รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการลำดับภาพยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการลำดับภาพยอดเยี่ยม (ตัดต่อ) การประกวดภาพยนตร์ไทย


พ.ศ. 2500 - 2509 แก้ไข

พ.ศ. 2510 - 2519 แก้ไข

พ.ศ. 2520 - 2529 แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

พ.ศ. 2530 - 2539 แก้ไข

พ.ศ. 2540 - 2549 แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ แก้ไข

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ แก้ไข

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข