รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศญี่ปุ่น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศญี่ปุ่น

เครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ สองสายการบินใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

การจำแนกประเภทแก้ไข

ในญี่ปุ่นมีการจัดลำดับประเภทของท่าอากาศยานไว้ 3 ระดับ ภายใต้กฎหมายเดินอากาศญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยและลดมลพิษทางเสียง รัฐบาลได้ออกกฎหมายลดมลพิษทางเสียงและกฎหมายพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ [1] จากกฎหมายดังกล่าวทำให้ท่าอากาศยานในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้[2]

  • ระดับที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติ รองรับเที่ยวบินระดับประเทศ เที่ยวบินสำคัญต่างๆ และเที่ยวบินที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น ถูกสลัดอากาศจี้ มีทั้งสิ้น 5 แห่ง
  • ระดับที่ 2 : ท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศยานในระดับจังหวัดหรือชุมชนที่รัฐบาลเห็นว่ามีความสำคัญ รองรับเที่ยวบินระดับภูมิภาคและบางเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • ระดับที่ 3 : ท่าอากาศยานท้องถิ่น เป็นท่าอากาศยานที่ใช้งานร่วมกันระหว่างสายการบินพาณิชย์และกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ รองรับเที่ยวบินภายในประเทศ
  • ท่าอากาศยานอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในรายการดังกล่าว

รายชื่อท่าอากาศยานแก้ไข

เมือง จังหวัด ICAO IATA ชื่อท่าอากาศยาน เว็บไซต์
ท่าอากาศยานระดับที่ 1
อิซูมิซาโนะ โอซากะ RJBB KIX ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นาริตะ ชิบะ RJAA NRT ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โอตะ โตเกียว RJTT HND ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โทโกนาเมะ ไอชิ RJGG NGO ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (เซ็นแทรร์) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โทโยนากะ, อิเกดะ, อิตามิ โอซากะ, เฮียวโงะ RJOO ITM ท่าอากาศยานนานาชาติโอซากะ (อิตามิ) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ท่าอากาศยานระดับที่ 2
อะกิตะ อะกิตะ RJSK AXT ท่าอากาศยานอะกิตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
อะซะฮิกะวะ ฮกไกโด RJEC AKJ ท่าอากาศยานอะซะฮิกะวะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ชิโตะเซะ ฮกไกโด RJCC CTS ท่าอากาศยานชินชิโตะเซะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ฟุกุโอะกะ ฟุกุโอะกะ RJFF FUK ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ฮะโกะดะเตะ ฮกไกโด RJCH HKD ท่าอากาศยานฮะโกะดะเตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ฮิกะชิเนะ ยะมะงะตะ RJSC GAJ ท่าอากาศยานยะมะงะตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คิตะกีวชู ฟุกุโอะกะ RJFR KKJ ท่าอากาศยานคิตะกีวชู {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คุนิซะกิ โออิตะ RJFO OIT ท่าอากาศยานโออิตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คุชิโระ ฮกไกโด RJCK KUH ท่าอากาศยานคุชิโระ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มะชิกิ คุมะโมะโตะ RJFT KMJ ท่าอากาศยานคุมะโมะโตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มะสึยะมะ เอะฮิเมะ RJOM MYJ ท่าอากาศยานมะสึยะมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มิฮะระ ฮิโระชิมะ RJOA HIJ ท่าอากาศยานฮิโระชิมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มิยะซะกิ มิยะซะกิ RJFM KMI ท่าอากาศยานมิยะซะกิ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
คิริชิมะ คะโงะชิมะ RJFK KOJ ท่าอากาศยานคะโงะชิมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นะฮะ โอะกินะวะ ROAH OKA ท่าอากาศยานนะฮะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นานโกกุ โคจิ RJOK KCZ ท่าอากาศยานโคจิ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
นะโตะริ มิยะงิ RJSS SDJ ท่าอากาศยานเซนได {เว็บ 1} {เว็บ 2} {พีดีเอฟ}
นีงะตะ นีงะตะ RJSN KIJ ท่าอากาศยานนีงะตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โอะบิฮิโระ ฮกไกโด RJCB OBO ท่าอากาศยานโอะบิฮิโระ (โทะกะชิ - โอะบิฮิโระ) {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โอมุระ นะงะซะกิ RJFU NGS ท่าอากาศยานนะงะซะกิ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ทะกะมะสึ คะงะวะ RJOT TAK ท่าอากาศยานทะกะมะสึ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
อุเบะ ยะมะงุชิ RJDC UBJ ท่าอากาศยานยะมะงุชิอุเบะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
วักกะไน ฮกไกโด RJCW WKJ ท่าอากาศยานวักกะไน {เว็บ} {พีดีเอฟ}
ยะโอะ โอซะกะ RJOY ท่าอากาศยานยะโอะ {พีดีเอฟ}
ท่าอากาศยานระดับที่ 3
อะงุนิ โอะกินะวะ RORA AGJ ท่าอากาศยานอะงุนิ {พีดีเอฟ}
อะมะมิ โอชิมะ คะโงะชิมะ RJKA ASJ ท่าอากาศยานอะมะมิ {พีดีเอฟ}
อะโอะโมะริ อะโอะโมะริ RJSA AOJ ท่าอากาศยานอะโอะโมะริ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โกโตะ นะงะซะกิ RJFE FUJ ท่าอากาศยานฟุกุเอะ {เว็บ} {พีดีเฟ}
ฮะชิโจจิมะ โตเกียว RJTH HAC ท่าอากาศยานฮะชิโจจิมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
มะกิโนะฮะระ/ชิมะดะ ชิซึโอะกะ ท่าอากาศยานชิซึโอะกะ {web} {pdf}
ฮะนะมะกิ อิวะเตะ RJSI HNA ท่าอากาศยานฮะนะมะกิ {web} {pdf}
ฮะรุเอะ ฟุกุอิ RJNF FKJ ท่าอากาศยานฟุกุอิ {pdf}
ฮิกะวะ ชิมะเนะ RJOC IZO ท่าอากาศยานอิซุโมะ {web} {pdf}
อิเอะ โอะกินะวะ RORE IEJ ท่าอากาศยานอิเอะ {pdf}
อิกิ นะงะซะกิ RJDB IKI ท่าอากาศยานอิกิ {pdf}
อิชิงะกิ โอะกินะวะ ท่าอากาศยานชินอิชิงะกิ
อิซุโอชิมะ โตเกียว RJTO OIM ท่าอากาศยานโอชิมะ {web} {pdf}
ซะงะ ซะงะ RJFS HSG ท่าอากาศยานซะงะ {pdf}
คิไก คะโงะชิมะ RJKI KKX ท่าอากาศยานคิไก {pdf}
คิตะอะกิตะ อะกิตะ RJSR ONJ ท่าอากาศยานโอดะเตะโนะชิโระ {web} {pdf}
คิตะไดโต โอะกินะวะ RORK KTD ท่าอากาศยานคิตะไดโต {pdf}
โกเบ เฮียวโงะ RJBE UKB ท่าอากาศยานโกเบ {เว็บ} {พีดีเอฟ}
โคซุชิมะ โตเกียว RJAZ ท่าอากาศยานโคซุชิมะ {web} {pdf}
คุเมะจิมะ โอะกินะวะ ROKJ UEO ท่าอากาศยานคุเมะจิมะ {pdf}
มะซุดะ ชิมะเนะ RJOW IWJ ท่าอากาศยานอิวะมิ {web} {pdf}
มัตสึโมะโตะ นะงะโนะ RJAF MMJ ท่าอากาศยานมัตสึโมะโตะ {web} {pdf}
เมะมัมเบะสึ ฮกไกโด RJCM MMB ท่าอากาศยานเมะมัมเบะสึ {web} {pdf}
มินะมิไดโต โอะกินะวะ ROMD MMD ท่าอากาศยานมินะมิไดโต {pdf}
มิยะเกะจิมะ โตเกียว RJTQ MYE ท่าอากาศยานมิยะเกะจิมะ {web} {pdf}
มิยะโกะจิมะ โอะกินะวะ RORS SHI ท่าอากาศยานชิโมะจิชิมะ {pdf}
มิยะโกะ โอะกินะวะ ROMY MMY ท่าอากาศยานมิยะโกะ {pdf}
มงเบะสึ ฮกไกโด RJEB MBE ท่าอากาศยานมงเบะสึ {pdf}
นะกะชิเบะสึ ฮกไกโด RJCN SHB ท่าอากาศยานนะงะชิเบะสึ {web} {pdf}
นีจิมะ โตเกียว RJAN ท่าอากาศยานนีจิมะ {web} {pdf}
โอะจิกะ นะงะซะกิ RJDO ท่าอากาศยานโอะจิกะ {web} {pdf}
โอะกะยะมะ โอะกะยะมะ RJOB OKJ ท่าอากาศยานโอะกะยะมะ {web} {pdf}
โอะกิโนะชิมะ ชิมะเนะ RJNO OKI ท่าอากาศยานโอะกิ {web} {pdf}
โอะกุชิริ ฮกไกโด RJEO OIR ท่าอากาศยานโอะกุชิริ {web} {pdf}
เระบุง ฮกไกโด RJCR RBJ ท่าอากาศยานเระบุง {web} {pdf}
ริชิริฟุจิ ฮกไกโด RJER RIS ท่าอากาศยานริชิริ {web} {pdf}
ซะโดะ นีงะตะ RJSD SDS ท่าอากาศยานซะโดะ {web} {pdf}
ซะกะตะ ยะมะงะตะ RJSY SYO ท่าอากาศยานโชไน {web} {pdf}
ชินคะมิโงะโต นะงะซะกิ RJDK ท่าอากาศยานคะมิโงะโต {pdf}
ชิระฮะมะ วะกะยะมะ RJBD SHM ท่าอากาศยานนังกิชิระฮะมะ {web} {pdf}
ทะเกะโตะมิ โอะกินะวะ RORH HTR ท่าอากาศยานฮะเทะรุมะ {pdf}
ทะมะคะวะ ฟุกุชิมะ RJSF FKS ท่าอากาศยานฟุกุชิมะ {web} {pdf}
ทะเนะงะชิมะ คะโงะชิมะ RJFG TNE ท่าอากาศยานชินทะเนะงะชิมะ {pdf}
ทะระมะ โอะกินะวะ RORT TRA ท่าอากาศยานทะระมะ {pdf}
โทะกุโนะชิมะ คะโงะชิมะ RJKN TKN ท่าอากศยานโทะกุโนะชิมะ {pdf}
ทตโตะริ ทตโตะริ RJOR TTJ ท่าอากาศยานทตโตะริ {web} {pdf}
โทะยะมะ โทะยะมะ RJNT TOY ท่าอากาศยานโทะยะมะ {web1} {web2} {pdf}
สึชิมะ นะงะซะกิ RJDT TSJ ท่าอากาศยานสึชิมะ {pdf}
วะโดะมะริ คะโงะชิมะ RJKB OKE ท่าอากาศยานโอะกิโนะเอะระบุ {pdf}
วะจิมะ อิชิกะวะ RJNW NTQ ท่าอากาศยานโนะโตะ {web} {pdf}
ยะกุชิมะ คะโงะชิมะ RJFC KUM ท่าอากาศยานยะกุชิมะ {pdf}
โยะนะงุนิ โอะกินะวะ ROYN OGN ท่าอากาศยานโยะนะงุนิ {pdf}
โยะรง คะโงะชิมะ RORY RNJ ท่าอากาศยานโยะรง {pdf}
ซะมะมิ[3] โอะกินะวะ ROKR KJP ท่าอากาศยานเคะระมะ {pdf}
ท่าอากาศยานอื่นๆ
อะมะคุซะ คะมะโมะโตะ RJDA ท่าอากาศยานอะมะคุซะ {web} {pdf}
บุงโงะโอโนะ โออิตะ ROIT ท่ออากาศยานโออิตะเกงโอ {pdf}
ชิโตะเซะ ฮกไกโด RJCJ ฐานทัพอากาศชิโตะเซะ
โจฟุ โตเกียว RJTF ท่าอากาศยานโจฟุ {web} {pdf}
ฟุซซะ โตเกียว RJTY OKO ฐานทัพอากาศโยะโกะตะ {web}
งิโนะวัง โอะกินะวะ ROTM Marine Corps Air Station Futenma {web}
ฮิโระชิมะ ฮิโระชิมะ RJBH HIW ท่าอากาศยานฮิโระชิมะนิชิ {web} {pdf}
อิวะคุนิ ยะมะงุจิ RJOI Marine Corps Air Station Iwakuni {web}
คะซะโอะกะ โอะกะยะมะ ฐานทัพอากาศคะซะโอะกะ
โคะมัตสึ อิชิกะวะ RJNK KMQ ท่าอากาศยานโคะมัตสึ {web} {pdf}
มะกุระซะกิ คะโงะชิมะ ท่าอากาศยานมะกุระซะกิ {web} {pdf}
มัตสึชิเงะ โทะกุชิมะ RJOS TKS ท่าอากาศยานโทะกุชิมะ {web} {pdf}
มิซะวะ อะโอะโมะริ RJSM MSJ ฐานทัพอากาศมิซะวะ / ท่าอากาศยานมิซะวะ {web} {pdf}
นะโงะยะ ไอชิ RJNA NKM ฐานทัพอากาศนะโงะยะ {web} {pdf}
โอะกะยะมะ โอะกะยะมะ ท่าอากาศยานโควนัง {pdf}
โอะกินะวะ โอะกินะวะ RODN DNA ฐานทัพอากาศคะเดะนะ {web}
โอะมิตะมะ อิบะระกิ RJAH Hyakuri Airfield (military base; civil air facilities under
construction; to open as Ibaraki Airport)
{pdf}
ซัปโปะโระ ฮกไกโด RJCO OKD ท่าอากาศยานโอะกะดะมะ {web} {pdf}
โทะโยะโอะกะ เฮียวโงะ RJBT TJH ท่าอากาศยานทะจิมะ {web} {pdf}
เทะชิคะงะ ฮกไกโด ท่าอากาศยานเทะชิคะงะ {pdf}
โยะนะโงะ ทตโตะริ RJOH YGJ ท่าอากาศยานมิโฮะโยะนะโงะ {web} {pdf}

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Isaku Shibata, "Japanese Laws Related to Airport Development and the Need to Revise Them," Journal of Air Law and Commerce vol. 65 (winter 1999), p. 125.
  2. http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000310.html Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
  3. "Kerama Airport," จังหวัดโอกินาว่า