มะเร็งตับ หมายถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นในตับ ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือชนิดที่เป็นการแพร่กระจายของมะเร็งที่เกิดขึ้นในตำแหน่งอื่นก่อนมายังตับ ผู้ป่วยอาจมีอาการคลำได้ก้อนหรือเจ็บปวดที่บริเวณชายโครงด้่านขวา (ตำแหน่งของตับ) ท้องมาน ดีซ่าน ฟกช้ำง่าย น้ำหนักลด หรืออ่อนเพลียได้

มะเร็งตับ
เนื้องอกตับกลีบซ้ายในชายอายุ 50 ปี
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10C22.9
ICD-9155.2
MeSHD008113

สาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดมะเร็งตับ คือ ตับแข็ง ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซี หรือเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ สาเหตุอื่นเช่นการกินอาหารที่ปนเปื้อนสารอะฟลาท็อกซิน โรคไขมันพอกตับ และพยาธิในตับ มะเร็งตับชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือมะเร็งเซลล์ตับ (HCC) คิดเป็นจำนวนผู้ป่วย 80% และรองลงมาคือมะเร็งท่อน้ำดี ชนิดอื่นๆ เช่น มิวซินัสซิสติกนีโอพลาสซึม และเนื้องอกภายในท่อน้ำดี ชนิดปาปิลลารี การวินิจฉัยทำได้โดยอาศัยประวัติและผลการตรวจร่างกาย ร่วมกับการตรวจเลือดและการตรวจภาพถ่ายรังสี โดยการตรวจยืนยันนั้นต้องใช้การตรวจชิ้นเนื้อ

การป้องกันทำได้โดยการเสริมภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี และการรักษาผู้ป่วยตับอักเสบจากไวรัสบีหรือซีอย่างเหมาะสม มีการแนะนำให้ดำเนินการคัดกรองหามะเร็งตับในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง การรักษาอาจทำได้โดยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก การรักษามุ่งเป้า การฉายแสง การอะเบลชัน การอุดหลอดเลือด หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย หากก้อนเนื้อมีขนาดเล็กมากอาจใช้วิธีติดตามอาการไปก่อนได้

มะเร็งตับแบบปฐมภูมิเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 6 ทั่วโลก คิดเป็นจำนวน 6% ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด และเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งในลำดับที่ 2 คิดเป็น 9% ของผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิต ปี 2012 มีผู้ป่วยมะเร็งตับ 782,000 คน และปี 2015 มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับ 810,500 คน โดยเป็นมะเร็งตับที่เกิดจากตับอักเสบไวรัสบี 263,000 คน, จากการดื่มแอลกอฮอล์ 245,000 คน, และจากตับอักเสบไวรัสซี 167,000 คน ในพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อตับอักเสบบีหรือซีมาก ก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งตับมากตามไปด้วย เช่นที่พบในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาตอนใต้ ผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่วินิจฉัยได้ที่อายุ 55-65 ปี อัตรารอดชีวิตห้าปีในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 18%