การเรียกชื่อสารเคมีตามระบบ IUPAC

ระบบการเรียกชื่อสารเคมีของ IUPAC (IUPAC nomenclature) เป็นระบบการตั้งชื่อ สารประกอบเคมี และการอธิบายข้อมูลทาง เคมี ทั่วไป ระบบนี้ถูกพัฒนาและดูแลรักษาโดย สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC)

กฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เคมีมีรายละเอียดเป็นเอกสาร 2 ชุดคือ

  • Blue Book
  • Red Book

และเอกสารชุดที่ 3 คือGreen Book มีเนื้อหาแนะนำการใช้สัญลักษณ์สำหรับ ปริมาณทางกายภาพ (ร่วมกับ IUPAP), และเอกสารชุดที่สี่คือ Gold Book ประกอบด้วยคำจำกัดความจำนวนมากมายที่เป็นศัพท์ทางเทคนิคในวิชาเคมี และคล้ายกันในวิชาชีวเคมี (ร่วมกับ IUBMB),วิชาเคมีวิเคราะห์ และ แมคโครโมเลกุลเคมี

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข