รายชื่อธงในกองทัพไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกองทัพไทยอย่างสังเขป

ธงที่มีความหมายถึงชาติแก้ไข

ธงชัยเฉลิมพลแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงไชยเฉลิมพล
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 52.5 เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ และมีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งใช้พระราชทานครั้งแรกแก่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรารักษาพระองค์ ในวันราชวัลลภ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 รับรองเป็นธงในพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. 2522 )
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงชัยเฉลิมพลทหารบก ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งก่อนหน้า พ.ศ. 2500 ใช้ตราอุณาโลมทหารบกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีคำขวัญจารึกไว้ว่า "สละชีพเพื่อชาติ" แบบธงปัจจุบันเป็นแบบตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522.
 
ธงชัยเฉลิมพลทหารเรือ ลักษณะเหมือนกันเกือบทุกประการกับธงฉานของกองทัพเรือไทยแต่มีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง 2 เซนติเมตร.
 
ธงชัยเฉลิมพลทหารอากาศ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 70 เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ใน 3 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีฟ้า ผืนธงมุมด้านบนที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า และมีขอบธงด้านที่ติดกับคันธงสีแดงเข้มมีเกลียวเชือกสีแดงสลับน้ำเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 เซนติเมตร ซึ่งแบบธงปัจจุบันเป็นแบบตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522.

ธงในราชการทหารเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ธงราชนาวี คล้ายธงราชทูต แต่ดวงกลมหลังรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นเป็นสีแดง
  ธงฉาน คล้ายธงไตรรงค์ แต่ตรงกลางมีเครื่องหมายกองทัพเรือไทยเป็นสีเหลือง

ธงในราชการทหารอากาศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกำลังรบตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือกองพันขึ้นไป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารนั้น ๆ เป็นสีน้ำเงินดำเป็นแถวโค้งโอบใต้รูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ
ธงแสดงหน่วยแยกอิสระที่เป็นส่วนกำลังรบ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกำลังรบตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือกองพันขึ้นไป

กระทรวงกลาโหมแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดง 8 แฉก และมีสมอสีขาบสอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางเป็นสีฟ้า อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง

กองบัญชาการทหารสูงสุดแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองบัญชาการกองทัพไทย ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านยาวของผืนธงแบ่งเป็นสามตอนเท่ากัน ตอนต้นของผืนธงสีแดง ตอนกลางสีขาบ และตอนปลายสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวา และมีสมอสอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ .
 
ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพไทย แต่มีรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงโค้งอยู่ข้างล่าง.

ธงกองทัพแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองทัพบก ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลือง
 
ธงประจำกองทัพเรือ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4 ใน 6 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในวงกลมมีรูปเครื่องหมายกองทัพเรือไทย ซึ่งเดิมเรียกชื่อว่า "ธงประจำกระทรวงทหารเรือ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธงประจำกองทัพเรือ หลังมีการยุบกระทรวงทหารเรือและแปรสภาพหน่วยเป็น "กองทัพเรือ"
 
ธงประจำกองทัพอากาศ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง
 
ไม่ปรากฏข้อมูล ธงประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดงเลือดหมู ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งเป็นรูปวงกลมเส้นคู่สองชั้น วงนอกเป็นลายพรรณพฤกษา วงในเป็นลายใบเทศผูกลายเป็นรูปหน้าสิงห์ เป็นสีเงิน

ธงผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดแก้ไข

ผู้บังคับบัญชาทหารบกแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงผู้บัญชาการทหารบก ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพบก แต่มีรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงโค้งอยู่ข้างล่าง.
 
ธงแม่ทัพ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก 3 ดวง อยู่ตรงกลางภายใต้เครื่องหมายกองทัพบก 1 ดวง และอยู่ทางซ้ายและขวาของเครื่องหมายนั้นข้างละ 1 ดวง.
 
ธงผู้บัญชาการกองพล ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก 2 ดวง อยู่ทางซ้ายและขวาของเครื่องหมายกองทัพบกข้างละ 1 ดวง.

ผู้บังคับบัญชาทหารเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพเรือ แต่ภายนอกตราของกองทัพเรือไม่มีวงกลม ซึ่งเดิมเรียกชื่อว่า "ธงเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธงผู้บัญชาการทหารเรือ หลังมีการยุบกระทรวงทหารเรือและแปรสภาพหน่วยเป็น "กองทัพเรือ".
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 ธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารเรือ แต่ตอนต้น 2 ใน 3 ส่วนของความยาวมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎอยู่ตรงกลาง และปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 1 ใน 3 ส่วนของความยาวของผืนธง.
 
ธงผู้บังคับการกองเรือ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีขาว.
 
ธงผู้บังคับการสถานีทหารเรือ ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีแดง.
 
ธงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีเหลือง.

ผู้บังคับบัญชาทหารอากาศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ ลักษณะคล้ายธงประจำกองทัพอากาศ แต่ระหว่างหัวปีกมีรูปธงชาติเฉียงอยู่ในอาร์มและตัวเลข ๙ ไทยที่อยู่ในพระมหามงกุฏสีเหลืองเป็นสีขาว

ธงหมายยศนายพลแก้ไข

ทหารบกแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงหมายยศจอมพล รูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง.
 
ธงหมายยศพลเอก รูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง.
 
ธงหมายยศพลโท ดาวห้าแฉกสีเหลือง 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง.
 
ธงหมายยศพลตรี ดาวห้าแฉกสีเหลือง 2 ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง.
 
ธงหมายยศพลจัตวา ดาวห้าแฉกสีเหลือง 1 ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง.

ทหารเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงหมายยศจอมพลเรือ จักร 5 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร และ อยู่ตรงกลางของผืนธงอีก 1 จักร.
 
ธงหมายยศพลเรือเอก จักร 4 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร.
 
ธงหมายยศพลเรือโท จักร 3 จักร เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรง.
 
ธงหมายยศพลเรือตรี จักร 2 จักร เรียงกันในแนวดิ่งอยู่ตรงกลางของผืนธง.
 
ธงหมายยศพลเรือจัตวา จักร 1 จักร อยู่ตรงกลางของผืนธง.

ทหารอากาศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงหมายยศจอมพลอากาศ รูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีขาว.
 
ธงหมายยศพลอากาศเอก ดาวห้าแฉกสีขาว 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง.
 
ธงหมายยศพลอากาศโท ดาวห้าแฉกสีขาว 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงก.
 
ธงหมายยศพลอากาศตรี ดาวห้าแฉกสีขาว 2 ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรงกลางของผืน.
 
ธงหมายยศพลอากาศจัตวา ดาวห้าแฉกสีขาว 1 ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง.

ตำรวจแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย

ธงประจำหน่วยทหารบกแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ธงประจำกองทัพน้อย Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton, with three stars (arranged horizontally).
 
ธงประจำกองพลและมณฑลทหารบก Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton, with two stars (arranged horizontally).
 
ธงประจำกรมทหารบก Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton.
 
ธงประจำกรมนักเรียนนายร้อย Diagonal red and yellow flag with the emblem of the Royal Military Academy in the canton.
 
ธงประจำหน่วยรบพิเศษ Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton and the emblem of the Special Forces in the pink half.
 
ธงประจำหน่วยบินทหารบก Diagonal red and pink flag with the emblem of the Royal Thai Army in the canton and the emblem of the Flying unit in the pink half.
 
ธงประจำกองพันทหารราบ Diagonal red and white flag, with a red line running counter diagonal, with the emblem of the Royal Thai Army in the canton.
 
ธงประจำกองพันรบพิเศษ Diagonal red and white flag, with a red line running counter diagonal, with the emblem of the Royal Thai Army in the canton and the emblem of the Special Forces in the center.
 
ธงประจำกองพันทหารปืนใหญ่ Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and yellow triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
 
ธงประจำกองพันนักเรียนนายร้อย Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and yellow triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Military Academy on the canton.
 
ธงประจำกองพันทหารช่าง Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and black triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
 
ธงประจำกองพันทหารสื่อสาร Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and purple triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
 
ธงประจำกองพันทหารขนส่ง Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and maroon triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
 
ธงประจำกองพันทหารเสนารักษ์ Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and green triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
 
ธงประจำกองพันทหารสารวัตร Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and navy blue triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
 
ธงประจำกองพันทหารสรรพาวุธ Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and orange triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton.
 
ธงประจำกองพันบินทหารบก Diagonal red flag, with a white triangle on the right half and sky blue triangle at the bottom, with the emblem of the Royal Thai Army on the canton and the emblem of the Flying unit in the center.

ธงในอดีตแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
พ.ศ. 2428 – 2430 ธงประจำกองทัพบก (ธงจุฑาธุชธิปไตย) เป็นธงพื้นสีแดงขอบมีจักรสีขาวสามด้าน กลางเป็นรูปตราแผ่นดิน โปรดให้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ และได้พระราชทานแก่กองทหารซึ่งมหาอำมาตย์เอก จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เมื่อยังเป็น นายพันเอก เจ้าหมื่นไวยวรนาถ แม่ทัพ ได้ใช้ธงนี้นำทัพไปปราบฮ่อ ซึ่งเข้ามาก่อการจลาจลในเขตหัวพันห้าพกและสิบสองปันนา ในสงครามปราบฮ่อ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘.[1][2]
 
พ.ศ. 2460 – 2461 ธงชัยเฉลิมพลกองทหารอาสาของไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ธงด้านหน้า) พื้นธงมีลักษณะอย่างธงราชนาวี แถบสีแดงตอนบนจารึกคาถาว่า “พาหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ ครีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ” แถบสีแดงตอนล่างจารึกคาถาว่า “ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุเต ชยสิทฺธินิจฺจํ” คาถาที่จารึกนี้เรียกว่า “คาถาพุทธชัยมงคล ๘” หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่า “พาหุง” ที่ใช้คาถานี้เพราะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปรียบเทียบว่า ฝ่ายตรงข้ามเหมือนมารหรืออธรรมที่มุ่งมาโจมตีฝ่ายธรรม แต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ไป ดุจที่พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะแก่พระยามารกระนั้น อีกประการหนึ่ง คาถาบทนี้มักใช้สวดในพิธีต่างๆ เป็นการอวยชัยให้พร การจารึกคาถาบนผืนธงจึงเท่ากับการอวยพรและเป็นนิมิตแห่งชัยชนะและสวัสดิภาพของเหล่าทหารไทย.
 
พ.ศ. 2460 – 2461 ธงชัยเฉลิมพลกองทหารอาสาของไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ธงด้านหลัง) พื้นธงมีลักษณะสีเหมือนธงไตรรงค์ กลางธงด้านหน้าเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ รร. และเลข ๖ ภายใต้พระมหามงกุฎและ รัศมี รูปทั้งหมดอยู่ภายในวงสีแดง ที่แถบสีแดงตอนบนจารึกคาถาว่า “พาหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ ครีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ” แถบสีแดงตอนล่างจารึกคาถาว่า “ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุเต ชยสิทฺธินิจฺจํ”

.

ธงกองทัพบกแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
พ.ศ. 2435 – 2451 ธงประจำกองทหารบก เป็นธงพื้นสีแดง กลางเป็นรูปตราแผ่นดิน.
 
พ.ศ. 2451- 2479 ธงผู้บัญชาการทหารบก พื้นธงมีลักษณะอย่างธงชาติ กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน ที่ศูนย์กลางมีรูปจักรสีขาว ดวงจักรเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๕/๖ ของความกว้างของธง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ตามความในมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ .
 
พ.ศ. 2479 - 2522 พื้นธงมีลักษณะอย่างธงชาติ กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน ที่ศูนย์กลางมีรูปจักรอยู่ภายใต้พระมงกุฎสีเหลือง .

ธงทหารเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
พ.ศ. 2434 - 2441 ธงเรือหลวง ธงแดงมีรูปช้างเผือกยืนแท่นทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสา ที่มุมซ้ายบนมีจักรสีขาว 1 จักร.
 
พ.ศ. 2441 - 2455 ธงเรือหลวง (ธงราชการ) ธงแดงมีรูปช้างเผือกยืนแท่นทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสา.
 
พ.ศ. 2455 - 2460 ธงทหารเรือ ธงแดงมีรูปช้างเผือกยืนแท่นทรงเครื่องหันหน้าเข้าหาเสา ที่มุมซ้ายบนมีตราราชการกองทัพเรือ.
 
พ.ศ. 2398 - 2434 ธงฉาน (ธงเกตุ) ธงรูปช้างเผือกหันหน้าเข้าเสาพื้นสีขาบชักไว้ที่หัวเรือหลวง.
 
พ.ศ. 2434 - 2440 ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นบนพื้นสีขาบ.

ธงทหารอากาศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
พ.ศ. 2479 - 2522 ธงเจ้ากรมทหารอากาศ (ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมสีฟ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นสีฟ้า ที่ศูนย์กลางธงมีรูปจักรสีเหลือง และมีปีกนกสีเหลืองประกอบข้างละปีก รูปทั้งหมดอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ ธงนี้ภายหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒.

ธงอื่นๆแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
 
พ.ศ. 2481 - 2490 ธงยุวชนทหาร พื้นธงมีลักษณะอย่างธงชาติ ตรงกลางมีขอบสีเหลืองรอบดวงกลมสีแดงมีตราประจำกองยุวชนทหารตรงกึ่งกลางธง ด้านมุมซ้ายบนมีตราพระปรมาภิไธยย่อประจำรัชกาลสีแดงภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทองเปล่งรัศมี และมีชื่อนามหน่วยสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีแดง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข