่สะเรียง 1  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  แม่สะเรียง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง
2  เทศบาลตำบลแม่ยวม  แม่ยวม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
3  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บ้านกาศ, แม่สะเรียง 2542  สุขาภิบาลแม่สะเรียง

จังหวัดลำปางแก้ไข

ในเขตจังหวัดลำปาง มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำปาง 1  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  บ่อแฮ้ว 2542  สุขาภิบาลบ่อแฮ้ว
2  เทศบาลตำบลต้นธงชัย  ต้นธงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย
3  เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา  บุญนาคพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
 เกาะคา 1  เทศบาลตำบลเกาะคา  ศาลา, เกาะคา, ท่าผา 2542  สุขาภิบาลเกาะคา
2  เทศบาลตำบลลำปางหลวง  ลำปางหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง
3  เทศบาลตำบลนาแก้ว  นาแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
4  เทศบาลตำบลศาลา  ศาลา  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลา
5  เทศบาลตำบลไหล่หิน  ไหล่หิน  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน
6  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
7  เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  เกาะคา  เทศบาลตำบลสบยาว
8  เทศบาลตำบลวังพร้าว  วังพร้าว  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพร้าว
 งาว 1  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  หลวงเหนือ 2542  เทศบาลตำบลดอนไชย
2  เทศบาลตำบลหลวงใต้  หลวงใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้
 แจ้ห่ม 1  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม  แจ้ห่ม 2542  สุขาภิบาลแจ้ห่ม
2  เทศบาลตำบลบ้านสา  บ้านสา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา
3  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  ทุ่งผึ้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง
 เถิน 1  เทศบาลตำบลเวียงมอก  เวียงมอก  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมอก
2  เทศบาลตำบลแม่มอก  แม่มอก  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอก
3  เทศบาลตำบลเถินบุรี  เถินบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลเถินบุรี
 แม่ทะ 1  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  ป่าตัน  นาครัว 2542  สุขาภิบาลป่าตันนาครัว
2  เทศบาลตำบลแม่ทะ  แม่ทะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ
3  เทศบาลตำบลน้ำโจ้  น้ำโจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้
4  เทศบาลตำบลสิริราช  สันดอนแก้ว  เทศบาลตำบลสันดอนแก้ว
5  เทศบาลตำบลนาครัว  นาครัว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว
 แม่พริก 1  เทศบาลตำบลแม่ปุ  แม่ปุ 2542  สุขาภิบาลแม่ปุ
2  เทศบาลตำบลแม่พริก  แม่พริก 2542  สุขาภิบาลแม่พริก
3  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  พระบาทวังตวง  องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง
 แม่เมาะ 1  เทศบาลตำบลแม่เมาะ  แม่เมาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ
 เมืองปาน 1  เทศบาลตำบลเมืองปาน  เมืองปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน
 วังเหนือ 1  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
2  เทศบาลตำบลวังเหนือ  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลวังเหนือ
 สบปราบ 1  เทศบาลตำบลสบปราบ  สบปราบ 2542  สุขาภิบาลสบปราบ
 เสริมงาม 1  เทศบาลตำบลเสริมงาม  ทุ่งงาม, เสริมซ้าย, เสริมกลาง 2542  สุขาภิบาลเสริมงาม
2  เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ทุ่งงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งงาม
3  เทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เสริมซ้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมซ้าย
 ห้างฉัตร 1  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  ห้างฉัตร 2542  สุขาภิบาลห้างฉัตร
2  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  ห้างฉัตร  องค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร
3  เทศบาลตำบลปงยางคก  ปงยางคก  องค์การบริหารส่วนตำบลปงยางคก
4  เทศบาลตำบลเมืองยาว  เมืองยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว

จังหวัดลำพูนแก้ไข

ในเขตจังหวัดลำพูนมีเทศบาลตำบล 39 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำพูน 1  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  บ้านแป้น, หนองหนาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแป้น
2  เทศบาลตำบลริมปิง  ริมปิง 2542  สุขาภิบาลริมปิง
3  เทศบาลตำบลอุโมงค์  อุโมงค์ 2542  สุขาภิบาลอุโมงค์
4  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
5  เทศบาลตำบลเหมืองง่า  เหมืองง่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
6  เทศบาลตำบลเวียงยอง  เวียงยอง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง
7  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้  มะเขือแจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้
8  เทศบาลตำบลหนองช้างคืน  หนองช้างคืน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างคืน
9  เทศบาลตำบลประตูป่า  ประตูป่า  องค์การบริหารส่วนตำบลประตูป่าง
10  เทศบาลตำบลต้นธง  ต้นธง  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง
11  เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เหมืองจี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองจี้
12  เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง  บ้านแป้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
13 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  ศรีบัวบาน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน
14  เทศบาลตำบลป่าสัก  ป่าสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 ทุ่งหัวช้าง 1  เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  ทุ่งหัวช้าง 2542  สุขาภิบาลทุ่งหัวช้าง
 บ้านธิ 1  เทศบาลตำบลบ้านธิ  บ้านธิ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิ
 บ้านโฮ่ง 1  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านโฮ่ง
2  เทศบาลตำบลศรีเตี้ย  ศรีเตี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเตี้ย
 ป่าซาง 1  เทศบาลตำบลป่าซาง  ปากบ่อง, ป่าซาง 2542  สุขาภิบาลป่าซาง
2  เทศบาลตำบลม่วงน้อย  ม่วงน้อย 2542  สุขาภิบาลม่วงน้อย
3  เทศบาลตำบลแม่แรง  แม่แรง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง
4  เทศบาลตำบลมะกอก  มะกอก  องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอก
 แม่ทา 1  เทศบาลตำบลทากาศ  ทากาศ, ทาขุมเงิน 2542  สุขาภิบาลทากาศ
2  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ทาสบเส้า 2542  สุขาภิบาลทาสบเส้า
3  เทศบาลตำบลทาสบชัย  ทาสบเส้า  องค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า
4  เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ทาปลาดุก  องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก
5  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ  ทากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลทากาศ
6  เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  ทาทุ่งหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง
7 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน  ทาขุมเงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลทาขุมเงิน
 ลี้ 1  เทศบาลตำบลวังดิน  ลี้ 2542  สุขาภิบาลวังดิน
2  เทศบาลตำบลแม่ตืน  แม่ตืน 2542  สุขาภิบาลแม่ตืน
3  เทศบาลตำบลดงดำ  ดงดำ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ
4  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ศรีวิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
5  เทศบาลตำบลก้อ  ก้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลก้อ
6  เทศบาลตำบลลี้  ลี้  องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
7  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
 เวียงหนองล่อง 1  เทศบาลตำบลวังผาง  วังผาง 2542  สุขาภิบาลวังผาง
2  เทศบาลตำบลหนองล่อง  หนองล่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง
3  เทศบาลตำบลหนองยวง  หนองยวง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยวง

จังหวัดอุตรดิตถ์แก้ไข

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุตรดิตถ์ 1  เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม  บ้านด่านนาขาม 2542  สุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม
2  เทศบาลตำบลวังกะพี้  วังกะพี้ 2542  สุขาภิบาลวังกะพี้
3  เทศบาลตำบลบ้านเกาะ  บ้านเกาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4  เทศบาลตำบลผาจุก  ผาจุก  องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก
5  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  คุ้งตะเภา  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา
6  เทศบาลตำบลน้ำริด  น้ำริด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด
7  เทศบาลตำบลหาดกรวด  หาดกรวด  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด
8  เทศบาลตำบลท่าเสา  ท่าเสา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
9  เทศบาลตำบลป่าเซ่า  ป่าเซ่า  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า
10  เทศบาลตำบลงิ้วงาม  งิ้วงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
 ตรอน 1  เทศบาลตำบลตรอน  วังแดง 2542  สุขาภิบาลตรอน
2  เทศบาลตำบลบ้านแก่ง  บ้านแก่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านแก่ง
 ทองแสนขัน 1  เทศบาลตำบลทองแสนขัน  บ่อทอง 2542  สุขาภิบาลทองแสนขัน
 ท่าปลา 1  เทศบาลตำบลท่าปลา  ท่าปลา 2542  สุขาภิบาลท่าปลา
2  เทศบาลตำบลร่วมจิต  ร่วมจิต 2542  สุขาภิบาลร่วมจิต
3  เทศบาลตำบลจริม  จริม  องค์การบริหารส่วนตำบลจริม
 น้ำปาด 1  เทศบาลตำบลน้ำปาด  แสนตอ 2542  สุขาภิบาลน้ำปาด
 บ้านโคก 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก  บ้านโคก 2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
 พิชัย 1  เทศบาลตำบลท่าสัก  ท่าสัก 2542  สุขาภิบาลท่าสัก
2  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง 2542  สุขาภิบาลในเมือง
 ฟากท่า 1  เทศบาลตำบลฟากท่า  ฟากท่า, สองคอน 2542  สุขาภิบาลฟากท่า
 ลับแล 1  เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  ศรีพนมมาศ 2487
2  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ไผ่ล้อม, ทุ่งยั้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งยั้ง
3  เทศบาลตำบลหัวดง  แม่พูล 2542  สุขาภิบาลหัวดง
4  เทศบาลตำบลพระเสด็จ  ทุ่งยั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

จังหวัดกาฬสินธุ์แก้ไข

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองกาฬสินธุ์ 1  เทศบาลตำบลนาจารย์ นาจารย์ ไผ่, ภูปอ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาจารย์

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนาจารย์ รวมกับเทศบาลตำบลนาจารย์

2  เทศบาลตำบลหนองสอ ลำปาว ลำคลอง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองสอ

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาว รวมกับเทศบาลตำบลหนองสอ

3  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ห้วยโพธิ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
4  เทศบาลตำบลลำคลอง - ลำคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสอ) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคลอง
5  เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
6  เทศบาลตำบลหลุบ หลุบ - องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ
7  เทศบาลตำบลบึงวิชัย บึงวิชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย
8  เทศบาลตำบลเหนือ เหนือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือ
9  เทศบาลตำบลไผ่ - ไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
10  เทศบาลตำบลลำพาน ลำพาน - องค์การบริหารส่วนตำบลลำพาน
11  เทศบาลตำบลภูปอ - ภูปอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์) องค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ
12  เทศบาลตำบลภูดิน ภูดิน - องค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน
13  เทศบาลตำบลขมิ้น ขมิ้น - องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
14  เทศบาลตำบลโพนทอง โพนทอง - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
15  เทศบาลตำบลกลางหมื่น กลางหมื่น - องค์การบริหารส่วนตำบลกลางหมื่น
 นามน 1  เทศบาลตำบลนามน - นามน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนามน
2  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
 กมลาไสย 1  เทศบาลตำบลกมลาไสย - กมลาไสย, หลักเมือง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกมลาไสย
2  เทศบาลตำบลธัญญา - ธัญญา 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลธัญญา
3  เทศบาลตำบลหนองแปน หนองแปน - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองแปน

*ยุบสภาตำบลหนองแปน รวมกับเทศบาลตำบลหนองแปน

4  เทศบาลตำบลดงลิง ดงลิง - องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง
5  เทศบาลตำบลหลักเมือง - หลักเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง
 ร่องคำ 1  เทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลร่องคำ

*ยุบสภาตำบลร่องคำ รวมกับเทศบาลตำบลร่องคำ

 กุฉินารายณ์ 1  เทศบาลตำบลกุดหว้า - กุดหว้า 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกุดหว้า
2  เทศบาลตำบลจุมจัง จุมจัง - องค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
3  เทศบาลตำบลนาขาม นาขาม - องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
4  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าใหญ่
 เขาวง 1  เทศบาลตำบลกุดสิม กุดปลาเค้า คุ้มเก่า, กุดสิมคุ้มใหม่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกุดสิม

*ยุบสภาตำบลกุดปลาค้าว รวมกับเทศบาลตำบลกุดสิม

2  เทศบาลตำบลสระพังทอง สระพังทอง - องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังทอง
3  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย - องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
4  เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - กุดสิมคุ้มใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
 ยางตลาด 1  เทศบาลตำบลโคกศรี - อุ่มเม่า, ดอนสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโคกศรี
2  เทศบาลตำบลยางตลาด - ยางตลาด 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลยางตลาด
3  เทศบาลตำบลบัวบาน บัวบาน - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน
4  เทศบาลตำบลอิตื้อ อิตื้อ - องค์การบริหารส่วนตำบลอิตื้อ
5  เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ - องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
6  เทศบาลตำบลเขาพระนอน เขาพระนอน - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระนอน
7  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า - อุ่มเม่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกศรี) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
8  เทศบาลตำบลโนนสูง โนนสูง - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
 ห้วยเม็ก 1  เทศบาลตำบลคำใหญ่ - คำใหญ่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลคำใหญ่
2  เทศบาลตำบลห้วยเม็ก - ห้วยเม็ก 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยเม็ก
3  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง - ห้วยเม็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดดงยาง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

4  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลคำเหมือดแก้ว
 สหัสขันธ์ 1  เทศบาลตำบลโนนบุรี โนนบุรี - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโนนบุรี

*ยุบสภาตำบลโนนบุรี รวมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี

2  เทศบาลตำบลภูสิงห์ ภูสิงห์ - องค์การบริหารส่วนตำบลภูสิงห์
3  เทศบาลตำบลนิคม นิคม - องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
4  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
5  เทศบาลนามะเขือ นามะเขือ - องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ
6  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา
 คำม่วง 1  เทศบาลตำบลคำม่วง - ทุ่งคลอง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลคำม่วง
2  เทศบาลตำบลโพน - โพน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโพน
3  เทศบาลตำบลนาทัน นาทัน - องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน
 ท่าคันโท 1  เทศบาลตำบลท่าคันโท ท่าคันโท นาตาล 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าคันโท

*ยุบสภาตำบลท่าคันโท รวมกับเทศบาลตำบลท่าคันโท

2  เทศบาลตำบลกุงเก่า กุงเก่า - องค์การบริหารส่วนตำบลกุงเก่า
3  เทศบาลตำบลกุดจิก กุดจิก - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ดงสมบูรณ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลดงสมบูรณ์
5  เทศบาลตำบลนาตาล - นาตาล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
 หนองกุงศรี 1  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี - หนองกุงศรี, ลำหนองแสน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองกุงศรี
2  เทศบาลตำบลหนองหิน - หนองหิน, ดงมูล 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองหิน
3  เทศบาลตำบลคำก้าว - หนองกุงศรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำก้าว และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลคำก้าว

4  เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5  เทศบาลตำบลหนองสรวง หนองสรวง - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6  เทศบาลตำบลดงมูล - ดงมูล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
7  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 สมเด็จ 1  เทศบาลตำบลสมเด็จ - สมเด็จ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสมเด็จ

*เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลสี่แยก เป็นสุขาภิบาลสมเด็จ

2  เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ลำห้วยหลัว - องค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว
3  เทศบาลตำบลมหาไชย มหาไชย - องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย
4  เทศบาลตำบลผาเสวย ผาเสวย - องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย
5  เทศบาลตำบลแซงบาดาล แซงบาดาล - องค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล
 ห้วยผึ้ง 1  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง - นิคมห้วยผึ้ง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยผึ้ง
2  เทศบาลตำบลคำบง คำบง - องค์การบริหารส่วนตำบลคำบล
3  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร หนองอิบุตร - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร
 นาคู 1  เทศบาลตำบลนาคู - นาคู 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาคู
2  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ภูแล่นช้าง - องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง
 ดอนจาน 1  เทศบาลตำบลดอนจาน ดอนจาน - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจาน
2  เทศบาลตำบลม่วงนา ม่วงนา - องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงนา
 ฆ้องชัย 1  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัยพัฒนา - องค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา

จังหวัดขอนแก่นแก้ไข

ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

 1. อำเภอ
ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองขอนแก่น 1  เทศบาลตำบลท่าพระ  ท่าพระ    2542 สุขาภิบาลท่าพระ
2  เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
3  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  บ้านเป็ด    2542 สุขาภิบาลบ้านเป็ด
4  เทศบาลตำบลสาวะถี  สาวะถี     องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี
5  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
6  เทศบาลตำบลโนนท่อน  โนนท่อน     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่อน
7  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ      
8  เทศบาลตำบลหนองตูม  หนองตูม     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
9  เทศบาลตำบลพระลับ  พระลับ     องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ
10  เทศบาลตำบลบึงเนียม  บึงเนียม     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
11  เทศบาลตำบลดอนหัน  ดอนหัน     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 กระนวน 1  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง      
2  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  น้ำอ้อม      
 เขาสวนกวาง 1  เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง    เขาสวนกวาง,คำม่วง  2542  สุขาภิบาลเขาสวนกวาง
2  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 โคกโพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก  2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  โพธิ์ไชย     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
3  เทศบาลตำบลนาแพง  นาแพง     องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง
4  เทศบาลตำบลภูผาแดง บ้านโคก    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านโคก
 ชนบท 1  เทศบาลตำบลชนบท ชนบท    สุขาภิบาลชนบท
2  เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ชนบท    องค์การบริการส่วนตำบลชนบท
 ชุมแพ 1  เทศบาลตำบลหนองไผ่    หนองไผ่  2542  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
2  เทศบาลตำบลโนนหัน    โนนหัน,โนนสะอาด    สุขาภิบาลโนนหัน
3  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  หนองเสาเล้า      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสาเล้า
4  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์    โนนอุดม,ขัวเรียง    สุขาภิบาลโคกสูงสัมพันธ์
5  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
6  เทศบาลตำบลนาเพียง  นาเพียง      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 ซำสูง 1  เทศบาลตำบลซำสูง  กระนวน   2542 สุขาภิบาลซำสูง
 น้ำพอง 1  เทศบาลตำบลน้ำพอง  น้ำพอง      
2  เทศบาลตำบลวังชัย  วังชัย      
3  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ลำน้ำพอง      
4  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  กุดน้ำใส      
5  เทศบาลตำบลม่วงหวาน  ม่วงหวาน      
 โนนศิลา 1  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา, บ้านหัน  2542  สุขาภิบาลโนนศิลา
 บ้านไผ่ 1  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง  2552  องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 บ้านฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง      
2  เทศบาลตำบลโคกงาม  โคกงาม      
3  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง  โนนฆ้อง      
4  เทศบาลตำบลป่ามะนาว  ป่ามะนาว      
 บ้านแฮด 1  เทศบาลตำบลบ้านแฮด    บ้านแฮด  2542  สุขาภิบาลบ้านแฮด
2  เทศบาลตำบลวังสวรรค์  บ้านแฮด    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแฮด
3  เทศบาลตำบลโคกสำราญ  โคกสำราญ      
 เปือยน้อย 1  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  เปือยน้อย,สระแก้ว 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลเปือยน้อย
2  เทศบาลตำบลสระแก้ว  สระแก้ว  องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว
 พระยืน 1  เทศบาลตำบลพระยืน พระยืน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลพระยืน
2  เทศบาลตำบลบ้านโต้น  บ้านโต้น   25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลบ้านโต้น

*ยุบสภาตำบลบ้านโต้น รวมกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น

3  เทศบาลตำบลพระบุ  พระบุ      
 ภูผาม่าน 1  เทศบาลตำบลภูผาม่าน  ภูผาม่าน      
2  เทศบาลตำบลโนนคอม  โนนคอม      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม
 ภูเวียง 1  เทศบาลตำบลภูเวียง  ภูเวียง    2542  สุขาภิบาลบ้านเรือ
 มัญจาคีรี 1  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี    กุดเค้า  2542  สุขาภิบาลมัญจาคีรี
2  เทศบาลตำบลนาข่า  นาข่า      
 เวียงเก่า 1  เทศบาลตำบลในเมือง  เวียงเก่า     องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 แวงน้อย 1  เทศบาลตำบลแวงน้อย  แวงน้อย 2542   สุขาภิบาลแวงน้อย
2  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ก้านเหลือง    2552  องค์การบริการส่วนตำบลก้านเหลือง
 แวงใหญ่ 1  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  แวงใหญ่    2542  สุขาภิบาลแวงใหญ่
 สีชมพู 1  เทศบาลตำบลสีชมพู  สีชมพู    2542  
2  เทศบาลตำบลนาจาน  นาจาน      
3  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม  วังเพิ่ม      
 หนองนาคำ 1  เทศบาลตำบลหนองนาคำ  บ้านโคก      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลขนวน  ขนวน    2558  องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
 หนองเรือ 1  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ    2542  
2  เทศบาลตำบลดอนโมง    จระเข้    
3  เทศบาลตำบลหนองแก  -  กุดกว้าง,โนนสะอาด    
4  เทศบาลตำบลโนนทอง  โนนทอง      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5  เทศบาลตำบลยางคำ  ยางคำ      
6  เทศบาลตำบลกุดกว้าง    กุดกว้าง    
7  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    
8  เทศบาลตำบลบ้านผือ  บ้านผือ      
 หนองสองห้อง 1  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง   2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
 อุบลรัตน์ 1  เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์    2542  สุขาภิบาลเขื่อนอุบลรัตน์
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง      
3  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ      

จังหวัดชัยภูมิแก้ไข

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยภูมิ 1  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
2  เทศบาลตำบลชีลอง  ชีลอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  บ้านค่าย 2542  สุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
4  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  กุดตุ้ม, ลาดใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดใหญ่
 เกษตรสมบูรณ์ 1  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเป้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
 แก้งคร้อ 1  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ช่องสามหมอ, หนองไผ่ 2542  สุขาภิบาลแก้งคร้อ
2  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม 2542  สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม
3  เทศบาลตำบลหนองสังข์  หนองสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
 คอนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  คอนสวรรค์, โคกมั่งงอย 2542  สุขาภิบาลคอนสวรรค์
 คอนสาร 1  เทศบาลตำบลคอนสาร  คอนสาร, ดงบัง 2542  สุขาภิบาลคอนสาร
2  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  ทุ่งลุยลาย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
3  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 จัตุรัส 1  เทศบาลตำบลจัตุรัส  บ้านกอก 2542  สุขาภิบาลจัตุรัส
2  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลหนองบัวโคก
3  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่
 เทพสถิต 1  เทศบาลตำบลเทพสถิต  วะตะแบก 2542  สุขาภิบาลเทพสถิต
 บ้านเขว้า 1  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  ตลาดแร้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง
2  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บ้านเขว้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  บ้านเขว้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเขว้า
4  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ลุ่มลำชี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี
 บ้านแท่น 1  เทศบาลตำบลบ้านเต่า  บ้านเต่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
2  เทศบาลตำบลบ้านแท่น  บ้านแท่น 2542  สุขาภิบาลบ้านแท่น
 บำเหน็จณรงค์ 1  เทศบาลตำบลบ้านเพชร  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชร
2  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  บ้านชวน 2542  สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์
 ภูเขียว 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว
4  เทศบาลตำบลภูเขียว  ผักปัง 2542  เทศบาลตำบลผักปัง
 หนองบัวแดง 1  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  หนองบัวแดง 2542  สุขาภิบาลหนองบัวแดง
2  เทศบาลตำบลหลวงศิริ  หนองบัวแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
 หนองบัวระเหว 1  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  โคกสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
2  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว 2542  สุขาภิบาลหนองบัวระเหว
3  เทศบาลตำบลห้วยแย้  ห้วยแย้ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแย้

จังหวัดนครพนมแก้ไข

อำเภอเมืองนครพนมแก้ไข
อำเภอโพนสวรรค์แก้ไข
อำเภอศรีสงครามแก้ไข
อำเภอนาหว้าแก้ไข
อำเภอบ้านแพงแก้ไข
อำเภอท่าอุเทนแก้ไข
อำเภอปลาปากแก้ไข
อำเภอนาแกแก้ไข
อำเภอเรณูนครแก้ไข
อำเภอธาตุพนมแก้ไข

