รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานคร

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549 เฉพาะผู้สมัครจากกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549

รายชื่อและประวัติของผู้สมัคร

แก้

(ตัวดำหมายถึงผู้ได้รับเลือก)[1]

หมายเลข 1 ถึง 50

แก้
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
2 นายศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
3 นายเดชา กิตติวิทยานันท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
4 นายกฤษฏา อินทามระ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
5 พล.อ.ธนพล บุญโยปัษฏัมภ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
6 นางอมริสา ตัณสถิตย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
7 ดร.นลินี ทวีสิน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
8 พ.ต.ท. สันธนะ ประยูรรัตน์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
9 นายมนตรี เพียรนิติรักษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
10 นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
11 นายพิชิต ชื่นบาน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
12 นางสุรีย์ พันเจริญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
13 นายสมบัติ อุทัยสาง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
14 นายนที ธีระโรจนพงษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
15 นายวิสา คัญทัพ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
16 นายไมตรี ลิมปิชาติ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
17 นายอภิชัย ตรังคิณีนาถ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
18 นายธวัชชัย เทียนจวง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
19 นายอาณัฐชัย รัตตกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
20 นายธนู ชัยชนะวงศ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
21 นายอัคราดร ปัญญาเพ็ญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
22 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
23 นายวิทยา เลิศฤทธิ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
24 รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
25 นายสุทัศน์ ม่วงศิริ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
26 พล.ต.ต. สุรศักดิ์ สุทธารมณ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
27 ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
28 ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
29 ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
30 นายเทียนทอง อัศวะธีรางกูร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
31 นายทวี ไกรคุปต์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
32 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
33 นายประกิต วาทีสาธกกิจ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
34 นายสามารถ มะลูลีม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
35 นายเชาวลิตศักดิ์ วารีสอาด รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
36 นายธนสิทธิ์ เอื้อพิพัฒนากูล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
37 น.ส.ผกา สัตยธรรม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
38 นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
39 นายนุกูล ตันริยงค์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
40 นายอำนวย กลิ่นอยู่ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
41 นายสัมพันธ์ เสริมชีพ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
42 นายชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
43 พล.ต.ท. เทพรัตน์ รัตนวานิช รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
44 นายสมบูรณ์ บุญมหานาค รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
45 พล.ต.ท. พิชิต ควรเดชะคุปต์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
46 นายวิทยา ศุภพรโอภาส รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
47 พล.ร.ท.ณรงค์ ชโลธร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
48 นายวิสุทธิ์ เจตสันติ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
49 นายประทีป นิกรพงษ์สิน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
50 นายเชาวรัตน์ ช่วยฉิม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]

หมายเลข 51 ถึง 100

แก้
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
51 นายศิริ หวังบุญเกิด รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
52 นายมนตรี สุบรรณพงษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
53 นายสิงห์ทอง บัวชุม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
54 นายวัชระ เพชรทอง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
55 นายอุดม วงศ์อุไร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
56 น.ส.พจนพรรณ มีสัจจี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
57 นายวิจิตร อร่ามกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
58 พล.ต.ต. อังกูร อาทรไผท รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
59 นายบุญยง สุขประพฤติ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
60 นายปรีชา ประเสริฐศักดิ์
61 นายปรีชา สุวรรณทัต รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
62 นายจิรกรณ์ คชเสนี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
63 นายปรีชา วิยาภรณ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
64 นายวีระชัย ชอบแต่ง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
65 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
66 นายประทีป วัชรโชคเกษม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
67 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
68 น.ส.พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
69 นายวิชัย พยัคฆโส รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
70 พ.ต.อ.นายแพทย์อวยชัย ชุนาวรรณ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
71 นายดำรงศักดิ์ ธารดำรงค์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
72 นายแท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
73 นายมนัส นิกรประเสริฐ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
74 นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
75 พ.ต.ท. แรมโบ้ วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
76 พล.ต.ต. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
77 นายบรรลุ เวียงพล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
78 พล.ต.ท. ธวัชชัย จุลสุคนธ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
79 พ.อ.หญิง กันต์วดี ปิ่นมณี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
80 นายคณิศร์ ธงชัยยศ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
81 นายยรรยง คูเกษมกิจ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
82 นายโสรัจจ์ ดาศรี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
83 นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
84 นายชวาลา สุวรรณชีพ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
85 นายอร่าม อามระดิษ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
86 นายอุทัย ทรัพย์เจริญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
87 พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
88 นายไพรพนา ศรีเสน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
89 นายยวด แก้วแดง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
90 นายโกวิท สุรัสวดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
91 นายพงษ์ไพโรจน์ รัชตะทรัพย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
92 ร.ต.อ. พรชัย ไวยศิลป์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
93 นายโสภณ เรืองอุไรฤกษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
94 พล.ต.ต. โสทร วณิชเสถียร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
95 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
96 นายยงชัย งามอุษาวรรณ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
97 ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
98 นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
99 นายจักรินทร์ ศักดา มานะสันต์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]

หมายเลข 101 ถึง 150

แก้
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
100 นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
101 นายสุวิช ชมพูนุทจินดา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
102 นายอัศนีย์ รัตนมาลัย รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
103 นายพรนารถ ตามประทีป
104 นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
105 นายธรรม์สรรค์ สุกไกรรักษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
106 นายสมศักดิ์ วรคามิน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
107 นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
108 นายสุกิจ พูนศรีเกษม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
109 นายคณิน บุญสุวรรณ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
110 นายเสนีย์ มติภักดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
111 นายบรรจง โซ๊ะมณี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
112 พล.อ.วันชัย เอมโอชะ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
113 พ.ต.อ.อุดม เนตยสุภา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
114 นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
115 นายจิรัฏฐ์ รัตนเสถียร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
116 นายวิโรจน์ ณ บางช้าง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
117 น.ส.ณัฐพร จึงบรรเจิดศักดิ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
118 นายจีระสิทธิ์ กุญชร ณ อยุธยา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
119 น.ส.มัณฑนา ปิยะมาดา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
120 พล.ต.ท. ภาสกร รักษ์กุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
121 พ.ต.อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
122 นายธงชัย วรไพจิตร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
123 นางสุพัตรา สุภาพ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
124 นายพีระพงศ์ อิศรภักดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
125 น.ส.มณีรัตน์ ภัคดุรงค์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
126 นายนภดล คานธี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
127 นางการะเกด แทนกิจการกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
128 นายสมัย เจริญช่าง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
129 นายพรชัย งามลิขิตกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
130 นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
131 นายพิจิตต รัตตกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
132 พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
133 นายวิทยา จังกอบพัฒนา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
134 นายเกื้อ แก้วเกต รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
135 นายศิวาวิทย์ สำเร็จผล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
136 นางสุขวสา แสงเสรีสถิตย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
137 นายกฤษฎา ธาราธร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
138 นายสพโชค ทาบสุวรรณ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
139 นายธนา เบญจาธิกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
140 นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
141 นายจรินทร์ สวนแก้ว รายละเอียด เก็บถาวร 2006-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
142 นางลีนา จังจรรจา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
143 พล.ต. บัวชำนิ มีประวัติ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
144 นายรังษี ยังพะกูล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
145 นายอานนท์ บุราณเศรษฐ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
146 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
147 นายสุทธิ ผลสวัสดิ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
148 นายสมบัติ เมทะนี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
149 พล.ต. ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
150 พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]

หมายเลข 151 ถึง 200

แก้
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
151 นายคทา บัณฑิตนุกูล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
152 นายซานคามิลโล เพียรพบ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
153 พล.ต.ต. สินสมุทร มุกดาหาร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
154 นายณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
155 นายปรีชา ออประเสริฐ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
156 นายสุพล สุขศรีมั่งมี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
157 นายวิชัย เกียรติสามิภักดิ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
158 นางพรรณประภา อินทรวิทยนันท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
159 นายสมัคร สุนทรเวช รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
160 พ.ท.แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
161 นายจิรายุทธ์ วสุรัตน์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
162 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
163 นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
164 ร.ต.อ. นิติภูมิ นวรัตน์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
165 นายเฉลย พงษ์สุวรรณ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
166 นายประดิษฐ์ สุโชคชัยกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
167 นายขจิต เจริญศิลป์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
168 นายจำลอง เอมแย้ม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
169 นายธีรยุทธ ทุมมานนท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
170 นายสมเกียรติ แก้วสุขนนท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
171 นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
172 นายขวัญสรวง อติโพธิ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
173 ว่าที่ ร.ต. ถวัลย์ รุยาพร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
174 นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
175 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
176 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
177 นายสาชล โล้วิชากรติกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
178 นายศักดา บุญยรักษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
179 พ.อ.หญิง สุภาณี จิตรขันธี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
180 นายอุทัย พิมพ์ใจชน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
181 นายพารวย จันทร์สกุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
182 นายวราวุธ ตีระนันท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
183 นายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแอฟริกาใต้ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
184 นายจำนงค์ ไชยมงคล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
185 นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
186 เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
187 นายธวัชชัย เตชัสหงส์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
188 นายธนชาต เพิ่มลาภตระกูล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
189 นาวาเอก พนิต จันทรภักดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
190 นายประมุท สูตะบุตร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
191 พล.อ.ท.นันทวัช บัวสุวรรณ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
192 นายบุญเหลือ เครือไชย รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
193 นายณรงค์ จันทรอารีย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
194 พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
195 นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
196 นายปพน วงศ์ตระกูล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
197 นางปุญชลา ประดับพงศ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
198 นางวิยะดา กิมสวัสดิ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
199 นายพันเลิศ วงศ์อนันทรัพย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
200 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]

หมายเลข 201 ถึง 250

แก้
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
201 นายเทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
202 นายลิขิต เขมะปานนท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
203 นายวิรัช เพ็งจุ้ย รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
204 นายสุเทพ หงษ์โต [ รายละเอียด]
205 ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
206 พ.ต.อ.สมนึก กองแก้ว รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
207 นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
208 น.ส.สิฐิ์วิภา หาญสิริเพชร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
209 นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
210 นายสุทัศน์ ชัยสังฆะ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
211 นายธนาสวัสดิ์ ฤทธิรงค์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
212 นายสันติภาพ เตชะวณิช รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
213 พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
214 นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
215 นางอรุณีประภา หอมเศรษฐี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายละเอียด เก็บถาวร 2006-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
216 พล.อ.อ.มนัส รูปขจร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
217 ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
218 นายภูมิพัฒน์ แดงท่าไม้ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
219 นายจีระ สร้อยสน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
220 นายจำรัส มัฆนาโส [ รายละเอียด]
221 นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
222 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
223 น.ส.ยุพาศรี เบิกฟ้า รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
224 น.ส.ชัญญา วีรบารมี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
225 นายเจริญ โคกดอน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
226 นายภูธนิก สุขเกษม รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
227 นายประจวบ เมฆกระสินธุ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
228 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
229 พล.ต.ต.ก้องเกียรติ อภัยวงศ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
230 นายภูวเดช อินทวงค์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
231 นายสมศักดิ์ อนันทสูตร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
232 นายชัยศิริ เศรษฐบุตร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
233 ว่าที่ ร.ต.อนุชิต สุมงคลภักดี รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
234 นางสาวกรกมล อิ่มวิทยา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
235 นายวิชัย โถสุวรรณจินดา [ รายละเอียด]
236 นายโอม หุวะนันทน์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
237 นายทนง นันทวรากุล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
238 นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการป.ป.ช. รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
239 นางกรรณิกา ธรรมเกษร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
240 นายกิตติ์ธเนศ สว่างวรนาถ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
241 นางสาวรสนา โตสิตระกูล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
242 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีสอน รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
243 นายสาวประดับ เอี่ยมโอบวงศ์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
244 นายวสันต์ พรหมบุญ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
245 นางสาวอ่อนศรี เกียรตินันท์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
246 นางสาวพรสกาวสวรรค์ บุญลือ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
247 นายเสมอ ศรีมงคล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
248 นางสาววิชุดา รัตนเพียร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
249 นายอภิชาติชาย บุญลือ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
250 นายอภิชาติ หาลำเจียก รายละเอียด[ลิงก์เสีย]

หมายเลข 251 ถึง 260

แก้
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
251 นายสุภัคสิริ หฤษฎางค์กูร รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
252 นายอุตรพันธ์ เครือมูล รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
253 นางชุติมา โตทับเที่ยง รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
254 นายอนุชาติ คัชมุกข์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
255 นายบุญชู ซุ้นสุวรรณ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
256 นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
257 ด.ต.สุเทพ สมหา รายละเอียด[ลิงก์เสีย]
258 นายพีระ พนาสุภน ]
259 ร.ต.อ.ขวัญชัย ชัยเวช [http://thaisenator.com/senator_listing_details.php?id=2033[ลิงก์เสีย] รายละเอียด
260 นายพิเชษฐ์ แสนมุข รายละเอียด[ลิงก์เสีย]

ผลการเลือกตั้ง

แก้

โดยกรุงเทพมหานครจะมีสมาชิกวุฒิสภาทั้งสิ้น 18 คน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ (164) 257,420 12.59
อิสระ สมัคร สุนทรเวช (159) 240,312 11.75
อิสระ กล้านรงค์ จันทิก (238) 146,525 7.16
อิสระ รสนา โตสิตระกูล (241) 118,332 5.79
อิสระ พิจิตต รัตตกุล (131) 100,211 4.90
อิสระ สมบัติ เมทะนี (148) 53,562 2.62
อิสระ ขวัญสรวง อติโพธิ (172) 45,715 2.24
อิสระ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (214) 35,505 1.74
อิสระ สมัย เจริญช่าง (128) 30,271 1.48
อิสระ นลินี ทวีสิน (7) 29,589 1.45
อิสระ พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ (87) 26,604 1.30
อิสระ อุทัย พิมพ์ใจชน (180) 25,407 1.24
อิสระ มานวิภา อินทรทัต (27) 25,089 1.23
อิสระ สามารถ มะลูลีม (34) 24,290 1.19
อิสระ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (114) 23,132 1.13
อิสระ พลตำรวจโท พิชิต ควรเดชะคุปต์ (45) 22,673 1.11
อิสระ ประกิต วาทีสาธกกิจ (33) 22,491 1.10
อิสระ บุญยอด สุขถิ่นไทย (32) 21,449 1.05
อิสระ ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (29) 20,923 1.02
อิสระ ปรีชา สุวรรณทัต (61) 19,901 0.97
อิสระ พิพัฒน์ ปรีดาวิภาต (107) 19,678 0.96
อิสระ วิชุดา รัตนเพียร (248) 17,846 0.87
อิสระ สัมพันธ์ เสริมชีพ (41) 16,834 0.82
อิสระ สุทัศน์ ม่วงศิริ (25) 15,849 0.78
อิสระ จรินทร์ สวนแก้ว (141) 14,948 0.73
อิสระ พรเทพ เตชะไพบูลย์ (162) 14,373 0.70
อิสระ แท้จริง ศิริพานิช (72) 14,082 0.69
อิสระ ศักดา บุญยรักษ์ (178) 13,826 0.68
อิสระ พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ (194) 13,438 0.66
อิสระ วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ (256) 12,837 0.63
อิสระ พิชิต ชื่นบาน (11) 12,192 0.60
อิสระ อำนวย กลิ่นอยู่ (40) 12,038 0.59
อิสระ สมบัติ อุทัยสาง (13) 11,918 0.58
อิสระ พลตำรวจโท ธวัชชัย จุลสุคนธ์ (78) 11,438 0.56
อิสระ พลอากาศเอก มนัส รูปขจร (216) 10,629 0.52
อิสระ สุพัตรา สุภาพ (123) 10,214 0.50
อิสระ ชวาลา สุวรรณชีพ (84) 9,928 0.49
อิสระ บรรจง โซ๊ะมณี (111) 9,705 0.48
อิสระ ธนา เบญจาธิกุล (139) 8,590 0.42
อิสระ ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (146) 8,529 0.42
อิสระ พลตำรวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ์ (26) 8,439 0.41
อิสระ คทา บัณฑิตนุกูล (151) 8,319 0.41
อิสระ ฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ (95) 7,899 0.39
อิสระ พงษ์ไพโรจน์ รัชตะทรัพย์ (91) 7,780 0.38
อิสระ คณิน บุญสุวรรณ (109) 7,727 0.38
อิสระ ลีนา จังจรรจา (142) 7,618 0.37
อิสระ อภิชาติ หาลำเจียก (250) 7,550 0.37
อิสระ วัลลภ ปิยะมโนธรรม (207) 7,474 0.37
อิสระ พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ (158) 7,440 0.36
อิสระ เดชอุดม ไกรฤทธิ์ (65) 7,375 0.36
อิสระ เดชา กิตติวิทยานันท์ (3) 7,087 0.35
อิสระ กรรณิกา ธรรมเกษร (239) 6,794 0.33
อิสระ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ (130) 6,657 0.33
อิสระ ประทีป วัชรโชคเกษม (66) 6,478 0.32
อิสระ วัชระ เพชรทอง (54) 6,272 0.31
อิสระ พันตำรวจเอก อุดม เนตยสุภา (113) 6,256 0.31
อิสระ จิรายุทธ์ วสุรัตน์ (161) 6,247 0.31
อิสระ พันตำรวจโท แรมโบ้ วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์ (75) 6,081 0.30
อิสระ สุรพงษ์ ชัยนาม (183) 6,067 0.30
อิสระ ธีรยุทธ ทุมมานนท์ (169) 6,026 0.30
อิสระ พลตรี ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ (149) 5,915 0.29
อิสระ พลเอก ธนพล บุญโยปัษฏัมภ์ (5) 5,631 0.28
อิสระ อาณัฐชัย รัตตกุล (19) 5,579 0.27
อิสระ การะเกด แทนกิจการกุล (127) 5,549 0.27
อิสระ พันโทหญิง กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี (160) 5,516 0.27
อิสระ ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ (2) 5,477 0.27
อิสระ ประเสริฐ จองวิริยะวงศ์ (1) 5,468 0.27
อิสระ ร้อยตำรวจเอก พรชัย ไวยศิลป์ (92) 5,269 0.26
อิสระ จำนงค์ ไชยมงคล (184) 5,067 0.25
อิสระ พันตำรวจโท สันธนะ ประยูรรัตน์ (8) 4,973 0.24
อิสระ พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์ (213) 4,878 0.24
อิสระ ศิริ หวังบุญเกิด (51) 4,854 0.24
อิสระ สันติภาพ เตชะวณิช (212) 4,721 0.23
อิสระ ประดิษฐ์ ทรงฤกษ์ (10) 4,635 0.23
อิสระ วิเชียร วิริยะประสิทธิ์ (171) 4,610 0.23
อิสระ วิทยา ศุภพรโอภาส (46) 4,503 0.22
อิสระ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (98) 3,750 0.18
อิสระ พลตำรวจตรี อังกูร อาทรไผท (58) 3,638 0.18
อิสระ มนตรี เพียรนิติรักษ์ (9) 3,525 0.17
อิสระ สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ (38) 3,494 0.17
อิสระ สุขวสา แสงเสรีสถิตย์ (136) 3,475 0.17
อิสระ สพโชค ทาบสุวรรณ์ (138) 3,377 0.17
อิสระ สิงห์ทอง บัวชุม (53) 3,292 0.16
อิสระ พารวย จันทร์สกุล (181) 3,269 0.16
อิสระ พันตำรวจเอก อวยชัย ชุนาวรรณ (70) 3,257 0.16
อิสระ จำลอง เอมแย้ม (168) 3,243 0.16
อิสระ รัชนี คุโณปการ (97) 3,226 0.16
อิสระ สุกิจ พูนศรีเกษม (108) 3,223 0.16
อิสระ สุทธิ ผลสวัสดิ์ (147) 3,173 0.16
อิสระ วราวุธ ตีระนันท์ (182) 3,126 0.15
อิสระ ธวัชชัย เตชัสหงส์ (187) 3,109 0.15
อิสระ คุณหญิง อุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ (175) 3,091 0.15
อิสระ พีระพงศ์ อิศรภักดี (124) 3,059 0.15
อิสระ ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (228) 3,040 0.15
อิสระ ทวี ไกรคุปต์ (31) 3,029 0.15
อิสระ อมริสา ตัณสถิตย์ (6) 2,886 0.14
อิสระ ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร (140) 2,882 0.14
อิสระ สายสม วงศาสุลักษณ์ (67) 2,850 0.14
อิสระ ธนสิทธิ์ เอื้อพิพัฒนากูล (36) 2,831 0.14
อิสระ ยรรยง คูเกษมกิจ (81) 2,816 0.14
อิสระ บุญยง สุขประพฤติ (59) 2,736 0.13
อิสระ พลสิทธิ์ หนูชูชัย (24) 2,723 0.13
อิสระ นภดล คานธี (126) 2,722 0.13
อิสระ ไมตรี ลิมปิชาติ (16) 2,715 0.13
อิสระ ร้อยตำรวจเอก ขวัญชัย ชัยเวช (259) 2,625 0.13
อิสระ พลตำรวจโท ภาสกร รักษ์กุล (120) 2,624 0.13
อิสระ พลตำรวจตรี สินสมุทร มุกดาหาร (153) 2,619 0.13
อิสระ เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (222) 2,619 0.13
อิสระ จักรินทร์ ศักดา มานะสันต์ (99) 2,598 0.13
อิสระ สมศักดิ์ อนันทสูตร (231) 2,575 0.13
อิสระ สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ (100) 2,535 0.12
อิสระ ดาบตำรวจ วิบูลย์ศักดิ์ หนันดี (195) 2,527 0.12
อิสระ พรชัย งามลิขิตกุล (129) 2,503 0.12
อิสระ ดำรงศักดิ์ ธารดำรงค์ (71) 2,458 0.12
อิสระ พลอากาศโท นันทวัช บัวสุวรรณ์ (191) 2,441 0.12
อิสระ สมศักดิ์ วรคามิน (106) 2,422 0.12
อิสระ วิชัย เกียรติสามิภักดิ์ (157) 2,332 0.11
อิสระ อรุณีประภา หอมเศรษฐี (215) 2,317 0.11
อิสระ พลอากาศเอก วีระวุธ ลวะเปารยะ (132) 2,277 0.11
อิสระ ภูวเดช อินทวงค์ (230) 2,261 0.11
อิสระ ปพน วงศ์ตระกูล (196) 2,237 0.11
อิสระ ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ (205) 2,208 0.11
อิสระ โกวิท สุรัสวดี (90) 2,207 0.11
อิสระ สุพล สุขศรีมั่งมี (156) 2,198 0.11
อิสระ เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต (186) 2,191 0.11
อิสระ พันตำรวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ (150) 2,166 0.11
อิสระ พลเอก วันชัย เอมโอชะ (112) 2,164 0.11
อิสระ กฤษฏา อินทามระ (4) 2,127 0.10
อิสระ จิรกรณ์ คชเสนี (62) 2,102 0.10
อิสระ จิรัฏฐ์ รัตนเสถียร (115) 2,102 0.10
อิสระ สุวิช ชมพูนุทจินดา (101) 2,093 0.10
อิสระ สุนทร ทรัพย์ตันติกุล (163) 2,089 0.10
อิสระ ถวัลย์ รุยาพร (173) 2,080 0.10
อิสระ มณีรัตน์ ภัคดุรงค์ (125) 2,074 0.10
อิสระ ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ (200) 2,042 0.10
อิสระ ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ (42) 1,984 0.10
อิสระ พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี (28) 1,826 0.09
อิสระ สมยศ สมวิวัฒน์ชัย (83) 1,812 0.09
อิสระ อุดม วงศ์อุไร (55) 1,787 0.09
อิสระ วิชัย โถสุวรรณจินดา (235) 1,749 0.09
อิสระ พลตำรวจโท เทพรัตน์ รัตนวานิช (43) 1,738 0.09
อิสระ วิสา คัญทัพ (15) 1,731 0.09
อิสระ อร่าม อามระดิษ (85) 1,721 0.08
อิสระ นที ธีระโรจนพงษ์ (14) 1,712 0.08
อิสระ ประมุท สูตะบุตร (190) 1,700 0.08
