ระบบหมู่โลหิตอาร์เอช

(เปลี่ยนทางจาก ระบบอาร์เอช)

ระบบหมู่โลหิตอาร์เอช (รีซัส) (อังกฤษ: Rh (Rhesus) blood group system) รวมทั้งอาร์เอชแฟกเตอร์ เป็นหนึ่งใน 33 หมู่โลหิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นระบบหมู่โลหิตที่สำคัญที่สุดรองจากระบบเอบีโอ ปัจจุบัน ระบบหมู่โลหิตอาร์เอชประกอบด้วยแอนติเจนหมู่โลหิตที่มีการนิยามมากกว่า 50 แอนติเจน ที่สำคัญที่สุดมีห้าแอนติเจน ได้แก่ C, c, D, E และ e เมื่อเอ่ยว่าอาร์เอชบวกหรืออาร์เอชลบนั้นจะหมายถึงเฉพาะแอนติเจน D นอกเหนือไปจากการถ่ายเลือด ระบบหมู่โลหิตอาร์เอช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอนติเจน D ยังใช้กำหนดความเสี่ยงของโรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด (hemolytic disease of the newborn หรือ erythroblastosis fetalis) ชนิดที่เกิดจากหมู่โลหิต Rh เพราะการป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในจัดการกับสภาพนี้ มารดาควรทดสอบเลือดเพื่อหาหมู่โลหิตเป็นการป้องกันก่อนคลอด หากเลือดไม่มีแอนติเจนอาร์เอช จะเรียกว่า อาร์เอชลบ หากมีแอนติเจน เรียกว่า อาร์เอชบวก เมื่อมารดามีหมู่อาร์เอชลบ ส่วนบิดามีหมู่อาร์เอชบวก ทารกในครรภ์สามารถรับอาร์เอชแฟกเตอร์จากบิดาได้ และจะทำให้ทารกในครรภ์มีหมู่อาร์เอชบวก อาจเกิดปัญหาขึ้นหากเกิดกรณีเช่นนี้

มารดาที่มีหมู่อาร์เอชลบ อาจสร้างแอนติบอดีต่อทารกในครรภ์ หากเลือดทารกเล็กน้อยผสมกับเลือดมารดา ซึ่งมักเกิดขึ้น ร่างกายมารดาอาจตอบสนองราวกับภูมิแพ้ต่อทารก แอนติบอดีนั้นสามารถผ่านรกและทำลายเลือดของทารกในครรภ์ได้