รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานคร

ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549 เฉพาะผู้สมัครจากกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549

รายชื่อและประวัติของผู้สมัครแก้ไข

(ตัวดำหมายถึงผู้ได้รับเลือก)[1]

หมายเลข 1 ถึง 50แก้ไข

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ์ รายละเอียด
2 นายศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ รายละเอียด
3 นายเดชา กิตติวิทยานันท์ รายละเอียด
4 นายกฤษฏา อินทามระ รายละเอียด
5 พล.อ.ธนพล บุญโยปัษฏัมภ์ รายละเอียด
6 นางอมริสา ตัณสถิตย์ รายละเอียด
7 ดร.นลินี ทวีสิน รายละเอียด
8 พ.ต.ท. สันธนะ ประยูรรัตน์ รายละเอียด
9 นายมนตรี เพียรนิติรักษ์ รายละเอียด
10 นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์ รายละเอียด
11 นายพิชิต ชื่นบาน รายละเอียด
12 นางสุรีย์ พันเจริญ รายละเอียด
13 นายสมบัติ อุทัยสาง รายละเอียด
14 นายนที ธีระโรจนพงษ์ รายละเอียด
15 นายวิสา คัญทัพ รายละเอียด
16 นายไมตรี ลิมปิชาติ รายละเอียด
17 นายอภิชัย ตรังคิณีนาถ รายละเอียด
18 นายธวัชชัย เทียนจวง รายละเอียด
19 นายอาณัฐชัย รัตตกุล รายละเอียด
20 นายธนู ชัยชนะวงศ์ รายละเอียด
21 นายอัคราดร ปัญญาเพ็ญ รายละเอียด
22 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ รายละเอียด
23 นายวิทยา เลิศฤทธิ์ รายละเอียด
24 รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย รายละเอียด
25 นายสุทัศน์ ม่วงศิริ รายละเอียด
26 พล.ต.ต. สุรศักดิ์ สุทธารมณ์ รายละเอียด
27 ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต รายละเอียด
28 ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี รายละเอียด
29 ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ รายละเอียด
30 นายเทียนทอง อัศวะธีรางกูร รายละเอียด
31 นายทวี ไกรคุปต์ รายละเอียด
32 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย รายละเอียด
33 นายประกิต วาทีสาธกกิจ รายละเอียด
34 นายสามารถ มะลูลีม รายละเอียด
35 นายเชาวลิตศักดิ์ วารีสอาด รายละเอียด
36 นายธนสิทธิ์ เอื้อพิพัฒนากูล รายละเอียด
37 น.ส.ผกา สัตยธรรม รายละเอียด
38 นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รายละเอียด
39 นายนุกูล ตันริยงค์ รายละเอียด
40 นายอำนวย กลิ่นอยู่ รายละเอียด
41 นายสัมพันธ์ เสริมชีพ รายละเอียด
42 นายชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ รายละเอียด
43 พล.ต.ท. เทพรัตน์ รัตนวานิช รายละเอียด
44 นายสมบูรณ์ บุญมหานาค รายละเอียด
45 พล.ต.ท. พิชิต ควรเดชะคุปต์ รายละเอียด
46 นายวิทยา ศุภพรโอภาส รายละเอียด
47 พล.ร.ท.ณรงค์ ชโลธร รายละเอียด
48 นายวิสุทธิ์ เจตสันติ์ รายละเอียด
49 นายประทีป นิกรพงษ์สิน รายละเอียด
50 นายเชาวรัตน์ ช่วยฉิม รายละเอียด

หมายเลข 51 ถึง 100แก้ไข

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
51 นายศิริ หวังบุญเกิด รายละเอียด
52 นายมนตรี สุบรรณพงษ์ รายละเอียด
53 นายสิงห์ทอง บัวชุม รายละเอียด
54 นายวัชระ เพชรทอง รายละเอียด
55 นายอุดม วงศ์อุไร รายละเอียด
56 น.ส.พจนพรรณ มีสัจจี รายละเอียด
57 นายวิจิตร อร่ามกุล รายละเอียด
58 พล.ต.ต. อังกูร อาทรไผท รายละเอียด
59 นายบุญยง สุขประพฤติ รายละเอียด
60 นายปรีชา ประเสริฐศักดิ์
61 นายปรีชา สุวรรณทัต รายละเอียด
62 นายจิรกรณ์ คชเสนี รายละเอียด
63 นายปรีชา วิยาภรณ์ รายละเอียด
64 นายวีระชัย ชอบแต่ง รายละเอียด
65 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ รายละเอียด
66 นายประทีป วัชรโชคเกษม รายละเอียด
67 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รายละเอียด
68 น.ส.พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์ รายละเอียด
69 นายวิชัย พยัคฆโส รายละเอียด
70 พ.ต.อ.นายแพทย์อวยชัย ชุนาวรรณ รายละเอียด
71 นายดำรงศักดิ์ ธารดำรงค์ รายละเอียด
72 นายแท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ รายละเอียด
73 นายมนัส นิกรประเสริฐ รายละเอียด
74 นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ รายละเอียด
75 พ.ต.ท. แรมโบ้ วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์ รายละเอียด
76 พล.ต.ต. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ รายละเอียด
77 นายบรรลุ เวียงพล รายละเอียด
78 พล.ต.ท. ธวัชชัย จุลสุคนธ์ รายละเอียด
79 พ.อ.หญิง กันต์วดี ปิ่นมณี รายละเอียด
80 นายคณิศร์ ธงชัยยศ รายละเอียด
81 นายยรรยง คูเกษมกิจ รายละเอียด
82 นายโสรัจจ์ ดาศรี รายละเอียด
83 นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย รายละเอียด
84 นายชวาลา สุวรรณชีพ รายละเอียด
85 นายอร่าม อามระดิษ รายละเอียด
86 นายอุทัย ทรัพย์เจริญ รายละเอียด
87 พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ รายละเอียด
88 นายไพรพนา ศรีเสน รายละเอียด
89 นายยวด แก้วแดง รายละเอียด
90 นายโกวิท สุรัสวดี รายละเอียด
91 นายพงษ์ไพโรจน์ รัชตะทรัพย์ รายละเอียด
92 ร.ต.อ. พรชัย ไวยศิลป์ รายละเอียด
93 นายโสภณ เรืองอุไรฤกษ์ รายละเอียด
94 พล.ต.ต. โสทร วณิชเสถียร รายละเอียด
95 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ รายละเอียด
96 นายยงชัย งามอุษาวรรณ รายละเอียด
97 ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ รายละเอียด
98 นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร รายละเอียด
99 นายจักรินทร์ ศักดา มานะสันต์ รายละเอียด

หมายเลข 101 ถึง 150แก้ไข

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
100 นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รายละเอียด
101 นายสุวิช ชมพูนุทจินดา รายละเอียด
102 นายอัศนีย์ รัตนมาลัย รายละเอียด
103 นายพรนารถ ตามประทีป
104 นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ รายละเอียด
105 นายธรรม์สรรค์ สุกไกรรักษ์ รายละเอียด
106 นายสมศักดิ์ วรคามิน รายละเอียด
107 นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต รายละเอียด
108 นายสุกิจ พูนศรีเกษม รายละเอียด
109 นายคณิน บุญสุวรรณ รายละเอียด
110 นายเสนีย์ มติภักดี รายละเอียด
111 นายบรรจง โซ๊ะมณี รายละเอียด
112 พล.อ.วันชัย เอมโอชะ รายละเอียด
113 พ.ต.อ.อุดม เนตยสุภา รายละเอียด
114 นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รายละเอียด
115 นายจิรัฏฐ์ รัตนเสถียร รายละเอียด
116 นายวิโรจน์ ณ บางช้าง รายละเอียด
117 น.ส.ณัฐพร จึงบรรเจิดศักดิ์ รายละเอียด
118 นายจีระสิทธิ์ กุญชร ณ อยุธยา รายละเอียด
119 น.ส.มัณฑนา ปิยะมาดา รายละเอียด
120 พล.ต.ท. ภาสกร รักษ์กุล รายละเอียด
121 พ.ต.อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา รายละเอียด
122 นายธงชัย วรไพจิตร รายละเอียด
123 นางสุพัตรา สุภาพ รายละเอียด
124 นายพีระพงศ์ อิศรภักดี รายละเอียด
125 น.ส.มณีรัตน์ ภัคดุรงค์ รายละเอียด
126 นายนภดล คานธี รายละเอียด
127 นางการะเกด แทนกิจการกุล รายละเอียด
128 นายสมัย เจริญช่าง รายละเอียด
129 นายพรชัย งามลิขิตกุล รายละเอียด
130 นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ รายละเอียด
131 นายพิจิตต รัตตกุล รายละเอียด
132 พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ รายละเอียด
133 นายวิทยา จังกอบพัฒนา รายละเอียด
134 นายเกื้อ แก้วเกต รายละเอียด
135 นายศิวาวิทย์ สำเร็จผล รายละเอียด
136 นางสุขวสา แสงเสรีสถิตย์ รายละเอียด
137 นายกฤษฎา ธาราธร รายละเอียด
138 นายสพโชค ทาบสุวรรณ์ รายละเอียด
139 นายธนา เบญจาธิกุล รายละเอียด
140 นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร รายละเอียด
141 นายจรินทร์ สวนแก้ว รายละเอียด
142 นางลีนา จังจรรจา รายละเอียด
143 พล.ต. บัวชำนิ มีประวัติ รายละเอียด
144 นายรังษี ยังพะกูล รายละเอียด
145 นายอานนท์ บุราณเศรษฐ รายละเอียด
146 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รายละเอียด
147 นายสุทธิ ผลสวัสดิ์ รายละเอียด
148 นายสมบัติ เมทะนี รายละเอียด
149 พล.ต. ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ รายละเอียด
150 พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ รายละเอียด

หมายเลข 151 ถึง 200แก้ไข

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
151 นายคทา บัณฑิตนุกูล รายละเอียด
152 นายซานคามิลโล เพียรพบ รายละเอียด
153 พล.ต.ต. สินสมุทร มุกดาหาร รายละเอียด
154 นายณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รายละเอียด
155 นายปรีชา ออประเสริฐ รายละเอียด
156 นายสุพล สุขศรีมั่งมี รายละเอียด
157 นายวิชัย เกียรติสามิภักดิ์ รายละเอียด
158 นางพรรณประภา อินทรวิทยนันท์ รายละเอียด
159 นายสมัคร สุนทรเวช รายละเอียด
160 พ.ท.แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี รายละเอียด
161 นายจิรายุทธ์ วสุรัตน์ รายละเอียด
162 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รายละเอียด
163 นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล รายละเอียด
164 ร.ต.อ. นิติภูมิ นวรัตน์ รายละเอียด
165 นายเฉลย พงษ์สุวรรณ รายละเอียด
166 นายประดิษฐ์ สุโชคชัยกุล รายละเอียด
167 นายขจิต เจริญศิลป์ รายละเอียด
168 นายจำลอง เอมแย้ม รายละเอียด
169 นายธีรยุทธ ทุมมานนท์ รายละเอียด
170 นายสมเกียรติ แก้วสุขนนท์ รายละเอียด
171 นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ รายละเอียด
172 นายขวัญสรวง อติโพธิ รายละเอียด
173 ว่าที่ ร.ต. ถวัลย์ รุยาพร รายละเอียด
174 นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์ รายละเอียด
175 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ รายละเอียด
176 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา รายละเอียด
177 นายสาชล โล้วิชากรติกุล รายละเอียด
178 นายศักดา บุญยรักษ์ รายละเอียด
179 พ.อ.หญิง สุภาณี จิตรขันธี รายละเอียด
180 นายอุทัย พิมพ์ใจชน รายละเอียด
181 นายพารวย จันทร์สกุล รายละเอียด
182 นายวราวุธ ตีระนันท์ รายละเอียด
183 นายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแอฟริกาใต้ รายละเอียด
184 นายจำนงค์ ไชยมงคล รายละเอียด
185 นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ รายละเอียด
186 เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต รายละเอียด
187 นายธวัชชัย เตชัสหงส์ รายละเอียด
188 นายธนชาต เพิ่มลาภตระกูล รายละเอียด
189 นาวาเอก พนิต จันทรภักดี รายละเอียด
190 นายประมุท สูตะบุตร รายละเอียด
191 พล.อ.ท.นันทวัช บัวสุวรรณ์ รายละเอียด
192 นายบุญเหลือ เครือไชย รายละเอียด
193 นายณรงค์ จันทรอารีย์ รายละเอียด
194 พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ รายละเอียด
195 นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี รายละเอียด
196 นายปพน วงศ์ตระกูล รายละเอียด
197 นางปุญชลา ประดับพงศ์ รายละเอียด
198 นางวิยะดา กิมสวัสดิ์ รายละเอียด
199 นายพันเลิศ วงศ์อนันทรัพย์ รายละเอียด
200 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ รายละเอียด

หมายเลข 201 ถึง 250แก้ไข

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
201 นายเทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิน รายละเอียด
202 นายลิขิต เขมะปานนท์ รายละเอียด
203 นายวิรัช เพ็งจุ้ย รายละเอียด
204 นายสุเทพ หงษ์โต [ รายละเอียด]
205 ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ รายละเอียด
206 พ.ต.อ.สมนึก กองแก้ว รายละเอียด
207 นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม รายละเอียด
208 น.ส.สิฐิ์วิภา หาญสิริเพชร รายละเอียด
209 นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ รายละเอียด
210 นายสุทัศน์ ชัยสังฆะ รายละเอียด
211 นายธนาสวัสดิ์ ฤทธิรงค์ รายละเอียด
212 นายสันติภาพ เตชะวณิช รายละเอียด
213 พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ รายละเอียด
214 นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รายละเอียด
215 นางอรุณีประภา หอมเศรษฐี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายละเอียด
216 พล.อ.อ.มนัส รูปขจร รายละเอียด
217 ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รายละเอียด
218 นายภูมิพัฒน์ แดงท่าไม้ รายละเอียด
219 นายจีระ สร้อยสน รายละเอียด
220 นายจำรัส มัฆนาโส [ รายละเอียด]
221 นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก รายละเอียด
222 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ รายละเอียด
223 น.ส.ยุพาศรี เบิกฟ้า รายละเอียด
224 น.ส.ชัญญา วีรบารมี รายละเอียด
225 นายเจริญ โคกดอน รายละเอียด
226 นายภูธนิก สุขเกษม รายละเอียด
227 นายประจวบ เมฆกระสินธุ์ รายละเอียด
228 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รายละเอียด
229 พล.ต.ต.ก้องเกียรติ อภัยวงศ์ รายละเอียด
230 นายภูวเดช อินทวงค์ รายละเอียด
231 นายสมศักดิ์ อนันทสูตร รายละเอียด
232 นายชัยศิริ เศรษฐบุตร รายละเอียด
233 ว่าที่ ร.ต.อนุชิต สุมงคลภักดี รายละเอียด
234 นางสาวกรกมล อิ่มวิทยา รายละเอียด
235 นายวิชัย โถสุวรรณจินดา [ รายละเอียด]
236 นายโอม หุวะนันทน์ รายละเอียด
237 นายทนง นันทวรากุล รายละเอียด
238 นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการป.ป.ช. รายละเอียด
239 นางกรรณิกา ธรรมเกษร รายละเอียด
240 นายกิตติ์ธเนศ สว่างวรนาถ รายละเอียด
241 นางสาวรสนา โตสิตระกูล รายละเอียด
242 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีสอน รายละเอียด
243 นายสาวประดับ เอี่ยมโอบวงศ์ รายละเอียด
244 นายวสันต์ พรหมบุญ รายละเอียด
245 นางสาวอ่อนศรี เกียรตินันท์ รายละเอียด
246 นางสาวพรสกาวสวรรค์ บุญลือ รายละเอียด
247 นายเสมอ ศรีมงคล รายละเอียด
248 นางสาววิชุดา รัตนเพียร รายละเอียด
249 นายอภิชาติชาย บุญลือ รายละเอียด
250 นายอภิชาติ หาลำเจียก รายละเอียด

หมายเลข 251 ถึง 260แก้ไข

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
251 นายสุภัคสิริ หฤษฎางค์กูร รายละเอียด
252 นายอุตรพันธ์ เครือมูล รายละเอียด
253 นางชุติมา โตทับเที่ยง รายละเอียด
254 นายอนุชาติ คัชมุกข์ รายละเอียด
255 นายบุญชู ซุ้นสุวรรณ รายละเอียด
256 นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ รายละเอียด
257 ด.ต.สุเทพ สมหา รายละเอียด
258 นายพีระ พนาสุภน ]
259 ร.ต.อ.ขวัญชัย ชัยเวช [http://thaisenator.com/senator_listing_details.php?id=2033 รายละเอียด
260 นายพิเชษฐ์ แสนมุข รายละเอียด

อ้างอิงแก้ไข