จังหวัดนครราชสีมาแก้ไข

จังหวัดบึงกาฬแก้ไข

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองบึงกาฬ 1  เทศบาลตำบลโคกก่อง  โคกก่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
2  เทศบาลตำบลไคสี  ไคสี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
3  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โนนสว่าง 2551  เทศบาลตำบลหนองเข็ง
4  เทศบาลตำบลบึงกาฬ  บึงกาฬ, วิศิษฐ์ 2542  สุขาภิบาลบึงกาฬ
5  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์  วิศิษฐ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
6  เทศบาลตำบลหนองเลิง  หนองเลิง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง
7  เทศบาลตำบลหอคำ  หอคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
 เซกา 1  เทศบาลตำบลซาง  ซาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซาง
2  เทศบาลตำบลท่าสะอาด  ท่าสะอาด 2542  สุขาภิบาลท่าสะอาด
3  เทศบาลตำบลศรีพนา  เซกา 2542  สุขาภิบาลศรีพนา
 โซ่พิสัย 1  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  โซ่ 2542  สุขาภิบาลโซ่พิสัย
 บึงโขงหลง 1  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง 2542  สุขาภิบาลบึงโขงหลง
2  เทศบาลตำบลบึงงาม  บึงโขงหลง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
 ปากคาด 1  เทศบาลตำบลปากคาด  โนนศิลา, ปากคาด 2542  สุขาภิบาลปากคาด
 พรเจริญ 1  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง 2542  สุขาภิบาลดอนหญ้านาง
2  เทศบาลตำบลพรเจริญ  พรเจริญ 2542  สุขาภิบาลพรเจริญ
3  เทศบาลตำบลศรีสำราญ  ศรีสำราญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ศรีวิไล 1  เทศบาลตำบลศรีวิไล  ศรีวิไล 2542  สุขาภิบาลศรีวิไล

จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไข

อำเภอเมืองแก้ไข
อำเภอคูเมืองแก้ไข
อำเภอกระสังแก้ไข
อำเภอนางรองแก้ไข
อำเภอหนองกี่แก้ไข
อำเภอละหานทรายแก้ไข
อำเภอประโคนชัยแก้ไข
อำเภอบ้านกรวดแก้ไข
อำเภอพุทไธสงแก้ไข
อำเภอลำปลายมาศแก้ไข
อำเภอสตึกแก้ไข
อำเภอปะคำแก้ไข
อำเภอนาโพธิ์แก้ไข
อำเภอหนองหงส์แก้ไข
อำเภอพลับพลาชัยแก้ไข
อำเภอห้วยราชแก้ไข
อำเภอโนนสุวรรณแก้ไข
อำเภอชำนิแก้ไข
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์แก้ไข
อำเภอโนนดินแดงแก้ไข
อำเภอบ้านด่านแก้ไข
อำเภอแคนดงแก้ไข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติแก้ไข

จังหวัดมหาสารคามแก้ไข

เทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลโคกพระ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เทศบาลตำบลแวงน่าง เทศบาลตำบลขามเรียง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลแกดำ เทศบาลตำบลวาปีปทุม เทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาเชือก เทศบาลตำบลหนองกุง เทศบาลตำบลกุดปลาดุก เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลมิตรภาพ เทศบาลตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมุกดาหารแก้ไข

จังหวัดยโสธรแก้ไข

อำเภอเมืองแก้ไข
อำเภอเลิงนกทาแก้ไข
อำเภอคำเขื่อนแก้วแก้ไข
อำเภอกุดชุมแก้ไข
อำเภอมหาชนะชัยแก้ไข
อำเภอป่าติ่วแก้ไข
อำเภอทรายมูลแก้ไข
อำเภอค้อวังแก้ไข
อำเภอไทยเจริญแก้ไข

จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ไข

จังหวัดเลยแก้ไข

อำเภอเมืองเลยแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลนาอ้อ
 2. เทศบาลตำบลน้ำสวย
 3. เทศบาลตำบลนาอาน
 4. เทศบาลตำบลนาโป่ง
 5. เทศบาลตำบลนาดินดำ
อำเภอนาด้วงแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลนาด้วง
 2. เทศบาลตำบลนาดอกคำ
อำเภอเชียงคานแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลเชียงคาน
 2. เทศบาลตำบลเขาแก้ว
 3. เทศบาลตำบลธาตุ
อำเภอปากชมแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลเชียงกลม
 2. เทศบาลตำบลปากชม
 3. เทศบาลตำบลคอนสา
อำเภอด่านซ้ายแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลด่านซ้าย
 2. เทศบาลตำบลศรีสองรัก
อำเภอนาแห้วแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอภูเรือแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลภูเรือ
อำเภอท่าลี่แก้ไข
 1. เทศบาลตำบลท่าลี่
อำเภอวังสะพุงแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลปากปวน
 2. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอภูกระดึงแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลภูกระดึง
อำเภอผาขาวแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
 2. เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอเอราวัณแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
 2. เทศบาลตำบลเอราวัณ
 3. เทศบาลตำบลทรัพย์ไพรวัลย์
อำเภอหนองหินแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลหนองหิน

จังหวัดศรีสะเกษแก้ไข

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์

อำเภอยางชุมน้อย

อำเภอกันทรารมย์

อำเภอไพรบึง

อำเภอปรางค์กู่

อำเภอขุนหาญ

อำเภออุทุมพรพิสัย

อำเภอบึงบูรพ์

อำเภอห้วยทับทัน

อำเภอศรีรัตนะ

อำเภอขุขันธ์

อำเภอราษีไศล

อำเภอวังหิน

อำเภอพยุห์

อำเภอเมืองจันทร์

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดสกลนครแก้ไข

ในเขตจังหวัดสกลนคร มีเทศบาลตำบล ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล

(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)

ปีที่ได้รับการ

จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบล

ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่

(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)

 เมืองสกลนคร 1 เทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น สุขาภิบาลดงมะไฟ
2 เทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ สุขาภิบาลท่าแร่
3 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ธาตุนาเวง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนาเวง
4 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
5 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน งิ้วด่อน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วด่อน
6 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง หลุบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปอแดง
7 เทศบาลตำบลหนองลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
8 เทศบาลตำบลฮางโฮง ฮางโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลฮางโฮง
9 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ท่าแร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
กุสุมาลย์ 1 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 2542 สุขาภิบาลกุสุมาลย์
 กุดบาก 1 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก 2542 สุขาภิบาลกุดบาก
2 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก
3 เทศบาลตำบลกุดไห กุดไห องค์การบริหารส่วนตำบลกุดไห
4 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง
 พรรณานิคม 1 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณา 2542 สุขาภิบาลพรรณานิคม
2 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณา องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณานิคม
3 เทศบาลตำบลพอกน้อย พอกน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย
4 เทศบาลตำบลนาใน นาใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
5 เทศบาลตำบลบัวสว่าง บัวสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสว่าง
6 เทศบาลตำบลวังยาง วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบวังยาง
7 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
8 เทศบาลตำบลไร่ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
 พังโคน 1 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน 2542 สุขาภิบาลพังโคน
2 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน
3 เทศบาลตำบลไฮหยอง ไฮหย่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
4 เทศบาลตำบลแร่ แร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแร่
วาริชภูมิ 1 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สุขาภิบาลวาริชภูมิ
2 เทศบาลตำบลปลาโหล ปลาโหล องค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล
3 เทศบาลตำบลคำบ่อ คำบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบ่อ
4 เทศบาลตำบลหนองหลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
วานรนิวาส 1 เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส 2542 สุขาภิบาลวานรนิวาส
2 เทศบาลตำบลหนองแวง หนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3 เทศบาลตำบลนาซอ นาซอ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซอ
4 เทศบาลตำบลหนองสนม หนองสนม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม
5 เทศบาลตำบลคูสะคาม คูสะคาม องค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม
6 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ
 คำตากล้า 1 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า 2542 สุขาภิบาลคำตากล้า
2 เทศบาลตำบลแพด แพด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง 1 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง 2542 สุขาภิบาลบ้านม่วง
2 เทศบาลตำบลห้วยหลัว ห้วยหลัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลัว
อากาศอำนวย 1 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศ 2542 สุขาภิบาลอากาศอำนวย
2 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา
3 เทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบะหว้า
4 เทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
5 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ่
6 เทศบาลตำบลท่าก้อน ท่าก้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน
สว่างแดนดิน 1 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 2542 สุขาภิบาลสว่างแดนดิน
2 เทศบาลตำบลดอนเขือง แวง 2542 สุขาภิบาลดอนเขือง
3 เทศบาลตำบลบงใต้ บงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้
4 เทศบาลตำบลพันนา พันนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา
5 เทศบาลตำบลหนองหลวง หนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6 เทศบาลตำบลบ้านต้าย บ้านต้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย
7 เทศบาลตำบลโคกสี โคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ส่องดาว 1 เทศบาลตำบลส่องดาว ส่องดาว, ปทุมวาปี 2542 สุขาภิบาลส่องดาว
2 เทศบาลตำบลท่าศิลา ท่าศิลา ดงมูล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา
3 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง หนองใหญ่ ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว
4 เทศบาลตำบลปทุมวาปี ปทุมวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
5 เทศบาลตำบลวัฒนา วัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา
โคกศรีสุพรรณ 1 เทศบาลตำบลตองโขบ ตองโขบ องค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ
เจริญศิลป์ 1 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์, ทุ่งแก 2542 สุขาภิบาลเจริญศิลป์
 โพนนาแก้ว 1 เทศบาลตำบลนาแก้ว นาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
2 เทศบาลตำบลบ้านโพน บ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน
3 เทศบาลตำบลเชียงสือ เชียงสือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ
 ภูพาน 1 เทศบาลตำบลโคกภู โคกภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
2 เทศบาลตำบลสร้างค้อ สร้างค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ

จังหวัดสุรินทร์แก้ไข

จังหวัดหนองคายแก้ไข

ในเขตจังหวัดหนองคาย มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองคาย 1 เทศบาลตำบลเวียงคุก เวียงคุก สุขาภิบาลเวียงคุก
2 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ค่ายบกหวาน 2542 สุขาภิบาลหนองสองห้อง
3 เทศบาลตำบลหาดคำ หาดคำ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคำ
4 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
5 เทศบาลตำบลกวนวัน กวนวัน องค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน
6 เทศบาลตำบลวัดธาตุ วัดธาตุ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ
7 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
8 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 1 เทศบาลตำบลโพนสา โพนสา 2542 สุขาภิบาลโพนสา
2 เทศบาลตำบลบ้านถ่อน บ้านถ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
3 เทศบาลตำบลกองนาง กองนาง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกองนาง
โพนพิสัย 1 เทศบาลตำบลโพนพิสัย จุมพล 2549 เทศบาลตำบลจุมพล
2 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว สร้างนางขาว องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว
ศรีเชียงใหม่ 1 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 2542 สุขาภิบาลศรีเชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก หนองปลาปาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก
สังคม 1 เทศบาลตำบลสังคม แก้งไก่, สังคม 2542 สุขาภิบาลสังคม
เฝ้าไร่ 1 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่

จังหวัดหนองบัวลำภูแก้ไข

ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองบัวลำภู 1 เทศบาลตำบลนาคำไฮ นาคำไฮ 2542 สุขาภิบาลนาคำไฮ
2 เทศบาลตำบลนามะเฟือง นามะเฟือง 2542 สุขาภิบาลนามะเฟือง
3 เทศบาลตำบลหัวนา หัวนา 2542 สุขาภิบาลหัวนา
นากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง นากลาง, ด่านช้าง, กุดแห่ 2542 สุขาภิบาลนากลาง
2 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ กุดดินจี่ 2542 สุขาภิบาลกุดดินจี่
3 เทศบาลตำบลฝั่งแดง ฝั่งแดง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
4 เทศบาลตำบลเก่ากลอย เก่ากลอย 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย
5 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม กุดดินจี่ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่
โนนสัง 1 เทศบาลตำบลโนนสัง โนนสัง 2542 สุขาภิบาลโนนสัง
2 เทศบาลตำบลกุดดู่ กุดดู่ 2542 สุขาภิบาลกุดดู่
3 เทศบาลตำบลหนองเรือ หนองเรือ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
4 เทศบาลตำบลบ้านค้อ บ้านค้อ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
ศรีบุญเรือง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง ศรีบุญเรือง 2542 สุขาภิบาลจอมทอง
2 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เมืองใหม่ 2542 สุขาภิบาลโนนสูงเปลือย
3 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
4 เทศบาลตำบลยางหล่อ ยางหล่อ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ
5 เทศบาลตำบลหนองแก หนองแก 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
สุวรรณคูหา 1 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2542 สุขาภิบาลบ้านโคก
2 เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา นาสี, สุวรรณคูหา, กุดผึ้ง 2542 สุขาภิบาลสุวรรณคูหา
3 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4 เทศบาลตำบลนาด่าน นาด่าน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน
5 เทศบาลตำบลบุญทัน บุญทัน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญทัน
นาวัง 1 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาเหล่า, เทพคีรี 2542 สุขาภิบาลนาเหล่า

จังหวัดอำนาจเจริญแก้ไข

จังหวัดอุดรธานีแก้ไข

ในเขตจังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลตำบล 67 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุดรธานี 1 เทศบาลตำบลนาข่า นาข่า 2542 สุขาภิบาลนาข่า
2 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ นิคมสงเคราะห์, โคกสะอาด 2542 สุขาภิบาลนิคมสงเคราะห์
3 เทศบาลตำบลบ้านจั่น บ้านจั่น, หนองขอนกว้าง 2542 สุขาภิบาลบ้านจั่น
4 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว, หนองนาคำ, สามพร้าว,
หนองขอนกว้าง
2542 สุขาภิบาลหนองบัว
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง หนองขอนกว้าง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
7 เทศบาลตำบลบ้านตาด บ้านตาด 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
กุดจับ 1 เทศบาลตำบลกุดจับ กุดจับ, เมืองเพีย 2542 สุขาภิบาลกุดจับ
2 เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง 2542 สุขาภิบาลเชียงเพ็ง
3 เทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน 2542 สุขาภิบาลตาลเลียน
4 เทศบาลตำบลสร้างก่อ สร้างก่อ 2542 สุขาภิบาลสร้างก่อ
5 เทศบาลตำบลเมืองเพีย เมืองเพีย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุดจับ) 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
6 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
7 เทศบาลตำบลยางชุม เชียงเพ็ง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
กุมภวาปี 1 เทศบาลตำบลกุมภวาปี

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลตูมใต้)

กุมภวาปี 2543 สุขาภิบาลตูมใต้

*12 กันยายน 2543 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลตูมใต้ เป็นเทศบาลตำบลกุมภวาปี

2 เทศบาลตำบลพันดอน พันดอน 2542 สุขาภิบาลพันดอน
3 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ห้วยเกิ้ง 2542 สุขาภิบาลห้วยเกิ้ง

*ยุบสภาตำบลห้วยเกิ้ง รวมกับเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

4 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
5 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน พันดอน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน
6 เทศบาลตำบลเวียงคำ เวียงคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ
7 เทศบาลตำบลเชียงแหว เชียงแหว 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว
8 เทศบาลตำบลหนองหว้า หนองหว้า 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
9 เทศบาลตำบลแชแล แชแล 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล
กู่แก้ว 1 เทศบาลตำบลกู่แก้ว บ้านจีต 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจีต
2 เทศบาลตำบลคอนสาย คอนสาย 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
ไชยวาน 1 เทศบาลตำบลไชยวาน ไชยวาน 2542 สุขาภิบาลไชยวาน
2 เทศบาลตำบลโพนสูง โพนสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
3 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ไชยวาน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน
ทุ่งฝน 1 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน 2542 สุขาภิบาลทุ่งฝน
2 เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
น้ำโสม 1 เทศบาลตำบลนางัว นางัว, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลนางัว
2 เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลน้ำโสม
นายูง 1 เทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
2 เทศบาลตำบลนายูง นายูง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โนนสะอาด 1 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2542 สุขาภิบาลโนนสะอาด

*8 มกราคม 2513 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ เป็นสุขาภิบาลโนนสะอาด

2 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
บ้านผือ 1 เทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านผือ 2542 สุขาภิบาลบ้านผือ
2 เทศบาลตำบลคำบง คำบง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง
3 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ กลางใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เพ็ญ 1 เทศบาลตำบลเพ็ญ เพ็ญ 2542 สุขาภิบาลเพ็ญ
2 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ บ้านธาตุ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุ
วังสามหมอ 1 เทศบาลตำบลวังสามหมอ วังสามหมอ 2542 สุขาภิบาลวังสามหมอ

*30 สิงหาคม 2526 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลหนองกุงทับม้า เป็นสุขาภิบาลวังสามหมอ

2 เทศบาลตำบลลำพันชาด วังสามหมอ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ
3 เทศบาลตำบลผาสุก ผาสุก 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
4 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
5 เทศบาลตำบลบะยาว บะยาว 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว
ศรีธาตุ 1 เทศบาลตำบลศรีธาตุ ศรีธาตุ 2542 สุขาภิบาลศรีธาตุ
2 เทศบาลตำบลจำปี จำปี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปี
3 เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
4 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปร่ง
สร้างคอม 1 เทศบาลตำบลสร้างคอม สร้างคอม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม
2 เทศบาลตำบลบ้านยวด บ้านยวด 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด
3 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
หนองวัวซอ 1 เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หมากหญ้า, หนองวัวซอ 2542 สุขาภิบาลหนองวัวซอ
2 เทศบาลตำบลภูผาแดง

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย)

หนองอ้อ, โนนหวาย 2555 สุขาภิบาลหนองอ้อ-โนนหวาย

*13 กรกฎาคม 2555 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง

3 เทศบาลตำบลอูบมุง อูบมุง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลอูบมุง
4 เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหวาย
5 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ
6 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
หนองแสง 1 เทศบาลตำบลแสงสว่าง แสงสว่าง 2542 สุขาภิบาลแสงสว่าง
2 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หนองหาน 1 เทศบาลตำบลบ้านเชียง บ้านเชียง 2542 สุขาภิบาลบ้านเชียง
2 เทศบาลตำบลหนองเม็ก หนองเม็ก 2542 สุขาภิบาลหนองเม็ก
3 เทศบาลตำบลหนองหาน หนองหาน 2542 สุขาภิบาลหนองหาน
4 เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลผักตบ ผักตบ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ

จังหวัดอุบลราชธานีแก้ไข

อำเภอเมืองอุบลราชธานีแก้ไข
อำเภอศรีเมืองใหม่แก้ไข
อำเภอโขงเจียมแก้ไข
อำเภอเขื่องในแก้ไข
อำเภอเขมราฐแก้ไข
อำเภอเดชอุดมแก้ไข
อำเภอนาจะหลวยแก้ไข
อำเภอน้ำยืนแก้ไข
อำเภอบุณฑริกแก้ไข
อำเภอตระการพืชผลแก้ไข
อำเภอกุดข้าวปุ้นแก้ไข
อำเภอม่วงสามสิบแก้ไข
อำเภอวารินชำราบแก้ไข
อำเภอพิบูลมังสาหารแก้ไข
อำเภอตาลสุมแก้ไข
อำเภอโพธิ์ไทรแก้ไข
อำเภอสำโรงแก้ไข

เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอดอนมดแดงแก้ไข
อำเภอสิรินธรแก้ไข
อำเภอทุ่งศรีอุดมแก้ไข
อำเภอนาเยียแก้ไข
อำเภอนาตาลแก้ไข
อำเภอเหล่าเสือโก้กแก้ไข
อำเภอสว่างวีระวงศ์แก้ไข
อำเภอน้ำขุ่นแก้ไข

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัดกำแพงเพชรแก้ไข

อำเภอเมืองกำแพงเพชรแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 2. เทศบาลตำบลนครชุม
 3. เทศบาลตำบลปากดง
 4. เทศบาลตำบลเทพนคร
 5. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอไทรงามแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอคลองลานแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอขาณุวรลักษบุรีแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 2. เทศบาลตำบลสลกบาตร
อำเภอคลองขลุงแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลคลองขลุง
 2. เทศบาลตำบลท่าพุทรา
 3. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
 4. เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอพรานกระต่ายแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 2. เทศบาลตำบลบ้านพราน
 3. เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 4. เทศบาลตำบลเขาคีริส
อำเภอลานกระบือแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลลานกระบือ
 2. เทศบาลตำบลช่องลม
อำเภอทรายทองวัฒนาแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลทุ่งทราย
อำเภอบึงสามัคคีแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลระหาน (อำเภอบึงสามัคคี)

จังหวัดชัยนาทแก้ไข

ในเขตจังหวัดชัยนาท มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยนาท 1  เทศบาลตำบลชัยนาท  ชัยนาท 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาท
2  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ธรรมามูล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล
3  เทศบาลตำบลนางลือ  นางลือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
4  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
5  เทศบาลตำบลเสือโฮก  เสือโฮก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก
6  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  หาดท่าเสา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดท่าเสา
 เนินขาม 1  เทศบาลตำบลเนินขาม  เนินขาม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม
 มโนรมย์ 1  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา 2542  สุขาภิบาลคุ้งสำเภา
2  เทศบาลตำบลมโนรมย์  คุ้งสำเภา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
3  เทศบาลตำบลศิลาดาน  ศิลาดาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาดาน
4  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  อู่ตะเภา 2542  สุขาภิบาลหางน้ำสาคร
 วัดสิงห์ 1  เทศบาลตำบลวัดสิงห์  วัดสิงห์ 2480
2  เทศบาลตำบลหนองขุ่น  หนองขุ่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
3  เทศบาลตำบลหนองน้อย  หนองน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
 สรรคบุรี 1  เทศบาลตำบลดงคอน  ดงคอน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคอน
2  เทศบาลตำบลดอนกำ  ดอนกำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ
3  เทศบาลตำบลบางขุด  บางขุด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด
4  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา  แพรกศรีราชา 2542  สุขาภิบาลแพรกศรีราชา
5  เทศบาลตำบลโพงาม  โพงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
6  เทศบาลตำบลสรรคบุรี  แพรกศรีราชา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา
7  เทศบาลตำบลห้วยกรด  ห้วยกรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด
8  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  ห้วยกรดพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา
 สรรพยา 1  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  สรรพยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา
2  เทศบาลตำบลตลุก  ตลุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก
3  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
4  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์  โพนางดำตก 2542  เทศบาลตำบลโพนางดำ
5  เทศบาลตำบลโพนางดำตก  โพนางดำตก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตก
6  เทศบาลตำบลโพนางดำออก  โพนางดำออก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำออก
7  เทศบาลตำบลสรรพยา  สรรพยา 2542  สุขาภิบาลสรรพยา
8  เทศบาลตำบลหาดอาษา  หาดอาษา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา
 หนองมะโมง 1  เทศบาลตำบลวังตะเคียน  วังตะเคียน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
2  เทศบาลตำบลหนองมะโมง  หนองมะโมง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง
 หันคา 1  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน
2  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสามง่ามท่าโบสถ์
3  เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  สามง่ามท่าโบสถ์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
4  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
5  เทศบาลตำบลห้วยงู  ห้วยงู 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู
6  เทศบาลตำบลหันคา  หันคา 2542  สุขาภิบาลหันคา

จังหวัดนครนายกแก้ไข

ในเขตจังหวัดนครนายก มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครนายก 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2542  สุขาภิบาลท่าช้าง
 บ้านนา 1  เทศบาลตำบลบ้านนา  บ้านนา, พิกุลออก 2542  สุขาภิบาลบ้านนา
2  เทศบาลตำบลพิกุลออก  พิกุลออก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก
 ปากพลี 1  เทศบาลตำบลเกาะหวาย  เกาะหวาย 2542  สุขาภิบาลเกาะหวาย
 องครักษ์ 1  เทศบาลตำบลองครักษ์  ทรายมูล, องครักษ์ 2542  สุขาภิบาลองครักษ์

จังหวัดนครปฐมแก้ไข

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครปฐม 1  เทศบาลตำบลดอนยายหอม  ดอนยายหอม 2542  สุขาภิบาลดอนยายหอม
2  เทศบาลตำบลธรรมศาลา  ธรรมศาลา 2542  สุขาภิบาลธรรมศาลา
3  เทศบาลตำบลบ่อพลับ  บ่อพลับ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ
4  เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ, หนองดินแดง 2542  สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ
5  เทศบาลตำบลมาบแค  มาบแค 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
 กำแพงแสน 1  เทศบาลตำบลกำแพงแสน  กำแพงแสน, ทุ่งกระพังโหม 2542  สุขาภิบาลกำแพงแสน
 ดอนตูม 1  เทศบาลตำบลสามง่าม  ลำลูกบัว, สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม
 นครชัยศรี 1  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขุนแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว
2  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ท่าตำหนัก, นครชัยศรี,
 บางกระเบา, บางแก้ว, วัดแค
2542  สุขาภิบาลนครชัยศรี
3  เทศบาลตำบลห้วยพลู  ห้วยพลู 2542  สุขาภิบาลห้วยพลู
 บางเลน 1  เทศบาลตำบลบางเลน  บางไทรป่า, บางเลน 2542  สุขาภิบาลบางเลน
2  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
3  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  บางภาษี 2542  สุขาภิบาลรางกระทุ่ม
4  เทศบาลตำบลลำพญา  ลำพญา 2542  สุขาภิบาลลำพญา
 พุทธมณฑล 1  เทศบาลตำบลคลองโยง  คลองโยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
2  เทศบาลตำบลศาลายา  ศาลายา 2542  สุขาภิบาลศาลายา
 สามพราน 1  เทศบาลตำบลบางกระทึก  บางกระทึก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
2  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลอ้อมใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์แก้ไข

อำเภอเมืองนครสวรรค์แก้ไข
 1. เทศบาลตำบลหนองเบน
อำเภอโกรกพระแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลโกรกพระ
 2. เทศบาลตำบลบางประมุง
 3. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอชุมแสงแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลทับกฤช
อำเภอหนองบัวแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบรรพตพิสัยแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 2. เทศบาลตำบลบ้านแดน
อำเภอเก้าเลี้ยวแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
อำเภอตาคลีแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลช่องแค
อำเภอท่าตะโกแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอไพศาลีแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลไพศาลี
อำเภอพยุหะคีรีแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลพยุหะ
 2. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
อำเภอลาดยาวแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 2. เทศบาลตำบลลาดยาว
อำเภอตากฟ้าแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลตากฟ้า
 2. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา

จังหวัดนนทบุรีแก้ไข

ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเทศบาลตำบล 11 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนนทบุรี 1  เทศบาลตำบลไทรม้า  ไทรม้า 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า
 ไทรน้อย 1  เทศบาลตำบลไทรน้อย  คลองขวาง, ไทรน้อย 2542  สุขาภิบาลไทรน้อย (ราษฎร์นิยม)
 บางกรวย 1  เทศบาลตำบลบางสีทอง  บางสีทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
2  เทศบาลตำบลปลายบาง  บางคูเวียง, ปลายบาง  มหาสวัสดิ์ 2542  สุขาภิบาลปลายบาง
3  เทศบาลตำบลศาลากลาง  ศาลากลาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
 บางใหญ่ 1  เทศบาลตำบลบางม่วง  บางม่วง, บางเลน, เสาธงหิน 2542  สุขาภิบาลบางม่วง
2  เทศบาลตำบลบางใหญ่  บางแม่นาง, บางใหญ่, บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางใหญ่
3  เทศบาลตำบลบางเลน  บางเลน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
4  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง  บางม่วง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
5  เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เสาธงหิน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน
 ปากเกร็ด 1  เทศบาลตำบลบางพลับ  บางพลับ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดปทุมธานีแก้ไข

ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองปทุมธานี 1  เทศบาลตำบลบางกะดี  บางกะดี 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี
2  เทศบาลตำบลบางขะแยง  บางขะแยง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง
3  เทศบาลตำบลบางเดื่อ  บางเดื่อ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
4  เทศบาลตำบลบางพูน  บางพูน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
5  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉาง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
6  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
7  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
8  เทศบาลตำบลหลักหก  หลักหก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก
 ธัญบุรี 1  เทศบาลตำบลธัญบุรี  รังสิต, ลำผักกูด 2542  สุขาภิบาลธัญบุรี
 ลาดหลุมแก้ว 1  เทศบาลตำบลระแหง  ระแหง 2542  สุขาภิบาลระแหง
2  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม  คลองพระอุดม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3  เทศบาลตำบลคูขวาง  คูขวาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง
 ลำลูกกา 1  เทศบาลตำบลลำไทร  ลำไทร 2542  สุขาภิบาลลำไทร
2  เทศบาลตำบลลำลูกกา  บึงคำพร้อย, ลำลูกกา 2542  สุขาภิบาลลำลูกกา
 สามโคก 1  เทศบาลตำบลบางเตย  บางเตย 2542  สุขาภิบาลบางเตย
2  เทศบาลตำบลสามโคก  สามโคก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก
 หนองเสือ 1  เทศบาลตำบลหนองเสือ  บึงบา 2542  สุขาภิบาลหนองเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเทศบาลตำบล 31 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าเรือ 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2487
2  เทศบาลตำบลท่าหลวง  จำปา, ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลท่าหลวง
 นครหลวง 1  เทศบาลตำบลนครหลวง  นครหลวง  บางพระครู, บางระกำ 2542  สุขาภิบาลนครหลวง
2  เทศบาลตำบลอรัญญิก  ท่าช้าง, พระนอน, สามไถ 2542  สุขาภิบาลอรัญญิก
 บางซ้าย 1  เทศบาลตำบลบางซ้าย  แก้วฟ้า, เต่าเล่า, บางซ้าย 2542  สุขาภิบาลบางซ้าย
 บางไทร 1  เทศบาลตำบลบางไทร  บางไทร, บางพลี  บ้านเกาะ, ไม้ตรา 2542  สุขาภิบาลบางไทร
2  เทศบาลตำบลราชคราม  ช้างใหญ่, ราชคราม 2542  สุขาภิบาลราชคราม
 บางบาล 1  เทศบาลตำบลบางบาล  ไทรน้อย, บางชะนี,
 บางบาล, บางหลวงโดด,
 บางหัก, บ้านกุ่ม
2542  สุขาภิบาลบางบาล
2  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์  มหาพราหมณ์, วัดยม
 สะพานไทย
2542  สุขาภิบาลมหาพราหมณ์
 บางปะหัน 1  เทศบาลตำบลบางปะหัน  ขวัญเมือง  บางนางร้า, บางปะหัน 2542  สุขาภิบาลบางปะหัน
 บางปะอิน 1  เทศบาลตำบลคลองจิก  คลองจิก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจิก
2  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย  เชียงรากน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
3  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  ตลาดเกรียบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ
4  เทศบาลตำบลบางปะอิน  บ้านเลน 2542  เทศบาลตำบลบ้านเลน
5  เทศบาลตำบลบ้านกรด  บ้านกรด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรด
6  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  บ้านสร้าง 2542  สุขาภิบาลบ้านสร้าง
7  เทศบาลตำบลปราสาททอง  บ้านเลน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
8  เทศบาลตำบลพระอินทราชา  เชียงรากน้อย 2542  สุขาภิบาลพระอินทราชา
9  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  บางกระสั้น 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น
 บ้านแพรก 1  เทศบาลตำบลบ้านแพรก  บ้านแพรก, สำพะเนียง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพรก
 ผักไห่ 1  เทศบาลตำบลลาดชะโด  จักราช, หนองน้ำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดชะโด
 ภาชี 1  เทศบาลตำบลภาชี  ภาชี  ไผ่ล้อม 2542  สุขาภิบาลภาชี
 มหาราช 1  เทศบาลตำบลมหาราช  มหาราช, หัวไผ่ 2542  สุขาภิบาลมหาราช
2  เทศบาลตำบลโรงช้าง  เจ้าปลุก, น้ำเต้า, พิตเพียน, โรงช้าง 2542  สุขาภิบาลโรงช้าง
 ลาดบัวหลวง 1  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  ลาดบัวหลวง 2542  สุขาภิบาลลาดบัวหลวง
2  เทศบาลตำบลสามเมือง  สามเมือง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 เสนา 1  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  เจ้าเสด็จ  เจ้าเจ็ด, บ้านแถว 2540  สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
2  เทศบาลตำบลบางนมโค  บางนมโค 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค
3  เทศบาลตำบลสามกอ  สามกอ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกอ
4  เทศบาลตำบลหัวเวียง  บ้านกระทุ่ม, หัวเวียง 2542  สุขาภิบาลหัวเวียง
 อุทัย 1  เทศบาลตำบลอุทัย  อุทัย 2542  สุขาภิบาลอุทัย

จังหวัดพิจิตรแก้ไข

อำเภอเมืองพิจิตรแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 2. เทศบาลตำบลวังกรด
 3. เทศบาลตำบลหัวดง
 4. เทศบาลตำบลดงป่าคำ
อำเภอวังทรายพูนแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลวังทรายพูน
 2. เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อำเภอโพธิ์ประทับช้างแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 2. เทศบาลไผ่รอบ
อำเภอตะพานหินแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลหนองพยอม
อำเภอบางมูลนากแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลบางไผ่
 2. เทศบาลตำบลวังตะกู
 3. เทศบาลตำบลหอไกร
 4. เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอโพทะเลแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 2. เทศบาลตำบลโพทะเล
 3. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
 4. เทศบาลตำบลบางคลาน
อำเภอสามง่ามแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลสามง่าม
 2. เทศบาลตำบลกำแพงดิน
 3. เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอทับคล้อแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลทับคล้อ
 2. เทศบาลตำบลเขาทราย
อำเภอสากเหล็กแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลสากเหล็ก
อำเภอดงเจริญแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
 2. เทศบาลตำบลวังบงค์

จังหวัดพิษณุโลกแก้ไข

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพิษณุโลก 1  เทศบาลตำบลท่าทอง  ท่าทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  บ้านคลอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังน้ำคู้, วัดพริก 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
4  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  พลายชุมพล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล
5  เทศบาลตำบลหัวรอ  หัวรอ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
 ชาติตระการ 1  เทศบาลตำบลป่าแดง  ท่าสะแก, ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลป่าแดง
 นครไทย 1  เทศบาลตำบลนครไทย  นครไทย 2542  สุขาภิบาลนครไทย
2  เทศบาลตำบลบ้านแยง  บ้านแยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง
 เนินมะปราง 1  เทศบาลตำบลไทรย้อย  ไทรย้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
2  เทศบาลตำบลเนินมะปราง  เนินมะปราง 2542  สุขาภิบาลเนินมะปราง
3  เทศบาลตำบลบ้านมุง  บ้านมุง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง
 บางกระทุ่ม 1  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม  เนินกุ่ม, วัดตายม 2542  สุขาภิบาลเนินกุ่ม
2  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม  บางกระทุ่ม 2542  สุขาภิบาลบางกระทุ่ม
3  เทศบาลตำบลสนามคลี  สนามคลี 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
4  เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  บางกระทุ่ม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม
 บางระกำ 1  เทศบาลตำบลบางระกำ  บางระกำ 2542  สุขาภิบาลบางระกำ
2  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  บางระกำ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
3  เทศบาลตำบลบึงระมาณ  ปลักแรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด
4  เทศบาลตำบลปลักแรด  ปลักแรด 2542  สุขาภิบาลปลักแรด
5  เทศบาลตำบลพันเสา  พันเสา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา
 พรหมพิราม 1  เทศบาลตำบลพรหมพิราม  พรหมพิราม 2542  สุขาภิบาลพรหมพิราม
2  เทศบาลตำบลวงฆ้อง  มะต้อง, วงฆ้อง 2542  สุขาภิบาลวงฆ้อง
 วังทอง 1  เทศบาลตำบลวังทอง  วังทอง 2542  สุขาภิบาลวังทอง
 วัดโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  ท้อแท้, ท่างาม, วัดโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลวัดโบสถ์

จังหวัดเพชรบูรณ์แก้ไข

อำเภอเมืองแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลวังชมภู
 2. เทศบาลตำบลท่าพล
อำเภอหล่มสักแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอหล่มเก่าแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลหล่มเก่า
อำเภอเขาค้อแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลแคมป์สน
อำเภอหนองไผ่แก้ไข
 1. เทศบาลตำบลหนองไผ่
 2. เทศบาลตำบลบ่อไทย
 3. เทศบาลตำบลนาเฉลียง
 4. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
อำเภอบึงสามพันแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลบึงสามพัน
 2. เทศบาลตำบลซับสมอทอด
อำเภอวิเชียรบุรีแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอศรีเทพแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
 2. เทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอชนแดนแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลชนแดน
 2. เทศบาลตำบลท่าข้าม
 3. เทศบาลตำบลดงขุย
อำเภอวังโป่งแก้ไข
 1. เทศบาลตำบลวังโป่ง
 2. เทศบาลตำบลท้ายดง

จังหวัดลพบุรีแก้ไข

ในเขตจังหวัดลพบุรี มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลพบุรี 1  เทศบาลตำบลกกโก  กกโก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโก
2  เทศบาลตำบลเขาพระงาม  เขาพระงาม 2547  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระงาม
3  เทศบาลตำบลโคกตูม  โคกตูม, นิคมสร้างตนเอง 2542  สุขาภิบาลโคกตูม
4  เทศบาลตำบลถนนใหญ่  ถนนใหญ่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่
5  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
6  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
 โคกสำโรง 1  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  โคกสำโรง 2500  สุขาภิบาลโคกสำโรง
 ชัยบาดาล 1  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ชัยนารายณ์, ลำนารายณ์ 2542  สุขาภิบาลลำนารายณ์
 ท่าวุ้ง 1  เทศบาลตำบลโคกสลุด  โคกสลุด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
2  เทศบาลตำบลท่าโขลง  เขาสมอคอน 2542  สุขาภิบาลท่าโขลง
3  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  ท่าวุ้ง 2542  สุขาภิบาลท่าวุ้ง
4  เทศบาลตำบลบางงา  บางงา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงา
5  เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว  โพตลาดแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว
 ท่าหลวง 1  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านท่าหลวง
 พัฒนานิคม 1  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลแก่งเสือเต้น
2  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  พัฒนานิคม 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม
3  เทศบาลตำบลดีลัง  ดีลัง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง
4  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  พัฒนานิคม 2542  สุขาภิบาลพัฒนานิคม
 สระโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  สระโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสระโบสถ์
 หนองม่วง 1  เทศบาลตำบลหนองม่วง  หนองม่วง 2542  สุขาภิบาลหนองม่วง

จังหวัดสมุทรปราการแก้ไข

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรปราการ 1  เทศบาลตำบลด่านสำโรง  สำโรงเหนือ 2542  สุขาภิบาลด่านสำโรง
2  เทศบาลตำบลบางปู  ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่,
 บางปู, บางปูใหม่
2542  สุขาภิบาลบางปู
3  เทศบาลตำบลบางเมือง  เทพารักษ์, บางเมือง, บางเมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางเมือง
4  เทศบาลตำบลแพรกษา  แพรกษา, แพรกษาใหม่ 2542  สุขาภิบาลแพรกษา
5  เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  เทพารักษ์, บางเมืองใหม่, สำโรงเหนือ 2538  สุขาภิบาลสำโรงเหนือ
 บางบ่อ 1  เทศบาลตำบลคลองด่าน  คลองด่าน 2542  สุขาภิบาลคลองด่าน
2  เทศบาลตำบลคลองสวน  คลองสวน 2542  สุขาภิบาลคลองสวน
3  เทศบาลตำบลบางบ่อ  บางบ่อ 2542  สุขาภิบาลบางบ่อ
4  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  บางพลีน้อย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีน้อย
 บางพลี 1  เทศบาลตำบลบางพลี  บางโฉลง, บางปลา, บางพลีใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางพลี
 บางเสาธง 1  เทศบาลตำบลบางเสาธง  บางเสาธง, ศีรษะจรเข้ใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางเสาธง
 พระสมุทรเจดีย์ 1  เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์  ปากคลองบางปลากด 2542  สุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์
2  เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  ในคลองบางปลากด, แหลมฟ้าผ่า 2542  สุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า

จังหวัดสมุทรสงครามแก้ไข

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีเทศบาลตำบล 8 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสงคราม 1  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง  บางจะเกร็ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง
 บางคนที 1  เทศบาลตำบลกระดังงา  กระดังงา 2542  สุขาภิบาลกระดังงา
2  เทศบาลตำบลบางกระบือ  บางกระบือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
3  เทศบาลตำบลบางนกแขวก  บางนกแขวก  บางคนที 2542  สุขาภิบาลบางนกแขวก
4  เทศบาลตำบลบางยี่รงค์  บางยี่รงค์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์
 อัมพวา 1  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2  เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  เหมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลเหมืองใหม่
3  เทศบาลตำบลอัมพวา  อัมพวา 2483

จังหวัดสมุทรสาครแก้ไข

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีเทศบาลตำบล 9 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐา