รายชื่อวัดในจังหวัดสระบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดสระบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดสระบุรีแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในจังหวัดสระบุรีแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอแก่งคอยแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอดอนพุดแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านหมอแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอพระพุทธบาทแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอมวกเหล็กแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองสระบุรีแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอวังม่วงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอวิหารแดงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเสาไห้แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองแคแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองแซงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองโดนแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข