ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบงานสารบรรณ (อังกฤษ: manual of style, style guide, หรือ style sheet) เป็นข้อกำหนดมาตรฐานการเขียนและออกแบบเอกสาร ไม่ว่าเพื่อใช้ทั่วไป หรือเพื่อวัตถุประสงค์เจาะจง เช่น ภายในองค์การ ในข่ายงาน ฯลฯ

ระเบียบงานสารบรรณวางรูปแบบเอกสารเพื่อยกระดับการสื่อสาร สร้างความมั่นใจว่าเอกสารจะไม่ลักลั่น และกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในการใช้เอกสาร การเรียบเรียงเอกสาร การจัดพิมพ์ อักขรวิธี และองค์ประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ สำหรับเอกสารทางวิชาการ ระเบียบงานสารบรรณอาจกำหนดเรื่องอื่นอีก เช่น การอ้างอิง การวิจัย การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ จริยธรรมเกี่ยวกับเจ้าของผลงาน ฯลฯ

ระเบียบงานสารบรรณพบได้ทั้งในการใช้งานทั่วไปและเฉพาะทาง ทั้งสำหรับผู้อ่านและผู้เขียนเอกสาร ตลอดจนสำหรับนักเรียน นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ เช่น แพทยศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ธุรกิจ อุตสาหกรรมเฉพาะทาง ฯลฯ