รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2519

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2519

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
17 ทหารกล้า (2519) ผู้สร้าง: สตาร์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อุเทน บุญยงค์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุริยา ชินพันธุ์, ภูมิ พัฒนายุทธ
3 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (2519) ผู้สร้าง: ไทรทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทับทิมสยาม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2519
5 ผู้ยิ่งใหญ่ (2519) ผู้สร้าง: วินโปรดักชั่นฟิล์ม นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
8 เหลี่ยม 12 คม (2519) ผู้สร้าง: ก้องสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, ปริศนา ชบาไพร, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
กบฏหัวใจ (2519) ผู้สร้าง: อุทัยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันทนา บุญบันเทิง ฉายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
กระดังงากลีบทอง (2519) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สุริยา ชินพันธุ์, มยุรา ธนะบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ชนะ ศรีอุบล, มานพ อัศวเทพ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2519
กามเทพเล่นกล (2519) ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุปผา นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์
กุ้งนาง (2519) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร
เกม (2519) นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ไก่หลง (2519) ผู้สร้าง: พระพิราพฟิล์มโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลักษมี เพ็ญแสงเดือน, สันติ คราประยูร, ศิริขวัญ นันทศิริ, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ขยะ (2519) ผู้สร้าง: ประภาชื่นภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปรีชา ประภาชื่น นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ขอเพียงรัก (2519) ผู้สร้าง: วไลพรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ช่อเพชร ชัยเนตร, ชนะ ศรีอุบล
ขุนศึก (2519) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2519
คนบาป (2519) ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ส.เนาวราช นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์
คมกุหลาบ (2519) ผู้สร้าง: วันชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: บรรจง เลาหะจินดา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ศศิมา สิงห์ศิริ ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2519
คมเฉือนคม (2519) ผู้สร้าง: ขวัญใจภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์ ฉายวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ความรักสีดำ (2519) บทประพันธ์: เพชร น้ำค้าง ผู้สร้าง: เทพศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, วิทยา สุขดำรงค์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2519
ใครใหญ่ใครอยู่ (2519) ผู้สร้าง: สมโภชน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมโภชน์ โพธิรัตน์, เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2519
เงาราหู (2519) ผู้สร้าง: ทิตยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มานพ อัศวเทพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กันทิมา ดาราพันธ์ ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2519
จระเข้ฟาดหาง (2519) ผู้สร้าง: พิชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, หวังถิง, พุฒ ล้อเหล็ก, ผุดผาดน้อย วรวุฒิ
จักรวาลยอดรัก (2519) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: พันเทพ อรรถไกรวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
เจ้าแม่ (2519) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, สุริยา ชินพันธุ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
จ่าทมิฬ (2519) ผู้สร้าง: จักรวาลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, อนันต์ สัมมาทรัพย์ ฉายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ฉันไม่อยากเป็นคุณนาย (2519) ผู้สร้าง: เทพพิทักษ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์
ชะตาชีวิต (2519) ผู้สร้าง: ยอดยรรยงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ ฉายวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ชาติอาชาไนย (2519) ผู้สร้าง: เอกสิทธิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519
ชาติเกลือ (2519) ผู้สร้าง: สหมิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2519
ชุมเสือ (2519) ผู้สร้าง: ไก่ทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทักษิณ แจ่มผล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ชุมแพ (2519) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ช่องว่างระหว่างหัวใจ (2519) ผู้สร้าง: ยูเนี่ยนฟิล์ม 76 ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มานพ อัศวเทพ, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2519
แซ่บ (2519) ผู้สร้าง: เดชากรณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: บัญญัติ เดชากรณ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ดรรชนีไฉไล (2519) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: อรุโณทัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, รัชนู บุญชูดวง, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ดับสุริยา (2519) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: เทพศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2519
เดียมห์ (2519) ผู้สร้าง: ศรีปฏิกรฟิล์ม ผู้กำกับ: วสันต์ ตันศิริ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, หวังผิง, ศิริขวัญ นันทศิริ, สีเทา ฉายวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
ตามล่า อ.ต.ล. (2519) ผู้สร้าง: นภาสิริภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, นฤมล นิลวรรณ, ดวงดาว จารุจินดา, ปทุมวดี โสภาพรรณ, เฉิดโฉม สังขทัศน์ ณ อยุธยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ทองลูกบวบ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศศิมา สิงห์ศิริ
ทะเลฤๅอิ่ม (2519) บทประพันธ์: สุวรรณี สุคนธา ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์
เทวดาเดินดิน (2519) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ต่อลาภ กำพุศิริ, น้ำเงิน บุญหนัก, บู๊ วิบูลย์นันท์, กิตติ ดัสกร ฉายวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2519
ท้องนาสะเทือน (2519) ผู้สร้าง: ศุภชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, เมตตา รุ่งรัตน์, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2519
ท้ามฤตยู (2519) บทประพันธ์: ต๊ะ ท่าอิฐ ผู้สร้าง: เมทะนีฟิล์ม ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
นรกตะรูเตา (2519) ผู้สร้าง: รณภพฟิล์ม ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, สีเทา ฉายวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2519
นักเลงมหากาฬ (2519) ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักเลงสามสลึง (2519) ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สมภพ เบญจาธิกุล, สุริยา ชินพันธุ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, เดือนเต็ม สาลิตุล, คิมหันต์ เหมันต์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นางงูเห่า (2519) ผู้สร้าง: อมรรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กิตติพงษ์ เวศภูญาณ นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี ฉายวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2519
นางสาวลูกดก (2519) บทประพันธ์: กาญจนา นาคนันท์ ผู้สร้าง: ศิรินทราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สมบูรณ์ สุขีนัย, ภิญโญ ปานนุ้ย ฉายวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2519
นางแบบมหาภัย (2519) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ เบญจาธิกุล ฉายวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2519
น้ำตาลใกล้มด (2519) ผู้สร้าง: กมลโปรดักชั่น ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์
น้ำตาหยดสุดท้าย (2519) ผู้สร้าง: แดนไทยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, มิส เคียวจิน, ทักษิณ แจ่มผล, ดวงใจ หทัยกาญจน์
แบ๊งค์ (2519) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2519
บ่อเพลิงที่โพทะเล (2519) ผู้สร้าง: ธรรมจักรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์
บ้องไฟ (2519) ผู้สร้าง: ฟิล์มทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุรพล รัตนกำพล นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, มานพ อัศวเทพ
ปลัดปืนโหด (2519) บทประพันธ์: ณรงค์ จันทร์เรือง ผู้สร้าง: ประพันธ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ณรงค์ จันทร์เรือง นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ปูลม (2519) บทประพันธ์: รมณีย์ ผู้สร้าง: พบโชคภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ช่อเพชร ชัยเนตร, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2519
ป่ากามเทพ (2519) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนียวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ป่าอันตราย (2519) บทประพันธ์: คมศร โกศลวิจิตร ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, นฤมล นิลวรรณ, รชัฎชวลิต วัฒนไพศาล ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ป่าแสนสวย (2519) ผู้สร้าง: ประชาบดีภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรัญญา นามวงศ์
เผาขน (2519) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: อรรฆเดชฟิล์ม ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2519
แผ่นดินของเรา (2519) บทประพันธ์: แม่อนงค์ ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, แสนยากร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ช่อเพชร ชัยเนตร, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ไผ่กำเพลิง (2519) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมฟิล์ม ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2519
พรายกินรี (2519) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: นัยนา ชีวานันท์, สมบัติ เมทะนี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2519
เพลิงทรนง (2519) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: สุมาลีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2519
เพลิงแค้น (2519) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดวงนภา อรรถพร
เพลิงแพร (2519) ผู้สร้าง: ประสารมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มิสบอนี่, ชนะ ศรีอุบล, อนันต์ สัมมาทรัพย์, บาหยัน พันธุ์โสภา ฉายวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2519
เพศสัมพันธ์อันตราย (2519) ผู้สร้าง: เทวฤทธิ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พยุง จอมพิทักษ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
เพื่อนคู่แค้น (2519) ผู้สร้าง: วีรกรณ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: นันทวัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
พ่อไก่แจ้ (2519) ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สุวิน สว่างรัตน์, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2519
ฟ้ามิอาจกั้น (2519) ผู้สร้าง: สิทธิกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง
ภัยมืด (2519) ผู้สร้าง: แจ๊ส สยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: สยามพล นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์
มนต์เรียกผัว (2519) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519
มหาอุตม์ (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
มือปืนขี้แย (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ช่อเพชร ชัยเนตร ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2519
เมียเสือ (2519) ผู้กำกับ: นิวัฒน์ จิตรเสรีพงษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์
แมงดาปีกทอง (2519) บทประพันธ์: เริง รมณีย์ ผู้สร้าง: เวชยันต์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แมน ธีระพล นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2519
แม่ดอกรักเร่ (2519) บทประพันธ์: เริงศิริ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: อรลักษณ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สมภพ เบญจาธิกุล, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2519
แม่นาคบุกโตเกียว (2519) ผู้สร้าง: เมืองทองภาพยนตร์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
แม่ปลาช่อน (2519) ผู้สร้าง: มานพภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์
แม่ม่ายใจถึง (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา
ยอดกะล่อน (2519) ผู้กำกับ: สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเทา, ชื้นแฉะ ฉายวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
รถไฟ เรือ เมล์ ลิเก ตำรวจ (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ภาวนา ชนะจิต, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร ฉายวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ลาวคำหอม (2519) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงษ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ครรชิต ขวัญประชา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พิมพ์พรรณ โรจนะกสิกิจ, สหัสษา ศักดิ์ภูวดล, สมพล กงสุวรรณ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทองฮะ วงศ์รักไทย, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, พิศ, เมฆ เมืองกรุง
ลืมตัว (2519) นำแสดงโดย: ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, ดอน สอนระเบียบ
ลูกหลง (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, สีเทา
ลูกเมียเช่า (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์
วัยอลวน (2519) ผู้สร้าง: เปี๊ยกโปสเตอร์ฟิล์ม ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์ ฉายวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2519
วัยอันตราย (2519) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์ฟิล์ม ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สุริยา ชินพันธุ์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2519
วีรบุรุษกองขยะ (2519) ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มานพ อัศวเทพ, อัศวิน รัตนประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
วีรบุรุษจอมโหด (2519) ผู้สร้าง: สังศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ดามพ์ ดัสกร
สวรรค์ยังมีชั้น (2519) บทประพันธ์: ดาวไสว ไพจิตร ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อมรา อัศวนนท์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
สวรรค์ไม่มีวันรู้ (2519) ผู้สร้าง: กัมทรทิพย์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
สัตว์มนุษย์ (2519) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2519
สันดานชาย (2519) ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ครรชิต ขวัญประชา
สันติ วีณา (2519) ผู้สร้าง: หนุมานภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สันต์ เปสตันยี นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, เสถียร ธรรมเจริญ, จวง ยอดกลกิจ, พูนพันธ์ รังควร
สามสิงห์ดงเสือ (2519) ผู้สร้าง: จงรักษ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร
สามหัวใจ (2519) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ครรชิต ขวัญประชา, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
สายลับกระจับเหล็ก (2519) ผู้สร้าง: พาราไดซ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2519
สาวหมาป่า (2519) ผู้กำกับ: ชาญ ชาญทองมั่น นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
สาวแก่ (2519) บทประพันธ์: ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ผู้สร้าง: อัชชาวดีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทานตะวัน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, เสถียร ธรรมเจริญ
สิงห์สลัม (2519) ผู้สร้าง: แมนโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อุเทน บุญยงค์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์
สู้ (2519) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, วีณารัตน์ จินตัษเฐียร ฉายวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2519
เสน่หาอาลัย (2519) บทประพันธ์: นราวดี ผู้สร้าง: เทพศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลทวี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
เสาร์ 5 (2519) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สิงหา สุริยง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
เสือ 4 แคว (2519) ผู้สร้าง: ไพโรจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, อัมรัตน์ ขัตติยา, เรวดี ปัตตะพงษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2519
เสือกเกิดมาจน (2519) ผู้สร้าง: ช.พจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ศิริขวัญ นันทศิริ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
หมัดไทย (2519) ผู้สร้าง: ฒ.ว.วิศณุโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ช่อเพชร ชัยเนตร, ครรชิต ขวัญประชา, ดามพ์ ดัสกร
เหมือนฝัน (2519) ผู้สร้าง: เดชากรณ์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภาวนา ชนะจิต, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ศศิมา สิงห์ศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์
เหมือนหนึ่งในฝัน (2519) ผู้สร้าง: บุษบาฟิล์ม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, ดวงใจ หทัยกาญจน์
อสูรสวาท (2519) ผู้สร้าง: กรกฎฟิล์ม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา ฉายวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2519
อัศวิน 19 (2519) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เรวดี ปัตตะพงษ์
อีสาวอันตราย (2519) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริยา ชินพันธุ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2519
โอ้...ลูกรัก (2519) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, ด.ญ.อัญญรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ฉายวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2519
ไอ้ทองแดง (2519) ผู้สร้าง: พรานนกภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2519
ไอ้ปืนแฝด (2519) นำแสดงโดย: ไทยสตาร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ไอ้เพชร (2519) ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
ไอ้แมงดา (2519) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ไอ้แสบ (2519) ผู้สร้าง: นิมิตภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, วันทนา บุญบันเทิง, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช ฉายวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2519
อ้อมอกพ่อ (2519) ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์

อ้างอิง

แก้