รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นภินทร ศรีสรรพางค์
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
สุชาติ ชมกลิ่น
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงพาณิชย์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงชำนาญนิติเกษตร
สถาปนา26 กันยายน พ.ศ. 2484
เว็บไซต์MOC.go.th

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 9 26 กันยายน พ.ศ. 2484 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
2
(1,2)
  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 3 มีนาคม พ.ศ. 2486
3   พระยามไหสวรรย์ (กอ สมบัติศิริ) 20 ตุลาคม พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
4   ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5   จำลอง ดาวเรือง 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
6   หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช 21 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 1 มกราคม พ.ศ. 2492
7   เทพ โชตินุชิต 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
8
(1,2)
  พลตรี ศิริ สิริโยธิน 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 23 มิถุนายน พ.ศ. 2498
10   สุรพงษ์ ตรีรัตน์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
11
(1,2)
  พลโท จิตติ นาวีเสถียร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
12   พลเอก เนตร เขมะโยธิน 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13   พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
14   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
15   โอสถ โกศิน 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16   จรูญ ศรีบุญเรือง 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
17   ประสงค์ สุขุม 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18   ประเทือง คำประกอบ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19   ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 36 10 เมษายน พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
20   ธเนตร เอียสกุล 8 มกราคม พ.ศ. 2519
21
(1,2)
  คล้าย ละอองมณี 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22
(1,2)
  ปรก อัมระนันทน์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23   จุมพล ธรรมจรีย์ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
24   วิสิษฐ์ ตันสัจจา 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
25
(1)
  ไพโรจน์ ไชยพร 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
26   ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
27   ทวี ไกรคุปต์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2525
28   ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
25
(2)
  ไพโรจน์ ไชยพร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29   ประยูร จินดาศิลป์
30
(1)
  อำนวย ยศสุข 15 มกราคม พ.ศ. 2529
31   ประจวบ ไชยสาส์น 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
32
(1,2)
  ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33   ภิญญา ช่วยปลอด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
34   เจี่ย ก๊กผล 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(3)
  ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
35   จำนงค์ โพธิสาโร
36
(1,2)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 47 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
37   สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
38   พวงเล็ก บุญเชียง
36
(3)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
39   ไชยยศ สะสมทรัพย์ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
40   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
41
(1)
  ไพฑูรย์ แก้วทอง 23 กันยายน พ.ศ. 2536
42
(1)
  เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย 23 กันยายน พ.ศ. 2536 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
43   ฉัตรชัย เอียสกุล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
44   กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
45   ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
46   มนตรี ด่านไพบูลย์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
30
(2)
  อำนวย ยศสุข 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
47   สุคนธ์ กาญจนาลัย 27 กันยายน พ.ศ. 2539
42
(2)
  เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
48   สมพร อัศวเหม 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
49   นายแพทย์ วิชัย ชัยจิตวณิชกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
50   พจน์ วิเทตยนตรกิจ
41
(2)
  ไพฑูรย์ แก้วทอง 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
51   โพธิพงษ์ ล่ำซำ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
52   ประวิช รัตนเพียร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
53   กรพจน์ อัศวินวิจิตร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
54   รักษ์ ตันติสุนทร 8 กันยายน พ.ศ. 2543
55   สุวรรณ วลัยเสถียร 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
56   เนวิน ชิดชอบ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
57   วัฒนา เมืองสุข 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
58   พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
59   อนุทิน ชาญวีรกูล 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
60   สุริยา ลาภวิสุทธิสิน 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
61   ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
62   อรนุช โอสถานนท์ 56 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2550
63   วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
64
(1)
  บรรยิน ตั้งภากรณ์
65   พิเชษฐ์ ตันเจริญ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
64
(2)
  บรรยิน ตั้งภากรณ์ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
66   สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
67   อลงกรณ์ พลบุตร 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
68   ภูมิ สาระผล 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
69   ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
70   ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
71   ยรรยง พวงราช 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
72   อภิรดี ตันตราภรณ์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
73   สุวิทย์ เมษินทรีย์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
74   สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
75   ชุติมา บุณยประภัศร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
76   วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
77   สินิตย์ เลิศไกร 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 1 กันยายน พ.ศ. 2566
78   นภินทร ศรีสรรพางค์ 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน
79   สุชาติ ชมกลิ่น 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ดูเพิ่ม