รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่ เรียงตามประเภทวัดและแยกตามอำเภอ

เนื้อหา

พระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 
วัดสวนดอก
 
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงชั้นเอกแก้ไข

พระอารามหลวงชั้นโทแก้ไข

พระอารามหลวงชั้นตรีแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

อำเภอเมืองเชียงใหม่แก้ไข

 
วัดเชียงมั่น
 
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลช้างคลาน

ตำบลช้างเผือก

ตำบลช้างม่อย

ตำบลแม่เหียะ

ตำบลท่าศาลา

ตำบลป่าแดด

ตำบลป่าตัน

ตำบลหายยา

ตำบลพระสิงห์

ตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลวัดเกตุ

ตำบลศรีภูมิ

ตำบลสันผีเสื้อ

ตำบลสุเทพ

ตำบลหนองป่าครั่ง

ตำบลหนองหอย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลช้างเผือก

วัดราษฏร์ในอำเภอดอยเต่าแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลท่าเดื่อ

ตำบลดอยเต่า

ตำบลบงตัน

ตำบลบ้านแอ่น

ตำบลโป่งทุ่ง

ตำบลมืดกา

วัดราษฏร์ในอำเภอกัลยาณิวัฒนาแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลบ้านจันทร์

วัดราษฏร์ในอำเภอจอมทองแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลข่วงเปา

ตำบลดอยแก้ว

ตำบลบ้านแปะ

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่สอย

ตำบลสบเตี๊ยะ

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลข่วงเปา

วัดราษฏร์ในอำเภอเชียงดาวแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลเชียงดาว

ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลปิงโค้ง

ตำบลเมืองงาย

ตำบลเมืองนะ

ตำบลแม่นะ

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลเชียงดาว

วัดราษฏร์ในอำเภอไชยปราการแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลปงตำ

ตำบลแม่ทะลบ

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลหนองบัว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลหนองบัว

วัดราษฏร์ในอำเภอดอยสะเก็ดแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลเชิงดอย

ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลป่าป้อง

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลป่าลาน

ตำบลแม่คือ

ตำบลแม่โป่ง

ตำบลลวงเหนือ

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลสันปูเลย

ตำบลสำราญราษฎร์

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลลวงเหนือ

วัดราษฏร์ในอำเภอดอยหล่อแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลดอยหล่อ


ตำบลยางคราม

ตำบลสองแคว

ตำบลสันติสุข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลสันติสุข

วัดราษฏร์ในอำเภอฝางแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลโป่งน้ำร้อน

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลแม่ข่า

ตำบลแม่คะ

ตำบลแม่งอน

ตำบลแม่สูน

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลแม่คะ

วัดราษฏร์ในอำเภอพร้าวแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลเขื่อนผาก

ตำบลทุ่งหลวง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลบ้านโป่ง

ตำบลป่าตุ้ม

ตำบลป่าไหน่

ตำบลแม่แวน

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

ตำบลโหล่งขอด

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลแม่แวน

ตำบลเวียง

ตำบลโหล่งขอด

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่แจ่มแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลท่าผา

ตำบลแม่นาจร

ตำบลแม่ศึก

ตำบลกองแขก

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่แตงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลกื้ดช้าง

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลช่อแล

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลป่าแป๋

ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลแม่แตง

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลสบเปิง

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลอินทขิล

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลช่อแล

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลอินทขิล

ตำบลแม่แตง

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ริมแก้ไข

 
วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลโป่งแยง

ตำบลแม่แรม

ตำบลแม่สา

ตำบลริมใต้

ตำบลริมเหนือ

ตำบลสะลวง

ตำบลสันโป่ง

ตำบลห้วยทราย

ตำบลเหมืองแก้ว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลริมเหนือ ตำบลริมใต้

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลสะลวง

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่วางแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลดอนเปา

ตำบลทุ่งปี้

ตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลบ้านกาด

ตำบลแม่วิน

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลดอนเปา

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ออนแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลทาเหนือ

ตำบลแม่ทา

ตำบลสหกรณ์

ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลออนกลาง

ตำบลออนเหนือ

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่อายแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลท่าตอน

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่นาวาง

ตำบลแม่สาว

ตำบลแม่อาย

ตำบลมะลิกา

ตำบลสันต้นหมื้อ

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลแม่นาวาง

วัดราษฏร์ในอำเภอเวียงแหงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลเมืองแหง

ตำบลแสนไห

วัดราษฏร์ในอำเภอสะเมิงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลบ่อแก้ว

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลแม่สาบ

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลสะเมิงเหนือ

วัดราษฏร์ในอำเภอสันกำแพงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลต้นเปา

ตำบลทรายมูล

ตำบลบวกค้าง

ตำบลแม่ปูคา

ตำบลร้องวัวแดง

ตำบลสหกรณ์

ตำบลสันกลาง

ตำบลสันกำแพง

ตำบลห้วยทราย

ตำบลออนใต้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลสันกำแพง

วัดราษฏร์ในอำเภอสันทรายแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลแม่แฝก

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลป่าไผ่

ตำบลเมืองเล็น

ตำบลสันทรายน้อย

ตำบลสันทรายหลวง

ตำบลสันนาเม็ง

ตำบลสันป่าเปา

ตำบลสันพระเนตร

ตำบลหนองจ๊อม

ตำบลหนองหาร

ตำบลหนองแหย่ง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลหนองหาร

วัดราษฏร์ในอำเภอสันป่าตองแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลท่าวังพร้าว

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลสันกลาง

ตำบลทุ่งสะโตก

ตำบลน้ำบ่อหลวง

ตำบลบ้านกลาง

ตำบลยุหว่า

ตำบลมะขามหลวง

ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลบ้านแม

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลยุหว่า

วัดราษฏร์ในอำเภอสารภีแก้ไข

 
วัดเจดีย์เหลี่ยม

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลขัวมุง

ตำบลชมภู

ตำบลไชยสถาน

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลท่าวังตาล

ตำบลป่าบง

ตำบลยางเนิ้ง

ตำบลสันทราย

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลสารภี

ตำบลหนองผึ้ง

ตำบลหนองแฝก

วัดราษฏร์ในอำเภอหางดงแก้ไข

 
วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น)

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลขุนคง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลบ้านปง

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลสบแม่ข่า


ตำบลหนองควาย

ตำบลหนองแก๋ว

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลหารแก้ว

ตำบลหนองตอง

ตำบลหางดง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ตำบลหนองควาย

ตำบลบ้านปง

ตำบลน้ำแพร่พัฒนา

วัดราษฏร์ในอำเภออมก๋อยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลม่อนจอง

ตำบลแม่ตื่น

ตำบลยางเปียง

ตำบลอมก๋อย

วัดราษฏร์ในอำเภอฮอดแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ตำบลนาคอเรือ

ตำบลบ่อสลี

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลบ้านตาล

ตำบลหางดง

ตำบลฮอด

ดูเพิ่มแก้ไข