ภักดี โพธิศิริ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร ภักดี โพธิศิริ (เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2490) เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร [1]กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ[2] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์[3]อดีตกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

ภักดี โพธิศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (73 ปี)

การศึกษาแก้ไข

ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร ภักดี โพธิศิริ หรือที่รู้จักกันในนาม เภสัชกร ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2510 แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท พ.ศ. 2515 และปริญญาเอก พ.ศ. 2517 และศึกษาเพิ่มเติม นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2527 [4]

การทำงานแก้ไข

ภักดี รับราชการกระทรวงสาธารณสุข เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย

ตำแหน่งสุดท้ายคือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2547 ก่อนหน้านี้ภักดีลงสมัครคัดเลือก เป็น ป.ป.ช. และคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549[5]

อ้างอิงแก้ไข