มูลนิธิปุญญานุภาพ

มูลนิธิปุญญานุภาพ ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณุปการของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในการก่อตั้งมูลนิธินี้ ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพได้เห็นชอบ โดยท่านได้ยกค่าลิขสิทธิ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่ท่านแต่งขึ้นและจัดพิมพ์โดย มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งหมดเพื่อตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยให้ทุนพระภิกษุสามเณรที่เป็นนักศึกษาและครูอาจารย์ที่ทำวิจัยด้านพระพุทธศาสนาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่ไม่มีทุนสนับสนุน

คณะกรรมการมูลนิธิได้ดำเนินการจดทะเบียนกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพทุกประการ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นักศึกษาและนักวิจัยแล้วเป็นจำนวนมาก

กรรมการมูลนิธิปุญญานุภาพชุดปัจจุบัน แก้

มูลนิธิมีคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:-

  • พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ
  • นาวาเอก(พิเศษ)วีระ วัฒนนิรันดร์ ร.น. กรรมการ
  • นายสงบ เชื้อทอง กรรมการ
  • พันเอกประทัย โกศลกุล กรรมการ
  • นางดนูนาถ สุวรรณานนท์(ปุญญานุภาพ) กรรมการ
  • นายจำนง คันธิก กรรมการ
  • นายปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ กรรมการ
  • นาวาอากาศเอกวุฒิ อ่อนสมกิจ กรรมการ
  • นาวาอากาศเอกประยงค์ สุวรรณบุบผา กรรมการ
  • นายประจวบ ประเสริฐสังข์ กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานติดต่อ แก้

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร บางลำพู กรุงเทพมหานคร 10200 หรือติดต่อกับผศ.ประจวบ ประเสริฐสังข์ กรรมการและเลขานุการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09-7636277 หรือ 02-2828109 ต่อ 229