เปิดเมนูหลัก

ธรณีกาล (อังกฤษ: Geologic Time) ตามความหมายทางธรณีวิทยานั้น เป็นชื่อเรียกของระยะช่วงเวลา ซึ่งได้แบ่งลงมาเป็น บรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) สมัย (Epoch) และช่วงอายุ (Age) ตามลำดับ

มาตราเวลาทางธรณีวิทยา ใช้โดยนักธรณีวิทยา หรือนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เพื่ออธิบายเวลาที่จุดต่าง ๆ และอธิบายความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตของประวัติของโลก ตัวอย่างของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมาตราเวลาทางธรณีวิทยา มี International Commission on Stratigraphy กำหนดชื่อของเวลาและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (stratigraphy เป็นการศึกษาธรณีวิทยาในเรื่องชั้นต่าง ๆ ของโลก เช่นเปลือกโลก/ผิวโลกและชั้นอื่น ๆ ใต้ผิวโลกลงไป), US Geological Survey กำหนดสีมาตรฐานของเวลาทางธรณีวิทยาที่ห้วงเวลาต่าง ๆ

จากวิธีการหาเวลาในอดีตโดยการวัดการสลายของกัมมันตภาพรังสี (radiometric dating) พบว่าโลกมีอายุประมาณ 4,600 ล้านปี[1][2]

ศัพทวิทยาแก้ไข

การแบ่งระยะช่วงเวลาใหญ่สุด คือ อภิมหาบรมยุค และแบ่งย่อยลงมาเป็น บรมยุค แบ่งเป็น บรมยุคเฮเดียน บรมยุคอาร์เคียน บรมยุคโพรเทอโรโซอิกและบรมยุคฟาเนอโรโซอิก ตามลำดับ 3 บรมยุคแรกรวมกันเป็นอภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียน ช่วงเวลาที่แบ่งย่อยลงมาจากบรมยุคเรียกว่า มหายุค จากนั้นแบ่งย่อยเป็นยุค สมัยและช่วงอายุตามลำดับ

ตารางธรณีกาลแก้ไข

เป็นตารางบ่งบอกยุคทางธรณีวิทยา มีดังนี้

อภิมหาบรมยุค (Supereon) บรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) สมัย (Epoch) เวลา (ล้านปีก่อน)
พรีแคมเบรียน (Precambrian) เฮเดียน (Hadean) 4567 - 4000
อาร์เคียน (Archean) อีโออาร์เคียน (Eoarchean) 4000 - 3600
พาลีโออาร์เคียน (Paleoarchean) 3600 - 3200
มีโซอาร์เคียน (Mesoarchean) 3200 - 2800
นีโออาร์เคียน (Neoarchean) 2800 - 2500
โพรเทอโรโซอิก (Proterozoic) มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก (Paleoproterozoic) ไซดีเรียน (Siderian) 2500 - 2300
ไรเอเซียน (Rhyacian) 2300 - 2050
ออโรซีเรียน (Orosirian) 2050 - 1800
สตาทีเรียน (Statherian) 1800 - 1600
มีโซโพรเทอโรโซอิก (Mesoproterozoic) คาลิมเมียน (Calymmian) 1600 - 1400
เอกเทเซียน (Ectasian) 1400 - 1200
สเทเนียน (Stenian) 1200 - 1000
นีโอโพรเทอโรโซอิก (Neoproterozoic) โทเนียน (Tonian) 1000 - 720
ไครโอเจเนียน (Cryogenian) 720 - 635
อีดีแอคารัน (Ediacaran) 635 - 541
ฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic) พาลีโอโซอิก (Paleozoic) แคมเบรียน (Cambrian) 541 - 485.4
ออร์โดวิเชียน (Ordovician) 485.4 - 443.8
ไซลูเรียน (Silurian) 443.8 - 419.2
ดีโวเนียน (Devonian) 419.2 - 358.9
คาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) 358.9 - 298.9
เพอร์เมียน (Permian) 298.9 - 252.17
มีโซโซอิก (Mesozoic) ไทรแอสซิก (Triassic) 252.17 - 201.3
จูแรสซิก (Jurassic) 201.3 - 145
ครีเทเชียส (Cretaceous) 145 - 66
ซีโนโซอิก (Cenozoic) พาลีโอจีน (Paleogene) พาลีโอซีน (Paleocene) 66 - 56
อีโอซีน (Eocene) 56 - 33.9
โอลิโกซีน (Oligocene) 33.9 - 23.03
นีโอจีน (Neogene) ไมโอซีน (Miocene) 23.03 - 5.33
พลิโอซีน (Pliocene) 5.33 - 2.58
ควอเทอร์นารี (Quaternary) ไพลสโตซีน (Pleistocene) 2.58 - 0.0117
โฮโลซีน (Holocene) 0.0117-ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Age of the Earth". U.S. Geological Survey. 1997. สืบค้นเมื่อ 2006-01-10.
  2. "Radiometric Time Scale". U.S. Geological Survey. 2001. สืบค้นเมื่อ 2006-01-10.


ตารางธรณีกาล
อภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียน
4,567 ล้านปี - 541 ล้านปี
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
541 ล้านปี - ปัจจุบัน
บรมยุคเฮเดียน
4,567 ล้านปี - 4,000 ล้านปี
บรมยุคอาร์เคียน
4,000 ล้านปี - 2,500 ล้านปี
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
2,500 ล้านปี - 541 ล้านปี
มหายุคอีโออาร์เคียน
4,000 ล้านปี - 3,600 ล้านปี
มหายุคพาลีโออาร์เคียน
3,600 ล้านปี - 3,200 ล้านปี
มหายุคมีโซอาร์เคียน
3,200 ล้านปี - 2,800 ล้านปี
มหายุคนีโออาร์เคียน
2,800 ล้านปี - 2,500 ล้านปี
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก
2,500 ล้านปี - 1,600 ล้านปี
มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก
1,600 ล้านปี - 1,000 ล้านปี
มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
1,000 ล้านปี - 541 ล้านปี
มหายุคพาลีโอโซอิก
541 ล้านปี - 252 ล้านปี
มหายุคมีโซโซอิก
252 ล้านปี - 66 ล้านปี
มหายุคซีโนโซอิก
66 ล้านปี - ปัจจุบัน
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน แคมเบรียน ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน ดีโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส เพอร์เมียน ไทรแอสซิก จูแรสซิก ครีเทเชียส พาลีโอจีน นีโอจีน ควอเทอร์นารี