รายการเครื่องอิสริยาภรณ์ราชวงศ์ชิง

ตารางข้างล่างนี้แสดงเครื่องอิสริยาภรณ์ในสมัยราชวงศ์ชิง.

พัสตราภรณ์แก้ไข

ชื่ออิสริยาภรณ์ ลำดับชั้น ผู้สมควรได้รับ สถานะ
ขนนกยูง
K'ung Ch'ueh Ling
ขนนกยูง 3 ตา (San Hen Hua Ling) สมเด็จจักรพรรดิ, พระราชโอรสที่สืบเชื้อสายจากสมเด็จจักรพรรดิลงมา 6 รุ่น, ข้าราชการระดับสูง และ ผู้บัญชาการทหารชั้นนายพล
ขนนกยูง 2 ตา (Shuang Yen Hua Ling) ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นที่ปรากฏแก่สาธารณะชน
ขนนกยูง 1 ตา (Tan Yen Hua Ling) ผู้กระทำความดีความชอบที่ได้รับผลตอบแทน
เสื้อคลุมสีฟ้า
Lan Ling
ทหารรักษาพระองค์ของกองพลรักษาพระองค์ในสมเด็จจักรพรรดิ และ ข้าราชการพลเรือน

อิสริยาภรณ์แก้ไข

ชื่ออิสริยาภรณ์ ลำดับชั้น ประเภท ผู้สมควรได้รับ แพรแถบ วันสถาปนา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มังกรคู่
双龙宝星
Shuang Lung Pao Hsing
ประถมาภรณ์ ประเภทที่ 1 สมเด็จจักรพรรดิ สมเด็จจักรพรรดินี และ ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2385
ประเภทที่ 2 พระราชโอรส พระราชธิดา และ พระบรมวงศานุวงศ์
ประเภทที่ 3 นายกรัฐมนตรี เอกอัคราชทูต ข้าราชการระดับสูง และ ผู้บัญชาการทหารชั้นนายพล
ทุติยาภรณ์ ประเภทที่ 1 พลเอก, พลเรือเอก, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ประเภทที่ 2 พลโท, พลเรือโท, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง, ผู้ช่วยเอกอัคราชทูต และ ผู้ตรวจการณ์ใหญ่
ประเภทที่ 3 พลตรี, พลเรือตรี, กงศุลใหญ่, เลขาธิการทั่วไป และ รัฐมนตรีศึกษาธิการ
ตริตาภรณ์ ประเภทที่ 1 พันเอก, นาวาเอก, รองเลขาธิการ, ทูตทหาร และ ศาสตราจารย์
ประเภทที่ 2 พันโท, นาวาโท และ รองกงศุลใหญ่
ประเภทที่ 3 พันตรี, นาวาตรี และ เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต
จัตุรถาภรณ์ - นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย-นายเรือ และ ข้าราชการทั่วไป
เบญจมาภรณ์ - นักธุรกิจ, ศิลปิน และ ประชาชนทั่วไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชบัลลังค์
帝王寶座最珍貴的勳章
Ta Pao Chang
ชั้นสังวาล สายสะพาย สมเด็จจักรพรรดิ สมเด็จจักรพรรดินี และ ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ 20 มีนาคม พ.ศ. 2454
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มังกรเหลือง

Huang Lung Hsün Chang
ชั้นสังวาล สายสะพาย พระราชโอรส พระราชธิดา และ พระบรมวงศานุวงศ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มังกรแดง

Ch'ih Lung Hsün Chang
ชั้นสังวาล สายสะพาย พระราชโอรส และ พระราชธิดา ที่สืบเชื้อสายจากสมเด็จจักรพรรดิลงมา 5 รุ่น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มังกรฟ้า

Ch'en Kung Hsün Chang
ประถมาภรณ์ สายสะพาย พระราชโอรส และ พระราชธิดา ที่สืบเชื้อสายจากสมเด็จจักรพรรดิลงมา 5 รุ่น
ทุติยาภรณ์
ตริตาภรณ์
จัตุรถาภรณ์
เบญจมาภรณ์
ชั้นที่ 6
ชั้นที่ 7
ชั้นที่ 8
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มังกรดำ

Ch'ing Lung Hsün Chang
ประถมาภรณ์ สายสะพาย พระราชโอรส และ พระราชธิดา ที่สืบเชื้อสายจากสมเด็จจักรพรรดิลงมา 5 รุ่น
ทุติยาภรณ์
ตริตาภรณ์
จัตุรถาภรณ์
เบญจมาภรณ์
ชั้นที่ 6
ชั้นที่ 7
ชั้นที่ 8

เรียญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แม่แบบ:เครื่องอิสริยาภรณ์ราชวงศ์ชิง