รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 4

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย หมวดขึ้นต้นด้วย 4 สำหรับภาคใต้ รวมทั้งบางส่วนในภาคกลางและภาคตะวันตก

ทางหลวงแผ่นดินในปัจจุบัน

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลัก

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
4 1270.044 กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนเพชรเกษม, ถนนกาญจนวณิชย์, ถนนเลียบชายฝั่งพม่า กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, พังงา, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สงขลา
41 382.616 สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ถนนสายเอเชีย ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง
42 262.312 คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนเพชรเกษมสายปัตตานี - นราธิวาส; ถนนรามโกมุท; ถนนเกาหลี / บาตะฮ์กอลี (ภาษามลายูปัตตานี); ถนนยะรัง; ถนนหนองจิก สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส
43 107 หาดใหญ่ - ยะหริ่ง ถนนสายเอเชีย; ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี; ถนนเลี่ยงเมืองปัตตานี สงขลา, ปัตตานี
44 133.172 อ่าวลึก - หินโงก ถนนเซาเทิร์น กระบี่, สุราษฎร์ธานี
401 282.963 แยกโคกเคียน - นครศรีธรรมราช ถนนธราธิบดี; ถนนศรีวิชัย; ถนนตลาดใหม่; ถนนกาญจนวิถี; ถนนพัฒนาการคูขวาง; ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ พังงา, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
402 48.958 โคกกลอย - เมืองภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี พังงา, ภูเก็ต
403 118.888 นครศรีธรรมราช - กันตัง ถนนกันตัง นครศรีธรรมราช, ตรัง
404 133.663 ตรัง - ฉลุง ตรัง, สตูล
406 99.890 ปากจ่า - ตำมะลัง ถนนยนตรการกำธร; ถนนสตูลธานี; ถนนศุลกานุกูล สงขลา, สตูล
407 21.060 คลองหวะ - สงขลา ถนนกาญจนวณิชย์; ถนนไทรบุรี สงขลา
408 245.159 นครศรีธรรมราช - ด่านประกอบ นครศรีธรรมราช, สงขลา
409 34.759 นาเกตุ - ท่าสาป ถนนเทศบาล 1 ปัตตานี, ยะลา
410 163.776 ปัตตานี - เบตง ถนนยะรัง; ถนนสิโรรส; ถนนสุขยางค์ ปัตตานี, ยะลา
412 0.233 ทางเข้าระนอง ระนอง
414 24.315 น้ำกระจาย - ท่าท้อน ถนนลพบุรีราเมศวร์ สงขลา
415 48.161 นาเหนือ - พนม กระบี่, สุราษฎร์ธานี
417 11.296 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - ค้อล่าง สุราษฎร์ธานี
418 35.649 งาแม่ - ท่าสาป ถนนเลี่ยงเมืองยะรัง ปัตตานี, ยะลา
419 31.255 ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ถนนเลี่ยงเมืองตรัง ตรัง
420 31.702 วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ถนนบางใบไม้, ถนนเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี (ช่วงแยกท่ากูบ-แยกบางกุ้ง) สุราษฎร์ธานี
421 10.517 กาเน๊ะ - สตูล ถนนเลี่ยงเมืองสตูล สตูล
425 7.183 บ้านพรุ - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ [1] ถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก สงขลา
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (40xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 40
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
4001 6.135 แยกโพธารส - ท่ายาง ชุมพร
4002 7.583 หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ชุมพร
4003 14.012 สวี - บ่อคา ชุมพร
4006 68.1 ราชกรูด - หลังสวน ระนอง, ชุมพร
4008 2.002 เทศบาลเมืองท่าข้าม - กิโลศูนย์ ถนนธราธิบดี สุราษฎร์ธานี
4009 146.568 บางใหญ่ - อ่าวลึก ถนนชนเกษม; ถนนพูลศิริ; ถนนวิภาวดีรังสิต; ถนนสุราษฎร์ - นาสาร; ถนนคลองหา; ถนนพระแสง - อ่าวลึก สุราษฎร์ธานี, กระบี่
4010 27.55 หนองสวน - คำสน สุราษฎร์ธานี
4011 9.004 เชิงสมอ - พุมเรียง ถนนรักษ์นรกิจ สุราษฎร์ธานี
4012 8.832 หัวไทร - แพรกเมือง นครศรีธรรมราช
4013 68.663 นครศรีธรรมราช - หัวไทร นครศรีธรรมราช
4014 17.53 คลองเหลง - ขนอม นครศรีธรรมราช
4015 113.717 บ้านตาล - บ้านส้อง ถนนกะโรม; ถนนบ้านส้อง-นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี
4016 31.208 นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ถนนกะโรม (ช่วงนครศรีธรรมราช-บ้านตาล); ถนนนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
4018 36.791 ทุ่งโป๊ะ - โพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช, พัทลุง
4019 27.171 ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
4020 1.642 เมืองภูเก็ต - ป่าตอง ถนนวิชิตสงคราม ภูเก็ต
4021 6.473 เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภูเก็ต
4022 0.488 โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล ภูเก็ต
4023 8.77 เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ถนนศักดิเดชน์ ภูเก็ต
4024 22.72 บางคู - หาดราไวย์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ; ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก; ถนนวิเศษ ภูเก็ต
4025 6.95 ท่าเรือ - เชิงทะเล ถนนศรีสุนทร ภูเก็ต
4026 4.13 ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ภูเก็ต
4027 19.538 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ภูเก็ต
4028 8.608 ห้าแยกฉลอง - กะรน ถนนปฏัก ภูเก็ต
4029 3.236 กะทู้ - ป่าตอง ถนนพระบารมี ภูเก็ต
4030 40.540 ถลาง - หาดราไวย์ ภูเก็ต
4031 13.093 มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ถนนเข้าสนามบินเก่า; ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ภูเก็ต
4032 7.696 บางไทร - ตำตัว ถนนราษฎร์บำรุง พังงา
4033 5.31 ในช่อง - ในไร่ กระบี่
4034 21.815 ปากน้ำกระบี่ - เขาทอง ถนนกระบี่;ถนนหนองทะเล (ช่วงแยกคลองจิหลาด-เขาทอง) กระบี่
4035 2.004 นาชุมเห็ด - โคกมะพร้าว สุราษฎร์ธานี
4037 58.735 เหนือคลอง - ควนสว่าง กระบี่, สุราษฎร์ธานี
4038 63.614 คลองท่อม - วัดขนาน กระบี่, นครศรีธรรมราช
4039 4.313 ทางเข้าบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
4041 4.393 บางผึ้ง - โคกยาง กระบี่
4045 5.294 บางรัก - ควนขัน ตรัง
4046 52.521 ตรัง - ควนกุน ถนนท่ากลาง ตรัง
4047 7.312 ลำปำ - พัทลุง ถนนอภัยบริรักษ์; ถนนราเมศวร์ พัทลุง
4048 7.960 สี่แยกช่องโก - ปรางหมู่ ถนนไชยบุรี พัทลุง
4049 21.942 ห้วยทราย - ปากพะยูน พัทลุง
4051 9.17 สตูล - เจ๊ะบิลัง ถนนวิเศษมยุรา สตูล
4052 9.365 เขาขาว - ท่าเรือปากบารา สตูล
4053 5.153 ควนเนียง - ปากบาง สงขลา
4054 10.439 สะเดา - ปาดังเบซาร์ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนปาดังเบซาร์ สงขลา
4055 64.305 นราธิวาส - สุคิริน ถนนระแงะมรรคา นราธิวาส
4056 53.238 เขากง - สุไหงโก-ลก (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนสุไหงปาดี นราธิวาส
4057 25.517 สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ถนนเจริญเขต นราธิวาส
4058 31.386 ยี่งอ - รือเสาะ ถนนมรรคาปิ่นนิตย์ นราธิวาส
4060 50.833 สายบุรี - ศรีสาคร ถนนราษร์รัฐพัฒนา ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
4061 36.842 ยะรัง - ปะนาเระ ถนนลำใย 2 ปัตตานี
4062 41.162 บูเก๊ะตา - สอวอนอก นราธิวาส
4063 9.917 ปารามีแต - โกตาบารู ยะลา
4065 10.76 บ้านเนียง - ยะหา ยะลา
4066 54.679 ปาลอบาต๊ะ - โกตาบารู นราธิวาส, ยะลา
4067 28.081 โกตาบารู - รือเสาะ ยะลา, นราธิวาส
4068 6.258 ลำใหม่ - ลำพะยา ยะลา
4070 29.733 ยะลา - บาละ ยะลา
4071 24.16 โกตาบารู - พิเทน ยะลา, ปัตตานี
4074 16.1 กะลาพอ - ปากู ปัตตานี
4075 7 ตอหลัง - บ้านนอก ปัตตานี
4076 1.5 ปากู - บ้านทรายขาว ปัตตานี
4077 32.079 ยะหา - บันนังสตา ยะลา
4081 16.15 ท่านางพรหม - จงเก พัทลุง
4082 11.335 ยะลา - โต๊ะปาเก๊ะ ถนนวิทูรอุทิศ 1 ยะลา
4083 2.887 ทางเข้าระโนด สงขลา
4084 14.173 ปูตะ - สะปอม ถนนจตุรงค์รัศมี นราธิวาส
4085 49.47 ปากน้ำเทพา - บันนังดามา สงขลา, ยะลา
4086 0.28 ทางเข้าจะนะ สงขลา
4089 1.825 เตาปูน - ท่าสาป ถนนท่าสาป ยะลา
4090 43.466 นบปริง - หินดาน พังงา
4091 71.858 บางสีกิ้ม - นาเหนือ ระนอง, ชุมพร
4092 35 รามัน - มายอ ยะลา, ปัตตานี
4094 30.341 บ่อล้อ - ปากพนัง นครศรีธรรมราช
4095 20.671 สะบ้าย้อย - เขาแดง สงขลา
4098 7.15 เขามัทรี - หาดทรายรี ชุมพร
4099 6.5 เขาม่วง - วัดแหลมทราย ชุมพร
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (41xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 41
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
4100 10.669 ทางเข้าอำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
4103 30.779 ปากพูน - จังหูน ถนนนพวงศ์; ทางเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช
4107 11.552 มะรือโบ - ตันหยงมัส นราธิวาส
4110 87.876 ทุ่งสง - พระแสง นครศรีธรรมราช

, สุราษฎร์ธานี

4111 0.075 ทางเข้าท่าเรือเกาะนก สตูล
4112 88.592 สี่แยกละแม - พุนพิน ชุมพร, สุราษฎร์ธานี
4113 2.85 ทางเข้าบ้านประกอบ สงขลา
4114 10.503 สมอทอง - ชายทะเล สุราษฎร์ธานี
4115 16.67 สุคิริน - แว้ง นราธิวาส
4116 18.293 โคกบก - บ่อน้ำร้อน นครศรีธรรมราช
4118 45.279 บางเหรียง - พนม พังงา, สุราษฎร์ธานี
4119 6.665 ปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ชุมพร
4121 16.36 แม่ขรี - โหล๊ะจังกระ พัทลุง
4122 64.168 ป่าบอนเหนือ - บ้านนา พัทลุง
4123 31.229 บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ตรัง
4124 24.035 นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ตรัง
4125 26.933 ท่าพญา - ทุ่งยาว ตรัง
4129 0.38 ทางเข้าอ่าวมะขาม ภูเก็ต
4133 56.772 ท่าโรงช้าง - พระแสง สุราษฎร์ธานี
4134 21.5 หลังสวน - ละแม ชุมพร
4135 10.187 ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ถนนสนามบิน สงขลา
4136 19.097 นราธิวาส - กอตอ นราธิวาส
4137 23.428 ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ถนนประชาสงเคราะห์ สตูล
4138 15.986 โคกสัก - หาดไข่เต่า พัทลุง
4139 7.629 เขาค่าย - เขาทะลุ ชุมพร
4140 21.017 ท่าศาลา - นบพิตำ นครศรีธรรมราช
4141 14.812 หน้าทับ - ทอนหงส์ นครศรีธรรมราช
4142 47.513 บ้านใน - ขนอม สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
4143 29.895 ซอยสิบ - บ้านกรูด สุราษฎร์ธานี
4144 3.875 ภูงา - อ่าวพังงา พังงา
4145 25 คลองแงะ - บาโรย สงขลา
4147 4.57 ลำแก่น - ทับละมุ พังงา
4151 103.693 บ่อล้อ - ลำทับ นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี่
4152 1.402 บางชุมโถ - วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี
4153 8.354 หนองขรี - เทศบาลเมืองท่าข้าม ถนนจุลจอมเกล้า สุราษฎร์ธานี
4154 4.074 ทางเข้าคันธุลี สุราษฎร์ธานี
4155 10.896 บาเจาะ - บ้านทอน นราธิวาส
4156 40.475 เขาพนม - ทุ่งใหญ่ กระบี่, นครศรีธรรมราช
4157 27.25 ละหาร - ปะนาเระ ถนนท่าเสด็จ ปัตตานี
4158 16.075 คลองเต็ง - เขาวิเศษ ตรัง
4159 22.386 นาวง - ต้นชด ตรัง
4161 6.882 สิชล - จอมทอง นครศรีธรรมราช
4162 9.157 ต้นมะม่วง - ปากเมง ตรัง
4163 51.605 ควนดินสอ - ป่าพะยอม พัทลุง
4164 17.218 ทางเข้าอำเภอศรีบรรพต พัทลุง
4165 9.202 ชะอวด - บ้านตูล นครศรีธรรมราช
4167 12.076 ป่าไหม้ - ต้นไทร ปัตตานี, นราธิวาส
4168 8.105 ต้นไทร - ตะโละดือรามัน นราธิวาส, ปัตตานี
4169 45.92 ทางรอบเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี สุราษฎร์ธานี
4170 16.346 สระเกศ - หัวถนน สุราษฎร์ธานี
4174 3.407 ลิปะน้อย - แหลมโจรคร่ำ สุราษฎร์ธานี
4176 14.678 ปะแต - บาละ ยะลา
4177 27.1 เขาหมอน - บ้านพ่วง สุราษฎร์ธานี
4178 6.819 ทางเข้าอำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
4181 28.037 โคกทราย - ปากพะยูน พัทลุง
4183 0.156 ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล สตูล
4184 21.85 ควนสตอ - วังประจัน สตูล
4185 4.8 คชาธาร - วัดมูลเหล็ก สุราษฎร์ธานี
4186 16.564 โรงเหล็ก - ห้วยพาน นครศรีธรรมราช
4187 18.222 โพธิ์ทอง - ทะเลน้อย พัทลุง
4188 9 ห้วยพาน - น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช
4189 9 ท่าพุด - ยอดเหลือง นครศรีธรรมราช
4191 45.424 ไชยา - เขาหลัก สุราษฎร์ธานี
4192 15.82 เกาะมุกด์ - โมถ่าย สุราษฎร์ธานี
4193 21.834 สุไหงปาดี - สามแยกแว้ง ถนนโต๊ะเว็ง 2 นราธิวาส
4194 29.821 ควนสงสาร - กะทูน สุราษฎร์ธานี
4195 14.236 ควนลำภู - จันดี นครศรีธรรมราช
4197 15.938 เขาต่อ - ปลายพระยา กระบี่
4198 6.95 เขาสวนทุเรียน - อ่าวมะม่วง ชุมพร
4199 18.956 บ่อพระ - ควนสามัคคี สุราษฎร์ธานี
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (42xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 42
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
4201 3.465 ช่องพลี - อ่าวพระนาง กระบี่
4202 5.462 ช่องพลี - หาดนพรัตน์ธารา กระบี่
4203 4.59 อ่าวน้ำเมา - หาดนพรัตน์ธารา กระบี่
4204 8.18 ไสไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี กระบี่
4206 27.094 ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง กระบี่
4207 25.34 สุคิริน - โต๊ะโมะ นราธิวาส
4208 6.225 ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ สงขลา
4211 5.997 แก้วแสน - นาบอน นครศรีธรรมราช
4213 1.945 บางอิฐ - บางเทพ สุราษฎร์ธานี
4214 22.805 เขาขาว - บางขัน นครศรีธรรมราช
4216 5.911 ทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส
4217 22.676 ดุซงญอ - ไอร์ตากอ นราธิวาส
4219 22.15 ปลายหลิก - ทับใหม่ สุราษฎร์ธานี
4223 18.173 ห้วยพุน - พุมเรียง สุราษฎร์ธานี
4224 16.94 กะทูน - ห้วยปริก นครศรีธรรมราช
4225 45.686 สวนปาล์ม - คลองชี กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง
4227 13.84 สำนักขัน - เหนือคลอง นครศรีธรรมราช
4228 17.635 ถ้ำพรรณรา - ทานพอ นครศรีธรรมราช
4229 20.64 ช่องช้าง - นาสาร สุราษฎร์ธานี
4230 15.193 ควนไม้แดง - มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช
4232 7.213 ขนอม - ในเพลา นครศรีธรรมราช
4233 1.514 ตีนเขา - นาบอน ภูเก็ต
4234 3.413 บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพนัง นครศรีธรรมราช
4235 31.188 บ้านนา - บกหัก ตรัง
4236 37.728 ถนนแพรก - ลำนาว ตรัง, นครศรีธรรมราช
4237 8.73 แม่ขรี - ตะโหมด ถนนชนะสิทธิ์วิถี พัทลุง
4238 20.511 ไม้หลา - ลานสกา นครศรีธรรมราช
4240 14.8 ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม พังงา
4241 15.853 สุคิริน - ไอร์ตากอ นราธิวาส
4243 40.01 สะเดา - สะท้อน ถนนพิชัยสงคราม สงขลา
4244 21.781 เบตง - ซาโห่ ยะลา
4246 30.42 เขาวง - หน้าเขา สุราษฎร์ธานี
4247 40.8 หนองไทร - ยวนสาว สุราษฎร์ธานี
4248 18.293 ท่าเรือใต้ - เขาหัวควาย สุราษฎร์ธานี
4251 10.16 ห้วยไผ่ - น้ำดำ สุราษฎร์ธานี
4252 8.5 ทุ่งใหญ่ - ควนปริง นครศรีธรรมราช
4253 6.487 บ่อน้ำร้อน - บ่อกรัง สุราษฎร์ธานี
4254 4.045 หนองไทร - ยางงาม สุราษฎร์ธานี
4256 24.159 ต้นปาบ - วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
4258 21 ห้วยนาง - บ้านซา ตรัง
4259 60.97 ทุ่งตาเพชร - น้ำดำ สุราษฎร์ธานี
4260 10.5 ทุ่งโพธิ์ - คลองราง สุราษฎร์ธานี
4261 12.523 ป่าเตียว - ทุ่งค่าย ตรัง
4262 36.354 บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ สุราษฎร์ธานี
4263 8.1 หาดผก - บางอ้อ สุราษฎร์ธานี
4264 29.87 บ้านช่อง - หาดเลา ตรัง
4265 27.482 หนองนิล - คลองสงค์ สุราษฎร์ธานี
4266 13.373 สากอ - บ้านเกียร์ นราธิวาส
4267 22.978 ห้วยนาง - หนองบัว ตรัง
4268 9.414 ควนตอ - บ้านควน ตรัง
4269 21.738 ห้วยยอด - คลองโกง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 สายเก่า ตรัง
4270 50.229 ห้วยยอด - ไม้เสียบ ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช
4271 42.48 คอลอกาเว - ไอร์ตากอ นราธิวาส
4272 19.35 ยือนัง - คลองชิง ยะลา
4273 33.425 ตะบิงติงงี - ศรีสาคร ยะลา, นราธิวาส
4276 26.989 ท่าประดู่ - สวนหมาก ตรัง
4277 5.65 ท่านุ่น - ในหยง พังงา
4278 14.086 ทอนแจ้ - อ่าวตง ตรัง
4280 1.754 ทางเข้าพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี
4281 0.7 ทางเข้าเมืองระนอง ถนนผาดาด ระนอง
4282 5.141 ทางเข้าทุ่งมะพร้าว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พังงา
4283 1.842 ทางเข้ากะไหล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พังงา
4284 1.08 ทางเข้ากระโสม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พังงา
4285 3.188 ท่ามิหรำ - โคกกอก ถนนราเมศวร์; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า พัทลุง
4287 30.105 ท่าชะมวง - หาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเก่า สงขลา
4289 8.588 สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ตรัง
4291 1.742 ทางเข้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
4292 0.18 ทางเข้านาสารด้านเหนือ สุราษฎร์ธานี
4293 0.125 ทางเข้าน้ำพุ สุราษฎร์ธานี
4294 0.195 ทางเข้านาสารด้านใต้ สุราษฎร์ธานี
4295 0.09 ทางเข้ายางอุง สุราษฎร์ธานี
4296 2 ทางเข้าเมืองปัตตานี ถนนหนองจิก ปัตตานี
4297 1.2 ทางเข้าบ้านดี ถนนรามโกมุท ปัตตานี
4298 0.571 ทางเข้าโรงพยาบาลยะหริ่ง ถนนรามโกมุท ปัตตานี
4299 0.262 ทางเข้าสายบุรี ปัตตานี
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (43xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 43
หมายเลข ระยะทาง (กิโลเมตร) ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ จังหวัด
4300 1.4 ทางเข้ายี่งอ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 สายเก่า นราธิวาส
4301 0.99 ตอม่อ - ท่าศาลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายเก่า นครศรีธรรมราช
4302 4.818 หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต, พังงา
4303 5.29 ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 413 เดิม พังงา
4304 2.171 ท่านุ่น - สามแยกสะพานสารสิน พังงา
4305 7.308 ทุ่งสง - จำปา นครศรีธรรมราช
4308 0.108 ทางเข้าเขาแดง สงขลา
4309 10.679 สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา สงขลา
4310 0.278 ทางเข้าหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ สงขลา
4311 21.13 พังงา - ทับปุด ถนนเลี่ยงเมืองพังงา พังงา
4312 0.501 ทางเข้ากำแพง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 สายเก่า สตูล
4313 1.176 ทางเข้าวัดมะปริง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 สายเก่า สุราษฎร์ธานี
4314 0.965 ทางเข้าหัวเกาะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 สายเก่า สุราษฎร์ธานี
4315 1.216 บางรัก - ควนปริง ตรัง
4316 1.393 บนเนิน - ปากพนัง นครศรีธรรมราช
4317 3.123 หัวถนนชายทะเล - เนินตาขำ นครศรีธรรมราช
4318 0.18 ทางเข้าตลาดจันดี นครศรีธรรมราช
4319 10.859 ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย นครศรีธรรมราช
4320 1.172 ทางเข้าสิเกา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 สายเก่า ตรัง
4321 3.127 มะนังตายอ - โคกสุมุ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056 สายเก่า นราธิวาส
4322 5.527 ยานิง - บูเก๊ะตาโมง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056 สายเก่า นราธิวาส
4323 1.103 ไอร์บาตู - ปะลุรู ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056 สายเก่า นราธิวาส
4324 0.175 ทางเข้าปะนาเระ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4061 สายเก่า ปัตตานี
4325 21.95 ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ยะลา
4326 27.625 เบตง - บ้าน กม.17 ถนนรัตนกิจ ยะลา
4327 6.46 ทางเข้าตากใบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 สายเก่า นราธิวาส
4328 3.532 หัวเขา - เขาตันหยง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 สายเก่า นราธิวาส
4329 8.937 ทางเข้าสหกรณ์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
4330 7.226 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่าว สุราษฎร์ธานี
4331 1.835 ห้วยกรวด - มะลวน สุราษฎร์ธานี
4332 8.815 บางน้ำจืด - บ้านโฉ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช
4333 0.75 หนองไทร - ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี
4334 1.559 ทางเข้าบางมะรวด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4157 สายเก่า ปัตตานี
4335 0.226 ทางเข้าหาดแฆแฆ ปัตตานี
4336 0.47 ทางเข้าชมวิว ปัตตานี
4337 1.355 ป่าไหม้ - แยกชมวิว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4136 สายเก่า ปัตตานี
4338 4.03 วัดไทร - ปากน้ำกะแดะ สุราษฎร์ธานี
4339 3.525 ดอนเนาว์ - บ้านพอด สุราษฎร์ธานี
4340 5.07 ไสยวน - ควนขนุน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4048 เดิม พัทลุง
4341 9.3 จอมทอง - เขาพลายดำ นครศรีธรรมราช
4342 0.302 ทางเข้าจันดี นครศรีธรรมราช
4344 1.611 ห้วยกลาง - กะทูน นครศรีธรรมราช
4345 19.204 ควนกุน - หนองชุมแสง กระบี่
4346 0.979 ตะโหมด - ในโป๊ะ พัทลุง
4347 3.5 ตลาดฉุ้น - บ้านซา ตรัง
4348 10.5 ห้วยเจ - ควนอารีย์ กระบี่, ตรัง
4349 10.032 เขาดิน - บางปอ สุราษฎร์ธานี
4350 1 แหลมยาง - หาดผก สุราษฎร์ธานี
4351 11.354 ไอซือเร๊ะ - จะแนะ นราธิวาส
4352 1 ห้วยกรวด - บางงอน สุราษฎร์ธานี
4353 0.825 ท่าฉัตรไชย - หมวดถลาง ภูเก็ต
4354 0.064 ทางเข้าดอนรัก ถนนหนองจิก; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4296 สายเก่า ปัตตานี
4355 0.251 ทางเข้ารามโกมุท ถนนรามโกมุท; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 สายเก่า ปัตตานี
4356 0.426 ทางเข้านาเกลือ ปัตตานี
4357 0.435 ทางเข้ามัสยิดกรือเซะ ถนนรามโกมุท; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 สายเก่า ปัตตานี
4358 0.12 ทางเข้าบือเจาะ ปัตตานี
4359 0.12 ทางเข้าบางปู ปัตตานี
4362 10.453 นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน สตูล
4363 11.058 ฆอแย - กาโต ถนนสุขยางค์; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สายเก่า ยะลา
4364 0.72 ทางเข้าบูเก๊ะตา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายเก่า นราธิวาส
4365 1.962 ทางเข้ามะลวน สุราษฎร์ธานี
4366 1.331 ทางเข้าทุ่งค้อ สุราษฎร์ธานี
4367 โคกเจียก - ไสเสียด กระบี่, พังงา
4368 3.328 ไม้ฝาด - สามแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายเก่า นราธิวาส
4369 5.496 พรุเดียว - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 สงขลา
4370 0.47 ทางเข้าปากบางสะกอม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4086 สายเก่า สงขลา
4371 8.959 สามแยก - หยงสตาร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายเก่า ตรัง
4372 0.495 ทางเข้าวังยาว ประจวบคีรีขันธ์
4373 13.378 แยกหนองหิน - ด่านสิงขร ทางหลวงชนบท ปข.1039 เติม ประจวบคีรีขันธ์
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินในอดีต

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต่าง ๆ ขณะที่บางเส้นทางได้โอนไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักในอดีต

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสายประธานและรองประธานในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่ออื่น ๆ ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
4 ทางแยกต่างระดับชะอำ - ทางแยกต่างระดับวังยาว (ชะอำ-ปราณบุรี) ถนนบายพาสชะอำ - ปราณบุรี ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
404 สามแยก - หยงสตาร์ ถนนตรัง - ปะเหลียน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4371 ตรัง, สตูล
405 นครศรีธรรมราช - พัทลุง ถนนร่อนพิบูลย์ - พัทลุง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 นครศรีธรรมราช, พัทลุง
410 กาโต - ฆอแย ถนนสุขยางค์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4363 ยะลา
411 ทางแยกเข้ากระบี่ ถนนอุตรกิจ ทางหลวงท้องถิ่น กระบี่
416 สามแยก - ฉลุง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ตรัง, สตูล

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (40xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 40
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
4004 ระนอง - ปากน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น ระนอง
4005 ระนอง - หาดส้มแป้น ทางหลวงท้องถิ่น ระนอง
4007 ทางแยกเข้าสนามบินดอนนก ทางหลวงท้องถิ่น (ถนนดอนนก) สุราษฏร์ธานี
4017 ต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - ระโนด ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สงขลา, นครศรีธรรมราช
4036 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเหนือคลอง) - แหลมกรวด กระบี่
4039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (อ่าวลึก) - แหลมสัก ทางหลวงชนบท, หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกทางสายยางอุง - นาสาร กระบี่
4040 แยกทางหลวงหมายเลข 401 (พนม) - ปากลาว ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 กระบี่
4042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ทรายขาว) - บ่อม่วง กระบี่
4043 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองพน) - ท่ามะพร้าว กระบี่
4044 แยกทางหลวงหมายเลข 415 (ทับปุด) - ท่าไทร พังงา
4050 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 (บ้านแร่) - ทะเลสาบ พัทลุง
4059 ทางแยกเข้าท่าเรือระนอง ระนอง
4064 สี่แยกโรงพยาบาลจังหวัดยะลา - สามแยกสะเตง - สามแยกมลายูบางกอก ถนนสิโรรส ทางหลวงท้องถิ่น ยะลา
4069 แยกทางหลวงหมายเลข 4070 (อาเส็น) - ตาชี ยะลา
4072 นาประดู่ - น้ำตกทรายขาว ทางหลวงชนบท ปน.3060 ปัตตานี
4078 ฉลุง - ปะเหลียน เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ต่อมารวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สตูล, ตรัง
4079 สุราษฎร์ธานี - บางกุ้ง ถนนตลาดล่าง ทางหลวงท้องถิ่น สุราษฏร์ธานี
4080 ต่อเขตเทศบาลระนองควบคุม - เขตท่าเทียบเรือประมง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ระนอง
4087 ทางแยกเข้าควนมีด ทางหลวง อบจ. สงขลา
4088 ทางแยกเข้าสถานีรถไฟหารเทา ทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 1-0061 พัทลุง
4093 บันนังดามา - บันนังสตา ยะลา
4096 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เขาปีบ) - ปากน้ำตะโก ทางหลวงชนบท ชพ.2063 ชุมพร
4097 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บางน้ำจืด

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (41xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 41
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
4102 ต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชควบคุม - ชายทะเล นครศรีธรรมราช
4104 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 (นาเขลียง) - ต่อทางของเทศบาลตำบลไม้เรียง//สถานีทานพอ ทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช
4105 ชายทะเล - เขาใหญ่ นครศรีธรรมราช
4111 แยกทางหลวงหมายเลข 4053 (ควนเนียง) - ปากจ่า รวมเป็นส่วนหนึ่งขอทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406, หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกทางเข้าท่าเรือเกาะนก สงขลา
4117 รัตภูมิ - คลองแงะ สงขลา
4120 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (แม่ขรี) - โหล๊ะจังกระ พัทลุง
4130 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กะเปอร์) - บ้านนา ระนอง
4131 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (อำเภอหาดใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 408 (อำเภอจะนะ) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สงขลา
4132 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 (พรหมโลก) - น้ำตกพรหมโลก นครศรีธรรมราช
4146 แยกทางหลวงหมายเลข 407 (น้ำกระจาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4083 (เขาแดง) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สงขลา
4150 แยกทางหลวงหมายเลข 408 (หัวไทร) - ปากเหมือง นครศรีธรรมราช
4171 บ่อผุด - ปลายแหลม สุราษฎร์ธานี
4172 น้ำตกหินลาด - ลิปะใหญ่ สุราษฏร์ธานี
4173 บ้านทุเรียน - บ้านทะเล สุราษฎร์ธานี
4175 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - กะปง ทางหลวงชนบท พง.4038 พังงา
4180 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - พรุพี สุราษฎร์ธานี
4182 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - แหลมโตนด พัทลุง
4196 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 (เจดีย์งาม) - เกาะใหญ่ ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สข.ถ.1-0059 ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สงขลา

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (42xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 42
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
4200 แยกทางหลวงหมายเลข 4034 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 ถนนวัชระ กระบี่
4205 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (อ่าวลึกน้อย) - บากัน กระบี่
4209 ทางแยกเข้าคลองนกกระทุง ทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้าง สงขลา
4210 ต่อเขตเทศบาลปัตตานีควบคุม - ท่าเทียบเรือปัตตานี ทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 01-0017 ปัตตานี
4212 แยกทางหลวงหมายเลข 4133 - เคียนซา สุราษฎร์ธานี
4215 แยกทางหลวงหมายเลข 401 (สิชล) - สี่ขีด นครศรีธรรมราช
4218 ทางแยกเข้าสถานีถ่ายทอดระนอง ระนอง
4220 บ้านม่วงพุ้ม-สี่แยกม่วงงาม ทางหลวงชนบท สงขลา
4222 ทางแยกเข้าเขาแดง ทางหลวงท้องถิ่น สงขลา
4231 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - แหลมตะลุมพุก นครศรีธรรมราช
4242 ทางแยกเข้านิคมอุตสาหกรรมฉลุง ทางหลวงชนบท สงขลา
4245 ศาลาด่าน - สังกะอู้ ทางหลวงท้องถิ่น กระบี่
4249 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 - น้ำตกสามห้าเจ็ด สุราษฎร์ธานี
4250 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บางดี) - ต้นโพธ์ ตรัง
4257 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เขาปินะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4159 (ทุ่งนาตาขำ) ทางหลวงชนบท ตรัง
4279 ทางเข้าพื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านหนองเหียง

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (43xx)

แก้
รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 43
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
4306 ทางเข้าหลักเมือง ตรัง
4343 ควนกลิ้ง - ในปราบ สุราษฎร์ธานี

อ้างอิง

แก้
  1. [1] อนุมัติงบ 1,744 ล.จ่ายค่าเวนคืนที่ดินสร้างถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ บ้านพรุ-สนามบิน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้