รายชื่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามเจ้ากรมรถไฟ ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง อธิบดีกรมรถไฟและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายนิรุฒ มณีพันธ์

ตั้งแต่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งคาร์ล เบธเก
ในฐานะ เจ้ากรมรถไฟ
สถาปนาพ.ศ. 2439
เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายพระนามและรายนาม แก้ไข

เจ้ากรมรถไฟ, เจ้ากรมรถไฟสายเหนือ, นายช่างผู้บังคับการกรมรถไฟสายใต้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นายคาร์ล เบธเก
(Karl Bethge)
พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2442
2   นายแฮร์มัน เกทส์
(Hermann Gehrts)
พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2447
3   นายลูอิส ไวเลอร์
(Luis Weiler)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460 สายเหนือ
4   นายเฮนรี่ กิตตินส์
(Henry Gittins)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2452 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 นายช่างผู้บังคับการ

กรมรถไฟสายใต้

ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460[1] 8 กันยายน พ.ศ. 2471
2   พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ 8 กันยายน พ.ศ. 2471[2] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475
3   พระยาสฤษดิการบรรจง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475[3] 1 เมษายน พ.ศ. 2476
4   พระยาประกิตกลศาสตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
5   พระวิสดารดุลยะรัถกิจ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2476[4] พ.ศ. 2477
อธิบดีกรมรถไฟ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พันเอกพระอุดมโยธาธิยุต 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2478[5] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
2   พันโทหลวงเสรีเริงฤทธิ์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479[6] 10 มีนาคม พ.ศ. 2485
  พันตรีควง อภัยวงศ์
รักษาการในหน้าที่อธิบดี
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
3   พลตรีจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2485[7] 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
4   พันตำรวจโทชลอ ศรีธนากร 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485[8] 17 กันยายน พ.ศ. 2486
5   พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต 17 กันยายน พ.ศ. 2486 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
6   นายจรูญ สืบแสง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488
7   นายปุ่น ศกุนตนาค 19 ธันวาคม พ.ศ. 2488[9] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
8   พลโทจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
  พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 10 กันยายน พ.ศ. 2502
2   พลเอกไสว ไสวแสนยากร 11 กันยายน พ.ศ. 2502 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507
3   พันเอกแสง จุละจาริตต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2508 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
4   นายอะนะ รมยานนท์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516
5   พลโททวน สริกขกานนท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
6   นายสง่า นาวีเจริญ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 30 เมษายน พ.ศ. 2522
7   นายธวัช แสงประดับ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
8   นายบันยง ศรลัมพ์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 30 กันยายน พ.ศ. 2529
9   นายหิรัญ รดีศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 10 ธันวาคม พ.ศ. 2531
10   นายเชิด บุณยะรัตนเวช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2531 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
11   นายสมชาย จุละจาริตต์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
12   นายสมหมาย ตามไท 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537
13   นายเสมอ เชาว์ไว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2537 30 กันยายน พ.ศ. 2539
14   นายสราวุธ ธรรมศิริ 3 กันยายน พ.ศ. 2539 15 มกราคม พ.ศ. 2545
15   ดร.จิตต์สันติ ธนะโสภณ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
16   นายยุทธนา ทัพเจริญ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
17   นายประภัสร์ จงสงวน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
18   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[10]
19   นายนิรุฒ มณีพันธ์ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งผู้บัญชาการรถไฟชั่วคราว
  2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการรถไฟหลวง
  3. ประกาศ ปลด และตั้งผู้บัญชาการรถไฟหลวง
  4. ประกาศย้ายและตั้งผู้ทำการผู้บัญชาการรถไฟหลวง
  5. ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ย้ายนายพันเอก พระอุดมโยธาธิยุทธมารับตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟ
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
  8. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/052/1814.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิบดี
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
  10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕๖ ง พิเศษ หน้า ๑๔ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม แก้ไข