มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (จอมทอง) เป็นสถานที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังกัดเขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 โดย พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมี นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ตำแหน่งขณะนั้น) ร่วมในพิธีด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (จอมทอง)
ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.jpg
ชื่ออังกฤษRajamangala University of Technology Lanna Changmai (Chomthong)
ที่อยู่199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
วันก่อตั้ง8 มกราคม พ.ศ. 2548
เว็บไซต์http://chomthong.rmutl.ac.th

ประวัติการก่อตั้งแก้ไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ จัดการศึกษาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี โดยได้ขยายการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งในสาขาวิชา และในระดับสูงขึ้นตามลำดับ

เนื่องจากพื้นที่ของวิทยาเขตภาคพายัพ ทั้ง 2 แห่ง คือ วิทยาเขตเจ็ดลิน ถนนห้วยแก้ว จำนวน 115 ไร่ และวิทยาเขตเจ็ดยอด จำนวน 10 ไร่ ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และไม่สามารถรองรับการขยายการจัดการศึกษา ตามโครงการของ วิทยาเขตฯ ได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับความเห็นชอบ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1009 ระหว่าง กม. ที่ 3-4 ติดกับ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ จำนวนประมาณ 590 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ(จอมทอง) เพื่อรองรับการขยายตัวและขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ และคาดหวังให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม

 
อาคารเรียนหลังแรก

การจัดการเรียนการสอนแก้ไข

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2554 ได้ทำการเปิดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี

ในปี พ.ศ. 2555 ได้ทำการเปิดหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี

ในปี พ.ศ. 2556 ได้ทำการเปิดหลักสูตร สาขาการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี

รายนามผู้อำนวยการแก้ไข

  1. นายคูณธนา เบี้ยวบรรจง พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
  2. ผศ.อำนวย ปทุมปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
  3. ผศ. ดร. วัชรินทร์ สิทธิเจริญ พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข