มวลโลก (อังกฤษ: Earth mass) (ME หรือ M, โดยที่ ⊕ เป็นสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์มาตรฐานสำหรับดาวเคราะห์โลก) เป็นหน่วยของมวลเท่ากับมวลของโลก การประมาณที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับมวลโลกคือ M = 5.9722×1024 kg พร้อมความไม่แน่นอนมาตรฐานที่ 6×1020 kg (ความไม่แน่นอนสัมพัทธ์ 10−4).[2] ค่าที่แนะนำในปี ค.ศ. 1976 คือ (5.9742±0.0036)×1024 kg [3] มันเทียบเท่ากับความหนาแน่นเฉลี่ยของ 5515 kg⋅m−3

Earth Mass
Archimedes lever.png
19th-century illustration of Archimedes' quip of "give me a place to stand on, and I will move the earth"[1]
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดดาราศาสตร์
เป็นหน่วยของมวล
สัญลักษณ์M
การแปลงหน่วย
1 M ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   SI base unit   (5.9722±0.0006)×1024 kg
   U.S. customary   1.3166×1025 pounds

อ้างอิงแก้ไข

  1. Attributed by Pappus of Alexandria (Synagoge [Συναγωγή] VIII, 4th century), as « Δός μοί ποῦ στῶ, καὶ κινῶ τὴν Γῆν ». Engraving from Mechanic's Magazine (cover of bound Volume II, Knight & Lacey, London, 1824).
  2. The cited value is the recommended value published by the International Astronomical Union in 2009 (see 2016 "Selected Astronomical Constants" in The Astronomical Almanac Online, USNOUKHO).
  3. See IAU (1976) System of Astronomical Constants.