รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ตรากระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ทรงศักดิ์ ทองศรี
เกรียง กัลป์ตินันท์
ชาดา ไทยเศรษฐ์

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงมหาดไทย
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอดุล อดุลเดชจรัส
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
2   พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
3
(1)
  ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป-ระ สมาหาร)
26 กันยายน พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4   พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
(พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)
13 มกราคม พ.ศ. 2485
1
(3)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3
(2)
  ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป-ระ สมาหาร)
5   หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
3
(3)
  ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป-ระ สมาหาร)
11 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
1
(4)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
6   นายทอง กันทาธรรม 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
7   ศาสตราจารย์ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
(สิทธิ จุณณานนท์)
19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
8   พระยาศรีเสนา
(ศรีเสนา สมบัติศิริ)
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
9   พระยาจินดารักษ์
(จำลอง สวัสดิ์-ชูโต)
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
10
(1,2)
  นายเลียง ไชยกาล 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
11   พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
12   พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2494
13
(1)
  พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
14
(1)
  พลเอก เดช เดชประดิยุทธ
15   พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
13
(2)
  พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์
14
(2)
  พลเอก เดช เดชประดิยุทธ
16   จอมพล ประภาส จารุเสถียร 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
17   พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท
(ล้อม บุรกรรมโกวิท)
16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
18
(1)
  พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร
(กำปั่น อุตระวณิชย์)
27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
19
(1)
  ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ
18
(2)
  พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร
(กำปั่น อุตระวณิชย์)
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
19
(2,3)
  ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
20   พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506
19
(4)
  ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
21
(1)
  นายถวิล สุนทรศารทูล
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
21
(2)
  นายถวิล สุนทรศารทูล 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
22
(1)
  นายพ่วง สุวรรณรัฐ
23   ศาสตราจารย์ มาลัย หุวะนันทน์
24
(1)
  พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
22
(2)
  นายพ่วง สุวรรณรัฐ
25   พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
24
(2)
  พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ
26   นายเทียน อัชกุล
27   นายธรรมนูญ เทียนเงิน 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
28   นายสมบุญ ศิริธร
29   นายสันติ์ เทพมณี
30   พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
31   พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช
32
(1)
  นายขุนทอง ภูผิวเดือน 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
33   นายสมัคร สุนทรเวช
34   นายสมบุญ ศิริธร
35   นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
32
(2)
  นายขุนทอง ภูผิวเดือน 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
36   นายแผน สิริเวชชะพันธ์
37   นายดาบชัย อัคราช
38   ศาสตราจารย์พิเศษ คนึง ฦาไชย 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
39   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
40
(1)
  นายดำริ น้อยมณี
41   นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
40
(2)
  นายดำริ น้อยมณี 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
42   ศาสตราจารย์พิเศษ ประเทือง กีรติบุตร
43   พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ
44   นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
45
(1)
  นายเชาว์วัศ สุดลาภา
46   นายเกษม ศิริสัมพันธ์ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
47
(1,2)
  นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
48   พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
49   นายวิเชียร เวชสวรรค์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
50   นายโกศล ไกรฤกษ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
51   ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
52
(1)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
53
(1)
  นายเฉลียว วัชรพุกก์
54   นายโอภาส พลศิลป 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 15 มกราคม พ.ศ. 2529
55
(1)
  นายมนตรี พงษ์พานิช 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
52
(2)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
56   นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
55
(2)
  นายมนตรี พงษ์พานิช 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
53
(2)
  นายเฉลียว วัชรพุกก์ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
57
(1)
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
58   นายไสว พัฒโน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
59
(1)
  นายเสนาะ เทียนทอง 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
57
(2)
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533
60   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
61
(1)
  นายวัฒนา อัศวเหม
62   พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
59
(2)
  นายเสนาะ เทียนทอง 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
63   นายพินิจ จันทรสุรินทร์
64   นายปกิต พัฒนกุล
61
(2)
  นายวัฒนา อัศวเหม
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
65   พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
66   พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวณิช
67   นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
68   พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
69   นายวีระ ปิตรชาติ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
70
(1)
  นายสุชาติ ตันเจริญ
71
(1)
  นายประภัตร โพธสุธน
72   นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
73   นายเอนก สิทธิประศาสน์
74   นายเด่น โต๊ะมีนา 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
75   นายสุทัศน์ เงินหมื่น 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
76
(1)
  นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
45
(2)
  นายเชาว์วัศ สุดลาภา 15 กันยายน พ.ศ. 2536
77   นายอุดร ตันติสุนทร 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
78   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
79
(1)
  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
70
(2)
  นายสุชาติ ตันเจริญ 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
80
(1)
  นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
81
(1)
  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
82   พลตรี ศรชัย มนตริวัต
83   นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
81
(2)
  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
84   นายอาษา เมฆสวรรค์ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
85   นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
80
(2)
  นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
79
(2)
  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
86   นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
87   ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
88   ศาสตราจารย์ ลิขิต ธีรเวคิน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
76
(2)
  นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
61
(3)
  นายวัฒนา อัศวเหม
71
(2)
  นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543
89   นายพินิจ จารุสมบัติ 6 มกราคม พ.ศ. 2544
90   นายสนธยา คุณปลื้ม 11 เมษายน พ.ศ. 2543
91   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
92   นายสมบัติ อุทัยสาง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
93   นายประชา มาลีนนท์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
94   นายประมวล รุจนเสรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
95   นายสุธรรม แสงประทุม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
96   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
97   นายสมชาย สุนทรวัฒน์
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
98   นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
99   พลตำรวจเอก ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
100   นายสุพล ฟองงาม 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
101   นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
102
(1)
  นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
103   นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102
(2)
  นายประสงค์ โฆษิตานนท์
104   นายถาวร เสนเนียม 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105
(1,2)
  นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
14 มกราคม พ.ศ. 2554 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
106   นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
107   นายฐานิสร์ เทียนทอง
108   พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
109   นายประชา ประสพดี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
110   นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
111   นายสุธี มากบุญ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
112   นายนิพนธ์ บุญญามณี 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 5 กันยายน พ.ศ. 2565
113
(1)
  นายทรงศักดิ์ ทองศรี 1 กันยายน พ.ศ. 2566
114   นายนริศ ขำนุรักษ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
113
(2)
  นายทรงศักดิ์ ทองศรี 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 อยู่ในวาระ
115   นายเกรียง กัลป์ตินันท์
116   ชาดา ไทยเศรษฐ์

ดูเพิ่ม