อิสระ พลตรี บัวชำนิ มีประวัติ (143) 1,697 0.08
อิสระ พลเรือโท ณรงค์ ชโลธร (47) 1,685 0.08
อิสระ ไพรพนา ศรีเสน (88) 1,675 0.08
อิสระ เกื้อ แก้วเกต (134) 1,648 0.08
อิสระ พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ (76) 1,639 0.08
อิสระ รังษี ยังพะกูล (144) 1,550 0.08
อิสระ ประทีป นิกรพงษ์สิน (49) 1,539 0.08
อิสระ พจนพรรณ มีสัจจี (56) 1,494 0.07
อิสระ ขจิต เจริญศิลป์ (167) 1,473 0.07
อิสระ สมเกียรติ แก้วสุขนนท์ (170) 1,451 0.07
อิสระ วิสุทธิ์ เจตสันติ์ (48) 1,434 0.07
อิสระ วีระชัย ชอบแต่ง (64) 1,379 0.07
อิสระ พันตำรวจเอก อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา (121) 1,354 0.07
อิสระ มัณฑนา ปิยะมาดา (119) 1,334 0.07
อิสระ เฉลย พงษ์สุวรรณ (165) 1,324 0.07
อิสระ สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ (104) 1,322 0.07
อิสระ โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ (74) 1,309 0.06
อิสระ พันตำรวจเอก สมนึก กองแก้ว (206) 1,306 0.06
อิสระ ชัยศิริ เศรษฐบุตร (232) 1,282 0.06
อิสระ ปรีชา ออประเสริฐ (155) 1,278 0.06
อิสระ ร้อยตรี อภิชัย ตรังคิณีนาถ (17) 1,272 0.06
อิสระ อานนท์ บุราณเศรษฐ (145) 1,267 0.06
อิสระ ประดับ เอี่ยมโอบวงศ์ (243) 1,243 0.06
อิสระ วิทยา เลิศฤทธิ์ (23) 1,217 0.06
อิสระ โอม หุวะนันทน์ (236) 1,192 0.06
อิสระ ธงชัย วรไพจิตร (122) 1,179 0.06
อิสระ พันเลิศ วงศ์อนันทรัพย์ (199) 1,170 0.06
อิสระ มนตรี สุบรรณพงษ์ (52) 1,167 0.06
อิสระ บุญเหลือ เครือไชย (192) 1,165 0.06
อิสระ ประจักษ์ชัย ณ สงขลา (176) 1,151 0.06
อิสระ ธรรม์สรรค์ สุกไกรรักษ์ (105) 1,150 0.06
อิสระ พันเอกหญิง กันต์วดี ปิ่นมณี (79) 1,131 0.06
อิสระ ภูธนิก สุขเกษม (226) 1,110 0.05
อิสระ ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (154) 1,097 0.05
อิสระ ณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์ (174) 1,094 0.05
อิสระ พลตำรวจตรี ก้องเกียรติ อภัยวงศ์ (229) 1,054 0.05
อิสระ บรรลุ เวียงพล (77) 1,048 0.05
อิสระ ซานคามิลโล เพียรพบ (152) 1,037 0.05
อิสระ พลตำรวจตรี โสทร วณิชเสถียร (94) 1,036 0.05
อิสระ กิตติ์ธเนศ สว่างวรนาถ (240) 1,022 0.05
อิสระ ปรีชา ประเสริฐศักดิ์ (60) 996 0.05
อิสระ เชาวลิตศักดิ์ วารีสอาด (35) 979 0.05
อิสระ วิชัย พยัคฆโส (69) 974 0.05
อิสระ ปรีชา วิยาภรณ์ (63) 972 0.05
อิสระ ศิวาวิทย์ สำเร็จผล (135) 953 0.05
อิสระ กฤษฎา ธาราธร (137) 949 0.05
อิสระ สุรีย์ พันเจริญ (12) 941 0.05
อิสระ ทนง นันทวรากุล (237) 938 0.05
อิสระ สิฐิ์วิภา หาญสิริเพชร (208) 937 0.05
อิสระ พีระ พนาสุภน (258) 932 0.05
อิสระ อัคราดร ปัญญาเพ็ญ (21) 931 0.05
อิสระ ณัฐพร จึงบรรเจิดศักดิ์ (117) 907 0.04
อิสระ เชาวรัตน์ ช่วยฉิม (50) 901 0.04
อิสระ ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ (217) 886 0.04
อิสระ พรสกาวสวรรค์ บุญลือ (246) 874 0.04
อิสระ กรกมล อิ่มวิทยา (234) 866 0.04
อิสระ ประจวบ เมฆกระสินธุ์ (227) 863 0.04
อิสระ ยวด แก้วแดง (89) 850 0.04
อิสระ ยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ (185) 815 0.04
อิสระ พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์ (68) 799 0.04
อิสระ วิโรจน์ ณ บางช้าง (116) 777 0.04
อิสระ เทียนทอง อัศวะธีรางกูร (30) 759 0.04
อิสระ อ่อนศรี เกียรตินันท์ (245) 759 0.04
อิสระ วิจิตร อร่ามกุล (57) 752 0.04
อิสระ กิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ (22) 741 0.04
อิสระ สมบูรณ์ บุญมหานาค (44) 740 0.04
อิสระ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสอน (242) 740 0.04
อิสระ ภูมิพัฒน์ แดงท่าไม้ (218) 729 0.04
อิสระ ชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ (209) 724 0.04
อิสระ อภิชาติชาย บุญลือ (249) 702 0.03
อิสระ ลิขิต เขมะปานนท์ (202) 687 0.03
อิสระ อุทัย ทรัพย์เจริญ (86) 624 0.03
อิสระ มนัส นิกรประเสริฐ (73) 623 0.03
อิสระ จีระสิทธิ์ กุญชร ณ อยุธยา (118) 622 0.03
อิสระ สุภัคสิริ หฤษฎางค์กูร (251) 622 0.03
อิสระ นาวาเอก พนิต จันทรภักดี (189) 618 0.03
อิสระ สาชล โล้วิชากรติกุล (177) 613 0.03
อิสระ ผกา สัตยธรรม (37) 593 0.03
อิสระ วิรัช เพ็งจุ้ย (203) 589 0.03
อิสระ คณิศร์ ธงชัยยศ (80) 588 0.03
อิสระ อัศนีย์ รัตนมาลัย (102) 575 0.03
อิสระ วสันต์ พรหมบุญ (244) 571 0.03
อิสระ ชุติมา โตทับเที่ยง (253) 544 0.03
อิสระ พันเอกหญิง สุภาณี จิตรขันธี (179) 541 0.03
อิสระ ธวัชชัย เทียนจวง (18) 530 0.03
อิสระ ประดิษฐ์ สุโชคชัยกุล (166) 523 0.03
อิสระ สุทัศน์ ชัยสังฆะ (210) 508 0.03
อิสระ นุกูล ตันริยงค์ (39) 488 0.02
อิสระ วิทยา จังกอบพัฒนา (133) 487 0.02
อิสระ ธนาสวัสดิ์ ฤทธิรงค์ (211) 454 0.02
อิสระ ชัญญา วีรบารมี (224) 449 0.02
อิสระ ณรงค์ จันทรอารีย์ (193) 434 0.02
อิสระ ยงชัย งามอุษาวรรณ (96) 427 0.02
อิสระ ดาบตำรวจ สุเทพ สมหา (257) 415 0.02
อิสระ เจริญ โคกดอน (225) 412 0.02
อิสระ โสรัจจ์ ดาศรี (82) 401 0.02
อิสระ ว่าที่ร้อยตรี อนุชิต สุมงคลภักดี (233) 374 0.02
อิสระ โสภณ เรืองอุไรฤกษ์ (93) 371 0.02
อิสระ อุตรพันธ์ เครือมูล (252) 370 0.02
อิสระ เทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิน (201) 357 0.02
อิสระ วิยะดา กิมสวัสดิ์ (198) 339 0.02
อิสระ ธนชาต เพิ่มลาภตระกูล (188) 334 0.02
อิสระ เสมอ ศรีมงคล (247) 328 0.02
อิสระ เสนีย์ มติภักดี (110) 325 0.02
อิสระ อนุชาติ คัชมุกข์ (254) 324 0.02
อิสระ บุญชู ซุ้นสุวรรณ (255) 312 0.02
อิสระ จีระ สร้อยสน (219) 305 0.02
อิสระ ปุญชลา ประดับพงศ์ (197) 269 0.01
อิสระ เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก (221) 268 0.01
อิสระ ยุพาศรี เบิกฟ้า (223) 155 0.01
อิสระ ธนู ชัยชนะวงศ์ (20)
อิสระ พรนารถ ตามประทีป (103)
อิสระ สุเทพ หงษ์โต (204)
อิสระ จำรัส มัฆนาโส (220)
อิสระ พิเชษฐ์ แสนมุข (260)
ผลรวม 2,045,324 100.00
บัตรดี 2,045,324 91.50
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 135,131 6.05
บัตรเสีย 54,820 2.45
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,235,275 53.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,150,339 100.00

อ้างอิง

แก้