ยศทหารแอฟริกาใต้

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหาร และ กำลังกึ่งทหารของกองทัพแอฟริกาใต้ ในห้วงเวลาต่างๆ โครงสร้างชั้นยศได้รับแบบธรรมเนียมมาจากกองทัพสหราชอาณาจักร.

สัญญาบัตร แก้

ยศทหารสัญญาบัตรของ กองทัพอากาศ และ บริการสาธารณสุขทหาร ใช้ระบบ เครื่องหมายยศทหารเดียวกับยศกองทัพบก ทุกประการ อนึ่งในปี ค.ศ. 2002 กองทัพอากาศ ได้เปลี่ยนแปลงระบบยศทหาร โดยยกเลิกรูปแบบยศเดิม (ยุคการถือผิว) ไปใช้ระบบยศของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร

กองทัพบก แก้

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1928-1953
ไม่มีการแต่งตั้ง
                     
ภาษาอังกฤษ General2 Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Candidate officer
 
ค.ศ. 1953-1994
(การถือผิว)
                     
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
 
ค.ศ. 1994-2002
                   
คำย่อ Gen Lt Gen Maj Gen Brig Col Lt Col Maj Capt Lt 2Lt OCdt
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
                     
คำแปล พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือ แก้

ชั้นยศ นายพล (นายธง)Admiraal นายเรือ Kommandeur นายเรือ Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D

ค.ศ. 1961-2002
ไม่มีการแต่งตั้ง
                     

ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 (แถบแขน)
                   
ภาษาแอฟริคานส์ Admiraal Viseadmiraal Skout-Admiraal Skout-Admiraal JR Kaptien Kommandeur Luitenant-Kommandeur Luitenant Onderluitenant Vaandrig Kandidaat offisier
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนทำการนายเรือ

กองทัพอากาศ แก้

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1994-2002
ไม่มีการแต่งตั้ง
                   
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
                     
ภาษาอังกฤษ Marshal of the SAAFa Air chief marshal Air marshal Air vice-marshal Air commodore Group captain Wing commander Squadron leader Flight lieutenant Flying officer Pilot officer Officer cadet
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ

ตำรวจ แก้

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1961-1995
(การถือผิว)
ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal
Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
 
ค.ศ. 1995-2002
                 
 
ค.ศ. 2002-2010
       
ตำแหน่ง National Commissioner Deputy National Commissioner Provincial & Divisional Commissioner Assistant Commissioner Director Senior Superintendent Superintendent Senior Inspector Inspector Probationary Inspector Cadet Inspector
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2010
                 
คำแปล พลตำรวจเอก
(ผู้บัญชาการตำรวจ)
พลตำรวจโท
(รักษาการณ์ผู้บัญชาการตำรวจ)
พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนนายร้อยตำรวจ

พยาบาลเซนต์จอห์น แก้

ประทวน แก้

กองทัพบก แก้

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
          ไม่มีการแต่งตั้ง     ไม่มีการแต่งตั้ง
 
ค.ศ. 1994-2002
ภาษาแอฟริคานส์ Sersant-Majoor van die Leer Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Staf-Sersant Sersant Korporal Onderkorporal
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
           
คำแปล จ่าสิบเอก (พิเศษ) (พันจ่า/นายดาบ) จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร

กองทัพเรือ แก้

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
ค.ศ. 1961-2002           ไม่มีการแต่งตั้ง   ไม่มีการแต่งตั้ง  
ภาษาแอฟริคานส์ Sersant-Majoor van die SA Vloot Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Eerste Bootsman Bootsman Baasseman Bevare Seeman
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002            
ภาษาอังกฤษ Master at Arms of the South African Navy Warrant Officer Class 1 Warrant Officer Class 2 Chief petty officer Petty officer Leading seaman Able seaman
คำแปล พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหาร

กองทัพอากาศ แก้

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
    ไม่มีการแต่งตั้ง     ไม่มีการแต่งตั้ง     -
 
ค.ศ. 1994-2002
ภาษาแอฟริคานส์ Sersant-Majoor van die SA Lugmag Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Vlug-Sersant Sersant Korporal Onderkorporal Vliegtuigman
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
           
ภาษาอังกฤษ Master at Arms of the Air Force Warrant Officer Class 1 Warrant Officer Class 2 Flight sergeant Sergeant Corporal Lance corporal Aircraftman
คำแปล พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี พลทหาร

ตำรวจ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ แก้

บรรณานุกรม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้