ยูริ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ยูริ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข