ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่ออังกฤษDepartment of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University
ที่อยู่272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันก่อตั้ง18 กันยายน พ.ศ. 2535
เว็บไซต์www.sc.mahidol.ac.th/scpl

ประวัติแก้ไข

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2535 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 18 กันยายน 2535 [1] โดยแยกออกจากภาควิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยทางพืชและผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นหนึ่งในสามของภาควิชาพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศและหนึ่งในสิบสองภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงแรกก่อตั้งได้พื้นที่ชั้นสามของตึก N มีคณาจารย์สามท่านและนักศึกษาหนึ่งคน ปัจจุบันมีพื้นที่สองชั้นของตึกและห้องพักและห้องวิจัยกระจายอยู่ตามอาคารต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและโรงเพาะชำที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในประเทศ หรือรับทุนรัฐบาล เช่นทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และทุนสกอ.เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ตามความต้องการของหน่วยงานราชการ อีกส่วนหนึ่งเข้าสู่กลุ่มวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น สวทช, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัย, โรงเรียน และองค์กรธุรกิจเอกชนต่างๆ เช่นการผลิตและส่งออกผักผลไม้ [2]

ในปัจจุบัน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นภาควิชาพฤกษศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรนานาชาติ และคณาจารย์ทั้งหมดของภาควิชามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก [3]

หัวหน้าภาควิชาแก้ไข

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ศิริพร นิตยางกูร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540
2. รศ.ดร. ครรชิต ธรรมศิริ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548
3. รศ.ดร. พวงผกา อัมพันจันทร์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
4. รศ.ดร. ครรชิต ธรรมศิริ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557
5. รศ.ดร. พวงผกา อัมพันจันทร์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าแก้ไข

ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชามีบุคลากรรวม 16 ท่าน เป็นอาจารย์ประจำ 12 ท่าน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ท่าน อาจารย์ 2 ท่าน และพนักงานสายสนับสนุน 4 ท่าน [4] ผลิตนักพฤกษศาสตร์บัณฑิตจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวน 25 รุ่น [5]

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ระดับปริญญาตรี [6]

 • หลักสูตรปรกติ มอบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พฤกษศาสตร์) หรือ B.Sc. (Plant Science) โดยรับสมัครจากนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจศึกษาต่อในสาขาพฤกษศาสตร์
 • หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinct Program) สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเลือกวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได้

ระดับบัณฑิตศึกษา [7]

การสอนและงานวิจัยแก้ไข

 
งานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์
 
ศูนย์ปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ไม่มีภาระการสอนที่วิทยาเขตศาลายาหรือนักศึกษาแพทย์ ทำให้คณาจารย์สามารถทุ่มเทกับงานวิจัยรวมถึงการสอนวิชาเฉพาะทางได้อย่างเต็มที่และได้ให้ความร่วมมือกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในปัจจุบันภาควิชามีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก อาทิเช่น [9]

ความร่วมมือระหว่างประเทศแก้ไข

ในปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำใน 5 ประเทศ ประกอบด้วย [10]

ทุนการศึกษาแก้ไข

นักศึกษาของภาควิชาฯ สามารถรับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกจากโครงการดังต่อไปนี้

กิจกรรมแก้ไข

 
การศึกษาของภาควิชาพฤกษศาสตร์

ในการศึกษามีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ลงมือปฎิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และสร้างความร่วมมือทั้งระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิต คณาจารย์จากหลายภาควิชาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป อาทิ

 • งานนิทรรศการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ Open House [17]
 • การประชุมวิชาการด้านพืชของนักศึกษาปริญญาตรี [18]
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ ไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อน และกึ่งเขตร้อน [19]
 • การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย [20]
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ [21]
 • การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช [22] และการเตรียมโครโมโซมพืช
 • การอบรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ [23]
 • บริการวิชาการอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมครู การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สนับสนุนสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ผลงานวิจัยแก้ไข

2558

 • Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K., Umpunjun, P., and Muangkroot, A. (2014). Effects of N6-benzyladenine on micropropagation of Globba williamsiana ‘Dok Khao’. In: Proceedings of the 9th Botanical Conference of Thailand. T. Boonkerd et al (Eds.), pp. 1–13. Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University. Bangkok. (Proceeding).
 • Muangkroot, A., Chuenghom, C., Chuenboonngarm, N., and Jenjittikul, T. (2015). Propagation of ant plant (Myrmecodia tuberosa Jack) by tissue culture. Thai Journal of Botany 7(2): 143-161. (In Thai).


2557

 • Soonthornkalump, S., Chuenboonngarm, N., Soontornchainaksaeng, P., Jenjittikul, T., and Thammasiri, K. (2014). Effect of colchicine incubation time on tetraploid induction of Kaempferia rotunda. Acta Hort. (ISHS) 1025:89-92.
 • Prasongsom, S., Thammasiri , K., Chuenboonngarm , N. and Noonpakdee , W. (2014). Micropropagation of Rhynchostylis gigantean var. Rubra through protocorm-like bodies. Acta Hort. (ISHS) 1025:215-222.
 • Rungjindamai, C., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N., and Jenjittikul, T. (2014). Micropropagation of Hedychium coronarium. Acta Hort. (ISHS) 1025: 223-229.
 • Aiemkong, S., Panvisavas, N., and Chuenboonngarm, N. (2014). Investigation of capitate-sessile glandular trichomes on leaf surface of in vitro Cannabis sativa L. In: Proceedings of the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Congress (2nd AGRC). pp. 813-823. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. Bangkok. (Proceeding).
 • Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K., Umpunjun, P., and Muangkroot, A. (2014). Effects of N6-benzyladenine on Globba siamensis Hemsl. in vitro culture. In: The 40th Congress on Science and Technology of Thailand. T. Vilaivan & P. Potiyaraj (Eds.), pp. 468–474. The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King, and Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen. (Proceeding).
 • Soonthornkalump, S., Chuenboonngarm, N., Soontornchainaksaeng, P., Jenjittikul, T., and Thammasiri, K. (2014). Effect of colchicine incubation time on tetraploid induction of Kaempferia rotunda. Acta Hort. (ISHS) 1025:89-92.
 • Prasongsom, S., Thammasiri , K., Chuenboonngarm , N. and Noonpakdee , W. (2014). Micropropagation of Rhynchostylis gigantean var. Rubra through protocorm-like bodies. Acta Hort. (ISHS) 1025:215-222.
 • Rungjindamai, C., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N., and Jenjittikul, T. (2014). Micropropagation of Hedychium coronarium. Acta Hort. (ISHS) 1025: 223-229.
 • Aiemkong, S., Panvisavas, N., and Chuenboonngarm, N. (2014). Investigation of capitate-sessile glandular trichomes on leaf surface of in vitro Cannabis sativa L. In: Proceedings of the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Congress (2nd AGRC). pp. 813-823. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. Bangkok. (Proceeding).
 • Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K., Umpunjun, P., and Muangkroot, A. (2014). Effects of N6-benzyladenine on Globba siamensis Hemsl. in vitro culture. In: The 40th Congress on Science and Technology of Thailand. T. Vilaivan & P. Potiyaraj (Eds.), pp. 468–474. The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King, and Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen. (Proceeding).
 • Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K., Umpunjun, P., and Muangkroot, A. (2014). Effects of N6-benzyladenine on micropropagation of Globba williamsiana ‘Dok Khao’. In: Proceedings of the 9th Botanical Conference of Thailand. T. Boonkerd et al (Eds.), pp. 1–13. Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University. Bangkok. (Proceeding).
 • Muangkroot, A., Chuenghom, C., Chuenboonngarm, N., and Jenjittikul, T. (2015). Propagation of ant plant (Myrmecodia tuberosa Jack) by tissue culture. Thai Journal of Botany 7(2): 143-161. (In Thai).


2556

 • งามนิจ ชื่นบุญงาม, พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ทยา เจนจิตติกุล, ครรชิต ธรรมศิริ, ศศิวิมล แสวงผล, สมภพ ประธานธุรารักษ์ (2556) การอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชที่มีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดกาญจนบุรี เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 21-23 ธันวาคม 2556.
 • พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง งามนิจ ชื่นบุญงาม และ ทยา เจนจิตติกุล (2556) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดกาญจนบุรี จากยอดเขาถึงใต้ทะเล ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก 5 การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์ จังกวัดกาญจนบุรี 21-23 ธันวาคม 2556. หน้า 128-137
 • Khaenthong, I., Thammasiri, K., and Chuenboonngarm, N. (2013). Micropropagation of protocorm-like bodies in variegated-leaf Dendrobium Burana Jade. In: Proceeding of the international Symposium on Botanical Gardens and Landscape (BGL2013). August 5-8, 2013, Golden Tulip Sovereign Hotal, Bangkok, Thailand. pp. 121-126. (Proceeding).
 • Lertpanyasampatha M, Pramoolkit P, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Chrestin H, Narangajavana J. Conserved microRNAs and their targets in rubber tree and the related Euphorbiaceous species. J Plant Biochem Biotechnol 2013;22(1):52-61.
 • Patanun O, Lertpanyasampatha M, Sojikul P, Viboonjun U, Narangajavana J. Computational identification of microRNAs and their targets in cassava (Manihot esculenta Crantz.). Mol Biotechnol 2013;53:257–269.


2555

 • ศศิวิมล แสวงผล, อุษณีษ์ พิชกรรม, วิษุวัต สงนวล, ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์. ผลกระทบของมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี. ใน: การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6. 2555 มี.ค. 28-30; ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา; จ.สงขลา, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555. หน้า 21.
 • Boriboonkaset T, Theerawitaya C, Pichakum A, Cha-um S*, Takabe T, Kirdmanee C. Expression levels of some starch metabolism related genes in flag leaf of two contrasting rice genotypes exposed to salt stress. Aust J Crop Sci 2012 Nov;6(11):1579-86.
 • Chotchoungchatchai S, Saralamp P, Jenjittikul T, Pornsiripongse S, Prathanturarug S*. Medicinal plants used with Thai Traditional Medicine in modern healthcare services: A case study in Kabchoeng Hospital, Surin Province, Thailand. J Ethnopharmacol 2012 May 7;141(1):193-205.
 • Jitsopakul N, Thammasiri K*, Yukawa T, Ishikawa K. Effect of cryopreservation on seed germination and protocorm development of Vanda tricolor. ScienceAsia 2012 Sep;38(3):244-9.
 • Lertpanyasampatha M, Gao L, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Chrestin H, Liu R, Chen X*, Narangajavana J*. Genome-wide analysis of microRNAs in rubber tree (Hevea brasiliensis L.) using high-throughput sequencing. Planta 2012 Aug;236(2):437-45.
 • Lo-apirukkul S, Jenjittikul T, Saralamp P, Prathanturarug S*. Micropropagation of a Thai medicinal plant for women's health, Curcuma comosa Roxb., via shoot and microrhizome inductions. J Nat Med 2012 Apr;66(2):265-70.
 • Prathanturarug S*, Pheakkoet R, Jenjittikul T, Chuakul W, Saralamp P. In vitro propagation of Stemona hutanguriana W.Chuakul, an endangered medicinal plant. Physiol Mol Biol Plant 2012;18(3):281-6.
 • Ruderman S, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Mongkolporn O, Chrestin H*. Mitochondrial/cytosolic acetyl CoA and rubber biosynthesis genes expression in Hevea brasiliensis latex and rubber yield. Kasetsart J - Nat Sci 2012;46(3):346-62.
 • Songnuan W, Kirawanich P*. Early growth effects on Arabidopsis thaliana by seed exposure of nanosecond pulsed electric field. J Electrostat 2012 Oct;70(5):445-50.
 • Traiperm P*, Boonkerd T, Chantaranothai P, Simpson DA. Eremochloa renvoizei, a new species of Poaceae from Thailand. Kew Bull 2012 Sep;67(3):397-400.
 • Traiperm P*, Boonkerd T, Chantaranothai P, Simpson DA. Notes on the genus Ischaemum (Poaceae). Kew Bull 2012 Mar;67(1):75-9.


2554

 • Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. In vitro clonal propagation of Centella asiatica (L.) Urban using shoot tip explants pre-treated with thidiazuron. Medicinal plants 3(1): 47-52.
 • Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. In vitro induction of polyploidy in Centella asiatica (L.) Urban. Plant Cell Tiss Organ Cult. DOI 10.1007/s11240-011-9969-8.
 • Khaenthong, I., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N., and Noonpakdee, W. (2011). Micropropagation of variegated-leaf Dendrobium burana Jade. In: The 37th Congress on Science and Technology of Thailand. The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King, and Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok. (Proceeding).
 • Sutipatanasomboon A, *Panvisavas N. Discrimination of ‘fiber-type’ and ‘drug-type’ Cannabis sativa L. by fluorescent duplex PCR. Forensic Sci Int Genet 2011; 3 Suppl 1: e522-e523.
 • Swangpol, S. and Somana, J. (2011). Musa serpentina (Musaceae): a new banana species from western border of Thailand. Thai Forest Bulletin 39: 31-36.
 • Thamnurak C, Bunakkharasawat W, Riengrojpitak S, *Panvisavas N. DNA typing from fluorescent powder dusted latent fingerprints. Forensic Sci Int Genet 2011; 1 Suppl 3:e524-e525.
 • Thaijaroen P, Srisiri K, Boonplueang R, *Panvisavas N. Human sex determination by amelogenin padlock probes. Forensic Sci Int Genet 2011; 3 Suppl 1: e506-e507.
 • Tungngoen K, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Katsuhara M, Julien JL, Sakr S, Chrestin H, Narangajavana J. (2011) Hormonal treatment of the bark of rubber trees (Hevea brasiliensis) increases latex yield through latex dilution in relation with the differential expression of two aquaporin genes. J Plant Physiol 168(3): 253-62.
 • Soontornchainaksaeng P, Anamthawat-Jónsson. (2011) Ribosomal FISH mapping reveals hybridity in phytoestrogen producing Curcuma species from Thailand. Plant Syst Evol 292:41-49.
 • Traiperm P, Boonkerd T, Chantaranothai P, Simpson DA. (2011) Vegetative anatomy of subtribe Ischaeminae (Poaceae) in Thailand. Tropical Natural History, 11(1): 39-54.


2553

 • Aung B, Somana J, Kongsawadworakul P, Swangpol S. (2010) In search for the origins of Musa balbisiana-genome containing bananas using their endogenous virus sequences. Thai Journal of Botany, 2 (1) supplement: 215-220.
 • Aung B, Somana J, Kongsawadworakul P, Swangpol S. (2010) In search for the origins of Musa balbisiana-genome containing bananas using their endogenous virus sequences. Thai Journal of Botany 2 (Special Issue): 215-220. 2010.
 • Dusotoit-Coucaud A, Kongsawadworakul P, Maurousset L, Viboonjun U, Brunel N, Pujade-Renaud V, Chrestin H, Sakr S. (2010) Ethylene stimulation of latex yield depends on the expression of a sucrose transporter (HbSUT1B) in rubber tree (Hevea brasiliensis). Tree Physiology 30(12): 1586-1598.
 • Dusotoit-Coucaud A, Porcheron B, Brunel N, Kongsawadworakul P, Franchel J, Viboonjun U, Chrestin H, Lemoine R, Sakr S. (2010) Cloning and characterization of a new polyol transporter (HbPLT2) in Hevea brasiliensis. Plant and Cell Physiology 51(11): 1878-1888.
 • Juříček M, Emani C, Kertbundit S, Hall TC. “Metabolic engineering of pathways and gene discovery”. in Transgenic Crop Plants: Volume 1: Principles and Development, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, pp. 275-306.
 • Kaewubon P, Sangdam S, Thammasiri K, Meesawat U. (2010) Plant regeneration through somatic embryogenesis from callus-derived PLBs of tropical slipper orchid (Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Pfitz.). Floriculture and Ornamental Biotechnology 4 (Special Issue 1): 29-35.
 • Kertbundit S, Juříček M, Hall TC. “Gene silencing”. in Molecular Techniques in Crop Improvement, Springer Science+Business Media B.V. 2010, pp.631-652.
 • Millet YA, Danna CH, Clay NK, Songnuan W, Simon MD, Werck-Reichhart D, Ausubel FM. Innate immune responses activated in Arabidopsis roots by microbe-associated molecular patterns. Plant Cell 2010; 22(3): 973-90.
 • Pothavorn, P., Kitdamrongsont, K., Swangpol, S., Wongniam, S., Atawongsa, K., Savasti, J. and Somana, J. (2010). Sap Phytochemical Compositions of Some Bananas in Thailand. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 58 (15): 8782–8787.
 • Rungjindamai, C., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N., and Jenjittikul, T. (2010). Cryopreservation of Alipinia nigra (Gaertn.) Burtt by Vitrification-based technique. Thai Journal of Botany 2 (3): 151-154.
 • Ruchisansakul, S., Leethaweesup, W., Saetiew, K., and Chuenboonngarm., N. (2010). Agrobacterium-mediated transformation of Globba substrigosa. Thai Journal of Botany 2 (3): 155-162.
 • Sojikul P, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Thaiprasit J, Intawong B, Narangajavana J, Svasti MR. (2010) AFLP-based transcript profiling for cassava genome-wide expression analysis in the onset of storage root formation. Physiologia Plantarum.
 • Soontornchainaksaeng P, Jenjittikul T (2010) Chromosome number variation of phytoestrogen-producing Curcuma(Zingiberaceae) from Thailand 64:370-377.
 • Sopalun K, Thammasiri K, Ishikawa K. (2010) Micropropagation of the Thai orchid Grammatophyllum speciosum blume. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 101: 143-150.
 • Sopalun K, Thammasiri K, Ishikawa K. (2010) Vitrification-based cryopreservation of Grammatophyllum speciosum protocorms, CryoLetters 31(4): 347-357.
 • Staples G. & Traiperm P. (2010) Argyreia, pp. 337-371. In T. Santisuk and K. Larsen, eds. Flora of Thailand. Vol. 10 (3). The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok.
 • Techaprasan J, Klinbunga S, Ngamriabsakul C, Jenjittikul T. Genetic variation of Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand based on chloroplast DNA (psbA-trnH and petA-psbJ) sequences. Genetics and Molecular Research 2010; 9(4): 1957-1973.
 • Traiperm P., Boonkerd T., Chantaranothai P. & Simpson D.A. (2010) A new species of Mnesithea (Poaceae) from Thailand. Kew Bulletin 65 (2): 341-343.
 • Tungngoen K,Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Katsuhara M , Julien J-L, Sakr S , Chrestin H, Narangajavana J. (2010) Hormonal treatment of the bark of rubber trees ( Hevea brasiliensis ) increases latex yield through latex dilution in relation with the differential expression of two aquaporin genes. Journal of Plant Physiology. doi: 10.1016/j.jplph.2010.06.009
 • Wongniam S, Somana J, Swangpol S, Seelanan T, Chareonsap P, Chadchawan S, Jenjittikul T. (2010) Genetic diversity and species-specific PCR-based markers from AFLP analyses of Thai bananas. Biochemical Systematics and Ecology 38: 416-427.

ตัวอย่างภาพที่น่าสนใจแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Department of Plant Science-About US
 2. Department of Plant Science-About us
 3. Department of Plant Science
 4. Department of Plant Science-Staff
 5. Department of Plant Science-Programs
 6. B.Sc Curriculum-2010
 7. M.Sc Curriculum-2010
 8. Department of Plant Science-Programs
 9. Department of Plant Science-About us
 10. Department of Plant Science-Collaboration
 11. ทุนศรีตรังทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 13. JSTP scholarship-NSTDA
 14. โครงการพสวท.
 15. TGIST scholarship-NSTDA
 16. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศก
 17. Open House-Mahidol University
 18. The 5th Plant Science Plus: 2010 Plant Science Undergraduate Forum -Mahidol University
 19. [1]
 20. The 5th Botanical Conference of Thailand
 21. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 22. The 5th Plant Science Plus: 2010 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช-Mahidol University
 23. The 11thScientific Illustration Workshop-Mahidol University
 24. Department of Botany, Kasetsart University-Staff
 25. Scholar Information System-NSTDA
 26. School of Pharmaceutical Science, University of Phayao-Staff
 27. Department of Biology, Mahidol Wittayanusorn Schoo
 28. KURDI research staff


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข