รางวัลพุทธคุณูปการ

รางวัลพุทธคุณูปการ เป็นรางวัลเกียรติยศของสภาผู้แทนราษฎรไทย ที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญู และยกย่องทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

รางวัลนี้มอบโดยการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมาธิการการของรัฐสภา ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงถึงการให้ความสำคัญแก่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและความสำคัญของรางวัลนี้ ที่มอบให้แก่ผู้ทุ่มเททั้งกายและใจ ทั้งพระสงฆ์ บุคคลทั่วไป และองค์กร ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา[1][2]

ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับมอบโล่รางวัลพุทธคุณูปการ พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากประธานสภาผู้แทนราษฏร และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ณ สถานที่ วันและเวลาตามแต่สภาผู้แทนราษฏรจะกำหนด

ความเป็นมาของการมอบรางวัลพุทธคุณูปการ แก้

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลพุทธคุณูปการ เริ่มในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีแรกของการคัดเลือก และได้มีพิธีมอบในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552[3] ในปีแรก มีผู้ได้รับโล่รางวัลพุทธคุณูปการทั้งพระสงฆ์ บุคคลทั่วไป และองค์กร จำนวนทั้งหมด 293 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลพุทธคุณูปการประเภทวัชรเกียรติคุณ มีพระสงฆ์ได้รับรางวัล จำนวน 3 รูป ประเภทบุคคล จำนวน 3 คน ประเภทองค์กร จำนวน 1 องค์กร, รางวัลพุทธคุณูปการประเภทกาญจนเกียรติคุณ มีพระสงฆ์ได้รับรางวัลจำนวน 46 รูป ประเภทบุคคล จำนวน 24 คน ประเภทองค์กร จำนวน 7 องค์กร, รางวัลพุทธคุณูปการประเภทรัชตเกียรติคุณ มีพระสงฆ์ได้รับรางวัลจำนวน 120 รูป ประเภทบุคคล จำนวน 66 คน และประเภทองค์กรจำนวน 23 องค์กร

การพิจารณามอบรางวัลพุทธคุณูปการ แก้

ไฟล์:Wutti kunu.JPG
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี รับถวายรางวัลพุทธคุณูปการ ประจำปี 2553 (เป็นปีแรกของการมอบรางวัลนี้)

รางวัลพุทธคุณูปการ เป็นรางวัลเกียรติยศที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคม เพื่อเป็นเกียรติ เป็นกำลังใจ และเป็นการแสดงกตัญญูต่อ ผู้ตั้งใจทุ่มเทในบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้มีศีลาจารวัตรอันดีงาม จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปว่าไม่มีประวัติด่างพร้อยและสมควรแก่การยกย่อง และ เป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธศาสนทายาทหรือเป็นต้นแบบของพุทธบริษัทที่ดี ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา ใน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร[4]

ประเภทของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ แก้

จากประกาศคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลพุทธคุณูปการ พ.ศ. 2552 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ได้แบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น 3 ระดับ คือ

  1. รางวัลวัชรเกียรติคุณ มอบเป็นรางวัลแก่พระภิกษุ บุคคลหรือองค์กรผู้ซึ่งสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง
  2. รางวัลกาญจนเกียรติคุณ มอบเป็นรางวัลแก่พระภิกษุ บุคคลหรือองค์กรผู้ซึ่งมีผลงานด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่น
  3. รางวัลรัชตเกียรติคุณ มอบเป็นรางวัลแก่พระภิกษุ บุคคลหรือองค์กรผู้ซึ่งมีผลงานด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์

นอกจากนี้ ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณพุทธคุณูปการแก่พระเถรานุเถระผู้ดำรงตำแหน่งสังฆาธิการสำคัญ ๆ ด้วย ซึ่งไม่นับเข้าในระดับรางวัลดังกล่าวข้างต้น แต่เป็นการมอบถวายเพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความกตัญญูในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองในทางคณะสงฆ์และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระพุทธศาสนา

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหากฎหมายและกิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑๒ วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓. คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา ใน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก[1][ลิงก์เสีย]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 27-8-53
  2. เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม. (2555). รายงานผลการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ – วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔). [ออน-ไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2][ลิงก์เสีย]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 23-3-55
  3. การสัมมนาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก[3] เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 27-8-53
  4. ถวายรางวัลป.อ.ปยุตโตพร้อมคณะสงฆ์ผู้จรรโลงศาสนา.หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก[www.ryt9.com/s/tpd/861988l]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 23-4-52


แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร. รัฐสภาไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [4][ลิงก์เสีย]
  • พุทธคุณูปการ โล่เกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณต่อพุทธฯ. คมชัดลึก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก[5] เก็บถาวร 2012-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน