รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์

พระอารามหลวงในจังหวัดอุตรดิตถ์แก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอตรอนแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอทองแสนขันแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าปลาแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำปาดแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านโคกแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

พระอธิการสุภี สุภทฺโท (จร.)

พระใบฎีกาบุญมี ชาคโร (จร.)

พระครูสถาพรจิตตานุยุต (จต.ชท.)

พระใบฎีกาประทีป ปิยธมฺโม (จต.จร.)

พระเดชโกมล กิตฺติสมฺปญฺโญ (รก.จร.)

พระอุทัย อิณฺทปญฺโญ (รก.จร.)

วัดราษฏร์ในอำเภอพิชัยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอฟากท่าแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอลับแลแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

☆รายชื่อวัดในเขตอำเภอบ้านโคกมีดังนี้... (วัดในเขตตำบลบ้านโคก) ๑.วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านโคกใน ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒.วัดโคกเหนือ บ้านโคกเหนือ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓.วัดบ้านโคกใหม่ บ้านโคกใหม่ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๔.วัดห้วยครั่ง บ้านห้วยครั่ง ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕.วัดฟากนา บ้านฟากนา ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดในเขตตำบลนาขุม) ๑.วัดนาขุม บ้านนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒.วัดห้วยเหล่า บ้านห้วยเหล่า ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓.วัดโพนหญ้านาง บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดในเขตตำบลม่วงเจ็ดต้น) ๑.วัดจอมแจ้ง บ้านม่วงเจ็ดต้น ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดในเขตตำบลบ่อเบี้ย) ๑.วัดบ่อเบี้ยวนาราม บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์