ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่ออังกฤษDepartment of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus
เว็บไซต์www.coe.psu.ac.th

ประวัติภาควิชาแก้ไข

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 30 คน จนถึงปัจจุบันเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตภูเก็ต(รับนักศึกษาถึงรุ่นปี 2561)
หลักสูตรแก้ไข


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - B.Eng (Computer Engineering)
หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกศึกษาภายใต้ 4 สาขาหลัก คือ


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - M.Eng. (Computer Engineering)
จัดการเรียนการสอนใน 4 แขนงดังต่อไปนี้

 • Computer Systems Design
 • Computer Networks
 • Information Engineering
 • Computer Control Systems and Robotics


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - Ph.D. (Computer Engineering)
จัดการเรียนการสอนใน 4 แขนงดังต่อไปนี้

 • Computer Systems Design
 • Computer Networks
 • Information Engineering
 • Computer Control Systems and Robotics

ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยเฉพาะทางแก้ไข

 • Center for Networks
 • Robotic Laboratory
 • Image Processing Laboratory
 • Global Information System Laboratory
 • Information Engineering Laboratory
 • Advanced Computer System Design Laboratory
 • Departmental Network Administration
 • Computer Software Laboratory
 • Computer Hardware Lab

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์