ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (อังกฤษ: Executive information system: EIS) เป็นประเภทหรือส่วนย่อยจาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นข้อมูลที่มีองค์ประกอบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางกลยุทธ์นโยบาย ยุทธวิธี ปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุม

EIS เน้นการแสดงกราฟิกและง่ายต่อการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ พวกเขามีการรายงานที่แข็งแกร่งและเจาะลึกลงความสามารถในการ โดยทั่วไป EIS เป็น DSS ทั่วทั้งองค์กรที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับบนสุดวิเคราะห์เปรียบเทียบและเน้นแนวโน้มในตัวแปรที่สำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและระบุโอกาสและปัญหา EIS และข้อมูลเทคโนโลยีคลังสินค้าจะมาบรรจบกันในตลาด

ในปีล่าสุด EIS ระยะได้สูญเสียความนิยมในความโปรดปรานของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (พื้นที่ย่อยของการรายงานการวิเคราะห์และแดชบอร์ดดิจิทัล)

ประวัติ

แก้

มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะเน้นข้อมูลสารสนเทศรอบด้านเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริหารระดับสูง ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

องค์ประกอบ

แก้

องค์ประกอบของ EIS จะมี 4ส่วน ได้แก่

 • Hardware อุปกรณ์
 • Software ชุดคำสั่ง
 • User Interface การตอบสนอง
 • Telecommunication การสื่อสาร

การใช้งาน

แก้
 • การผลิต
 • การตลาด
 • ทางบัญชี

อรรถประโยชน์

แก้

ข้อดี

 • ง่ายต่อการใช้สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมโดยไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาก
 • ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในระยะเวลาสั้น
 • ช่วยให้เข้าใจข้อมูลสารเทศที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกอย่างชัดเจน
 • สะดวกในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในระยะเวาสั้น
 • สามารถติดตามและเรียกดูข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

 • ยากต่อการประเมินประโยชน์และผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับ
 • ยากต่อการรักษาความทันสมัย(Update)ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 • ปัญหาด้านความปลอดภัยและความลับของข้อมูล
 • มีข้อจำกัดในเรื่องใช้งาน เนื่องจากพัฒนามาเพื่อผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
 • ข้อมูลและการนำเสนอไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร
 • ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อประมวลผลที่ซับซ้อนและหลากหลาย
 • ซับซ้อนและยากในการจำกัดข้อมูลสารสนเทศ

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้