มณฑลพายัพ เป็นมณฑลหนึ่งในการปกครองส่วนภูมิภาคระบบมณฑลเทศาภิบาลของราชอาณาจักรสยาม ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

มณฑลพายัพ
(มณฑลลาวเฉียง)

พ.ศ. 24372476
ธงชาติของ
ธงมณฑลพายัพ
แผนที่แสดง 6 หัวเมืองมณฑลพายัพ   มณฑลพายัพเดิม   ส่วนที่แยกไปเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ต่อกลับมาเข้ากับมณฑลพายัพเช่นเดิม
แผนที่แสดง 6 หัวเมืองมณฑลพายัพ
  มณฑลพายัพเดิม
  ส่วนที่แยกไปเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ต่อกลับมาเข้ากับมณฑลพายัพเช่นเดิม
เมืองหลวงนครเชียงใหม่
ภาษาทั่วไปคำเมือง
ศาสนา
ศาสนาพุทธ (เถรวาท)
การปกครองข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑล
เจ้าผู้ครองนคร 
ข้าหลวงแห่งมณฑล 
• 2436 - 2442
พระยาทรงสุรเดช
• 2442 - 2443
พระยานริศรราชกิจ
• 2445 - 2458
พระยาสุรสีห์วิศิษฐ์ศักดิ์
ประวัติศาสตร์ 
• จัดตั้งมณฑลลาวเฉียง
พ.ศ. 2437
• เปลี่ยนเป็นมณฑลพายัพ
พ.ศ. 2442
• จัดตั้งมณฑลมหาราษฎร์
พ.ศ. 2458
• ยุบมณฑลมหาราษฎร์
พ.ศ. 2468
• ยุบมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. 2476 2476
ก่อนหน้า
ถัดไป
นครเชียงใหม่
ราชอาณาจักรสยาม
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือของประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

มณฑลลาวเฉียง

ในปี พ.ศ. 2437 จากการที่หัวเมืองประเทศราชล้านนาถูกอังกฤษและฝรั่งเศสขนาบโอบล้อม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงกระกรุณาโปรดฯให้ 5 หัวเมืองประเทศราชล้านนา จัดขึ้นเป็นมณฑลลาวเฉียง

มณฑลพายัพ

ในปี พ.ศ. 2442 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็นมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นมณฑลพายัพ ในปลายปีเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวเมือง คือ

  1. นครเชียงใหม่ - ครอบคลุมพื้นที่เมืองเชียงใหม่ เมืองแม่ฮ่องสอน และเมืองเชียงราย
  2. นครลำปาง - ครอบคลุมพื้นที่เมืองพะเยา เมืองงาว
  3. นครลำพูน
  4. นครน่าน
  5. นครแพร่
  6. เมืองเถิน (ต่อมา พ.ศ. 2446 ยุบลงรวมเข้ากับนครลำปาง)

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้แยกนครลำปาง นครน่าน และนครแพร่ ออกเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ตั้งสำนักข้าหลวงใหญ่มณฑลที่เมืองนครแพร่ และต่อมา พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ยุบมณฑลมหาราษฎร์ รวมกันมณฑลพายัพตามเดิม

รายพระนามและรายนามผู้ปกครองแก้ไข

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่แก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
7 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ ทิพย์จักร พ.ศ. 2416 - 2440[1]
8 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้านครเชียงใหม่ ทิพย์จักร พ.ศ. 2444[2] - 2452[3]
9 พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้านครเชียงใหม่ ทิพย์จักร พ.ศ. 2454[4] - 2482

เจ้าผู้ครองนครลำพูนแก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
8 เจ้าเหมพินธุไพจิตร เจ้านครลำพูน ทิพย์จักร พ.ศ. 2431 - 2439[5]
9 เจ้าอินทยงยศโชติ เจ้านครลำพูน ทิพย์จักร พ.ศ. 2439 - 2454[6]
10 พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้านครลำพูน ทิพย์จักร พ.ศ. 2454 - 2486

เจ้าผู้ครองนครลำปางแก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
12 เจ้านรนันทไชยชวลิต เจ้านครลำปาง ทิพย์จักร พ.ศ. 2430 - 2440[7]
13 พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้านครลำปาง ทิพย์จักร พ.ศ. 2440 - 2465
14 เจ้าน้อยแก้วเมืองพรวน ณ ลำปาง รั้งตำแหน่งเจ้านครลำปาง ทิพย์จักร พ.ศ. 2465[8] - 2468

เจ้าผู้ครองนครน่านแก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
8 พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่าน หลวงติ๋นมหาวงศ์ พ.ศ. 2436 - 2461
9 เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้านครน่าน หลวงติ๋นมหาวงศ์ พ.ศ. 2461 - 2474

เจ้าผู้ครองนครแพร่แก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
4 เจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้านครแพร่ เทพวงศ์ พ.ศ. 2432 - 2445
- ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครแพร่ ผู้ว่าราชการฯ - พ.ศ. 2445

ข้าหลวงแก้ไข

ลำดับ พระนาม/นาม ตำแหน่ง ราชวงศ์ ช่วงเวลา
1 พระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง - พ.ศ. 2436 - 2442
1 พระยานริศรราชกิจ (สาย โชติกเสถียร) ข้าหลวงเทศาภิบาล - พ.ศ. 2442 - 2443
2 พระยาสุรสีห์วิศิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ข้าหลวงเทศาภิบาล - พ.ศ. 2445 - 2458

โรงเรียนประจำมณฑลพายัพแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข