ยศทหารกองทัพประชาชนลาว

ยศทหารบกลาวชั้นสัญญาบัตรแก้ไข

นายพลแก้ไข

ยศทหารบกลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพล
พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา
ลาว: ພົນເອກ ลาว: ພົນໂທ ลาว: ພົນຕີ ลาว: ພົນຈັດຕະວາ

นายพันแก้ไข

ยศทหารบกลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพัน
พันเอก พันโท พันตรี
ลาว: ພັນເອກ ลาว: ພັນໂທ ลาว: ພັນຕີ

นายร้อยแก้ไข

ยศทหารบกลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายร้อย
ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี
ลาว: ຮ້ອຍເອກ ลาว: ຮ້ອຍໂທ ลาว: ຮ້ອຍຕີ

ยศทหารบกลาวชั้นประทวนแก้ไข

นายสิบ และพลทหารแก้ไข

ยศทหารบกลาวชั้นประทวน ระดับนายสิบ และพลทหาร
สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
ลาว: ສິບເອກ ลาว: ສິບໂທ ลาว: ສິບຕຣີ ลาว: ພົນທະຫານ

ยศทหารอากาศลาวชั้นสัญญาบัตรแก้ไข

นายพลแก้ไข

ยศทหารอากาศลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพล
พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา
ลาว: ພົນເອກ ลาว: ພົນໂທ ลาว: ພົນຕີ ลาว: ພົນຈັດຕະວາ

นายพันแก้ไข

ยศทหารอากาศลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพัน
นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี
ลาว: ພັນເອກ ลาว: ພັນໂທ ลาว: ພັນຕີ

นายเรืออากาศแก้ไข

ยศทหารอากาศลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายเรืออากาศ
เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี
ลาว: ຮ້ອຍເອກ ลาว: ຮ້ອຍໂທ ลาว: ຮ້ອຍຕີ

ยศทหารอากาศลาวชั้นประทวนแก้ไข

นายจ่าอากาศ และพลทหารแก้ไข

ยศทหารอากาศลาวชั้นประทวน ระดับนายจ่าอากาศ และพลทหาร
จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี พลทหาร
ลาว: ສິບເອກ ลาว: ສິບໂທ ลาว: ສິບຕຣີ ลาว: ພົນທະຫານ

ยศทหารเรือลาวชั้นสัญญาบัตรแก้ไข

นายพลแก้ไข

ยศทหารเรือลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพล
พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา
ลาว: ພົນເອກ ลาว: ພົນໂທ ลาว: ພົນຕີ ลาว: ພົນຈັດຕະວາ

นายนาวาแก้ไข

ยศทหารเรือลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายนาวา
นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี
ลาว: ພັນເອກ ลาว: ພັນໂທ ลาว: ພັນຕີ

นายเรือแก้ไข

ยศทหารเรือลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายเรือ
เรือเอก เรือโท เรือตรี
ลาว: ຮ້ອຍເອກ ลาว: ຮ້ອຍໂທ ลาว: ຮ້ອຍຕີ

ยศทหารเรือลาวชั้นประทวนแก้ไข

นายจ่า และพลทหารแก้ไข

ยศทหารเรือลาวชั้นประทวน ระดับนายจ่า และพลทหาร
จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหาร
ลาว: ສິບເອກ ลาว: ສິບໂທ ลาว: ສິບຕຣີ ลาว: ພົນທະຫານ

ยศตำรวจลาวชั้นสัญญาบัตรแก้ไข

นายพลแก้ไข

ยศทหารบกลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพล
พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา
ลาว: ພົນເອກ ลาว: ພົນໂທ ลาว: ພົນຕີ ลาว: ພົນຈັດຕະວາ

นายพันแก้ไข

ยศตำรวจลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพัน
พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี
ลาว: ພັນເອກ ลาว: ພັນໂທ ลาว: ພັນຕີ

นายร้อยแก้ไข

ยศตำรวจลาวชั้นสัญญาบัตร ระดับนายร้อย
ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี
ลาว: ຮ້ອຍເອກ ลาว: ຮ້ອຍໂທ ลาว: ຮ້ອຍຕີ

ยศตำรวจลาวชั้นประทวนแก้ไข

นายสิบ และพลทหารแก้ไข

ยศตำรวจลาวชั้นประทวน ระดับนายสิบ และพลทหาร
สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท สิบตำรวจตรี พลตำรวจ
ลาว: ສິບເອກ ลาว: ສິບໂທ ลาว: ສິບຕຣີ ลาว: ພົນທະຫານ