รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติ

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]


รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
2
(1)
  นายสุวิทย์ คุณกิตติ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
3   นายยงยุทธ ติยะไพรัช 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4   นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
  นาง อนงค์วรรณ เทพสุทิน
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก (รักษาการ)
57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6
(2)
  นายสุวิทย์ คุณกิตติ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
7   นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
8   นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9   พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
10   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
11   นายวราวุธ ศิลปอาชา 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
12   พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2549 - 2551 4 ตุลาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ พ.ศ. 2545 - 2547 15 มกราคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พ.ศ. 2557 - 2558 8 กันยายน พ.ศ. 2496 (70 ปี)
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ.ศ. 2558 - 2562 7 กันยายน พ.ศ. 2497 (69 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2547 -​ 2548, 2551 - 2554 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พ.ศ. 2554 - 2556 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (66 ปี)
อนงค์วรรณ เทพสุทิน พ.ศ. 2551 21 กันยายน พ.ศ. 2501 (65 ปี)
ยงยุทธ ติยะไพรัช พ.ศ. 2548 - 2549 3 เมษายน พ.ศ. 2504 (63 ปี)
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี พ.ศ. 2556 -​ 2557 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 (62 ปี)
วราวุธ ศิลปอาชา พ.ศ. 2562 -​ 2566 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (51 ปี)

อ้างอิง

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-02-02. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)