มิลลิลิตร เป็นหน่วยวัดปริมาตร มีขนาดเท่ากับ 0.001 ลิตร
1 มิลลิลิตร มีค่าเท่ากับ