รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก้

วัดหลวงในเขตพระราชวังโบราณ อยุธยา แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอท่าเรือ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอนครหลวง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบางซ้าย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบางไทร แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบางบาล แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบางปะหัน แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบางปะอิน แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านแพรก แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอผักไห่ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอภาชี แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอมหาราช แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอลาดบัวหลวง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอวังน้อย แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอเสนา แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภออุทัย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก้

วัดร้างในอำเภอพระนครศรีอยุธยา แก้

ดูเพิ่ม แก้