ภาษาสมอลล์ทอล์ก

ภาษาสมอลล์ทอล์ก (Smalltalk) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่ได้ออกแบบในปี ค.ศ. 1970 ที่ Xerox PARC โดย อลันด์ เคย์ (ผู้ริเริ่มใช้คำเรียกว่า Object-oriented) Dan Ingalls Ted Kaehler Adele Goldberg และคนอื่นๆ ภาษาสมอลทอล์คยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีชุมชนผู้ใช้ที่เหนียวแน่น ภาษาสมอลล์ทอล์กเป็นภาษาที่มีกระบวนการจำแนกชนิดแบบยืดหยุ่น (dynamic)

Smalltalk
กระบวนทัศน์object-oriented
ผู้ออกแบบอลันด์ เคย์, Dan Ingalls, Adele Goldberg
ผู้พัฒนาAlan Kay, Dan Ingalls, Adele Goldberg, Ted Kaehler, Scott Wallace, and Xerox PARC
เริ่มเมื่อDevelopment started in 1969
Publicly available in 1980
รุ่นเสถียร
Smalltalk-80 version 2 / 1980
ระบบชนิดตัวแปรdynamic
ตัวแปลภาษาหลัก
Squeak, VisualWorks
ได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาลิสป์, ภาษาซิมูลา
ส่งอิทธิพลต่อ
ภาษาอ็อบเจกทีฟ-ซี, Self, Java, Dylan, AppleScript, Lisaac, NewtonScript, ภาษาไพทอน, ภาษารูบี, Scala, Perl 6


รูปแบบภาษา แก้

รูปแบบประโยคของภาษา Smalltalk เป็นดังนี้ 
  (x < y) ifTrue: [
   max := y.
   i := j
  ] ifFalse: [
   max := x.
   i := k
  ]
  1 to: n do: [ :i |
   sum := sum + i.
  ]

เปรียบเทียบกับ รูปแบบเดียวกันถ้าอยู่ในภาษา C

  if (x < y) {
   max = y;
   i = j;
  } else {
   max = x;
   i = k;
  }
  for (int i=1; i<=n; i++) {
   sum = sum + i;
  }

ในภาษา Smalltalk ไม่ต้องประกาศชนิดของ ตัวแปร หรือ ออปเจ็ก

  | x y z |      "Smalltalk"
  int x, y, z;    // C++

การปรับเปลี่ยนชนิดของตัวแปรใน Smalltalk ทำได้โดยไม่ต้องผ่านฟังก์ชันใดๆ

  | d i s |
  ...
  d := i asFloat.
  i := d asInteger.
  s := i asString.

การวางประโยคทำได้สองวิธี คั่นประโยคโดยใช้จุด

  i := j+1.
  num := phoneBook at: name.
  x := 0

และรวมประโยคเป็น ออปเจ็กเดียวโดยใช้บล็อก

  [ i := j+1.
   num := phoneBook at: name.
   x := 0
  ]

ดูเพิ่ม แก้