รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วราวุธ ศิลปอาชา
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอนุรักษ์ จุรีมาศ
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติ แก้

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง อนุรักษ์ จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
( 3 ตุลาคม 2545ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 54 3 ตุลาคม 2545 8 พฤศจิกายน 2546
2   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 8 พฤศจิกายน 2546 11 มีนาคม 2548
3   นายประชา มาลีนนท์ 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
4   นายวัฒนา เมืองสุข 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยาย 2549 1 ตุลาคม 2549
5   นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 56 9 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551
6   นายสุธา ชันแสง 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 8 พฤษภาคม 2551
7   นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 23 พฤษภาคม 2551 2 สิงหาคม 2551
8   นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 2 สิงหาคม 2551 9 กันยายน 2551
9 นายอุดมเดช รัตนเสถียร 58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
10   นายวิฑูรย์ นามบุตร 59 20 ธันวาคม 2551 3 กุมภาพันธ์ 2552
11   นายอิสสระ สมชัย 10 กุมภาพันธ์ 2552 9 สิงหาคม 2554
12   นายสันติ พร้อมพัฒน์ 60 9 สิงหาคม 2554 30 มิถุนายน 2556
13 นางปวีณา หงสกุล 30 มิถุนายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
14   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 61 30 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560
15   พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562
16   นายจุติ ไกรฤกษ์ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
17   นายวราวุธ ศิลปอาชา 63 1 กันยายน 2566 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ แก้

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล พ.ศ. 2551 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (87 ปี)
อิสสระ สมชัย พ.ศ. 2552 - 2554 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
ประชา มาลีนนท์ พ.ศ. 2548 20 มีนาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
ปวีณา หงสกุล พ.ศ. 2556 - 2557 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์ พ.ศ. 2554 - 2556 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2551 7 มกราคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
อดุลย์ แสงสิงแก้ว พ.ศ. 2557 - 2560 8 เมษายน พ.ศ. 2497 (70 ปี)
อนันตพร กาญจนรัตน์ พ.ศ. 2560 - 2562 15 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2546 - 2548 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2562 - 2566 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
วัฒนา เมืองสุข พ.ศ. 2548 - 2549 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
อุดมเดช รัตนเสถียร พ.ศ. 2551 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
วิฑูรย์ นามบุตร พ.ศ. 2551 - 2552 23 กันยายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
สุธา ชันแสง พ.ศ. 2551 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อนุรักษ์ จุรีมาศ พ.ศ. 2545 - 2546 3 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
วราวุธ ศิลปอาชา พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 56 7 มีนาคม 2550 23 ธันวาคม 2550

อ้างอิง แก้

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2021. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2018.