รางวัลเทพทอง

รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลเกียรติยศ โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้รับเทพทองเข้าเฝ้า รับพระราชทานรางวัล *เทพทอง* เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความสำนึกในการจัดรายการ ใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย รางวัลเทพทองพระราชทานถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ ให้มีคุณค่าต่อสังคม ยิ่งๆขึ้นไป

รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลที่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายวีระ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคม เป็นผู้อำนวยการจัด แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ

  • รางวัลเทพทองประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุ มอบให้กับนัดจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี
  • รางวัลเทพทองประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์มอบให้กับนัดจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี
  • รางวัลเทพทองประเภทองค์กร มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานผลิตรายการดีเด่น และองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม
  • โล่ห์รางวัลให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง

ลักษณะรูปแบบของรางวัลแก้ไข

เป็นรูปปั้นเทวดาเป่าสังข์ กว้าง 8.5 ซม. สูง 39 ซม. โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ผู้ออกแบบ

รางวัลเทพทอง ประเภทบุคคล มอบให้นักจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน
  • การนำเสนอรายการเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์สังคมในแง่ข่าวสาร การศึกษา บันเทิง ฯลฯ
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมือง
  • ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • เป็นผู้มีผลงานดีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ประวัติแก้ไข

รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด เพราะรางวัลเทพทอง องค์ที่ 1 ได้สร้างด้วยทองคำทั้งองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ทรงรับในฐานะเป็น "นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ซึ่งทางสมาคม นำทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์ท่านโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็นผู้แทนพระองค์มารับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2540 ซึ่งเป็นการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของรางวัลแก้ไข

การพระราชทานรางวัลเทพทองนั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๆ ดังนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างสรรค์ เกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจของนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและจัดรายการให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการใช้ภาษาอันดีงามของไทย และตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้อุปถัมภ์รายการวิทยุและโทรทัศน์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน