รายชื่อคำภาษาอังกฤษที่ชาวไทยมักอ่านผิด

ต่อไปนี้คือรายชื่อคำภาษาอังกฤษที่คนไทยมักอ่านหรือออกเสียงผิด

คำอธิบายแก้ไข

 • ภาษาอังกฤษจะมีเรื่องของการควบเสียง และเรื่องของการเน้นหนักเบา
 • /ə/ เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย เมื่อ /ə/ ไม่มีพยัญชนะมาประกอบจะมีเสียงที่สั้นและเบามาก ในที่นี้แทนด้วยเสียง เออะ ซึ่งมีความใกล้เคียงมากที่สุด
 • /ɑː/ ไม่มีเสียงสระนี้ในภาษาไทย เป็นเสียงที่อยู่กึ่ง ๆ ระหว่าง อา กับ ออ ในที่นี้บางครั้งถอดเสียงว่า อา บางครั้ง ออ
 • /æ/ คือเสียง แอ ในภาษาไทย
 • /ɛ/ ในที่นี้แทนด้วยเสียง แอ แต่ตามความเป็นจริงแล้วเป็นเสียงที่อยู่ระหว่าง เอ กับ แอ
 • /ɒ/ ออกเสียงคล้าย /ɔː/ แต่เป็นเสียงสั้นกว่า คือเสียง เอาะ (ห่อปาก) มักเจอในสำเนียงอังกฤษ (British) แต่ไม่พบในสำเนียงอเมริกา[1][2]
 • (r) สำเนียงอังกฤษ (ส่วนมาก) จะออกเสียง /r/ ก็ต่อเมื่อมีสระตามหลังเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ r ไว้ในวงเล็บ ในขณะที่สำเนียงอเมริกันออกเสียง /r/ ทุกครั้ง[2]
 • /j/ ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ทางสัทอักษร ตรงกับเสียง ย ยักษ์ ของไทย
 • /ʒ/ เป็นเสียงพยัญชนะที่ไม่มีในภาษาไทย คือเสียง /ʃ/หรือ ช แบบก้อง (voiced)
 • /v/ เป็นเสียงพยัญชนะที่ไม่มีในภาษาไทย คือเสียง /f/หรือ ฟ แบบก้อง (voiced) ในที่นี้แทนด้วย ฟ หรือ ว
 • ในสำเนียงอเมริกันบางสำเนียง /ɑː/ และ /ɔː/ เป็นเสียงเดียวกัน
 • (ˈ) จะอยู่หน้าพยางค์ที่ออกเสียงเน้นหนักที่สุด (Primary stress)
 • (ˌ) จะอยู่หน้าพยางค์ที่ออกเสียงเน้นหนักเป็นอันดับที่สอง (Secondary stress)
 • พยางค์ที่เขียนด้วยตัวเอน คือพยางค์ที่เน้นเสียง (Stressed syllables)
 • (ː) ทำให้สระนั้นออกเสียงยาวขึ้น ซึ่งออกเสียงยาวกว่าสระที่ไม่มี (ː) เช่น /iː/ กับ /i/หรือ/I/ , /ɔː/ กับ /ɔ/[3]

คำศัพท์ทั่วไปแก้ไข

คำภาษาอังกฤษ คำอ่านที่ถูก[4] [5] อ่านผิดเป็น[6][7][8][9] หมายเหตุ
asleep เออะสลีพฺ [əˈsliːp] แอสลีป, อาสลีป ออกเสียง เออะ (ə) เบา ๆ
almond อาเมินดฺ [ˈɑːmənd] หรือ ออเมินดฺ [ˈɔːmənd] ออลมันด์, แอมมอนด์, อัลมอนด์ ในบางสำเนียงอาจออกเสียงตัว l แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
arch, arch- อารฺชฺ [ɑːrtʃ] อาร์ค archbishop อ่านว่า อารฺชฺ-บิ๊-เฉิพฺ [ˌɑːrtʃˈbɪʃəp]
archive อารฺไคฟฺ [ˈɑːrkaɪv] อาร์ชีฟ มักสับสนกับคำว่า achieve
aspirin แอสเพอะริน [ˈæspərɪn] หรือ
แอส-ปฺริน [ˈæsprɪn]
แอสไพริน
berry แบหริ [ˈbɛri] เบอรี, บูรี, บิวรี
busy บิสิ [ˈbɪzi] บิวซี, บูซี, บีซี, บิวซี
caffeine แคฝี่น [ˈkæfiːn] คาเฟอีน
calm คาม [kɑm (kahm)] โคม, เคม ในบางสำเนียงจะออกเสียงตัว l ด้วย แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
comfortable คัมเฟอรฺเทอะเบิล [ˈkʌmfərtəbəl (kuhm-fer-tuh-buhl)] หรือ คัมฟฺเทอะเบิล ['kʌmftəbəl (kuhmf-tuh-buhl)] คอมฟอร์เทเบิล
chaos เคอาสฺ ['keɪɑs] หรือ เคอ็อสฺ [ˈkeɪɒs] เชาส์, ชาออส
cleansing แคฺล็นซิง ['klɛnzɪŋ] คลีนซิ่ง
company คัมเพอะนี ['kʌmpɘni] คอมพานี
cover คัฟเวอรฺ ['kʌvə(r) โค้ฟเว่อร์, คอฟเวอร์, โคฟเวอร์
crow โครว [krəʊ] คราว
cruise ครูสฺ [kruːz] ครุยส์ เสียง i ไม่ออกเสียง ออกเสียงเหมือน cruse
deal ดีลฺ [diːl] เดล
debt แด็ต [dɛt] เด็บทฺ อักษร b ไม่ออกเสียง เน้นเสียงสะกดทีตัว t เถอะ เทอะ ทำให้ตัวbถูกตัดเสียงออก
deluxe ดิลักซฺ [dɪˈlʌks] เดอลุกซ์ คำว่า เดอลุกซ์ เป็นการออกเสียงตามหลักภาษาฝรั่งเศส
different ดิฟเฟอะเรินตฺ [ˈdɪfərənt] หรือ ดิฟเรินตฺ [ˈdɪfrənt] ดิฟเฟอเร้นท์ คำนี้มีแค่สองพยางค์ ควบเสียงอีก
discovery ดี-สกัฟ-เวอะ-รี [dɪˈskʌvəri (dih-skuhv-uh-ree)] ดิสคอฟเวอรี/ดิสโคฟเวอรี
dove (นกพิราบ) ดัฟฺ [dʌv] โดฟ dove ในความหมายถึงนก ออกเสียงเหมือน duv สำหรับกริยาอดีตของ dive (dove) อ่านว่า โดฟ
education แอดจุเคเฉิ่น [ˌɛdʒʊˈkeɪʃən] เอ๊ดดูเคชั่น ตัว d ในคำนี้ออกเสียงเหมือนเขียนด้วยตัว j ในสำเนียงอเมริกัน
elephant แอะเลอะเฟินตฺ (/ˈɛləfənt/) อีเลเฟน, อีเลแฟน
error แอะเรอะ /ˈɛrə/ เออเร่อ
factory แฟกเทอะรี [ˈfæktəri] หรือ แฟกทรี [ˈfæktri] แฟคตอรี่
failure เฟลเยอะ [ˈfeɪljər] เฟเลอ
ferry แฟรี [ˈfɛri] เฟอรี
flour ฟลาวเออะ [ˈflaʊə] ฟลาว/ฟลอ มี 2 พยางค์ ออกเสียงเหมือนคำว่า flower
genre ฌอนเรอะ [ˈʒɑnrə] หรือ ['ʒɒnrə] เจน
genuine แจนยูอิน [ˈdʒɛnjʊɪn] เจนูอิน
gift voucher กิฟทฺ-เวา-เชอรฺ [gɪft ˈvaʊtʃər] กิฟท์วอชเชอร์, กิฟท์วอยเชอร์
history ฮิสเทอะรี [ˈhɪstəri] หรือ ฮิสทฺรี [ˈhɪstri] ฮีสตอรี่, ฮีสตอลี่
honour ออเนอรฺ [ˈɒnər (on-er)] ฮอนเน่อ
hour อาวเออรฺ ['aʊər] ฮาวเวอร์, ฮาวเออร์ ตัว h ไม่ออกเสียง
iron ไอ๊เอิ่น [ˈʌɪən] ไอร่อน ตัว r ไม่ออกเสียง
island ไอเลินดฺ [ˈaɪlənd] ไอส์แลนด์ อักษร s ไม่ออกเสียง เช่นเดียวกับคำว่า isle
Japanese แชปเพอะนีส [ˌdʒæpəˈniz] เจแปนนีส
Jew จฺยู, จิว [ʤuː] ยิว ควบเสียง จ กับ ย
jojoba เฮอะโห้บะ [həˈhəʊbə] โจโจ้บา
juice จูซ [juːs] จุ๊ยซ์ เสียง i ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน juce
label เลเบิล ['leɪbəl] ลาเบล
leopard แล็ป เพิรฺด [ˈlɛpərd (lep-erd)] ลีโอพาร์ด /เลโอพาร์ด เสียง o ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน lepard
lion (ไล'เอิน) [ˈlaɪən] ไลอ้อน ออกเสียงเหมือน ไล'ยัน
little ลิตอึลฺ [ˈlɪtl (lit-l)] ลิตเติล tt แทนเสียงลิ้นสะบัดฐานปุ่มเงือก /ɾ/ ไม่ออกเป็น /t/ ดูเพิ่มที่ Intervocalic alveolar flapping
management แมนิจเมินตฺ [ˈmænɪʤmənt] เมเนจเม้นตฺ
margarine มารฺเจอะริน [ˈmɑrdʒərɪn (mahr-jer-in)] มาร์การีน
measure เมเฉอะ [ˈmeʒə(r)] เมสชัว/มีสชัว
medley แม็ดลี [ˈmɛdli] เมดเลย์
menu แม็นยู [ˈmɛnjuː] เมนู ม ควบเสียงกับ ย (มีเสียง ย ใน ม)
monarch มอเนิรฺคฺ [ˈmɒnərk] หรือ มอนารฺก ['mɒnɑrk] โมนาร์ช
monarchy มอเนอรฺคี [ˈmɒnərki] โมนาร์ชี
monk มังค [mʌŋk] มองค์
monkey มังคี [ˈmʌŋki] มองกี้/มันกี้
milk มิลกฺ [mɪlk] มิ้ว มิ้ว เป็นคำไทย แต่ภาษาอังกษออกเสียง มิลคฺ
naive ไน'อีฟฺ [naɪˈiːv] เนฟ มี 2 พยางค์
oil ออยลฺ, ออย-โย็ลฺ [ɔɪl] ออย เสียง l ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
owl อาวลฺ [aʊl] โอวล์
permanent เพอมะเนินทฺ [ˈpɜːmənənt] เพอมาแนนทฺ มีเสียง /ə/ ในสองพยางค์
psycho ไซโค [ˈsaɪkoʊ] ไฟโค แปลว่า บ้า ตัว p ไม่ออกเสียง
purpose เพอรฺเพิสฺ [ˈpərpəs] โพรโพ้ส
raider เรเดอรฺ [ˈreɪdər] ไรเดอร์
reality ริแอลลิที [rɪˈæləti] เรียลลิตี้
receipt รีซีทฺ [rɪˈsiːt] รีซีปต์ เสียง p ไม่ออกเสียง
recipe แรซิพิ [ˈrɛsɪpi] รีไซป
restaurant แร็สฺเทอะเรินทฺ [ˈrɛstərənt] เรสเตอรอง คนไทยนำหลักการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมาปนกับภาษาอังกฤษ
salmon แซเมิน ['sæmən] แซลมอน อักษร l ไม่ออกเสียง
scarecrow ซฺแกโครว [ˈskɛːkrəʊ] ซแกคราว
schedule สฺแก็ดยูลฺ (อเมริกัน) ['skɛdʒʊl (skej-ool)] หรือ แช็ดยูลฺ (อังกฤษ) [ˈʃɛdjuːl (shed-yool)] สเกดดวล สเกดดิวล์ สเกดูล์ sch อ่านได้สองแบบคือเสียง [sk] และเสียง [ช] และขณะเดียวกันตัว d ออกเสียงเหมือน [j]
scythe ไซธฺ, ซายธฺ [saɪð] ซิธ (แปลว่า เคียว) เป็นหนึ่งในคำที่พบเจอน้อย จึงมักอ่านผิดกัน
-shire เชอรฺ [ʃə(r)] ไชร์, เชียร์ เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมือง เช่น Yorkshire อ่านว่า ยอรฺกเชอรฺ แต่ถ้าเป็นคำโดด ๆ อ่านว่า ไชเออะรฺ
six ซิกซฺ [sɪks] ซิก เสียง s ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
slave เสฺลฟฺ [sleɪv] สลาฟ a-e ออกเสียง เอ
southern ซะ-เธิ่น [ˈsʌðən] เซ้าเทิ่น
sponge สปัน'จฺ [spʌn(d)ʒ] สปอง
stainless สเตน'ลิสฺ [ ˈsteɪnləs] สแตนเลส a-i ออกเสียง เอ
sword ซอรฺดฺ [sɔrd (sawrd)] หรือ โซด [soʊrd (sohrd)] สวอร์ด
suite ซวีทฺ [swiːt] (ห้อง) สูท ออกเสียงเหมือนกับ sweet
syrup ซีเริ่พฺ [ˈsɪrəp ] ไซหรับ
temperature เท็มเพรอะเชอรฺ [ˈtemprətʃə(r) (tem-pruh-cher)] เทมเพอเรเจอร์
tough ทัฟฺ [tʌf] ท็อจ
valley แวลฺลี ['væli] วอลเล, วัลเล
value แวลฺยู [ˈvælyu (val-yoo)] วาลู่, แวลู่
vegetable แว็จฺเทอะเบิลฺ [ˈvɛdʒtəbəl (vej-tuh-buhl)] หรือ แว็จจิเทอะเบิล [ˈvɛdʒɪtə- (vej-i-tuh-)] วีเก็ททะเบิล, เว็จเจ็ตเทเบิล
volleyball วอลลิบอลฺ ['vɑlibɔl] วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล เป็นคำไทย
voucher เวา-เชอรฺ [ˈvaʊtʃər] วอชเชอร์, วอยเชอร์
warp วอรฺพฺ [wɔrp (wawrp)] วาร์ป
water วอเทอรฺ [ˈwɔtər] วอ-เต้อ
whale เวลฺ [weɪl] วาล อ่านผิดโดยเทียบเสียงจากคำว่า วาฬ

วิสามานยนามแก้ไข

คำอังกฤษ คำอ่านที่ถูก[10][11][12] อ่านผิดเป็น หมายเหตุ
Chevrolet เชฟโรเล เชฟโรเลต เสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง แต่ "เชฟโรเลต" เป็นคำไทย
Colonel เคอรฺ-นึล [ˈkɜrnl (kur-nl)] โคโลเนล ยศพันเอก คำนี้ตัว l ไม่ออกเสียงถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษ ส่วนในสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงเป็นตัว r แทน
Connecticut เคอะเนททิเคิท [kəˈnɛtɪkət (kuh-net-i-kuht)] คอนเนคติคัต เสียงตัวอักษร c ตัวที่สอง ไม่ออกเสียง
Harley ฮาร์ลีย์ ฮาร์เลย์
Harvard ฮารฺเวิรฺดฺ [ˈhɑrvərd] ฮาร์วาร์ด
Hawaii เฮอะวายอี [həˈwaɪi (huh-wahy-ee)] ฮาวาย ตกเสียง i ท้ายคำ
Houston ฮยู-สเติน [ˈhyustən (hyoo-stuhn)] ฮูสตัน อ่านเหมือน Hyouston
Illinois อิลเลอะนอย [ˌɪləˈnɔɪ (il-uh-noi)] อิลเลอะนอยสฺ [-ˈnɔɪz (noiz)] *อินลินอยส์ อ่านได้ทั้ง 2 แบบ แต่การออกเสียง s [z] ท้ายคำ ส่วนใหญ๋ปรากฏเห็นได้จากผู้พูดที่ด้อยการศึกษา ซึ่งพบเห็นได้ไม่บ่อยนักในรัฐอิลลินอยซ์ แต่จะพบเห็นได้บ่อยขึ้นยิ่งพื้นที่นั้นอยู่ห่างไกลจากรัฐอิลลินอยซ์ [13]
Kodak โคแดก โกดัก "โกดัก" เป็นคำไทย
Leonard เล็นเนิรฺดฺ [ˈlɛnərd (len-erd)] เลียวนาร์ด, ลีโอนาร์ด
-land (ชื่อประเทศที่มี land ในท้ายคำ) -เลินดฺ [lənd] แลนด์ เช่น Iceland อ่านว่า ไอซฺเลินดฺ [ˈaɪslənd] เป็นต้น ยกเว้น Thailand อ่านว่า ทายแลนดฺ (ˈtaɪlænd)[14]
Mercedez-Benz เมอร์เซดีส เบ๊นส เมอร์ซีเดส เบ๊นส
Newark นูเอิร์ก [ˈnuərk (noo-erk)] นิวอาร์ค
Niger นีเฌอรฺ [niːˈʒer] ไนเจอร์ ในภาษาไทยอ่านว่า ไนเจอร์
Oxford ออกซฺเฟิรฺด [ˈɒksfərd] อ๊อกฟอร์ด
San Jose แซนโฮเซ [ˌsæn hoʊˈzeɪ] ซาน โจเซ่, ซานโจ๊ส j มาจากภาษาสเปน ออกเสียงเป็น h
Sean ชอน [ʃɔːn] ซีน
Tucson ทูซอน [ˈtusɒn] ทัคซัน
Worcester วูสเตอรฺ [ˈwʊstər] วอร์เซสเตอร์ วุร์สเตอร์
Yosemite โยเซมีทิ [yoʊˈsɛmɪti] โยสไมต์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. "Pronunciation Guide for English and Academic English Dictionaries". https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. External link in |website= (help)
 2. 2.0 2.1 Swan, Michael (July 7, 2005). Practical English Usage: Third Edition. Oxford University Press. p. 43.
 3. "Vowel length".
 4. "Oxford Learner's Dictionaries".
 5. "Pronunciation Guide for English and Academic English Dictionaries". https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. External link in |website= (help)
 6. "50 most commonly mispronounced words by IELTS". https://ielts.com.au/. External link in |website= (help)
 7. "Commonly Mispronounced Words by infoplease". https://www.infoplease.com. External link in |website= (help)
 8. "Which English words are most often mispronounced by non-native English speakers?". https://www.quora.com. External link in |website= (help)
 9. "Suggestions For Pronouncing 100 Words Sometimes Mispronounced" (PDF). https://www.grandlodge-nc.org. External link in |website= (help)
 10. "Wikipedia.org".
 11. "Oxford Learner's Dictionaries".
 12. "Pronunciation Guide for English and Academic English Dictionaries". https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. External link in |website= (help)
 13. "Illinois by Dictionary.com".
 14. "Thailand by Oxford Learner's Dictionaries".