มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ชื่อย่อมจร. (นม)
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนา28 มีนาคม พ.ศ. 2529 (38 ปี)
(สถาปนาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2529 (37 ปี)
(เปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาเขตนครราชสีมา)
รองอธิการบดีพระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี)
รองอธิการบดีพระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี)
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ตำบลหัวทะเล
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สี██ สีชมพู
เว็บไซต์www.nkr.mcu.ac.th

ประวัติวิทยาเขต

แก้

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกเถร) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดจักวรรดิราชาวาส ได้ปรารภว่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จังหวัดนครราชสีมามีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มากที่สุด เพราะเป็นเมืองเอก เป็นศูนย์กลางทางการศึกษามาแต่เดิม

จากคำปรารภและแนวความคิดของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ดังกล่าวข้างต้น พระเถรานุเถระในจังหวัดนครราชสีมา และในกรุงเทพมหานคร ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา โดยมี พระศรีกิตติโสภณ (เกียรติ สุกิตฺติ) เป็นประธาน ได้ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมงานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา และที่ประชุมมีมติให้คณะสงฆ์ภาค 11 เป็นผู้ดำเนินงาน

ต่อมาปี 28 มีนาคม พ.ศ. 2529 พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งพระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมาและคณะสงฆ์ภาค 11 ได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ขึ้น

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2529 พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร) ประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา และเจ้าคณะภาค 11 จึงได้ทำหนังสือ ไปยังสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอให้อนุมัติรับวิทยาลัยสงฆ์นคราชสีมา เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา เป็น วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการศึกษาเป็นครั้งแรก พร้อมกับทำพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนในคณะพุทธศาสตร์ เป็นคณะแรก

ปี พ.ศ. 2533 จัดตั้งและเปิดสอนคณะมนุษยศาสตร์

ปี พ.ศ. 2534 จัดตั้งและเปิดสอนคณะครุศาสตร์

ปี พ.ศ. 2537 จัดตั้งและเปิดสอนคณะสังคมศาสตร์

ปี พ.ศ.2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.ว.ค.)

ปี พ.ศ.2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์

ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาโท(พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา[1]

คณะและหน่วยงาน

แก้
 • คณะพุทธศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • บัณฑิตศึกษา
 • วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะ/วิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 • การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (หลักสูตร 1 ปี)
 • การสอนศีลธรรมในโรงเรียน ป.สศ. (หลักสูตร 1 ปี)

คณะพุทธศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • สาขาวิชาปรัชญา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 • การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (หลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. https://nkr.mcu.ac.th/main/?page_id=58 ประวัติการเป็นมา